Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19"

Transkript

1 Tiltaksoversikt

2

3 Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) s. 11 Arbeidspraksis i kommunal virksomhet s. 12 MIA s. s. 14 Funksjonsvurdering for IA-bedrifter s. 15 Avklaring i arbeidsrettet rehabilitering s. 16 Oppfølging i arbeidsrettet rehabilitering s. 17 Karriereveiledning s. 18 Interne produksjoner s. 19

4 Vårt mål Om Aksis Aksis Arbeid og Kompetanse AS har som hovedmål å få folk tilbake i arbeid. Bedriften har bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis og kursvirksomhet. Vår visjon Aksis skaper endring! Vi skal skape endring for våre arbeidstakere, samarbeidspartnere og kunder. Våre verdier Vi skal vise Entusiasme Vi skal være tilgjengelige Vi skal vise respekt. For våre arbeidstakere, kunder og samarbeidspartnere! 4

5 Om Aksis Aksis Arbeid og Kompetanse AS er en profesjonell tiltaksarrangør for arbeidsrettede tiltak. Aksis Arbeid og Kompetanse AS er en attføringsbedrift som har som hovedmål å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak i samabeid med NAV kontorene. Tiltakene har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor. Aksis Arbeid og Kompetanse AS tilbyr et mangfold av tiltak individuelt tilpasset den enkeltes situasjon. Trenger du hjelp til å komme tilbake i jobb, eller finne veien videre kan du søke om å få delta på ett av tiltakene. Innsøking til våre tiltak skjer gjennom ditt lokale NAV kontor. Ta kontakt med ditt nærmeste NAV kontor for å se om noen av tiltakene kan passe for deg. Finner dere et av tiltakene aktuelt fyller NAV ut en søknad i samarbeid med deg, og sender denne til Aksis Arbeid og Kompetanse AS. Du kan også lese om hvert enkelt tiltak i dette heftet. 5

6 Hva er det? Avklaring Tiltaket Avklaring hjelper arbeidstakere med avklaring av sin arbeidsevne og sine arbeidsmuligheter på en systematisk og formålstjenelig måte. Arbeidstaker skal i avklaringstiltaket få økt innsikt i sine muligheter og utarbeide forslag til aktivitetsplan for videre tiltak eller behov for bistand for å nå målet om å komme i eller beholde arbeid. Hva inneholder det? 3-ukers gruppebasert kurs med ulike temaer som motivasjon, kommunikasjon, livsstilstema, karriereveiledning og e-læringsprogram. Deretter 9 uker praktisk arbeidsutprøving innenfor interessefeltet til den enkelte arbeidstaker. Arbeidstakere som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den NAV kan tilby. 12 uker. Ytelse fra NAV. 6

7 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Hva er det? Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et tiltak som gjennom arbeidstrening, undervisning og sosial trening skal kartlegge den enkeltes muligheter i forhold til arbeid eller utdanning. Det tilbys en individuelt tilrettelagt plan utifra arbeidstakerens ressurser og behov. Hva inneholder det? Tiltaket skal inneholde elementer som blant annet tilpasset opplæring, undervisning, arbeidstrening, egenaktivitet, kartlegging av real- og formellkompetanse, individuell veiledning og ulike former for motiverende metoder. Målet er at arbeidstaker selv avklarer sine muligheter for å komme ut i arbeidslivet og på hvilken måte. Det er sentralt å tilrettelegge for mestringsopplevelser for arbeidstakere. Personer med usikre yrkesmessige forutsetninger som har behov for målrettet og tett oppfølging gjennom veiledning og arbeidstrening. Tidsrammen for APS er maksimum 12 måneder. Der det er særlige grunner for det kan deltakelsen i APS utvides med ytterligere 12 måneder, etter avtale med NAV. Ytelse fra NAV. 7

8 Hva er det? Arbeid med bistand Arbeid med bistand skal hjelpe personer på yrkesrettet attføring inn i arbeidslivet. Hva inneholder det? Kompetansekartlegging, hjelp til å finne en egnet arbeidsplass, tilrettelegging av arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver. Arbeidstakere som har behov for bistand for å komme tilbake til ordinært arbeid, i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning. Inntil 3 år. Ytelse fra NAV. 8

9 Kvalifisering Hva er det? De som er på kvalifisering kan velge hvilket yrke de ønsker å kvalifisere seg til. Aksis AS tilbyr opplæring/praksis innenfor snekker, trearbeid, aktivitør, kontor, kantine og butikkfag for praksiskandidater/fagbrev. Målet er å kvalifisere seg i et yrke med sikte på jobb, eller jobbsmak som motiverer for videre skolegang. Hva inneholder det? Opplæring innenfor interessefelt knyttet til arbeid. Opplæringen kan startes internt ved Aksis AS, men skal følges opp med en ekstern hospitering i næringslivet med fokus på kvalifisering og formidling til ordinært arbeid. Arbeidstakere som er ferdig avklart i forhold til arbeidsevne som har behov for bistand til å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Inntil 24 måneder. De som er på kvalifisering har ordinære vilkår med lønn i henhold til tariffavtale, og følger vanlige arbeidslivsregler. 9

10 Hva er det? Tilrettelagt arbeid Deltakere i tilrettelagt arbeid i en arbeidsmarkedsbedrift er fast ansatt i bedriften. Ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Hva inneholder det? Du kan delta i tiltaket varig tilrettelagt arbeid og motta lønn etter avtale eller sedvane, hvis mulighetene for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet er små. Arbeidet skal bidra til utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tilrettelagt arbeid i en arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt og som anses å ha behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Ingen tidsbegrensing. Formidling til arbeid skal vurderes jevnling. Ordinær lønn fra bedriften. 10

11 Hva er det? Varig tilrettelagt arbeid (VTA) En klar forutsetning for at man skal kunne bli tilbudt en ansettelse i VTA er at vedkommende har eller i nær fremtid ventes å få en varig uførepensjon. I praksis innebærer det ofte at vedkommende allerede har fått en 100% uførepensjon før ansettelse. Ansatte bør jobbe minimum 50% og ha verdiskapning i sitt arbeide. Arbeidet skal bidra til å utvikle den ansattes ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Hva inneholder det? Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne, spesiell tilrettelegging og tett oppfølgning. Individuell kartlegging, tilpasning og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. Personer som har eller i nær fremtid vil innvilges varig uførepensjon. Ingen tidsbegrensing. Ytelse fra NAV og bonuslønn. 11

12 Arbeidspraksis i kommunal virksomhet Hva er det? Praksisplasser innen Alta kommune. Praksisplassene skal gi arbeidstakere en arbeidserfaring, for å være mer attraktive på arbeidsmarkedet. Personer som er arbeidsledige uten bistandsbehov, som i første omgang trenger arbeidserfaring. 10 måneder. Ytelse fra NAV. 12

13 Hva er det? MIA Målgruppen er personer somhar behov for en utvidet tilrettelegging for å komme i arbeid eller utdanning. Tilbudet er også beregnet for personer som har behov for å tilpasse seg samfunnslivets normer på nytt. Personer som har vært lenge ute av arbeidslivet av ulike og sammensatte årsaker. På MIA legges det opp til fleksible arbeidsavtaler tilpasset den enkeltes individuelle behov. 12 måneder, med mulighet for forlengelse ved dokumenterte individuelle behov. Ytelse fra NAV. 13

14 @work Hva er det? Målet med prosjektet er å kartlegge den enkeltes ressurser, interesser og muligheter i forhold til yrkesvalg og yrkesdeltakelse, eller skolegang. Kartleggingen gjøres gjennom deltakelse i ulike aktiviteter, basert på individuelt og gruppebasert arbeid. I tillegg skal tilbudet bidra til å styrke den enkeltes personlige trygghet og sosiale ferdigheter. Målgruppen er yngre arbeidstakere som har behov for en utvidet tilrettelegging for å komme i arbeid eller utdanning. Tilbudet er også beregnet for yngre arbeidstakere med forskjellige psykiske plager. 12 måneder, med mulighet for forlengelse ved dokumenterte individuelle behov. Ytelse fra NAV. 14

15 Funksjonsvurdering for IA-bedrifter Hva er det? Hensikten med en samtale om arbeidsmuligheter er å sikre aktive arbeidsforhold i stedet for passivt sykefravær eller for tidlig pensjonering. Ved å fokusere både på hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen og på hva arbeidstaker kan bidra med, vil samtalen kunne synliggjøre nye løsninger. Hva inneholder det? Det unike er at vi kan tilby arbeidsutprøving, individuell veiledning og oppfølging i reelle arbeidsmiljøer. Målet er å få en jobb i ordinært arbeidsliv. Aksis AS tilbyr også arbeidstrening og kvalifisering med samme formål. Personer som har et arbeidsforhold, men trenger utprøving hos en annen arbeidsgiver og personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen i ordinært arbeid. Etter behov. Ytelse fra NAV. 15

16 Avklaring i arbeidsrettet rehabilitering Hva er det? Avklaring i arbeidsrettet rehabiliteringstiltak er et tiltak for deg som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av din arbeidsevne. Tiltaket tilpasses dine individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet. Hvis du allerede er i et arbeidsforhold - for eksempel hvis du er sykemeldt - kan avklaringen skje der du jobber, gjennom å kartlegge virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplass/-miljø for deg. Avklaringen kan også skje på en annen arbeidsplass, hos Aksis AS eller andre aktuelle bedrifter. Avklaring tilbys personer med eller uten arbeidsforhold som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby. Dette kan for eksempel være personer med helseproblemer, liten eller ingen arbeidserfaring eller andre sammensatte utfordringer. 4 uker, med mulighet til å forlenge perioden med 4 uker + 4 uker ved særlige behov. Ytelse fra NAV. 16

17 Oppfølging i arbeidsrettet rehabilitering Hva er det? Oppfølging i arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak for deg som trenger individuetl tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å komme i eller beholde lønnet arbeid. Tiltaket tilpasses den enkeltes individuelle behov ut fra dennes muligheter i arbeidsmarkedet. For personer med arbeidsforhold: Tiltaket innebærer å vurdere hvilke muligheter som finnes på arbeidstakerens arbeidsplass. I samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver, vil vi vurdere hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging på arbeidsplassen. Oppfølgingen vil tilpasses arbeidstakerens behov. For personer uten arbeidsforhold: Tiltaket skal bidra til å styrke arbeidstakerens motivasjon for jobbsøking og kompetanse på jobbsøking. Aksis kan også i samråd med arbeidstaker finne fram til andre gode og virksomme jobbsøkingsstrategier. Inntil 6 måneder, og kan forlenges med ytterligere 6 måneder. Ytelse fra NAV. 17

18 Karriereveiledning Hva er det? Karriereveiledning handler om å målrette yrkesvalg og redusere mulighetene for å velge feil. Samtaler med en nøytral veileder, og bruk av interessetester og kartleggingsverktøy, vil synliggjøre alternative yrkesvalg. For deg som skal velge utdanning, yrke eller skal skifte jobb. 1 av 4 nordmenn velger feil yrke. 18

19 Arbeidsstasjoner ved AKSIS Vi tilbyr opplæring internt ved Aksis innen følgende arbeidstasjoner: Kontor og administrasjon Ekspedisjon Økonomi/ regnskap Butikk Salg og service Fotobehandling Ordrekontor Sjåfør Truck Kantinedrift Kokk Lager Snekker Møbelsnekring Montering av interiør Trykk/ Profilering Vev Vaskeri Fruktpakking Pallesnekring Ryddepatrulje Vakmestertjenester Renhold Interne produksjoner: 19

20 EQUASS - European Quality in Social Services EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Aksis Arbeid og Kompetanse AS er sertifisert og kan bruke tittelen EQUASS Assurance. På veien til sertifisering har det vært mange diskusjoner og vanskelig formulerte spørsmål en prosess som hele bedriften har blitt bedre av! Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 Pb Alta Tlf

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI

ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI KORT OM ASKI Aski AS er en moderne og markedsorientert attføringsbedrift, lokalisert midt på Karmøy. Totalt finnes det ca. 110 attføringsbedrifter i Norge. Aski er organisert

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer