MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03."

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/13 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL PR /13 REFERATSAKER TIL AMU`S MØTE /13 MELDING OM TILSYN

2 Sak 1/13 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL PR Saksbehandler: Yvonne Kvernmo Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/255 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: AMU`s møteprotokoll av den godkjennes Saksopplysninger: Protokoll fra møte er sendt ut tidligere til medlemmene Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Yvonne Kvernmo rådgiver personal Side 2 av 6

3 Sak 2/13 REFERATSAKER TIL AMU`S MØTE Saksbehandler: Yvonne Kvernmo Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/254 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Saksopplysninger: Følgende vedlagte saker refereres; - Årsrapport 2012 fra Narvik Bedriftshelsetjeneste - Oppsigelse av stilling ved Vikarselvveien bofellesskap - Oversikt fravær/nærvær pr. januar Invitasjon til samarbeidsmøte Vedr. krav om ferie til gode, sykemelding, klage på saksbehandling mv deles ut i møtet unntatt off. - Arbeidstilsynet - Melding om tilsyn Datatilsynet Avslutning av sak Brevkontroll Gratangen kommune Internkontroll Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Yvonne Kvernmo rådgiver personal Side 3 av 6

4 Sak 3/13 MELDING OM TILSYN Saksbehandler: Elin Wilsgård Arkiv: 614 &58 Arkivsaksnr.: 12/264 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Handlingsplaner fra Gratangen kommunes verneområdene av jan/febr 2013 oversendes Arbeidstilsynet og tas til etterretning. 2. AMU viser til Internkontrollrutiner/HMS for Gratangen kommune og ber de enhetene som i denne kartlegging har konsentrert seg utelukkende om sikkerhet, om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av nødvendige/relevante forhold innenfor helse og miljø, jfr Internkontroll for Gratangen kommune, pkt. 1.6, side 13. Handlingsplan må foreligge innen ordinær frist (juli 2013). AMU ber også om at skjema: Gjennomgang av enhetens HMS-arbeid sendes AMU som dokumentasjon på enhetens planer innenfor HMS. Frist som ovenfor. 3. Oppfølging av handlingsplaner for de enkelte enheter sammenfattes i en helhetlig overordnet handlingsplan for Gratangen kommune. Dette etter at enhetene har utført kartlegging i.hh. til pkt. 2 i vedtaket. AMU skal foreta en hovedprioritering ut fra de enkelte enhetenens handlingsplaner. Dette gjøres i første AMU-møte høsten Saksopplysninger: Gratangen kommune hadde tilsyn av Arbeidstilsynet , og her ble det gitt varsel om 13 pålegg hvorav pålegg 3, 4, 8 10 og 11 ble lukket ut fra tilbakemelding fra rådmannen (se vedlegg 1 Tilsynsrapport og varsel om pålegg datert ). Det vises til vedlegg 2 Skriv fra Arbeidstilsynet Oppfølging av tilsyn med vedtak om pålegg datert Det vises videre til vedlegg 3 (brev til Arbeidstilsynet fra Gratangen kommune) samt vedlegg 4 (skriv til Arbeidstilsynet vedr. pålegg 1, 2 og 9). Det foreligger ikke noe tilbakemelding pr. dd. fra Arbeidstilsynet vedr. oversendte skriv ifbm. påleggene. Men det forventes at pålegg 1, 2 og 9 vil bli lukket samt at det er utsettelse på tilbakemelding fra Gratangen kommune mht. øvrige pålegg til Pålegg 5, 6 og 7 er det som AMU nå behandler. Pålegg 12 og 13 pågår det arbeid med og disse forventes å være besvart innen ; Pålegg 5. HMS arbeid kartlegging Pålegg 6. HMS arbeid risikovurdering Pålegg 7. HMS arbeid tiltak og handlingsplan. Det er gitt pålegg om gjennomføring av kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Kartleggingen/risikovurderingen gjelder alle kommunens virksomheter/arbeidsområder. Av pålegget fremgår også at det skal dokumenteres hvordan verneombudet har medvirket. Med bakgrunn i kartlegging og risikovurdering skal det lages handlingsplan som beskriver tiltak, tidsfrist for gjennomføring, og hvem som er ansvarlig. Side 4 av 6

5 Sak 3/13 På denne bakgrunn ble alle enheter bedt om å gjennomføre kartlegging, risikovurdering og oppsett av handlingsplan (jf. vedlegg 5 e-post til enhetene). Det ble gitt en meget kort frist til enhetene for å gjennomføre dette arbeidet. Alle enhetene har levert i henhold til bestillingen materialet følger som vedlegg til saken (jf. vedlegg 6 de enkelte enhetenes handlingsplaner mv). Det fremgår av skjema at verneombudene har deltatt i arbeidet slik kommunens internkontrollrutiner tilsier. Kartlegging/risikovurdering og handlingsplaner oversendes Arbeidstilsynet som svar på pålegg 5, 6 og 7 samt vedtak i AMU sak 3/13. Arbeidstilsynet er også kontaktet pr. telefon om at saken skal behandles av AMU og at vedtaket oversendes så snart det foreligger. Som AMU er kjent med ble det laget en ny Internkontrollrutiner/HMS-plan for Gratangen kommune, vedtatt i KST-sak 33/12 pr Av denne fremgår hvordan det løpende HMS-arbeidet skal gjennomføres i kommunen. Det er lagt opp til en årlig kartlegging av det generelle arbeidsmiljøet, årlig gjennomgang av internkontrollen og en årlig enkel gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr (jfr. vedlegg 7 - rutineskjema). Andre forhold har en kartleggingsfrekvens på hvert annet år (inneklima, produktsikkerhet og ytre miljø). Enkelte forhold forutsettes kartlagt etter behov (psykososialt miljø, periodisk el.kontroll, brannverntekniske forhold). Det er forventninger til at enhetene følger vedtatt plan og arbeider systematisk med HMS og rapporter i henhold til de frister som er satt. Fristen for levering av handlingsplaner er før juli måned. På denne måten er det lagt til rette for at HMS tiltak som krever bevilgninger kan innarbeides i budsjettet for påfølgende år. Pålegg fra Arbeidstilsynet med kort frist for gjennomføring har medført at kvaliteten på kartleggingsarbeidet er varierende. Rådmannen ønsker at de enhetene som i denne omgang ikke har dokumentert kartlegging og risikovurdering av generelle arbeidsmiljøutfordringer innen helse og miljø, eks : Orden,renhold og avfallssortering Ergonomiske forhold Tilrettelegging av arbeidet Enkel gjennomgang av elektriske anlegg og utstyr Gjennomgang av støy (det vil variere hva som er mest aktuelt i de ulike enheter) gjør det innen den frist som er satt i Internkontrollrutiner/HMS for Gratangen kommune/fellesbestemmelser altså innen juli måned. I tillegg vil AMU få en bedre oversikt over planer for HMS-arbeidet ute i enhetene dersom disse ble pålagt å fylle ut skjema: Gjennomgang av enhetens HMS-arbeid. - samme frist. Det vises til innsendt dokumentasjon fra PU- tjenesten (se vedlegg 8) som allerede har gjort det som etterspørres her. Rådmannens ønske og Gratangen kommunes uttalte målsetting, er at HMS-arbeidet prioriteres på lik linje med andre oppgaver. At kartlegging, risikovurdering, utarbeiding av handlingsplaner skjer som en kontinuerlig prosess og at rapportering/oppfølging/iverksetting av tiltak skjer innen fastsatte frister. HMS arbeidet er et ledelsesansvar men skal skje i nært samarbeid med verneombud/ansattes representanter. Handlingsplanene som er utarbeidet (jf vedlegg 6) og som oversendes Arbeidstilsynet viser prioriterte tiltak som i hovedsak kan/skal gjennomføres av enhetene innen en frist som de selv har fastsatt. Noen tiltak må oversendes Boligstiftelsen og Teknisk enhet for gjennomføring. Dette vil rådmannen følge opp. Noen tiltak er ført opp uten at en har fastsatt hvem som er ansvarlig for oppfølging, og det er heller ikke fastsatt frist. Disse bør AMU vurdere nærmere og event fatte nødvendige vedtak i forhold til. I tillegg er det ønskelig at enhetene rapporterer til AMU når tiltakene er gjennomført. Side 5 av 6

6 Sak 3/13 Ut fra overstående fremmes forslag til vedtak som fremgår av rådmannens innstilling i saken. Som vedlegg til saken følger: Vedl. 1. Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet datert Skriv fra Arbeidstilsynet Oppfølging av tilsyn med vedtak om pålegg pr Brev til arbeidstilsynet fra Gratangen kommune 4. Skriv til Arbeistilsynet vedr. pålegg 1, 2 og 9 5. Skriv til enhetene 6. Enhetenes handlingsplaner mv 7. Rutineskjema 8. skjema: Gjennomgang av enhetens HMS-arbeid eks: PU-tjenesten Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Side 6 av 6

MØTEINNKALLING. Følgende orienteringer: FYSAK/Folkehelse Rehabilitering Gratangsbotn og Nord Gratangen skole Nedbemanning ved grunnskolen i Gratangen

MØTEINNKALLING. Følgende orienteringer: FYSAK/Folkehelse Rehabilitering Gratangsbotn og Nord Gratangen skole Nedbemanning ved grunnskolen i Gratangen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.04.2011 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer