Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien KLOKKARSTUA SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsynsbesøk den Til stede fra virksomheten: Rektor Turi Abrahamsen, verneombud Joseph Wagenheim, HMSkoordinator Frode Solvik, styreleder i Stiftelsen Holtebrekk Raphael Kjæret, lærerne Bjørn Lindvik, Rune Fimland, Sissel Tangen og fra administrativ forvaltning Åsne Kostveit. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektørene Elisabeth Lillegård og Vera Maassen Helgerud. Ved oppsummeringsmøtet deltok også senioringeniør Kjell Arne Johansen. Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med å skape godt inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne i skolen. Et arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Det handler altså om i størst mulig grad å fjerne mulige arbeidsrelaterte årsaker til helseplager og sykefravær. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker sykdom. Tilsynsgjennomføringen Arbeidstilsynet takker skolen og deltakerne for at de tilrettela og bidro til en god gjennomføring av tilsynet. Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks Hamar INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 MØTE 1: Innledende møte med rektor Turi Abrahamsen, HMS-koordinator Frode Solvik, verneombud Joseph Wagenheim og styreleder i Stiftelsen Holtebrekk Raphael Kjæret til stede (ca 1 t). MØTE 2: Gruppesamtale med 4 arbeidstakere (ca 45 minutter). MØTE 3: Oppsummeringsmøte med rektor Turi Abrahamsen, HMS-koordinator Frode Solvik, verneombud Joseph Wagenheim og styreleder i Stiftelsen Holtebrekk Raphael Kjæret (ca 1 t). I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynsbesøkene ved skolen, samt det som fremkom av den innsendte skriftlig dokumentasjon fra skoleeier knyttet til inneklima. Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: - Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse. - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer. - Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet. - Rapportering av avvik (uheldige forhold). - Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler. - Organisering og tilrettelegging av arbeidet. - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Rudolf Steinerskolen i Hurum er en barne- og ungdomsskole, og har for tiden 120 elever og 30 ansatte. Skolebygningene eies av Stiftelsen Holtebrekk. Hovedbygningen er fra Nytt bygg, flerbrukshall, ferdigstilles høsten Rudolf Steinerskolen i Hurum har arbeidet seriøst med helse, miljø og sikkerhet, og både ledelsen og ansatte har fokus på arbeidsmiljø. Skolen har et godt internkontrollsystem med rutiner og prosedyrer som er i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Arbeidstakerne opplever et godt arbeidsmiljø ved skolen, hvor de har omsorg for hverandre, hvor de opplever å bli sett og de opplever at de blir godt ivaretatt av ledelsen. De ansatte opplyste at de er stolte av arbeidet de gjør. Ansatte uttrykte at de var veldig fornøyd med friheten når det gjelder arbeidstid. I tilsynet fremkom det blant annet at skolen har følgende: De ansatte er kjent med verneombudets rolle. Vernombudet får avsatt tilstrekkelig tid til verneombudsarbeidet. Skolen har rutine for hva som skal kartlegges og på hvilen måte dette skal gjøres, blant annet i årshjul og i prosedyre for vernerunde. Arbeidsmiljøutfordringer blir kartlagt i årlige vernerunder og i medarbeidersamtaler. Det er gjennomført en risikoanalyse av arbeidsmiljøutfordringer. På bakgrunn av kartlegginger utarbeides det en tiltaksplan. Medvirkning, informasjon og kommunikasjon sikres i ukentlige kollegiemøter og i morgenmøter. Rektor har fast møteplass med verneombud minimum en gang i måneden. Skolen har skriftlig rutine for hvordan avvik (uønskede hendelser) skal meldes og følges opp. Det foreligger skjema for melding av avvik. Ansatte melder avvik til vaktmester eller rektor. I

3 VÅR REFERANSE 3 rutinen mangler det et punkt om tilbakemelding til melder. Styret i stiftelsen får rapporter om meldte avvik. Skolen har skriftlig rutine for behandling av elev/foreldreklager, skriftlig rutine for forebygging og håndtering av konflikter og skriftlig rutine som sikrer vurdering av mulige negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved endringer/omstillinger. Rutinen for endring/omstilling er ikke kjent blant ansatte. Vold/trusler er ikke et problem ved skolen. Skolen har skriftlig rutine for å forebygge og håndtere vold/trusler. Ledelsen ved skolen legger til rette for den enkelte ansatte dersom det er behov for det. Eksempler på tilrettelegging er endrede oppgaver, fag og ansvar. Skolen har skriftlig rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Ansatte er kjent med rutinen. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere skjer i henhold til lovverket. Opplevde arbeidsmiljøutfordringer: Kravet til dokumentasjon tar mer og mer tid i hverdagen. Det er i noen tilfeller vanskelig å få vikarer, og dette oppleves som slitsomt. Noen opplever at det blir et press at de må vikariere på kort varsel. Det ble også uttrykt at ansatte er flinke til å dekke inn hverandre og til å omorganisere arbeidsdagen. Noen lærere opplever at kontakt med foreldre tar tid og krefter i skoledagen, særlig kontakt på kvelds- og helgetid kan være belastende. Trangboddhet er en utfordring. De ansatte tar med arbeidet hjem. Inneklima I tilsynet er også det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima i skolen et sentralt tema. Arbeidstilsynet setter fokus på hvorvidt skoleeier arbeider systematisk med inneklima og vedlikeholdssituasjonen i skolen gjennom å fokusere på hvordan skoleeier i samarbeid med skolenes ledelse har kartlagt bygningenes tilstand, planlagt utbedringstiltak, utarbeidet og fulgt opp vedlikeholdsplaner. Godt vedlikehold er nødvendig for å hindre at inneklima får negative innvirkninger på helse og arbeidsevne, og for å opprettholde en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Rudolf Steinerskolen i Hurum har en rekke aktiviteter som bidrar til løpende oversikt og utbedringer. Høy grad av trivsel blant de ansatte overskygger åpenbart den generelle standard med til dels trangboddhet og manglende ventilasjon. Skolen har gode rutiner for vask, lufting og jevnlige inspeksjonsrunder fra vaktmester/hms-ansvarlig. I tillegg gjennomføres det jevnlige dugnader, som i stor grad har fokus på vedlikehold. Arbeidstilsynet avdekket avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. På bakgrunn av tilsynsbesøket vurderer Arbeidstilsynet derfor å gi følgende pålegg: Begrunnelse Verneombud Joseph Wagenheim mangler tilfredsstillende opplæring. I henhold til forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (bestillingsnummer 321) 12 skal verneombud få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

4 VÅR REFERANSE 4 Arbeidsgiver mangler nødvendig HMS-opplæring. I henhold til arbeidsmiljøloven 3-5 plikter arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Skolen kunne ikke dokumentere at det er gjennomført kartlegging og risikovurdering mht inneklima. Skolen har heller ikke en spesifikk rutine som viser sammenhengen i aktiviteter i dag og som tydelig skisserer hvordan skolen systematisk kartlegger og risikovurderer mht inneklima og vedlikehold, basert på ansattes opplevelser og erfaring og objektive målinger. Erfaringsmessig har gode lufterutiner liten effekt i forhold til temperatur og CO2-nivå. Skriftlige rutiner for løpende vurdering og rapportering av forhold og hendelser som kan innvirke på inneklima og arbeidstakernes helse bør omfatte følgende: a) Hvem som kartlegger eller kontrollerer (kan være flere nivåer) b) At det foreligger oppdragsavtaler/instrukser (hva kontrolleres og med hvilke tidsintervaller?) c) At det finnes skriftlige rapporteringsrutiner (også for ansatte/rektorer/skoler) d) At det er en oppdragsgiver/mottaker i kommunen med ansvar for samordning og oppfølging e) brukernes rapporterte opplevelse og erfaringer f) meldte helseproblemer g) målinger av inneklimafaktorer i nødvendig grad (CO2/luftmengder, temperatur, radon, belysning/synsforhold og støy) h) tilstandvurdering av bygninger og installasjoner Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Arbeidsgiver må sørge for at verneombud Joseph Wagenheim får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, jf. forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, bestillingsnummer 321, 12. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått dokumentasjon på at verneombudet har fått nødvendig opplæring eller bekreftelse for påmeldt kurs. 2. Arbeidsgiver må gjennomgå opplæring i HMS-arbeid, jf. arbeidsmiljøloven 3-5. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått opplæring eller bekreftelse for påmeldt kurs.

5 VÅR REFERANSE 5 3. Rudolf Steinerskolen i Hurum skal i samarbeid med arbeidsgiver og ansatte lage rutiner for systematisk kartlegging og risikovurdering av helsefarer og problemer knyttet bygninger og installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima for derved å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Jf Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 6, 7 og 8, arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e) jfr. forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av skolens skriftlige rutine for å sikre systematisk kartlegging og som viser at også de forhold som er nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas. 4. Rudolf Steinerskolen i Hurum skal i samarbeid med arbeidsgiver og ansatte lage systematisk kartlegge og risikovurdering helsefarer og problemer knyttet bygninger og installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima for derved å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Jf Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 6, 7 og 8, arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jfr. forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 nr. 6. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av skolens skriftlige rutine for å sikre systematisk kartlegging og som viser at også de forhold som er nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Med hilsen Arbeidstilsynet Indre Østland Jan Wulfsberg Muggerud tilsynsleder (sign.) Vera Maassen Helgerud seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Rudolf Steinerskolen i Hurum, verneombud Joseph Åsheimveien Klokkarstua Wagenheim Stiftelsen Holtebrekk, styreleder Raphael Kjæret Åsheimveien Klokkarstua

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer