Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den Siri Berthinussen, rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den Til stede fra virksomheten: Til stede fra Arbeidstilsynet: Steinar Strand Jensen, rektor Kai Fjellhegn, verneombud og hovedverneombud Fem ansatte deltok i gruppesamtale Stian William Johansen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning "Med skolen som arbeidsplass". I den forbindelse gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. I tilsynssatsningen setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan skoleeierne, skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen i forhold til å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting blant skolens ansatte. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Et HMS- system som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold kan forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Tilsynsgjennomføringen Tilsynet ved skolen har hatt en varighet på ca. 4,5 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede (ca 1,5 t) MØTE 2: Gruppesamtale med fire arbeidstakere (ca 1,5 t) MØTE 3: Avrunding av tilsynsdagen med ledelsen og verneombud (ca 30 min) I tillegg er det gjennomført et møte med skoleeier/representanter fra eiendomsforvaltningen i kommunen med flere angående inneklima , samt et oppsummeringsmøte/tilsyn med skoleeier den I sistnevnte møte oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynsbesøkene ved besøkte skoler i Nøtterøy kommune, samt funn etter tilsynsbesøk hos skoleeier knyttet til inneklima. På oppsummeringsmøtet var følgende tilstede: André Fürst Aune, rektor Oserød skole Sissel Anniken Brekke, verneombud Oserød skole POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Steinar Strand Jensen, rektor Borgheim ungdomskole Kai Fjellhegn, verneombud Borgheim og HVO Christian Thaulow, kom.direktør oppvekst og kultur Fritz Rye-Andersen, Eiendomsforvaltningen Tore Jan Leinaas, Eiendomsforvaltningen NK Jan Holm Hansen, Eiendomsforvaltningen Fra Arbeidstilsynet møtte Bente Rød-Karlsen, Stian William Johansen og Siri Berthinussen. Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: - Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler - Organisering og tilrettelegging av arbeidet - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging I tilsynet fremkom det blant annet at: Borgheim ungdomsskole er Nøtterøys største skole. Skolen har ca 460 elever og 69 ansatte. De fleste lærerne befinner seg i alderskategorien år og år. Stein Strand Jensen har vært rektor siden Flesteparten av de ansatte er organisert gjennom Utdanningsforbundet eller Delta. Skolene i Nøtterøy kommune har ingen fast vaktmester ansatt ved skolene, men har fått tildelt tre timer fast i uka. Hjelp ut over dette må rektor melde inn til eiendomsforvaltningen. Skolen var opprettet i 1950 som Nøtterøy realskole. Skolen var ferdig utbygd og renovert i Skolens visjon sier at skolen skal være en inkluderende skole med aktive og forskende elever i et kreativt og trygt læringsmiljø. Arbeidsmiljøet ved skolen er godt. Det er høyt under taket, dyktig personale og en stor raushet de ansatte imellom inkludert ledelsen. De ansatte er stolte av arbeidsplassen sin. Verneombud og sikring av arbeidsmiljøkompetanse Kai Fjellhegn har vært verneombud siden 1996 og hovedverneombud siden Fjellhegn har en 50% stilling som hovedverneombud i kommunen. Han har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring. Det er ikke avsatt noe faste møtetidspunkter mellom ledelsen og verneombudet, men dialogen er god og møter og saker tas opp ved behov. Verneombudet sier at han ikke mottar så mange saker, og at han har tilstrekkelig tid avsatt til å være verneombud. Flere av de ansatte var noe usikker på hva som er verneombudets oppgaver, og informasjon om dette ble sendt skolen i etterkant av tilsynet. Arbeidstilsynet informerte blant annet om kapittel 6 i arbeidsmiljøloven som omhandler temaet verneombud. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg ble også sendt med i tillegg til følgende faktaark:

3 VÅR REFERANSE 3 Verneombudets oppgaver og rolle og brosjyren Du er valgt til verneombud Rektor har gjennomgått HMS-opplæring. Rektor har ikke mulighet til å ha medarbeidersamtaler, følge opp, samt ha personalansvar for alle på skolen og dette ansvaret har han og to inspektører fordelt seg imellom. Nevnte to inspektører er en del av skolens administrasjon og er å regne som mellomledere. Det er uklart om mellomlederne med personalansvar har HMS-opplæring. I kommunens prosedyre for HMS-opplæring og komptanseutvikling av står det: "Enhver leder har ansvar for at medarbeiderne har tilstrekkelig opplæring, og skal aktivt sørge for å kartlegge områder der de ansatte trenger opplæring i HMS, og integrere opplæringstiltakene i kompetanseplan. AMU avgjør hva som er tilfredsstillende opplæring." Arbeidstilsynet ønsker å få dette punktet utdypet. I henhold til arbeidsmiljøloven 3-2 (1) bokstav b skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Se varsel om pålegg nr. 1. Medvirkning og kommunikasjon i HMS-arbeidet Medvirkning og kommunikasjon ivaretas i ulike fora. Blant annet gjennom morgenmøte én gang i uken, personalmøte én gang i måneden, trinnmøter, teammøter én gang i uken og stabsmøter hver 14. dag. I tillegg til dette er det medbestemmelsesmøter mellom de tillitsvalgte og rektor hver uke. Videre gjennomføres medbestemmelsesmøter med jevne mellomrom og medarbeidersamtaler én gang i året. Dessuten opplyste de ansatte om at rektors kontor alltid står åpent. De ansatte ved skolen er veldig fornøyd med det å kunne kommunisere og medvirke gjennom direkte tale da de mener at lærere er gode til å snakke. Skolen gjennomfører vernerunde hvert år. Tidligere var også en representant for eiendomsforvaltningen vært med på vernerundene, og rektor og verneombudet ser på det som en stor fordel, men slik er det ikke nå. I tillegg gjennomføres det en medarbeiderundersøkelse i regi av kommunen annet hvert år. Nå skal denne undersøkelsen bli treårig. Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer De største arbeidsmiljøutfordringene er i følge de vi snakket med inneklima og ekstra krevende elevgrupper, eks barn med diagnoser som ADHD m.m. Barn med diagnoser er ikke bare en utfordring for skolene i Nøtterøy kommune, men dette gjelder generelt i norsk skolehverdag. Skolens personale deltar i medarbeiderundersøkelsen og i etterkant av den samles rektor, de tillitsvalgte og verneombudet og ser på resultatene før det øvrige personalet involveres. Deretter lages det en handlingsplan med iverksetting av tiltak. Skolen har også noen utfordringer m.h.t. inneklima. Det skal i løpet av dette skoleåret gjøres en del forbedringer med ventilasjonsanlegget. Det ble opplyst om at det er heftelser vedrørende nyfløyen på Borgheim ungdomsskole. Det er også utført kartlegging av CO2 som viste for høye verdier, og dette er blitt påpekt og rapportert inn til Eiendomsforvaltningen. Nyfløyen på skolen kan være kald på vinteren, og slik det er nå fungerer ventilasjonssystemet i den gamle delen bedre enn i den nye delen. Det ble også opplyst om at gymsalen mangler ventilasjon. Inneklima vil bli behandlet i en egen rapport.

4 VÅR REFERANSE 4 Rapportering av avvik Kommunen har utarbeidet et elektronisk system for rapportering av avvik. Rutinen er tilgjengelig i Kvalitetslosen, som er tilgjengelig via Fronter. Papirutgaven er det ingen kultur for å bruke. Ledelsen erkjenner at systemene for rapportering av avvik ikke er gode nok pr dags dato. Dette har sin bakgrunn i at Kvalitetslos-systemet som sådan ikke er oppe og går. Systemet er ikke ferdig utbygd, og det er ikke gitt god nok opplæring i systemet mener flere ansatte. Vi fikk videre opplyst om at Kvalitetslos-systemet kom for 1, 5 år siden, men flere av de vi snakket med sa at systemet var lagt på is. Arbeidstilsynet ønsker en nærmere redegjørelse for hva Kvalitetslos er, når det er planlagt tatt i bruk, samt hva som er tenkt i forhold til opplæring i systemet. Se varsel om pålegg 2 a). Terskelen blant lærerne for å bruke avviksrutinen er for høy. I praksis i dag brukes ikke denne i særlig grad. De ansatte kjenner i liten grad til rutinene for avviksrapportering. I de fleste tilfeller hvor avvik nå meldes, skjer dette i muntlig form til rektor. Etter AML 3-1 (2) e skal arbeidsgiver, for å sikre systematisk HMS-arbeid, iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljøloven. Se varsel om pålegg nr. 2 b). Forebyggende rutiner for konflikthåndtering, vold og trusler og elev/foreldreklager Verken ledelsen eller de ansatte mener skolen preges av konfliktsituasjoner. At personlig kjemi ikke alltid stemmer kan føre til uenigheter, men dette er sjelden/aldri særlig problematisk. Lederne har rutiner for å melde og håndtere samarbeidsutfordringer/konflikter i lederhåndboken. Også de ansatte er kjent med at det finnes et skjema for å melde inn slike konflikter eller utfordringer via skolens Intranettsider. Når det gjelder vold og trusler så har skolen hatt tilfeller av dette. Skolen har i denne forbindelse hatt kontakt med PPT, samt at de ansatte har fått instruksjoner i hvordan man kan gå frem i slike saker. I slike saker forventes det at man trår varsomt, sier de vi hadde gruppesamtale med. Det finnes også en rutine i Internkontrollsystemet som tar for seg vold og trusler, jfr. kommunens rutine for håndtering av trusler, vold og annen uakseptabel adferd av Under punktene lovhjemmel, hovedansvar, utstyr/hjelpemiddel og krav til personale (kompetansekrav) står det ingen. Dette er mangelfullt fra kommunens side. I samme rutine er det en sjekkliste for oppfølging, men i praksis lurer vi på hvilket handlingsrom den enkelte skole har i forhold til punktene i sjekklisten. Se varsel om pålegg nr. 3. Borgheim ungdomsskole har fra tid til annen hatt utfordringer relatert til elev- og foreldreklager. Den aktuelle forelder/foreldre innkalles i disse tilfellene til en samtale og problemene forsøkes løst på lavest mulig nivå. Det som blir sagt i saken dokumenteres og arkiveres i låst skap. Organisering og tilrettelegging av arbeidet, samt sykefraværsoppfølging Skolen følger kommunens retningslinjer for oppfølging av syke ansatte. Rektor følger den syke tett opp, det skrives oppfølgingsavtaler og gjennomføres dialogmøter slik lovverket tilsier. Når det gjelder tilrettelegging av arbeidet fikk vi høre om at timeplaner er blitt endret og tilrettelagt slik at arbeidet blir mindre belastende, det har vært bytte av elevgruppe eller fag for en periode, ergonomisk tilrettelegging m.m. De ansatte sier at det er en kultur for å ta vare på hverandre, og teamene er flinke til å avhjelpe hverandre. Ser de f. eks at kollegaer er slitne så har de sagt i fra til ledelsen om dette slik at en kan

5 VÅR REFERANSE 5 komme i gang med forebyggende tiltak. Det ble også sagt i gruppesamtalen at det kan være en utfordring for lærere å være aktivt sykemeldt, da det alltid er noe å gripe fatt i på en skole, samt at lærere kan ha vanskelig for å si nei. I fjor hadde skolen en gjennomsnittlig sykefraværsprosent på 3,5 og sykefraværet pr 2. kvartal i 2010 var på 6,9 % (jamfør tall fra NAV). Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er gjennom egen forskrift pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Nytt av året er at undervisning og skole kommer inn under denne bestemmelsen. I forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (best.nr.501) 1 stilles det krav til at virksomheter innenfor skolesektoren skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Skolen visste at kommunen hadde inngått en avtale med BedriftsHelsen, som er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi ble orientert om at avtalen som er inngått tilsier at kommunen har et "forenklet medlemskap", og at AMU har godkjent det. Som vi orienterte om på oppsummeringsmøtet har Bente Rød-Karlsen ringt BedriftsHelsen og fått opplyst at medlemskapet deres tilsier at kommunen har 400 timer til rådighet hos dem. I henhold til forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr.600) 5, skal arbeidsgiver samarbeide med bedriftshelsetjenesten om utarbeidelse av periodevis plan. Etter samme forskrift 4 skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak. Virksomheten kunne ikke fremlegge en periodevis plan for BHTs arbeid i virksomheten, se varsel om pålegg nr. 4. Arbeidstilsynet vil ha informasjon om hva BHT skal bistå kommunen med generelt, samt hva avtalen vil si for skolene spesielt. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: 1. Arbeidsgiver, Nøtterøy kommune, må sørge for at arbeidsgivers representant får nødvendig HMS-kompetanse, jf. arbeidsmiljøloven 3-2 (1) bokstav b. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig redegjørelse eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver som viser at arbeidsgivers representant har gjennomgått nødvendig opplæring for å kunne ivareta sikkerhet og helse for ansatte på eget ansvarsområde. 2. a) Kommunen må utarbeide en redegjørelse for hva Kvalitetslos er, når det er planlagt tatt i bruk, samt hva som er tenkt i forhold til opplæring i systemet. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig redegjørelse i forhold til punktene over.

6 VÅR REFERANSE 6 b) Virksomheten må utarbeide et skriftlig system for avvikshåndtering. Hjemmel for begge punkter er arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en beskrivelse av avvikssystemet som er etablert. De ansatte må gjøres kjent med gjeldende system og Arbeidstilsynet ønsker en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 3. Virksomheten må utarbeide en tilfredsstillende rutine som sikrer de ansatte regelmessig opplæring og trening i å forebygge og håndtere vold og trusler, jfr arbeidsmiljølovens 3-2 (1) a) jfr. 4-3 (4) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen, samt en redegjørelse for punktene i sjekklisten. 4. Virksomheten må i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en periodevis plan for BHT`s arbeid i virksomheten, jfr. forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr. 600) 4, 1. ledd a. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått kopi av utarbeidet plan hvor det blant annet fremkommer hvordan BHT skal bistå ved kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak hos Nøtterøy kommune generelt, men også hos skolene spesielt. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2010/12120 ved svar.

7 VÅR REFERANSE 7 Med hilsen Arbeidstilsynet Sør-Norge Mona Bondevik tilsynsleder (sign.) Siri Berthinussen rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Borgheim ungdomsskole v/rektor Steinar Rektorveien 6, Postboks NØTTERØY Strand Jensen Borgheim ungdomsskole v/vo og HVO Rektorveien 6, Postboks NØTTERØY Kai Fjellhegn Nøtterøy kommune v/htv Tinghaugvn NØTTERØY Nøtterøy kommune v/teknisk personell med hovedansvar for skoleeiers drift- og vedlikehold av skolebygninger Tinghaugvn NØTTERØY

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer