En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm"

Transkript

1 En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

2 NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog - Christine Misje Moen, spesialpedagog / rådgiver

3 Agenda NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Hvem er vi, hva gjør vi, hvordan er vår arbeidsmetodikk, samarbeidspartnere og tilrettelegging for kognitive vansker i arbeidslivet. Noen eksempler på NAV sine virkemidler og tiltak Arbeidspraksis i ordinærbedrift (APO), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Utdanning, Lønnstilskudd, Tilretteleggingstilskudd (TG) og Mentor Oppsummering Hvordan henvise til oss? Spørsmål? NAV, Side 3

4 Hovedoppgaver for kompetansesenteret Vi er et landsdekkende tilbud og alle enheter i NAV kan kontakte kompetansesenteret for å få hjelp til brukere med funksjonsnedsettelser for tilrettelegging i hjem, skole, arbeid og dagligliv. Vi er et rådgivende organ som skal være en ressurs for alle enhetene i NAV og vi gir bistand i komplekse brukersaker innenfor ervervet og medfødt hjerneskade, synshemming, hørselshemming, kombinert syns- og hørselstap og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi driver med metodeutvikling og annet utviklingsarbeid på fagfeltet tilrettelegging og hjelpemidler. NAV, Side 4

5 Avdeling for Funksjons- og ressursutredning Tverrfaglig, og avhengig av behov tilbyr vi: Individrettet Veiledningssamtaler (eks. Profråd) Rådgivning og veiledning (eks. rådgivning på saksgrunnlag) Arbeids- og aktivitetsutredning Nevropsykologisk undersøkelse Systemrettet: Forsøks- og utviklingsrettet arbeid i NAV Kompetansespredning Opplæring internt i NAV, konferanser og hospitering NAV, Side 5

6 Prosentvis fordeling av primærdiagnoser for 2013, avdeling funksjon og ressurs Prosentvis oversikt over primære henvisningsdiagnoser til Avdeling for Funksjons- og ressursutredning 2013 NAV, Side 6

7 Gjensidig påvirkende faktorer Fritidsaktiviteter Sysselsetting Økonomi Bolig Familie situasjon Motorisk funksjon Alder Personlighet Tidligere erfaring Mestringsstrategier Annen sykdom Nevropsykologisk funksjon Evne til å ønske om og kompensere Nettverk venner NAV Kommunen Helsevesen Utdanning Yrkessituasjon NAV, Side 7

8 Samarbeidspartnere Eksempler på interne samarbeidspartnere NAV Lokal NAV Hjelpemiddelsentral NAV Arbeidsrådgivningskontoret NAV Arbeidslivsenter Eksempler på eksterne samarbeidspartnere Helseregionene Statlig spesialpedagogiske tjeneste (Statped)/ tilretteleggingstjenesten på universitetene Arbeidsgivere NAV, Side 8

9 Hvorfor er kognitive funksjoner så viktige i arbeidslivet? Arbeidslivet før Arbeidslivet preget av praktiske og rutinebaserte jobber Korte skoleløp kvalifisering gjennom arbeid Klart skille mellom roller (mann/kvinne, voksen/barn, lærer/elev) Struktur og oversikt, men færre valgmuligheter Arbeidslivet i dag Raske endringer krav til omstilling og fleksibilitet Utdanning, helse, administrasjon skolens posisjon forsterket Større likeverdighet i roller Individuelle valg basert på evne til å systematisere og organisere informasjon Mestring av sosiale arenaer NAV, Side 9

10 Hvorfor er kognitive funksjoner så viktige i arbeidslivet? BUTIKKMEDARBEIDER, DELTID REMA 1000 Byterminalen søker butikkmedarbeider, deltid. I tillegg til et felles ansvar for at butikken fremstår ren og tiltalende til enhver tid, inkluderer jobben blant annet varepåfylling, vareeksponering og kassearbeid I REMA 1000 er mulighetene mange for mennesker som tør å gi av seg selv, er positive og selvstendige. Vil du jobbe i en spennende og hektisk bransje hvor du har stor mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag, anbefaler vi deg å søke stillingen. DYKTIG LAGERMEDARBEIDER Det er dukket opp behov for en dyktig lagermedarbeider hos en av våre kunder. Vi ser etter en positiv, lettlært, nøyaktig og ikke minst presis medarbeider. Den vi ser etter må ha truckførerbevis og erfaring fra truckkjøring. Du må trives i et til tider meget hektisk miljø. NAV, Side 10

11 Kognitiv tilrettelegging Tilpasse omgivelser/ redusere krav Støttesystemer Indre strategier/ prosesser Manuelle systemer Hjelpemiddel teknologi Tilpassing av arbeidstid, oppgaver, tempokrav, informasjons- og læringskrav, fysiske endringer. Skriftlige støttesystemer, personressurser, f.eks mentor, individuell plan. Mobiltelefon, nettbrett, tidsstyring. Teknikker og regler, terapi, støttesamtaler, veiledning, innsikt. NAV, Side 11

12 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Jobbklubb Avklaring Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidsmarkeds- opplæring (AMO) Tidsbegrenset lønnstilskudd (LT) Oppfølging (=individuell Karriereoppfølging) Avklaring i skjermet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering i AMB (KIA) Utdanning Arbeid m bistand (AB) Tilrettelagt arbeid (TIA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Arbeidsrettet rehabilitering NAV, Side 12

13 Tiltak og virkemidler til brukere med ervervet hjerneskade For sykemeldte med et arbeidsforhold er det primært arbeidsgiver som har oppfølgingsansvaret (Lovfestet i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven) Men NAV sine tiltak og virkemidler kan også benyttes i sykemeldingsperioden Egnede tiltak for brukere som har et arbeidsforhold: Raskere tilbake tiltak Tilretteleggingstilskudd (IA bedrifter) Tilretteleggingsgarantien (TG) Lønnstilskudd Mentor/fadder NAV, Side 13

14 Fortsettelse: Tiltak og virkemidler til brukere med ervervet hjerneskade Egnede tiltak for brukere som har falt ut av arbeid: Avklaring Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (APO) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Lønnstilskudd Tilretteleggingstilskudd (jobbstrategien) IA-plass NAV, Side 14

15 Raskere tilbake Avklaring Oppfølging/Individuell karriereoppfølging Arbeidsrettet rehabilitering Psykologtilbud Sykmeldte arbeidstakere + situasjonsbestemt innsats Sykmeldte arbeidstakere + situasjonsbestemt innsats Sykmeldte arbeidstakere Sykmeldte arbeidstakere Vurdere behov for tilrettelegging av arbeidssituasjon for at bruker bedre skal kunne mestre å delta i arbeidslivet Vurdering/kartlegging av brukers kompetanse og muligheter Bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver eller egnet arbeidsplass Tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon Veiledning forøvrig Fysisk trening og oppfølging av fysioterapeut Veiledning/coaching med fokus på mestring, motivasjon, mm Kontakt med arbeidsgiver Dag/døgntilbud Utredning, behandling, vedlikeholdsbehandling Ikke et vanlig arbeidsrettet tiltak, men et behandlingstilbud Inntil fire uker, eller opp til tolv uker ved behov Inntil seks måneder, eller opp til tolv måneder i visse tilfeller. Ved særlig behov i inntil tre år Seks uker med mulighet for forlengelse med ytterligere seks uker Igangsettes hvis friskmelding innen 18 uker anses realistisk NAV, Side 15

16 Tilretteleggingstilskudd Et virkemiddel som hovedsakelig er forbeholdt IA bedrifter. Tilskuddet skal gi en tidsbegrenset kompensasjon for arbeidsgivers ekstrautgifter i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak Målet er å forebygge og redusere sykefravær, opprettholde arbeidsforholdet og hindre at arbeidstakeren faller ut av arbeid Hva kan det gis tilskudd til? utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening. tilskudd til kurs og kortere opplæringstiltak, og til utgifter knyttet til arbeidsutprøving. transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider. merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding. kjøp av gjenstander/arbeidshjelpemidler. Tilskuddet kan ikke benyttes til kjøp av gjenstander/arbeidshjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdlovens NAV, Side 16

17 Tilretteleggingsgaranti i NAV (TG) Tilretteleggingsgarantien skal bidra til at flere som har en funksjonsnedsettelse skal få eller beholde en jobb, og skal støtte arbeidsgivere som inkluderer deg som har en funksjonsnedsettelse. Hva inneholder en tilretteleggingsgaranti? Avtalen blir undertegnet av alle parter. NAV forplikter seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister. Tilretteleggingsgarantien skal være utformet i tråd med brukers behov, og skal alltid inneholde navn på en fast kontaktperson i NAV som skal sørge for koordinering av bistanden fra NAV. Hvordan få tilretteleggingsgaranti? Arbeidstaker, arbeidsgiver, og arbeidssøker kan ta kontakt med sitt lokale NAV kontor for å utarbeide en tilretteleggingsgaranti. NAV, Side 17

18 Lønnstilskudd Tidsbegrenset lønnstilskudd (LT) Situasjonsbestemt innsats Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Varig tilpasset innsats Ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter Ytes i en begrenset del av tiden bruker er ansatt Bruker skal være ansatt i bedriften og motta lønn Ytes i en tidsubestemt periode Maksimalt ett år For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt kan lønnstilskuddet vare i maksimalt tre år Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av lønnskostnadene, og ikke mer enn kr ,- (11.000,- hvis nedsatt arbeidsevne) pr. måned Vurderes hver sjette måned Det første året kan det gis inntil 3/4 refusjon av lønnskostnader. De påfølgende årene kan det ytes inntil 2/3 refusjon av disse. Refusjonen er begrenset oppad til maksimalt 5 G per år NAV, Side 18

19 Mentor (fadder) Arbeidsgiver mottar et tilskudd fra NAV til å frikjøpe en ansatt i bedriften som kan følge opp arbeidstaker Et oppfølgingstiltak i forbindelse med gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak eller når man er i et arbeidsforhold Kan også benyttes under utdanning Kan bidra med: praktisk bistand, tilrettelegging spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning/støtteundervisning ved gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak/utdanning kan støtte og ha sosial oppfølging for deltakeren ved den praktiske gjennomføringen av tiltaket Bruker må ha et unikt behov for oppfølging som ikke kan dekkes gjennom en allerede inngått avtale om oppfølgingstiltak eller tiltaket Arbeid med bistand NAV, Side 19

20 Opplæring - utdanning Omfatter ordinær utdanning, kurs og sertifikater hos eksterne leverandører Opplæring kan være kortere eller lengre kvalifiseringsopplegg innenfor et felt Brukere under 26 år får som hovedregel ikke godkjent opplæring i form av ordinær utdanning Begrensninger også når det gjelder lengde på utdanningsløp og pris NAV, Side 20

21 Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidstrening og opplæring i ordinær bedrift Kan tilbys personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt Varighet: Inntil ett år. For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, kan tiltaket forlenges dersom det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig Dersom tiltaksarrangøren godkjennes skal denne få driftstilskudd NAV, Side 21

22 IA-plasser En IA-plass er en skreddersydd utprøvingsplass i en IAvirksomhet Målgruppe for deltakere på IA-plass Personer med et arbeidsforhold som har behov for utprøving hos annen arbeidsgiver Personer uten arbeidsforhold som har behov for å videreutvikle eller prøve ut sin funksjonsevne/arbeidsevne Oversikten over IA-plasser ligger på Navet (intranett), men NAV Tilde og NAV Arbeidslivsenter kan bistå med å finne IA-plass. NAV, Side 22

23 Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet og Arbeid med bistand Avklaring i skjermet virksomhet Kartlegging (yrkesmål, kompetanse, motivasjon, sosiale ferdigheter) Utprøving av arbeidsevne Veiledning om yrker og utdanning Åtte uker, ved behov inntil tolv uker Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Spesielt tilpasset innsats Videre avklaring av yrkesmål og arbeidsevne Opplæring, undervisning og arbeidsutprøving Sosial trening og veiledning Ett år, ved behov inntil to år Arbeid med bistand (AB) Formidlingstiltak Tett oppfølging fra tilrettelegger inn mot det ordinære arbeidslivet Inntil tre år NAV, Side 23

24 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær og skjermet virksomhet Arbeid tilpasset personer med varig nedsatt arbeidsevne Opprettes som enkeltplasser i ordinære bedrifter eller i arbeidsmarkedsbedrifter Forbeholdt personer med uførepensjon eller som i nær fremtid forventes å få innvilget uførepensjon Virksomheten mottar statlig driftstilskudd NAV, Side 24

25 Oppsummering NAV Tilde er en landsdekkende rådgivende spesialenhet for NAV som skal bistå i komplekse saker Avd. for funksjon og ressurs sin brukergruppe er medfødt og ervervet hjerneskade Dagens arbeidsmarked er krevende for brukere med ervervet hjerneskade, men med riktig tilrettelegging og tiltaksbruk vil muligheten for å stå i et arbeid over tid øke NAV har mange tiltak og virkemidler som kan benyttes for å øke sjansen for å komme tilbake til arbeid Tidlig igangsetting av tiltak og virkemidler er viktig NAV, Side 25

26 Hvordan søke inn til NAV Tilde? Før henvisning til avd. for Funksjon og ressurs-utredning er det en forutsetning at brukeren har en diagnose fra helsevesenet (ervervet eller medfødt), men saksbehandlere oppfordres til å kontakte oss hvis de er i tvil om bruker oppfyller inntakskriteriene. Brukeren kan ta kontakt med sitt lokale NAV kontor Henvisning gjøres gjennom NAV-kontorene eller NAV Hjelpemiddelsentralene. Henvisningsskjema og rutiner ligger på NAV sitt intranett og er tilgjengelig for saksbehandlere. I tillegg til søknadsskjema / samtykkeerklæring, innhentes saksopplysninger og helsehistorikk fra lege, PPT, skole, rehabiliteringsopphold, psykologer og rapporter fra attføringsbedrifter. NAV, Side 26

27 Kontaktinformasjon Telefon: Besøksadresse: Kabelgaten 2, 0580 Oslo Postadresse: Postboks 314 Alnabru, 0614 Oslo E-post: Utfyllende artikkel om temaet: «Tilbakeføring til arbeid etter ervervet hjerneskade» (Puhr et al. 2011) NAV, Side 27

28 Spørsmål? NAV, Side 28

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2011

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer