MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen kl Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til gjennomsyn hos Organisasjons- og personalavdelingen, Rådhusplassen 29. Innkallinger og protokoller publiseres på kommunens intranett. Godkjenning av protokoll fra møte i AMU, Referatsaker: Rapporter fra Follo bedriftshelsetjeneste AS - Resultater fra støymålinger i to barnehager (Søråsteigen og Tunveien barnehage) i Ås kommune høsten 2010, l.nr.: 1074/11 og 1076/11. - Rapport etter to arbeidsplassvurderinger, Frydenhaug barnehage, l.nr. 733/11. - Årsrapport for 2010, l.nr.: 22027/10 (deles ut i møtet til AMU). Arbeidstilsynet: - Vedtak om lukking av pålegg nr. 2 og vedtak om utsatt frist for pålegg nr 1 Dr. Sødringsvei, l.nr.: 21617/10. - Svar vedtak om pålegg, l.nr /10. - Utsettelse av frist for pålegg ved Dr. Sødringsvei, l.nr.: 19736/10. - Notat vedrørende pålegg fra Arbeidstilsynet, referat fra møte, l.nr /10 NAV: - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Fornyelse av samarbeidsavtalen, l.nr.: 21605/10 - Avslag på søknad om tilskudd til BHT, l.nr.: 21601/10. - Avslag på søknad om tilskudd til BHT, l.nr.: 21600/10. - Foreløpig svar, ny IA-samarbeidsavtale med veileder, l.nr.: 20287/10. - Forsterket innsats for å redusere sykefraværet innenfor pleie- og omsorgssektoren i Akershus tilbakemelding fra satsningen og orientering om videre satsning høsten 2010, l.nr.: 20255/10. Andre saker: - Kompetansehjulet, årsrapport Kompetansehjulet, opplæringskatalog Storebrand, svar på forespørsel om overføring av ubrukte HMS-midler i HMS midler, kr ,- er overført til 2011, l.nr.: 20285/10.

2 Orienteringssaker: BHT-aktivitetsplan. Status jan/febr. Medarbeiderundersøkelsen v/ Wenche Vedhugnes. Introduksjonsdag for nyansatte v/ Wenche Vedhugnes. Freskuke. Freskuke er flyttet til uke 38 / ny samarbeidspartner. Hovedverneombudet. Eventuelt: Saksliste: AMU-sak / 10/3895 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Saker som unntas fra offentligheten er begrunnet i offentlighetslovens 13 / forvaltningslovens 13. Ås, Eli Stokkebø leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Hanne Dølheim, tlf eller e-post: Forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

3 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget AMU-sak 1/11 AMU-sak / INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 461 &10 Saknr.: 10/3895 Utvalg Sak nr. Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 1/ Rådmannens innstilling: 1. AMU slutter seg til Rådmannens forslag til fremdriftsplan for HMS-arbeidet og arbeid med ny IA-avtale/samarbeidsavtale. Rådmannen i Ås, Per Kierulf Avgjørelsesmyndighet: AMU Vedlegg som følger saken trykt: Ny IA-avtale/samarbeidsavtale Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Aktivitetsplan for bruk av BHT-midler i 2011 Ås kommunes handlingsplan Brev fra Arbeidslivssenteret i Akershus, l.nr.: 874/11. Brev til Arbeidslivssenteret i Akershus, l.nr.: 1304/11. Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv av SAKSUTREDNING: Fakta i saken: IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle tillitsvalgte fikk oversendt avtalen i internposten. Ås kommune har vært IA-kommune siden Denne avtalen er lagt frem for fornyelse av NAV arbeidslivssenter. Avtalen skal underskrives av tre parter, rådmann, tillitsvalgt og arbeidslivssenteret. Vurdering av saken:

4 AMU-sak / Ås kommune har gode erfaringer med IA-arbeidet så langt. Vi har gode oppfølgingsrutiner for sykmeldte og ledere i Ås kommune er godt fornøyd med rutinene. En stor endring ved innføring av IA-avtalen var tettere oppfølging av sykefraværet, reduksjon av sykefraværet og utvidet bruk av egenmelding (til 24 dager). Kommunen opplever at vi har færre gamle og uavklarte sykefraværssaker enn tidligere. Korttidsfraværet har vært nokså stabilt gjennom hele perioden, rundt 1 % i snitt (med svingninger i perioder). Sykefraværet generelt i Ås kommune følger i stor grad svingningene på landsgjennomsnittet. Det kan synes som om det er vanskelig å fastsette en reduksjon i sykefraværet, men samarbeidsavtalen legger opp til at Ås kommune skal sette klare resultatmål for sykefraværsutviklingen. Kommunen forplikter seg til å utarbeide mål for virksomhetens IA-arbeid innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen. Den nye IA-avtalen presiserer viktigheten av at avtalen representerer et trepartssamarbeid og tillitsvalgtes rolle skal fremheves. NAV arbeidslivssenter har foreslått underskrift av IA-avtalen før nyttår og nå så snart som mulig. Rådmannen er av den oppfatning at når trepartssamarbeidet fremheves og presiseres i den grad det gjør, er det viktig å forankre avtalen lokalt, før den underskrives. IA-avtalen er svært viktig både for våre ansatte og for kommunen som arbeidsgiver. NAV arbeidslivssenter fremhever at NAV lokalt både skal yte service til oss i forhold til oppfølging av sykmeldte, som arbeidsgivere og til våre ansatte. Dette betrakter Rådmannen som en betydelig utfordring, fordi vi vet at presset på NAV lokalt allerede er stort. Våre ansatte er tilhørende i mange kommuner/fylker. Vår tidligere erfaring, med at fast kontaktperson fra NAV arbeidslivssenter deltok på alle oppfølgingsmøter og dialogmøte I, samt at sakene ble sjekket opp i forkant av møtene, var forutsigbart og en stor styrke for å løse enkeltsaker, med veiledning om rettigheter og plikter for våre ansatte og for ledere som arbeidsgivere. Konklusjon med begrunnelse: Kommunen trenger IA-avtalen. Vi har god bruk for alle tilrettelegginger som gjøres fra NAV sin side og deler av vår BHT-aktivitetsplan finansieres gjennom tilskudd fra NAV. Våre ansatte trenger god, faglig bistand når de blir syke. Kommunens handlingsprogram er førende for alt arbeid i Ås kommune og denne danner rammen for utarbeidelse av HMS-planen. HMS-planen må inneholde flere deler, deler av kommunens handlingsprogram, BHT-aktivitetsplan, IA-avtalens krav til aktivitet og mål, samt andre HMS-tiltak (eks. Storebrandsatsninger og nasjonale kampanjer (Arbeidstilsynet)). HMS-planen må forankres lokalt i bedriften, hos den enkelte leder og tillitsvalgt, og iverksettes innenfor kommunens økonomiske rammer. Rådmannen ber AMU om å ta stilling til hvilke utfordringer som er de viktigste, sett i lys av presentasjon av ny IA-avtale, Ås kommunes handlingsprogram og BHTaktivitetsplan, samt når samarbeidsavtalen/ny IA-avtale kan undertegnes. Ås kommunes HMS-plan legges frem til endelig behandling for AMU når nye mål for samarbeidsavtalen/ia-avtalen er utarbeidet. Rådmannen foreslår følgende fremdriftsplan for arbeidet med implementering av ny IA-avtale/samarbeidsavtale i Ås kommune:

5 AMU-sak / 1. februar: AMU IA-avtalen presenteres for AMU av Arbeidslivssenteret med diskusjon/drøfting. 1. mars: samarbeidsmøte mellom Ås kommune og NAV Arbeidslivssenter. Gjennomgang av IA-avtalen og oppfølging av AMU-møtet. Underskriving av avtalen. 8. april: Frokostmøte/ kurs: Partssamarbeid i praktisk IA-arbeid. Målgruppe: ledere og tillitsvalgte. Bedriftsinterntkurs med foredragsholdere fra NAV arbeidslivssenter. 12. april: AMU behandler HMS-plan for 2011 ferdig med IA-avtalens mål for virksomhetens IA-arbeid innlagt. 6. september: AMU IA-avtalen. Presentasjon av loven/hva som gjelder nå. 9. september: Sykefraværsoppfølging/dialogmøter. Kurs for ledere og tillitsvalgte i kjølvannet av ny IA-avtale evt. andre viktige ting. 4. oktober. Samarbeidsmøte med NAV arbeidslivssenter og Ås kommune. Planlegging av 2012.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 1.12.2009 kl. 12.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 25.8.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets 10.02.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom 28.04.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 27.08.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina Rådhuset, 5. et. Møtedato: 29.04.2015 Møtetid:

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.02.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.02.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer