Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Kommunens nærværstall er fortsatt akseptabelt selv om tallet i 2014 er noe dårligere enn i Vi er dessverre et stykke fra å nå styringskortets måltallet for nærværet i Det er stor variasjon på enhetenes nærværstall, den beste enheten har et nærvær på over 98 %, i andre enden er det en enhet med et nærvær på 83%. I nærværsarbeidet vektlegger vi gode arbeidsmiljø som vi mener er nærværsfremmende. Når en ansatt blir sykmeldt kan det være en del å hente i forhold til nærværet at sykmeldte kommer tilbake i arbeid så tidlig som mulig og ikke blir langtidssykemeldt. Kommunens handlingsplan for IA-arbeidet viser bredden av tiltak som vi bruker i vårt nærværsarbeid. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunen har fokus på nærvær, dette synliggjøres ved å se på nærværet, ikke på sykefraværet. Tekstlig vil nærvær benyttes i størst mulig grad, men i noen sammenhenger må det refereres til sykefraværet. Nærværet for 2014 omfatter dessverre ikke desember måned. På grunn av omlegging til ny versjon av lønnssystemet er noe av fraværet i desember ført i gammel versjon, noe i den nye. Var nærvær i desember som ellers i 2014 gjør ikke dette noen forskjell, var det lavere i desember blir nærværstallet noe bedre en reelt. Nærværet i året 11 første måneder var samlet for kommunen på 93,22 %. Samlet nærværsprosent for 2014, og tidligere år Gausdal 93,22% 94,02% 94,35% 94,46% 94% 93,9% 93,35% 92,94% 93,95% 94,8% 93,0% Landsgjennomsnitt 90,52% 90,60% 90,50% 90,60% 90,8% 91,8% 93% 93,2% 93,20% 93,4% 92,38% Landsgjennomsnittet, her benyttes KS sitt tall for fylkeskommuner og kommuner. KS måler perioden 4 kvartal kvartal 2014, men når dette er likt fra år til år så mener vi at

2 sammenligningen lar seg gjøre. SSB sitt tall for sykefraværet i offentlig sektor i 2014 er 8,5 %, legge vi til det egenmeldte fravær er KS og SSB sine tall i samme størrelse. De siste 5 år har landsgjennomsnittet variert lite, samme er situasjonen for Gausdal, nærværet varierer med 1,22 prosentpoeng.. Tabell 2 Nærværsprosent fordelt på områder År Administrasjonshuset med hele teknisk enhet Skoler, SFO og barnehage PLO med psykiatri, og tjenesten psykisk utv.hemmede Forset- og Follebu omsorgssenter ,61% 92,74% 92,80% 93% ,01% 95,44% 90,92% 91,16% ,90% 95,65% 91,70% 90,62% ,57% 95,18% 93,41% 94,08% ,36% 95,17% 92,55% 91,49% ,49% 94,59% 92,11% 90,30% ,28% 94,03% 92,55% 91,86% ,23% 95,11% 89,11% 87,45% ,49% 95,70% 90,02% 88,53% ,85% 93,27% 93,13% 93,56% Tabell 2 viser nærværet fordelt på områder. Innenfor administrasjonen, teknisk, skoler og barnehager har nærværet gått noe ned. For omsorgstjenestene samlet har det blitt noe bedre. Det er som vanlig stor variasjon mellom enheter/avdelinger. Vi har en enhet med et nærvær på 98,7%, men en annen er nede på 83%. Tabell 3 Hvor stor andel av fraværet har de ulike fraværskategoriene År 1-8 egenm >16 dager sykmeld fravær Over 56 dager ,39% 9,10% 15,24% 63,26% ,83% 10,95% 20,93% 54,29% ,01% 10,72% 20,65% 54,62% ,51% 10,53% 24,07% 52,90% ,00% 11,05% 18,90% 61,05% ,20% 11,97% 16,21% 59,61% ,54% 10,34% 17,21% 62,90% ,28% 11,44% 15,43% 61,87% ,89% 10,26% 19,36% 58,49% ,51% 15,17% 28,40% 46,92% Fordelinga i 2014 har i forhold til 2013 en liten nedgang i det kortere fraværet og en økning i det lange fraværet. Tabell 4 Fordeling av fraværet på lengde innen tjenesteområdene Adm.Tekn Skole SFO Bhg PLO PU ,66% 10,22% 8,84% 9,29% 16,37% 17,73% ,51% 22,41% 16,330% 11,07% 15,10% 6,27%

3 1 8 Sykmeld Sykmeld Sykmeld. over ,37% 21,84% 7,56% 13,12% 11,58% 10,14% ,10% 11,89% 10,83% 11,48% 15,74% 10,55% ,36% 11,20% 6,23% 12,92% 6,24% 12,74% ,50% 13,16% 16,81% 27,10% 7,14% 13,31% ,15% 9,23% 16,36% 14,28% 11,10% 9,67% ,24% 10,73% 10,44% 28,41% 7,87% 15,73% ,98% 14,46% 48,50% 13,00% 8,74% 18,60% ,57% 6,3% 8,33% 8,40% 10,38% 12,51% ,94% 4,21% 4,05% 9,28% 11,6% 13,51% ,51% 13,86% 5,43% 4,79% 12,30% 13,00% ,79% 7,28% 14,19% 8,07% 10,18% 15, ,62% 9,75% 2,16% 9,43% 13,74% 9,85% ,66% 8,09% 3,68% 12,23% 12,68% 12,62% ,11% 9,95% 22,47% 13,31% 11,01% 4,71% ,92% 8,96% 53,62% 11,69% 11,69% 13,48% ,06% 8,30% 18,60% 25,23% 8,69% 22,61% ,98% 10,18% 51,50% 15,00% 8,17% 21,39% ,64% 10,39% 4,52% 12,71% 19,26% 12,14% ,03% 12,35% 13,32% 10,38% 22,74% 17,86% ,80% 29,81% 25,83% 18,36% 20,60% 15,16% ,56% 17,59% 13,45% 24,75% 20,07% 18,05% ,57% 16,35% 48,46% 23,67% 32,56% 24,52% ,78% 16,63% 5,07% 14,64% 21,68% 16,72% ,43% 9,91% 28,64% 13,83% 18,36% 31,81% ,86% 12,59% 0% 19,73% 19,73% 32,19% ,20% 15,49% 40,16% 18,16% 14,58% 14,03% ,00% 19,45% 00,00% 30,86% 14,44% 23,51% ,94% 19,48% 23,05% 43,27% 25,42% 26,96 % ,37% 73,22% 73,79% 71,05% 49,28% 50,90% ,19% 33,91% 52,44% 65,78% 51,90% 65,57% ,28% 53,29% 64,81% 54,06% 58,17% 56,32% ,71% 62,02% 38,55% 55,42% 37,96% 55,08% ,20% 64,09% 85,01% 60,20% 59,40% 57,91% ,96% 66,99% 32,09% 45,76% 63,49% 50,51% ,07% 69,22% 30% 57,48% 57,48% 44,66% ,52% 65,48% 30,81% 28,20% 68,88% 47,64% ,04% 55,91% 00,00% 41,14% 68,66% 36,51% ,86% 63,81% 64,11% 35,62% 44,93 % 48,39% Adm.Tekn Skole SFO Bhg PLO PU Skolene hadde i 2013 en stor del av fraværet på egenmeldinger, i 2014 har de mer en halvert dette fraværet. Omsorgstjenestene har en forholdsvis stor del av sitt fravær på egenmeldt fravær. Skolene skiller seg ut med lite bruk av kortere sykmeldinger. Administrasjonen/teknisk, skoler og barnehager har en markert nedgang i det mellomlange fraværet, og en like markert økning i det lange fraværet. Langtidssykemeldte

4 Definisjonen på langtidssykemeldt er sykmeldte med ett sammenhengende fravær som til sammen utgjør 20 dagsverk eller mer. Om de er helt eller gradert sykmeldt skiller vi ikke på, bare det er en sammenhengende sykmelding. I 2014 var det 70 ansatte som kom under definisjonen langtidssykemeldt, 63 kvinner og 7 menn. Tabell 5 Langtidssykemeldte, antall personer, hvor stor andel av det totale sykefraværet de står for, og gjennomsnittlig lengde på fraværet. År Antall Andel av totale Gj.snittlig fravær Totalt Kv i % Menn i % fraværet ,43% 67,98 dagsverk ,13% 63,28 dagsverk , ,2 65,33% 64,00 dagsverk , ,9 69,11% 55,07 dagsverk , ,4 59,85% 58,17 dagsverk , ,1 76,41% 54,49 dagsverk , ,3 74,31% 62,87 dagsverk , ,6 72,44% 64,16 dagsverk ,29% 58,54 dagsverk ,35% 59,63 dagsverk De langtidssykemeldte står for litt over 67 % av det totale fraværet. Deres gjennomsnittlige fravær har gått noe opp fra Ser vi på de ansattes kjønnsfordelingen så har mannlige ansatte sin andel av de lange fraværet blitt mer enn halvert fra året før. En annen måte å vurdere langtidssykemeldte sin innvirkning på sykefraværet er å se på ansatte som i 2014 hadde over 100 dagsverk fravær, dette gjaldt 15 ansatte. Holdes disse utenfor, vil den samlede nærværsprosenten i kommunen vært på 95,67 % (95,18% i 2013, 95,41% i 2012, 95,68 % i 2011, 95,15% i 2010, 95,12% i 2009 og 95,09 % i 2008.) Disse personene sto for 36,13% fraværet i kommunen, mot 19,44%, 18,64% og 22,06% i de forutgående år. VURDERING: Med fokus på nærvær er det tilstedeværelsen og hva som gjør at ansatte møter på arbeid vi legger vekt på. Samtidig arbeider vi aktivt overfor ansatte som er sykmeldte i tråd med IAavtalen. Nærværet samlet for landet varierer innenfor et lite område, i 2014 ble det litt dårligere i forhold til året før. For Gausdal ble nærværet for andre året på rad dårligere enn året før. Vi følger endringene på landsplan, men dessverre er vår endring større enn hva landsgjennomsnittet er. Kommunens nærværstall må vi fortsatt si er akseptabelt, selv når vi har med oss uvissheten om hvordan nærværstallet for desember vil ha virket inn. Vi er dessverre et stykke fra å nå

5 måltallet i styringskortet for 2014 som var et nærvær på 95 %. Administrasjonen, tekniske, skoler og barnehager har dårligere nærværstall i 2014 enn året før. Vi ser at disse har en økning av andelen av fraværet på langtidsfraværet. Skolene har en redusert bruk av egenmeldinger og kortere sykmeldinger. Det kan virke som at når ansatte først blir borte så blir de det over en lengre periode. Omsorgstjenestene har bedret sine nærværstall i 2014 noe som er svært positivt. De særmerker seg ved å ha en forholdsvis stor andel av fraværet på egenmeldinger og noe mer av fraværet på kortere/mellomlange sykmeldinger. Om det skyldes behov for å hente seg inn i periode, men at ansatte her i noe mindre grad blir gående langtidssykemeldt? Antall ansatte som vi definerer som langtidssykemeldte har økt noe, og de var i snitt noe lengre borte i 2014 en tidligere år. Vi har mye å vinne på å få redusert antall langtidssykemeldte. Hvis vi tar ut de 15 personene med et fravær over 100 dagsverk fra statistikken ville nærværstallet i kommunen vært 95,67 %. Undersøkelse viser også at fraværet blir redusert med 10 dager for sykmeldte som blir kaldt inn til dialogmøte hos NAV (Infotjenesters nyhetsbrev ). Hadde det gjennomsnittlige fraværet for de langtidssykemeldte i snitt blitt redusert med 10 dagsverk ville nærværstallet i kommunen vært rundt 94 %. Avviket fra måltallet i styringskortet på 94,5 % vurderer vi som akseptabelt, men med tanke på å nå målet om et nærvær på 95% i 2014 burde nærværet i Gausdal ha fulgt utviklinga i landet for øvrig. Skal vi nå vårt mål så fordrer det en innsats fra alle parter, ledere, ansatte, arbeidstakerorganisasjonene, legene, NAV med mer. I dette arbeidet har vi en felles interesse og et felles mål. Vinteren 2014 hadde vi et prosjekt i Pleie- og omsorg i samarbeid med Arbeidslivssenteret og lokalt NAV-kontor. Vi bevisstgjorde ledere i forhold til oppfølging av ansatte som er i ferd med å bli sykmeldt eller har blitt sykmeldt. For de ansatte hadde vi en samling hvor vi blant annet tok opp hvilken rolle og ansvar jeg som ansatt har hvis jeg blir sykmeldt. Vi opplever dette prosjektet som en konstruktiv måte å arbeide på. I vårt IA-arbeid har vi en handlingsplan som viser bredden av tiltak som vi mener bidrar til å holde et godt nærvær. Det er summen av tiltak og ikke et enkelt virkemiddel som gjør nærværet vårt. I nærværsarbeidet er det viktig at vi har gode arbeidsplasser, dette omfatter hele spekteret av tiltak og verktøy som arbeidsgiver har til disposisjon. I dette arbeidet har også arbeidstaker sin rolle og ansvar for å bidra både til sunne arbeidsplasser og egen helse og innsats for å komme tilbake i arbeid ved en sykdom eller skade. De som har æren for at vi har et godt nærværstall er våre ansatte som skaper gode bedriftskulturer og sunne arbeidsmiljøer, våre dyktige ledere som utøver mye godt lederskap, verneombud som fyller sine roller og tillitsvalgte som arbeider godt opp mot arbeidsgiver og sine medlemmer.

6 I en stor organisasjon som Gausdal kommune så er det ikke noe enkelttiltak som kan gjøre store endringer i nærværstallet, det er summen av alle tiltak og verktøy. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende AMU tar analysen til etterretning. innstilling/vedtak:

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager FoU-rapport 2/2012 Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder og Nina Jentoft, Agderforskning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer