Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS10/11 RS7/11 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker Tilsynsrapportog varselom pålegg,dyrøy omsorgssenter 2008/314 RS8/11 Tilsynsrapportog varselom pålegg- Elvetunskole 2011/150 Sakertil behandling PS11/11 Sykefraværsstatistikk1. kvartal /25 RonnyNordahl utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 10/11 Referatsaker

6 VA VAR DATO DERES DATO VAR REFERANSE 2011/ /2011 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet Rådmannen i Dyrøy kommune VAR SAKSB Gunnar M rkus MiVif?:m W8 f(iy KOMMUNE Saksnr.. Dok.nr 3 i Lepenr BRØSTADBOTN - 6 JUL 2011 S.beh.: Ref.: Kopi: Ark. kode P: Ark. kode S: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG, DYRØY OMSORGSSENTER. Vi viser til tilsyn den hos Dyrøy Omsorgssenter Hensikten med besøket: For Arbeidstilsynet er forebygging av langtidsfravær samt oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær et viktig satsningsområde. Myndighetenes satsning på et mer inkluderende arbeidsliv har blant annet resultert i endringer som har styrket arbeidsmiljøloven på dette området. Lovendringer fra 1. mars 2007 innebærer tettere oppfølging av sykmeldte, og vektlegger at tiltak og tilrettelegging skal iverksettes tidligst mulig i sykefraværsperioden. Hensikten med tilsynet er å kontrollere at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer at det jobbes forebyggende med helse-, miljø og sikkerhet. Særlig gjelder dette med tanke på å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet slik at en hindrer utstøting og frafall fra arbeidslivet. Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: Utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet Verneombud og sikring av arbeidsmiljøkompetanse i virksomheten Hvordan virksomheten tilrettelegger for sine arbeidstakere Sykefraværsrutiner og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Virksomhetens samarbeid med godkj ent bedriftshelsetjeneste Beskrivelse av tilsynsbesøket: Til stede fra virksomheten: Enhetsleder Eli Karine Pedersen, hovedverneombud Emilia Agersborg. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorrådgiverne Reidun Melkild og Gunnar Markus Misje Tilsynet ble gjennomført som samtaler med overnevnte deltakere. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

7 / A VAR REFERANSE 72627/ Kommunen er organisert med en rådmannsgruppe med tilhørende støtteenheter og driftsenheter. Pleie og omsorgstjenesten inngår som en av syv driftsenheter i Dyrøy kommune. Det ble oppgitt at det er 44 stillingshjemler med ca 76 ansatte. I tillegg benyttes egne vikarer (slik at antallet med arbeidsforhold kommer opp mot 100). Enhetsleder har direkte personalansvar for samtlige av disse. I staben har enhetsleder fagleder med sykepleiefaglig kompetanse og administrativt ansatt. Det har vært hyppig skifte av enhetsleder de siste årene. Under tilsynet fikk arbeidstilsynet inntrykk av enheten som en attraktiv arbeidsplass, som også har sine forbedringsområder. Enhetsleder og hovedverneombud framsto som å ha en felles forståelse av utfordringer og risiko i arbeidsmiljøet ved enheten. Leder og hovedvemeombud har nødvendig opplæring. Det er det siste året satt i gang en rekke tiltak med tanke på psykososialt arbeidsmiljø. Blant disse er gruppesamlinger, og deltakelse på motivasjonsseminaret "Kvinner i tiden". Vi får opplyst at Bedriftshelse Nord skal inngå i arbeidet med dette arbeidet i løpet av høsten Enheten søker bevisst å også rekruttere menn som sommervikarer for på å oppnå en kjønns og aldersmessig variasjon i arbeidsmiljøet. Det gjennomføres veiledning og møter innen et etikkprosjekt. Det opplyses også at Dyrøy kommune har søkt om opptak i kvalitetskommune prosjektet. Tidspress nevnes også som en utfordring. Dette søkes løst gjennom ekstra bemanning når det er nødvendig. Sykehjemmet er prioritert i samarbeidsplan mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord for Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal i følge samarbeidsplanen følge opp enhetens tiltak i form av evaluering og forslag til videre arbeid. Vi får opplyst under tilsynet at BHT skal delta vernerunde. Videre får vi opplyst at enheten planlegger at BHT skal ha en årlig gjennomgang av løfte og arbeidsteknikk for ansatte. I forbindelse med tilsynet får vi opplyst at sykefraværet ved Dyrøy omsorgssenter ca 8,7 prosent. Ansatte som er sykemeldt følges opp tråd med avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) og skriftlige rutiner for dette finnes. Det gjennomføres dialogmøter utarbeides IOP, og tilrettelegges for sykemeldte arbeidstakere. Det nevnes også eksempler på forebygging av sykefravær. Det opplyses at enheten har en har et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter. BHT ikke deltar rutinemessig i dialogmøter. Dyrøy Kommune har undertegnet IA avtale. AMU har vedtatt måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner for sykemeldte med. Dokumentet har gyldighet til I følge måldokumentet inngår overnevnte i enhetenes systematiske HMS arbeid. I følge dokumentet skal det også gjennomføres medarbeidersamtaler i enhetene årlig. Det ble opplyst at det ikke gjennomføres medarbeidersamtaler ved Dyrøy sykehjem. Årsaken til dette synes å være at enhetsleder har direkte personalansvar for over 76 ansatte. Arbeidsmiljøloven pålegger ikke arbeidsgiver å gjennomføre medarbeidersamtaler. Arbeidstilsynet mener imidlertid at medarbeidersamtaler kan være et nyttig verktøy for arbeidsgiver for å kartlegge arbeidsmiljøet, og hvordan den enkelte medarbeider har det.

8 I A VAR REFERANSE 72627/ Dyrøy kommune har et elektronisk HMS system (Ajour-HMS) som gjør det mulig å melde avvik elektronisk. Systemet er ikke er i aktiv bruk i kommunen. Avvik kan i stedet meldes til enhetsleder i papirversjon og samles da i perm før det følges opp. Hjelpeskjema for risikovurdering som finnes i kommunen sitt HMS system benyttes ikke. På bakgrunn av tilsynsbesøket vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: Varsel om pålegg. Virksomheten må kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøutfordringene enheten har og utarbeide tiltaksplaner for å redusere risikoforholdene. Tiltak skal nedfelles en skriftlig plan, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jfr. internkontrollforskriften 5, 2.1edd nr.6. Verneombudet skal tas med på råd i dette arbeidet, jfr. arbeidsmiljøloven 6-2 (4). Begrunnelse: Arbeidstilsynet bemerker at det foregår en rekke aktiviteter rettet mot blant annet det psykososiale arbeidsmiljøet, videre gjennomføres kartlegging i form av vernerunder. Det kom også fram at tiltakene ikke nedfelles i handlingsplaner, eller risikovurderes formelt. Frist for gjennomføring: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Planen må inneholde tiltak, tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. Varsel om pålegg. Virksomheten må sikre at HMS aktivitetene gjennomføres reglemessig. Dette skal nedfelles i skriftlige rutiner. Jfr internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Begrunnelse: Internkontrollforskriften krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMS-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest.

9 I A VAR REFERANSE 72627/ Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at vårt referansenummer 2011/10680 oppgis ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Hallgerd Sjøvoll tilsynsleder (sign.) Gunnar Markus Misje seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: DYRØY OMSORGSSENTER 9311 BRØSTADBOTN Hovedverneombudet Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN

10 VAR DATO VAR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Gunnar Markus Misje tif Rådmannen i Dyrøy Kommune Saksnr.: 9311 BRØSTADBOTN Dok.nr.: DYRØY KOMMUNE Lepenr,: 2 0 JUN 2011 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG, ELV EUN SKO Rei.: Vi viser til tilsyn den hos Elvetun Skole Hensikten med besøket: Kopl: Ark. kode P: Ark, kode For Arbeidstilsynet er forebygging av langtidsfravær samt oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær et viktig satsningsområde. Myndighetenes satsning på et mer inkluderende arbeidsliv har blant annet resultert i endringer som har styrket arbeidsmiljøloven på dette området. Hensikten med tilsynet er å kontrollere at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer at det jobbes forebyggende med helse-, miljø og sikkerhet. Særlig gjelder dette med tanke på å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet slik at en hindrer utstøting og frafall fra arbeidslivet. Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: Utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet Verneombud og sikring av arbeidsmiljøkompetanse i virksomheten Hvordan virksomheten tilrettelegger for sine arbeidstakere Sykefraværsrutiner og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Virksomhetens samarbeid med godkj ent bedriftshelsetjeneste Beskrivelse av tilsynsbesøket: Til stede fra virksomheten: Rektor Gunn Tove Olsen, stedfortreder for verneombud(vara) Geir Skoglund, tillitsvalgt Utdanningsforbundet Ellen Sæbbe, Anette Hagensen, Astrid Østrem Skoglund, Jan Åge Rydningen, fagleder SFO Randi Vaeng. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorrådgiverne Reidun Melkild og Gunnar Markus Misje Tilsynet ble gjennomført som samtaler med overnevnte deltakere etter følgende med plan: Samtale med verneombud og tillitsvalgt. Gruppesamtale med ansatte. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

11 / VAR REFERANSE 58490/ Samtale med rektor. Møtene ble alle gjennomført i en åpen og god atmosfære. Skolen har en stabil arbeidsstokk. Trivsel og elevfokus blir framhevet som positive sider ved arbeidsmiljøet. Det oppgis at det er lett å få samtaler med rektor, men det foregår ikke systematiske møter mellom rektor og vemeombud og tillitsvalgt. Det gjennomføres personalmøter månedlig. Det ble formidlet at disse møtene primært inneholder informasjon fra leder/stab, og mindre diskusjon/drøfting. Vi får opplyst at enhetsleder/rektor har personalansvaret for samtlige tilsatte. I stab inngår en inspektør samt rådgiver og sekretær. SFO har en faglig leder i halv stilling. Lærerne er delt i team. Det er planlagt at det fra høsten av skal være ansatt en fast teamleder i hvert team og at disse skal få avsatt ressurser for regelmessig samarbeid med rektor. I november 2010 ble det gjennomført vernerunde ved Elvetun skole. Denne kartla primært forhold knyttet til brannvern, kjemisk arbeidsmiljø og orden/renhold. Februar 2011 er det foretatt en risikoanalyse med tema brannvern. Det foreligger en samarbeidsplan mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord for Tiltak for Elvetun skole i 2011 er vernerunde med fokus på støy. Det kommer fram manglende kjennskap blant ansatte med hensyn til hvilken konkret funksjon bedriftshelsetjenesten(bht) har. BHT deltar ikke rutinemessig i dialogmøter. Sykemeldte følges opp av enhetsleder og tilrettelegging skjer i samarbeid med arbeidstaker. Ifølge mottatt dokumentasjon er sykefraværet ved Elvetun skole redusert betraktelig fra første kvartal til fjerde kvartal i Dyrøy Kommune har undertegnet IA avtale. AMU har vedtatt måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner for sykemeldte. Dokumentet har gyldighet til I følge måldokumentet inngår overnevnte i enhetenes systematiske HMS arbeid. I følge dokumentet skal det også gjennomføres medarbeidersamtaler i enhetene årlig. Vi får opplyst at overnevnte rutiner for oppfølging av sykemeldte henger på tavle i skolen. I samtale med ansatte kommer det fram usikkerhet med hensyn til innholdet i rutinene. Avvikssystem: Dyrøy kommune har et elektronisk HMS system jour HMS) som ikke er i aktiv bruk. Avvik kan meldes i papirversjon og samles da i perm. I samtale med ansatte kom det fram usikkerhet med hensyn til om skolen hadde et avvikssystem, og hvordan avvik skulle meldes. I følge mottatt dokumentasjon som viser oversikt over "VERNE OG MILJØARBEID gjennomført i 2010" er det utfør tiltak med hensyn til trivsel, kompetanse og brannvern.

12 I A VAR REFERANSE 58490/ Det ble opplyst at det ikke gjennomføres systematiske medarbeidersamtaler for alle ansatte. Det var mulighet til å ønske seg samtale med rektor sist høst (skrive seg på liste), men dette ble opplevd som litt vanskelig for flere å sette seg opp på listen som var oppslått i fellesareal. Det kom fram en del usikkerhet rundt assistentenes plass i organisasjonen, og deres mulighet til medvirkning, videre SFO sin plass i organisasjonen og hvordan mulighet for medvirkning sikres. Det kom fram at assistentene ikke var omfattet av lokalt verneombud, men i stedet benyttet seg av verneombud i barnehagen. På bakgrunn av tilsynsbesøket vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: Varsel om pålegg. Virksomheten må kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøutfordringene enheten skole/sfo har. Risikovurdering og tiltak som følger av kartlegging skal nedfelles en skriftlig plan, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jfr. internkontrollforskriften 5, 2.1edd nr.6. Verneombudet skal tas med på råd, jfr arbeidsmiljøloven 6-2 (4). Begrunnelse: Det fremkom under tilsynet at det ikke er gjennomført kartlegging eller foretatt vurdering av risiko med hensyn til organisatoriske og psykososiale faktorer som kjennetegner skolen som arbeidsplass. Mottatt dokumentasjon viser at det foregår en rekke aktiviteter med hensyn til trivsel og kompetanse. Frist for gjennomføring: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Planen må inneholde tiltak, tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. Varsel om pålegg. Virksomheten må sikre at HMS aktivitetene gjennomføres reglemessig. Dette skal nedfelles i skriftlige rutiner. Jfr internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Begrunnelse:

13 I A VÅR REFERANSE 58490/ Internkontrollforskriften krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMS-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen 3. Varsel om pålegg. Virksomheten må sørge for at etablerte arenaer for samhandling sikrer enhetens ansatte informasjon, kommunikasjon og medvirkning i det systematiske forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven 3-1 jf. internkontrollforskriften (best. nr. 544) 5,2. ledd nr. 3 og intemkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6. Begrunnelse På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet har ikke virksomheten godt nok fungerende arenaer for å sikre medvirkning i forhold til det systematiske HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i virksomhetens HMS-arbeid i fiere av sine bestemmelser, jf. arbeidsmiljøloven 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften 5, 2.1edd nr. 3. Arbeidstakerne og tillitsvalgte har både rett og plikt til å medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt dokumentasjon som viser en oversikt over virksomhetens arenaer for samhandling sammen med de ansatte. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest. Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/10322 ved svar.

14 A VAR REFERANSE 58490/ Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Hallgerd Sjøvoll Tilsynsleder Gunnar Markus Misje (sign.) Seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Rektor ELVETUN SKOLE Fossmoveien 1 Verneombudet ELVETUN SKOLE Fossmoveien 1

15 Saker til behandling

16 Saker til behandling

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe : 2007/25 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 11/ Saksopplysninger IA (inkluderendearbeidsliv)måldokumentvedtatti AMU : Resultatmål:Dyrøy kommuneønskerå reduseresykefraværetnedtil 6% innen Administrasjonens vurdering Sykefraværetregistreresi lønnssystemet.statistikkerkjøresut av økonomiavdelingenhvert kvartal,og sendesenhetsledereog rådmann.sykefraværblir ogsåtatt oppsomtemapå ledermøter, personalmøterog møtermednav arbeidslivssenter (IA). Enhetsledernehar ansvaretfor oppfølgingavsykefraværetpådenenkelteenhet. Sykefraværsstatistikk: (Tabellenlesesvannrettfra venstremot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1% 6,0% 6,2% 8,0% 7,1% ,6% 8,0% 6,2% 7,8% 7,7% ,7% 8,8% 9,0% 10,5% 9,5% ,4% 7,8% 7,2% 8,7% 8,3% ,5%

18 Analyseav 1. kv kv kv kv kv. 11 sykefraværet: Egenmeldte 120,9 63,5 59,4 87,1 128,6 fravær,dagsverk Sykemeldt 605,6 551,1 397,9 590,0 667,6 fravær,dagsverk Fravær1-3 7,5 1,0 6,5 8,5 4,0 dager,dagsverk Fravær ,5 45,0 15,0 58,5 40,4 dager,dagsverk Fravær ,5 64,0 117,5 110,5 146,9 dager,dagsverk Fraværover56 423,0 441,2 258,8 412,6 476,3 dager,dagsverk Sumfravær 726,4 614,6 457,3 677,1 796,1 dagsverk Bemanning 122,2 121,8 120,3 120,8 119,5 Mulige dagsverknetto Fraværsprosent totalt 9,4% 7,8% 7,2% 8,7% 10,5% Sykefraværsprosent pådenenkeltearbeidsplass: Områderi sykefraværsrapportensomomfatter1 ansatter ikke spesifiserti oversiktenunder,men er medi dentotalesykefraværsstati stikken(ordfører,rådmann,tiltakskonsulent, frivillighetssentral,bibliotek,ungdomsråd,ungdoms- og klubbarbeid,helsesøster,psyk.tjenesten, aktivitetstjenesten,oppmåling,landbrukskontoret, feiing, kjøkken,psykiatriprosjektet): Arbeidsplass 1. kv kv kv kv kv. 11 Øk.avd. 1,6 0, Servicetorg 0 0,8 0,4 4,0 0,41 Barnehagen 4,9 9,2 13,8 21,0 21,99 Skolen 17,4 16,9 6,4 5,7 8,66 SFO 1,9 0 0,5 0 0 Musikkskolen 0 0,3 0 0,3 0 NAV sosial 0,7 0, ,10 Legekontor 1,6 1,4 1,0 4,7 Omsorgssenter 5,8 5,2 10,4 11,4 8,29 Hjemmetjeneste 8,3 7,3 10,7 8,5 11,51 Tekniskadm. 4,0 1,6 2,1 4,0 0,79 Anleggstjenesten 8,2 2,0 2,8 0,4 12,11 Renhold 26,2 10,1 2,3 4,2 22,5 kulturkontor 0 12,6 34,8 37,87 VTA bedrift 0 0 ProsjektDet 0 0 godeliv Erfarings- og læringsprosjekt 7,1 6,0

19 Opplysningerom hvemsomer syk og hvilken type fraværdeter snakkom,vil kunnelegges framfor AMU i lukket møte,dersomdeter ønskelig.en gjennomgangav statistikkeni Dyrøy viserat deter enkeltpersonermedlangtidssykefraværsomtrekkeroppstatistikken. Sykefraværethargåttoppfra 8,7% i 4. kvartal2010til 10,5% 1. kvartal2011. Bådeegenmeldtfraværog sykemeldtfraværhargåttoppfra 4.kvartal2010til 1. kvartal2011. Sykefravær1-3 dagerhargåttnedfra 4.kvartal2010til 1. kvartal2011. Sykefravær4-16 dager hargåttnedfra 4. kvartal2010til 1. kvartal2011. Fravær17-56dagerhargåttopp4. kvartal 2010til 1. kvartal2011. Fraværover56 dagerhargåttoppfra 4.kvartal2010til 1. kvartal2011. NAV arbeidslivssentergir følgendeoppsummeringav legemeldtsykefraværi Dyrøy kommune 1. kvartal2011 (ut fra NAV sinetall): Nedgangi 1 kvartal2011sammenlignetmed1 kvartal2010. Stabiltsammenlignetmed 4 kvartal2010. Kommunenslangtidsfraværøker(20-39 uker).nesteningenpersonermedfraværover39 uker. Fortsattfin økningvedrgradertesykemeldinger.i ny IA-avtaleskalpartene(inkl. legene) arbeidefor økt jobbnærvær(dvsflere graderteframfor fulltidssykemelding).forholdhos denansatte,tilretteleggingsmuligheterpåarbeidsplassen, legenspraksis/vurderingerer noenfaktorersompåvirkergraderingeller ikke. Aldersgruppenmellom30-39 harhattenøkningi sykefraværetsiden1 kv Kvinner høyestfravær. Helseog sosialadministrasjonenharfin utvikling og er påsammenivå som administrasjonsenheten. Fraværetskyldesi all hovedsakmuskel- og skjelettlidelser(nakke,skuldreog armlidelser).har økt kraftig siden1 kv Vedr psykiskelidelserhardetavtatti taktmedatmuskel-/skjelettlidelserøker. Rådmannensforslag til vedtak: AMU tar sykefraværsstatistikkentil orientering.detmåarbeidesvideremedåfå ytterligere nedgangevt.beholdedetlavesykefraværetpådenenkelteenhet, i h.h.t.måldokumentvedtatti AMU NAV arbeidslivssenterognav Dyrøyvil biståkommuneni dettearbeidet. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Horten kommune v/rådmannen Postboks 10 3191 Horten TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer