Innhold Lukket Arkivsaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Lukket Arkivsaksnr"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr PS 6/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 3/07 Rapport X 2007/39 RS 4/07 Samarbeidsplan 2007/39 RS 5/07 Oversikt over valgte verneombud for perioden , hovedverneombud og vara hovedverneombud PS 7/07 Saker til behandling Handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke for IA arbeidet i Dyrøy kommune 2007/ /37 PS 8/07 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal /25 Hogne Eidissen rådmann

2 Saker til behandling PS 6/07 Referatsaker

3 RS 4/07 Samarbeidsplan

4

5

6 RS 5/07 Oversikt over valgte verneombud Arbeidsplassene, verneombudene, fagforeningene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/370 Elin Anita Meleng, tlf.: Oversikt over valgte verneombud for perioden , hovedverneombud og vara hovedverneombud Oversikt over valgte verneombud for perioden : Pleie- og omsorg (sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken): Wenche Markussen Merkantilt personale (på enhetene, bibliotek): Jørgen Bjørkli Teknisk personale (uteseksjonen, renholdere): Vigdis Gamst Pedagogisk personale (Elvetun skole, SFO, musikkskolen): Jan Åge Rydningen Vara Geir Skoglund Barnehagepersonale: Åshild Chruickshank Deltidskorps brann: Karl Johan Olsen Hovedverneombud: Jørgen Bjørkli Vara hovedverneombud: Karl Johan Olsen Hovedverneombudet er også AKAN-kontakt, og medlem i AMU. Med hilsen Elin Anita Meleng enhetsleder personal og servicetorg

7 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/37 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke for IA arbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/ Vedlegg 1 Handlingsplan IA 2 Måldokument IA 3 Oppfølgingsrutiner syke - IA Saksopplysninger For å bidra til bedre tilrettelegging og oppfølging under sykdom, er det gjort endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. mars Endringene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven skal bidra til en tettere og bedre oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i samarbeid mellom arbeidstakeren selv, arbeidsgiver, helsepersonell og NAV. Lovendringene er et resultat av Sykefraværsutvalgets arbeid som ble lagt fram i november 2006, og er i tråd med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Lovendringer pr som er tatt inn i oppfølgingsrutiner syke: Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker lage en oppfølgingsplan (IOP). Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykemeldte kan være helt eller delvis i arbeid. IOP skal være ferdig senest etter 6 ukers sykemelding. Unntaket er hvis det er åpenbart unødvendig for eksempel i tilfeller hvor det er klart at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid uten tilrettelegging, eller når arbeidstakeren høyst sannsynlig ikke vil være i stand til å komme tilbake i arbeid. Hvis arbeidstakeren har vært sykemeldt på full tid i 12 uker, skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte. Hvis arbeidstakeren ønsker det, skal lege/sykemelder delta. For innmeldte i Bedriftshelsetjenesten skal BHT delta. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Hvis sykemelding forlenges, skal NAV kontoret innkalle til et nytt dialogmøte etter senest 6 måneder. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. På dette møtet skal yrkesrettet attføring vurderes.

8 Administrasjonens vurdering I forbindelse med lovendringene er det utarbeidet nytt måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner for syke i Dyrøy kommune. Se vedlegg. Handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner ble gjennomgått på møte med NAV arbeidslivssenter (IA) v/torstein Pedersen den Tilstede på møtet var ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) i Dyrøy kommune handlingsplan for perioden til , handlingsplanen vil legges fram for AMU innen utgangen av 2008 for revidering/forlengelse til måldokument for perioden oppfølgingsrutiner syke. Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng Enhetsleder personal og servicetorg

9 Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Anita Meleng, tlf.: Handlingsplan IA Dyrøy kommune har undertegnet IA avtalen. Avtalen forplikter ledere og tillitsvalgte til å samarbeide om å sette mål på de områdene avtalen omfatter. Denne handlingsplanen skal beskrive hvordan leder og tillitsvalgte planlegger å nå målene som er beskrevet i Måldokument. I tillegg skal handlingsplanen beskrive hvilke tiltak NAV arbeidslivssenter skal bidra med. VARIGHET Måldokumentet setter mål helt frem til IA avtalen utløper En handlingsplan bør være av kortere varighet slik at den retter fokus mot aktivitet i nær fremtid. Partene er enige om at denne handlingsplanen gjøres gjeldende fra til Handlingsplanen vil da legges fram for AMU til revidering/forlengelse til KOMMUNIKASJON For å nå mål må deltakerne kjenne målene og årsaken til at partene ønsker å nå disse. Det er viktig at det settes av tid til å gjøre ansatte oppmerksomme på IA avtalens innhold og de målene som er satt i enheten. Partene er enige om at det skal avholdes et personalmøte for alle de ansatte på hver enhet hvor leder og tillitsvalgte påtar seg ansvaret for å presentere IA avtalen, målene og handlingsplanen. Dette møtet skal avholdes innen NAV arbeidslivssenter kan delta på dette møtet etter avtale med enhetsleder. NAV arbeidslivssenter kan i tillegg møte på tillitsvalgtmøte eller møter i fagforeninger etter behov. I løpet av det tidsrommet handlingsplanen omfatter skal IA være i fokus i enheten. Partene er enige om at temaet skal tas opp på personalmøter med jevne mellomrom.

10 AA REGISTERET AA registeret inneholder informasjon om alle arbeidsgivere og arbeidstakere i landet. Registrering av opplysninger i registeret er lovpålagt. Partene er enige om å ha fokus på registrering i AA registeret. I enheten har øk.avd. ansvar for løpende inn og utmeldinger i AA registeret. De registrerte opplysningene i registeret skal kontrolleres mot den faktiske situasjonen senest den Etter dette skal løpende inn og utmeldinger gjøres iht. kommunens rutiner. STATISTIKK Dyrøy kommune fører en sentral oversikt over sykefraværet i de ulike enhetene. Øk.avd. forplikter seg til å ta ut statistikk hvert kvartal og total statistikk pr. år, og levere statistikken til enhetsleder. Enhetsleder forplikter seg til å orientere de tillitsvalgte om utviklingen i sykefraværet hvert kvartal. NAV arbeidslivssenter skal en gang i kvartalet levere en rapport over sykefraværsutviklingen i enheten. Rapporten blir sendt til rådmannen som videreformidler denne til enhetslederne. Enhetsleder har ansvar for å videreformidle dette til ansatte og tillitsvalgte. Statistikken tas opp på ledermøte hvert kvartal. Enhetsleder og øk.avd. gjennomgår hvilke opplysninger som skal tas med i statistikken på den enkelte enhet. Sykefraværsstatistikken legges fram for AMU flere ganger hvert år. ARBEIDSMILJØ Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for et lavt sykefravær. Partene er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Følgende tiltak skal gjennomføres og forankres i virksomheten for å ivareta et godt arbeidsmiljø: Det gjennomføres vernerunde på alle verneområder innen Det gjennomføres minst en sosial sammenkomst på den enkelte enhet innen Det gjennomføres minst ett trivselsfremmende tiltak på den enkelte enhet innen Enhetsleder, tillitsvalgte og verneombud på den enkelte arbeidsplass er ansvarlig for gjennomføringen. Det gjennomføres medarbeidersamtaler på den enkelte enhet årlig. OPPFØLGING AV SYKEMELDTE Partene følger opp arbeidstakere som blir syke etter virksomhetens egne rutiner for sykefraværsoppfølgning. Rutinen skal være kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Leder har et særlig ansvar for å igangsette og dokumentere alle handlinger i oppfølgingsprosessen. Tillitsvalgte har et ansvar for å gjøre ansatte kjent med medvirkningsansvaret knyttet til oppfølging av den enkelte ansatte. Innholdet i rutinene skal gjøres kjent i personalmøte senest den

11 INKLUDERENDE REKRUTTERING Partene er enige om å bidra til at flere mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet skal få en mulighet til å komme i arbeid. I rekrutteringsprosesser forplikter partene seg til å undersøke mulighetene for å ansette personer som ikke har et arbeidsforhold. Hvis personer i denne gruppen søker på stillinger skal de ikke diskrimineres på grunn av fysiske, etniske eller sosiale forhold men vurderes ut fra sine ferdigheter og sin kompetanse. Partene er enige om å innkalle minimum en søker innenfor denne kategorien til intervju når det eksternt lyses ut stillinger i enheten, i perioden denne handlingsplanen omhandler. ØKNING AV DEN REELLE PENSJONERINGSALDEREN Partene er enige om at eldre arbeidstakere er en ressurs både sosialt og kompetansemessig. Eldre arbeidstakere vil imidlertid ha noen behov som avviker fra øvrige arbeidstakere. Det viser seg ofte at denne gruppen arbeidstakere er motiverte for å stå lengre i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette for dette. Partene er enige om å drøfte seniortiltak med den enkelte arbeidstaker ved fylte 60 år. Sak legges fram for administrasjonsutvalget i det enkelte tilfelle for godkjenning av seniortiltak som for eksempel redusert arbeidstid inntil 20% stilling med lønn, eller høyere avlønning for å fortsette i jobb etter fylte 62 år. AFP ordningen og Uførepensjon vil i de fleste tilfeller medføre at arbeidsgiver får kostnader helt frem til arbeidstakeren fyller 67 år. Dyrøy kommune har utjevningsordning i KLP. Partene er enige om at man skal skaffe seg oversikt over disse kostnadene før man forhandler om andre særskilte ordninger for eldre arbeidstakere. EVALUERING Det er enighet mellom NAV arbeidslivssenter og partene om at det skal gjennomføres et evalueringsmøte innen Man skal da utforme ny handlingsplan. Både enhetsledere og tillitsvalgte deltar i evalueringen. Brøstadbotn, den Rådmann Representant for de tillitsvalgte Rådgiver, Trygdeetatens arbeidslivssenter Verneombud

12 Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Anita Meleng, tlf.: Måldokument IA MÅLDOKUMENT GJELDENDE FOR PERIODEN: For Dyrøy kommune Dyrøy kommune har undertegnet IA avtalen. Avtalen forplikter ledere og tillitsvalgte til å samarbeide om å sette mål på de områdene avtalen omfatter. I tillegg til konkrete mål som settes er det avgjørende at det planlegges ulike handlinger for å nå disse målene. Mål og handlinger skal være en del av enhetens systematiske HMS-arbeid. REDUKSJON AV SYKEFRAVÆR DELMÅL 1 IA avtalen forplikter partene i arbeidslivet til å redusere det totale sykefraværet med 20 % målt fra 1. kvartal 2002 som var på 8,8%. Det totale sykefraværet i virksomheten var for ,5 %. Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6,0 % innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. INKLUDERENDE REKRUTTERING DELMÅL 2 IA avtalen stiller krav om at partene skal arbeide for å inkludere personer som i dag har problemer med å komme inn i arbeidslivet. Dette kan være på grunn av etniske, religiøse, sosiale eller fysiske/psykiske årsaker. Ved ekstern rekruttering skal det ved ellers like forhold rekrutteres en arbeidstaker som ikke er i et arbeidsforhold eller har spesielle behov, frem til avtalen utløper. Enheten er villig til å ta inn en person pr. 10 ansatte på arbeidstrening.

13 ØKE DEN REELLE PENSJONERINGSALDEREN DELMÅL 3 Partene i IA avtalen er enige om at man skal bidra til en økning av den reelle pensjoneringsalderen i virksomhetene. I Dyrøy kommune er det i alt 37 arbeidstakere som er over 55 år i Partene forventer at 80 % av disse vil være i arbeid når avtaleperioden utløper. Enhetsleder har ansvar for å holde oversikt over årsaken til at eldre arbeidstakere slutter i arbeidslivet. Fokus skal være særlig rettet mot de som går over til uførepensjon eller AFP. Brøstadbotn, den rådmann Representant for de tillitsvalgte Verneombud

14 Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Anita Meleng, tlf.: Oppfølgingsrutiner syke IA * Bruk sunn fornuft * Tillit Sykefravær Den ansatte Nærmeste leder Merknader Dag 1 Melde fra tidligst mulig til nærmeste leder. Gi beskjed om hvor lenge du antar at fraværet vil vare. Må evt. sjekke med lønnsavd. Om det kreves sykemelding for ikke å bli trukket i lønn. Skrive under på egenmelding. Er det andre oppgaver den ansatte kan gjøre? Informasjon til kollegaer. Dag 3-5 Tilbake på jobb Dag 9 Hyppig korttidsfravær Melde fra om forventet utvikling videre. Må evt. sjekke med lønnsavd. Om det kreves sykemelding for ikke å bli trukket i lønn. Fylle ut egenmelding. Si fra om årsak til fraværet skyldes forhold på jobb. Levere sykemelding. Gi beskjed om videre fravær/funksjonsvurdering. Evt. kontakte den ansatte om forventet utvikling videre. Kort samtale er det noe spesielt vi trenger å vite? Hva har skjedd mens du var borte. Behov for tilrettelegging/tiltak. Ved kontakt spør hva kan den ansatte gjøre til tross for sykdom. Funksjonsvurdering. Behov for tiltak/tilrettelegging. Egenmelding/sykemelding. Innkalle til samtale. Søke fritak for arbeidsgiverperiode, også for gravide. Ved misbruk kan egnemelding stoppes må ha sykemelding. Mottas melding av andre enn leder, gis leder beskjed om fraværet. Egenmelding fylles ut og legges til arb.taker for underskrift. Lønnsavd.: registrere fraværet. Bruk verneombud også. Lønnsavd.: Registrere fraværet. Bruk evt. trygdekontor, personal, BHT, arbeidslivssenteret, verneombud. Personalavd./lønnsavd.: Bistand ved behov.

15 Senest ved 6 ukers sykemelding Funksjonsvurdering/ oppfølgingsplan. Ta gjerne kontakt selv. 8 uker Funksjonsvurdering. Bidra positivt til oppfølgingsplan/aktiv medvirkning. Brev fra NAV med vedlegg til arbeidsgiver. Ved 12 ukers sykemelding på full tid 12uker 6 mnd Senest ved 6 måneders sykemelding Delta på dialogmøte. Hvis arb.taker ønsker det skal lege/sykemelder delta. Lage oppfølgingsplan IOP i samarbeid med arbeidstaker. Funksjonsvurdering. Hva skal til for at den sykemeldte kan være helt eller delvis i arbeid? Tiltak/tilrettelegging. Kopi av oppfølgingsplan IOP sendes NAV kontoret. Fortsatt sykemeldt: Ny vurdering av oppfølgingsplan. Tilbake i arbeid: tiltak/tilrettelegging. Innkalle til dialogmøte. Funksjonsvurdering/ Individuell oppfølgingsplan IOP. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Vurdere tiltak på arbeidsplassen. Iverksetting av oppfølgingstiltak. Kopi av referat fra dialogmøte og IOP sendes NAV kontoret. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Husk å invitere til personalmøter/kaffe m.v. Informasjon. Hyggelig hvis kollegaer ringer. Samarbeid med BHT, NAV, beh. Lege etter behov. Oppfølging/bistand NAV: enkeltpersoner, virkemidler, systemoppfølging, vurdering av rehab. eller attføring. BHT deltar for de som omfattes av BHT. Jf. samarbeidsplan med BHT. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Hvis tilrettelegging/tiltak ikke er mulig å løse i en enhet, kontaktes personalavd./nav. Lønnsavd.: omregning av lønn/feriepenger etter 3 mnd sykemelding. Husk å invitere til personalmøter, kaffe m.v. Informasjon. Kontakte NAV ved behov. Arbeidsutprøving i Dyrøy kommune. Delta på dialogmøte. Delta på dialogmøte. NAV kontoret innkaller til nytt dialogmøte. Lege/helsepersonell deltar hvis hensiktsmessig. Yrkesrettet attføring skal vurderes på dialogmøtet.

16 9 måneder sykemelding 12 måneders sykemelding Hver mnd 2-12 mnd Søke permisjon for å bevare arb.forholdet utover 1 års sykemelding. Kontakte lønnsavd. For evt. søknad til KLP/Statens Pensjonskasse. Må si opp sin stilling dersom permisjon ikke er søkt/gitt og en ikke kan gjeninntre i stillingen. Funksjonsvurdering. Bidra positivt til oppfølgingsplan/aktiv medvirkning. Brev fra trygdekontoret med vedlegg til arbeidsgiver. Ta opp med den sykemeldte at det må søkes permisjon for å bevare arb.forholdet utover 1 års sykemelding. Ta opp med den sykemeldte at stillingen må sies opp dersom permisjon ikke er søkt/gitt hvis en ikke kan gjeninntre i stillingen. Oppfølging etter plan. Tlf. kontakt evt. samtale hver mnd. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Lønnsavd.: Melding til KLP/Statens Pensjonskasse. Orientere personal og nærmeste leder om evt. søknader til KLP/Statens Pensjonskasse. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Personalavd.: Be om skriftlig oppsigelse/bekreftelse på oppsigelse dersom slik ikke kommer. Evt. følge vanlig oppsigelsesprosedyre. NAV/personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov.

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/25 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Saksopplysninger Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : 1. AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering. 2. Etter oppfordring fra IA som følge av den positive nedgangen i sykefraværet i Dyrøy kommune, endres det langsiktige delmål pr fra maks 8% til maks 7,5% totalt sykefravær i Dyrøy kommune. Administrasjonens vurdering Sykefraværet registreres i dag i lønnssystemet. Statistikker kjøres ut av økonomiavdelingen hvert kvartal, og skal sendes enhetsledere og rådmannen. P.g.a. sykefravær på øk.avd. og omlegging av fraværsrapportsystemet er det ikke kjørt ut sykefraværsstatistikk for 3. og 4. kvartal Dette kan kjøres ut i ettertid dersom det er ønskelig. Sykefraværsstatistikk: (Tabellen leses vannrett fra venstre mot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1%

18 Det er utarbeidet ny handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke, som legges fram for behandling i AMU Enhetslederne har ansvaret for oppfølging på den enkelte enhet. Trenden er et økende fravær i hele landet. I følge IA følger Dyrøy de samme trendene. Sykefraværet har imidlertid økt en del i 2006, og trenden fortsetter i 2007 med sykefravær på 9,1% for 1. kvartal Dette skyldes enkeltpersoner som har et langtidsfravær over 56 dager, men også fravær 4-16 dager og fravær dager har økt. Analyse av sykefraværet : Totalt kv kv. 06 Totalt kv. 07 Egenmeldte fravær, dagsverk: 277,3 97,2 68,8 303,4 134,4 Sykemeldt fravær, dagsverk: 1284,4 492,3 401,6 2110,1 540,1 Fravær 1-3 dager, dagsverk: 260,4 0 5,0 17,0 8,2 Fravær 4-16 dager, dagsverk: 326,4 59,0 29,9 152,5 77,6 Fravær dager, dagsverk: 490,6 69,4 95,5 416,7 123,3 Fravær over 56 dager, dagsverk: 484,3 363,9 271,2 1523,9 331,0 Sum fravær dagsverk: 1561,8 589,4 470,4 2413,4 674,5 Bemanning: 111,66 110,6 110,8 112,4 114,9 Mulige dagsverk netto: 27948, Fraværsprosent totalt: 5,6% 8,2% 6,6% 8,5% 9,1% Sykefraværsprosent på den enkelte arbeidsplass: Områder i sykefraværsrapporten som omfatter 1 ansatt er ikke tatt med (rådmannskontoret, erfarings- og læringsprosjekt, kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, helsesøster, sosialkontor, barnetjenesten, aktivitetstjenesten, vannanlegg, landbrukskontoret, landbruksvikar, feiing): Totalt kv kv. 06 Totalt kv. 07 Økonomiavd. 8,8 26,3 21,5 26,0 4,6 Fellestjenesten 0,7 2,7 1,5 6,9 13,6 Barnehagen 9,7 14,2 11,3 11,7 5,2 Grunnskolen 3,5 4,9 1,3 3,9 6,3 SFO 0,7 1,2 3,6 1,9 25,0 Musikkskolen ,0 1,0 Helse og sosial 14,5 0,7 0,7 5,4 44,4 Legekontor 1,5 0,7 2,4 4,4 2,4 Sykehjem 9,2 7,5 8,0 11,3 10,7 Hjemmetjeneste 4,8 9,3 7,5 7,1 10,7 Kjøkken 8,5 2,2 4,7 8,0 38,5 Psykiatriprosjekte 2,4 2,8 1,5 2,1 8,5 Teknisk/næring 5,2 13,1 3,3 5,3 11,8 Vedlikehold/anlegg 11,5 0,6 2,5 4,8 1,3 Renhold 4,1 18,6 25,1 27,3 1,7 Opplysninger om hvem som er syk og hvilken type fravær det er snakk om, vil kunne legges fram for AMU dersom det er ønskelig. En gjennomgang av statistikken i Dyrøy viser at det er enkeltpersoner med langtidssykefravær som trekker opp statistikken. Egenmeldinger 1-3 dager er fortsatt svært lavt, men alt annet sykemeldt fravær er gått opp fra 1. kv i forhold til 2. kv Det totale sykefraværet på 9,1% for 1. kvartal 2007 er for høyt, nasjonale økningen i sykefraværet tatt i betraktning. Sykefraværet er ikke innenfor det langsiktige delmål pr på maks 7,5%, og forslag til delmål i måldokumentet på 6,0% innen

19 Det må arbeides videre med å få ned sykefraværet på den enkelte enhet. IA v/torstein Pedersen vil bistå kommunen i dette arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering. Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng Enhetsleder personal og servicetorg

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer