MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom kl Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Organisasjons- og personalavdelingen. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på Referatsaker: Godkjenning av protokoll fra Arbeidstilsynssaker/rapporter: o Ås kommunes kommentarer til tilsynsrapport med varsel om pålegg (09/608) Rapporter fra Follo bedriftshelsetjeneste: o Halvårsstatus på aktiviteter 2009 (09/730) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (02/2865) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (09/2077) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (05/288) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (09/2107) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (03/2280) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (97/1337) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (09/2103) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (04/2156) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (98/2107) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (01/273) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (02/27) o Ergonomisk gjennomgang arbeidsplass renholder (04/2155) o Rapport om helsekontroll og audiometri (hørselsmåling), kjøkken og vaskeri, Moer sykehjem (09/1910) Andre referatsaker: o Grunnkurs i arbeidsmiljø, Follo. Avholdes i Frogn 6., 13., og 14. oktober. Invitasjon er sendt ut til alle ledere i Ås kommune og til AMU. Påmelding via Geir Løchsen. o Tilbakemelding fra vernerunde: Kajaveien 43, Vedlikeholdstiltak, Inneklima. Saken følges opp av leder og teknisk etat.

2 Nordby skole, Vedlikeholdstiltak, flere. Saken er oversendt teknisk etat for oppfølging. o Mattilsynet. Tilsynsrapport - varsel om vedtak, Søråsteigen barnehage (09/1973). o Mattilsynet. Vedtak etter inspeksjon, Søråsteigen barnehage (09/1973). o Søråsteigen barnehage, Svar - Vedtak etter inspeksjon, Mattilsynet (09/1973). o Nettpartner. Revisjon av virksomhetens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid opp i mot El-tilsynsloven, Søråsteigen barnehage (09/294). Lukking av sak. o Nettpartner. Revisjon av virksomhetens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid opp i mot El-tilsynsloven, Gruppebolig demente (08/707). Lukking av sak. o Nettpartner. 1. gangs påminnelse om utbedring av avvik ihht revisjon (09/526). Orienteringssaker/oppfølginssaker: Stoffkartotek. Saken ligger hos teknisk sjef. Saken skal til rådmannens ledergruppe for vurdering, før AMU kan behandle saken videre. Samhandlingsreformen. Saken tas ikke opp nå. Helse- og sosialsjefen orienterer om saken på et møte senere i høst. AMU inviteres til å delta i Adm. utvalgets møte torsdag kl Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal presentere seniorpolitikk-undersøkelsen som er foretatt. Sted: Moer sykehjem, 1. etg. Møterom 1,2 og 3. Saksliste: Utv.sak nr. 10/09 09/2254 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG/ELLER RASISME Utv.sak nr. 11/09 09/2260 EVALUERING SLYNGETRENING Ås, Eli Stokkebø leder Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Hanne Dølheim, tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

3 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 10/09 Utv.sak nr 10/09 FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG/ELLER RASISME Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 09/2254 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 10/ Rådmannens innstilling: Alternativ 1: Fondet avvikles og pengene som står igjen på fondet tilbakeføres Ås kommune. Alternativ 2: Fondsmidlene deles ut til en forening/lag/formål som driver i henhold til retningslinjene. Fondet legges deretter ned. AMU må selv foreslå egnet forening. Rådmannen i Ås, Per Kierulf Avgjørelsesmyndighet: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg som følger saken trykt: Retningslinjer for fond for arbeid mot rasisme, vold, mobbing og/eller rasisme. Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen Utskrift av saken sendes til: Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, økonomiavdelingen, revisor Fakta i saken: Amu vedtok å opprette et fond mot rasisme, vold, mobbing og diskriminering i Det er egne retningslinjer, vedtatt av AMU. Disse ligger ved i saken. Fagforeningene i Ås kommune samlet inn kr ,- og Ås kommune bidro med tilsvarende beløp. Til sammen kr ,- til formålet. Det ble tildelt midler, etter søknad, i 2004, 2005 og Etter 2006 har fondet vært inaktivt. Det har ikke vært utlyst midler til fordeling eller vært søknader på midlene. Fondets styre har bestått av 3 representanter oppnevnt av AMU. Økonomiavdelingen administrerer fondsmidlene og fører regnskap. Revisor har revidert regnskapet for fondet. Fondet eksisterer fremdeles og det gjenstår kr ,27.

4 Sak 10/09 Rådmannen la opp til i 2004 at administrasjonen av fondet ikke skulle krever unødvendig mye ressurser. Intensjonen var også å legges opp til årlig tildeling fra fondet til lokale tiltak i Ås kommune så lenge det var midler til fordeling. Når midlene opphørte, skulle fondet avvikles. AMU vedtok i sitt møte at pengene skulle gis til SOS rasisme i Ås. Det viser seg at SOS rasisme i Ås ikke eksisterer lenger. SOS rasisme har en forening sentralt og underavdelinger i flere av de store byene, men ikke i Ås. Vurdering med konklusjon og begrunnelse: Siden SOS rasisme ikke eksisterer i Ås, vurderer rådmannen det dit hen at det er riktig å legge saken frem for AMU på nytt for ny vurdering. Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at AMU må bestemme hva som skal skje videre med fondet og at det synes lite hensiktsmessig å ha en stor administrasjon rundt en såpass liten sum med penger. Rådmannen foreslår følgende alternativer: 1. Fondet avvikles og pengene som står igjen på fondet tilbakeføres Ås kommune. 2. Fondsmidlene deles ut til en forening/lag/formål som driver i henhold til retningslinjene. Fondet legges deretter ned. AMU må selv foreslå egnet forening. Det siste alternativet kan synes som mest hensiktsmessig, alt tatt i betraktning.

5 Sak 10/09 RETNINGSLINJER FOR FOND FOR ARBEID MOT RASISME, VOLD, MOBBING OG/ELLER DISKRIMINERING Fondet er opprettet av arbeidstakerorganisasjonene i Ås kommune og Ås kommune. Fondet skal være politisk uavhengig. 1. Fondets formål: Fremme forebyggende arbeid/tiltak mot rasisme, vold, mobbing og/eller diskriminering. 2. Fondets midler: Innskudd forvaltes av fondsstyret. Utgifter til opprettelse og drift av fondet dekkes av fondets midler. Fondsstyret fastsetter det samlede utbetalingsbeløp for hvert år. 3. Målgruppe: Lag, foreninger, institusjoner, enkeltpersoner, skoler, grupperinger av barn/unge mf.l. kan søke. Fondsmidler kan tildeles til tiltak som kommer inn under fondets formål. 4. Fondets styre: AMU s arbeidsutvalg er fondets styre. 5. Fondets beslutningsmyndighet: Fondets styre må være enstemmig for at midlene kan tildeles. Begrunnelse for tildeling må fremgå. 6. Informasjon om fondet og søknadsfrist: Fondet kunngjøres på kommunens internettsider og på intranett. Fondsstyret fastsetter tidspunkt for kunngjøring, og frist for søknad om midler. Søknader må begrunnes, tiltak må konkretiseres og det må fremgå hvem som har ansvar for at tiltakene gjennomføres. 7. Regnskap og revisjon: Økonomiavdelingen ivaretar regnskapsfunksjonen og kommunerevisjonen er revisor for fondet. Godkjent i arbeidsmiljøutvalgets møte , sak 04/2004 Punkt 4 er revidert etter møte i arbeidsmiljøutvalget , sak 6/06

6 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 11/09 Utv.sak nr 11/09 EVALUERING SLYNGETRENING Saksbehandler: Hanne Dølheim Arkivnr: 440 Saknr.: 09/2260 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 11/ Rådmannens innstilling: Ås kommune skal stimulere til nye prosjekter med slyngetrening og forsette med å støtte opp om tiltak som ønskes igangsatt. Rådmannen i Ås, Per Kierulf Avgjørelsesmyndighet: AMU Vedlegg som følger saken trykt: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen Utskrift av saken sendes til: AMU SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Ås kommune har 5 fysiske steder med slynger/redcord treningsslynger. Erik Johansenbygget (2. og 3. etasje). Brønnerud skole, Rustad skole og på Moer sykehjem. Rustad skole har lengst erfaring med Redcord treningsslynger og har holdt på i tre år. Vurdering av saken: Rektor på Rustad skole sier om saken: Erfaringen med slyngetrening som fast tiltak for å forebygge belastningslidelser har pågått i tre år. Rustad skole fikk AMU midler et år til tiltaket, men tiltaket er nå etablert som fast tiltak og det er innledet samarbeid med Tom Erik Torgersen. Tom Erik Torgersen er fysioterapeut og har god erfaring med Redcord slyngetrening. Rustad skole leier inn Tom Erik Torgersen og dette koster kr per år. Han veileder 9 ansatte en gang i måneden. Den enkelte ansatt får underveis et eget treningsprogram som er individuelt tilpasset. Ca. 80 % av 62 ansatte har til nå vært

7 Sak 11/09 igjennom veiledningen. De ansatte som trenger mest trening følges opp over lengre tid. Målet er at alle skal få trent på slyngen minimum 15 min. 3 ganger i uka i arbeidstiden. Rustad skole avsetter tid og de ansatte hjelper hverandre med å få satt av tid til treningen. Erfaringer så langt (erfaringen er ikke vitenskaplig basert, men synspunkter som rektor og fysioterapeut har kommet frem til i samarbeid, ut i fra det som oppleves på arbeidsstedet): Tiltaket kan være tunge å starte. Leder må følge opp og motivere den enkelte ansatte til å begynne med treningen. Ingen ansatte gis anledning til å glemme Tom Eriks time. Noen ansatte trenger lengre tid enn andre til å komme i gang med trening. Enkelte har brukt flere år på å bli moden for trening og at det skal bli trygt nok for dem. De som har holdt på lenge med Tom Erik trener jevnlig på egenhånd med en oppfølging en sjelden gang. Det er ansatte som har gjennomgått ryggoperasjoner, som får nødvendig trening i slynga. Underveis er det oppdaget skader i nakke på flere ansatte, og disse er sendt videre i systemet til behandling. På den måten er det satt i gang behandling av skader som kunne ført til kortere eller lengre sykemeldinger. Noen ansatte går med smerter, låsinger og stivhet i nakke/rygg og dette forsøkes rettet på med tidlig nok behandling og tilstanden løses før sykemelding blir et faktum. Mange har fått korrigert arbeidsstillinger. Sykemeldinger knyttet til nakke, skulder og rygg har gått nedover disse årene. Rektor på Rustad sier at hun vet at det fungerer, men at det må følges opp tett av leder mot personalgruppa og at resultatene av slike prosjekter først kan ses etter at man har holdt på systematisk over flere år. Flere grupper av ansatte i Ås kommune har fått opplæring i Redcord slyngene. Det er vanskelig å oppnå høy egenmotivasjon til å fortsette treningen. Sannsynligvis er det i høy grad opp til leder og personalgruppa å motivere hverandre til å fortsette å sette av tid til trening. Nye prosjekter må derfor ha høy grad av oppfølging med i sin planlegging og igangsetting og i forhold til kontinuitet. Ås kommune har ingen oversikt p.t. hvor mye slyngene faktisk blir brukt. Bedriftshelsetjenesten vil være sentral i oppfølgingen av nye prosjekter og i det siste prosjektet på Ås helsestasjon er det igangsatt et opplegg med oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, samt at det er utarbeidet et grunnlag for evaluering i forkant av oppstart, som gjør det mulig å evaluere prosjektet etter et år med slyngetrening. Follo bedriftshelsetjeneste påpekte i sitt brev av at Ås kommune har et relativt høyt sykefravær med årsak muskel/skjelett lidelser. En av anbefalingene er å fortsette med forebyggende trening med S-E-T og Redcord trening. Ås kommune bør stimulere til nye prosjekter og tiltaket bør innarbeides som fast oppfølging fra bedriftshelsetjenesten og aktivitetsplanen som planlegges for et år av gangen. Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

8 Sak 11/09 Tiltakene må finansieres innenfor den økonomiske rammen på hver enkelt enhet, eller gjennom prosjektmidler fra andre. Opplæring via bedriftshelsetjenesten må innarbeides i aktivitetsplan for bedriftshelsetjenesten. Konklusjon med begrunnelse: Ås kommune skal stimulere til nye prosjekter med slyngetrening og forsette med å støtte opp om tiltak som ønskes igangsatt. Slyngetreningsprogrammet følges opp av enheter enkeltvis. Personalgruppene v/ enhetsleder er ansvarlig for igangsetting, oppfølging og evaluering av hvert enkelt opplegg. Nye slyngetreningsprosjekter/program iverksettes i samarbeid med Organisasjonsog personalavdelingen. Organisasjons- og personalavdelingen har kontakt med Follo bedriftshelsetjeneste ved igangsetting og formidler kontakt til enhetene. AMU skal årlig, i årsrapporten for verne og miljøarbeid, få rapport på de løpende tiltak som er i drift på overordnet og/eller enhetsnivå i Ås kommune.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong 14.02.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 26.04.2006 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer