TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER Vi viser til tilsyn gjennomført ved Vestsiden oppvekstsenter i Porsgrunn kommune Til stede fra skolen i første samtale: Hans Erik Kjeldsen, rektor Sølvi Mari Johansen, verneombud Astrid M. Danbolt, tillitsvalgt Tove Grotnæss Johansen, undervisningsinspektør Til stede fra skolen i andre samtale: Mona Jacobsen, lærer Astrid m Danbolt, tillitsvalgt Sølvi M Johansen, verneombud/baseleder Gunn Myrvoll, SFO leder Ole Andrè Lie, miljøterapeut Olav Kvåle, lærer, baseleder Ventilen Til stede fra Arbeidstilsynet: Helga Lilleland og Heidi Krog Tysvær Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I den forbindelse gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. I tilsynssatsningen setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan skoleeierne, skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen i forhold til å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting blant skolens ansatte. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Et HMS- system som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold kan forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Tilsynsgjennomføringen Tilsynet ved skolen har hatt en varighet på 4,5 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 MØTE 2: Gruppesamtale 6 arbeidstakere MØTE 3: Avrunding av tilsynsdagen med ledelsen og verneombud I tillegg er det gjennomført et oppsummeringsmøte/tilsyn med skoleeier den I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynsbesøkene ved besøkte skoler i Porsgrunn kommune, samt funn etter tilsynsbesøk hos skoleeier knyttet til inneklima. Arbeidstilsynet gjennomførte også tilsyn ved kommunens overordnede internkontrollsystem. Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: - Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler - Organisering og tilrettelegging av arbeidet - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging I tilsynet fremkom det blant annet at: Skolen er en 1-10 skole og ble renovert i Skolen har ca 440 elever. Skolen har 41 pedagoger, 4 miljøarbeidere, 1 kantineansatt og på SFO er det 8 ansatte (men færre stillinger), dessuten rektor og 3 inspektører. Skolen har et spesialtilbud for elever med spesielle diagnoser; Ventilen. Skolen er IA virksomhet via Porsgrunn kommune Skolen har Hjelp 24 som bedriftshelsetjeneste via Porsgrunn kommune. De ansatte forteller at de stort sett har det greit på jobb og at de er fornøyd med arbeidsplassen. Det er mange hyggelige kollegaer og stor frihet i arbeidsutførelsen. Rektor har HMS opplæring og verneombudet skal på 40 timers kurs nå. Verneombudet er nytt fra august i år. De ansatte vet hvem som er verneombud og verneombudet deltar på personalmøter og melder saker etter behov. Rektor og tillitsvalgt har medbestemmelsesmøter og verneombudet har tidligere vært med her. Verneombudet er en time frikjøpt til verneombudsarbeidet i uka. På grunn av timeplanen er det vanskeligere å få til i år, men de skal prøve å få det til. Skolen og SFO har VAMU. Medvirkning og bruk av vernetjenesten Av spesielle arbeidsmiljøutfordringer vises det til en episode nylig der ledelsen så seg nødt til å gjøre endringer i arbeidsoppgaver for deler av personalet. Dette førte til bytte av trinn og klasse og kollegaer for enkelte. Dette skapte uro i personalgruppa og enkelte er svært opprørte over prosessen. Rektor sier at dette kunne vært håndtert bedre fra ledelsens side. Rektor forteller at tillitsvalgte eller verneombud ikke var med i prosessen i forkant. Verneombud og tillitsvalgt er frustrert over

3 VÅR REFERANSE 3 håndteringen av denne saken. Tillitsvalgt stiller spørsmålet om når tillitsvalgte skal inn i prosesser/drøfting. Tillitsvalgt opplever å bli tatt med på råd etter at reelle beslutninger er tatt. Arbeidstilsynet mener at saken er et eksempel på at de ansatte kommer for sent inn i beslutningsprosessen og at medvirkningen dermed ikke er reell. Vestsiden er en stor skole med fem baser og fem ulike arbeidsrom for lærerne. Dette skaper utfordringer for kommunikasjonen. Ledelsen mener det informeres mye og at lærere som er på fronter hver dag skal være godt oppdatert. Lærere og baseledere forteller at de noen ganger får opplysninger fra feil hold og at det noen ganger slurves med hva som blir sagt til hvem i hvilken rekkefølge. Dette skaper noe frustrasjon. Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i virksomhetens HMS-arbeid i flere av sine bestemmelser, jf arbeidsmiljøloven 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 3. Arbeidstakerne og tillitsvalgte har både en rett og en plikt til å medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. For å sikre at arbeidstakerne får nødvendig informasjon og sikre medvirkning, plikter arbeidsgiver å iverksette tilstrekkelige arenaer og legge til rette for å ivareta ovennevnte lovkrav. På bakgrunn av det som fremkommer i tilsynet har ikke virksomheten tilstrekkelige arenaer for å sikre medvirkning, informasjon og kommunikasjon i forhold til det systematiske HMS-arbeidet. Vernetjenesten skal tas med på råd i alle saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre og slik medvirkning må komme på et tidlig stadie dersom medvirkningen skal være reell. Medvirkning skal også tenkes i alle saker som har med arbeidsmiljø å gjøre. Arbeidstilsynet anser at verneombudet ikke i tilstrekkelig grad blir tatt med på råd. Se varsel om pålegg nr. 1 og 2. Kartlegging og risikovurdering Skolen kartlegger arbeidsmiljøet på flere måter. Det gås vernerunder, det gjennomføres medarbeidersamtaler og det gjennomføres årlige arbeidsmiljøkartlegginger. Det er i tillegg AMU, personalmøter, basemøter og medbestemmelsesmøter. Slik er det mange fora for å fange opp arbeidsmiljøutfordringer. Det systematiske arbeidet ser imidlertid ut til å stanse der og det er ikke en rutine for hvordan skolen jobber videre med kartleggingene. Det gis informasjon i et personalmøte, men brukes lite utover dette. Vernetjeneste og tillitsvalgte er ikke med i noen prosess rundt dette og skolen risikovurderer ikke det som fremkommer i arbeidsmiljøundersøkelsen. Det utarbeids ikke handlingsplaner for å redusere relevante psykososiale og organisatoriske risikoforhold. I henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene med hensikt å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Se varsel om pålegg nr. 3. Det å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer og farer, risikovurdere disse og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer, er ikke et arbeid som utføres bare én gang. Internkontrollforskriften krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMS-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 krever at det utarbeides skriftlige rutiner som beskriver de ovennevnte aktiviteter tilpasset virksomhetens

4 VÅR REFERANSE 4 risikoforhold. I tilsynet fremkommer det at virksomheten ikke hadde rutiner som sikrer systematisk og jevnlige kartlegging og risikovurdering av relevante psykososiale og organisatoriske risikoforhold. Slike rutiner ansees som nødvendige for at internkontrollsystemet skal fungere som forutsatt, og være det styringsverktøyet på HMS-området som loven krever. Se varsel om pålegg nr. 4. Opplevde arbeidsmiljøutfordringer Både ledelse og lærere er frustrert over endringer i fordelingsnøkkelsen til kommunen når det gjelder ressurser til barn med spesielle behov. Tidligere var det tildeling av timer per elev med ulike diagnoser, nå gis man en pott som reflekterer en viss prosent av antallet barn totalt på skolen. Dersom man har et stort antall barn med diagnoser, taper man på denne måten å beregne på. Skolen har valgt å beholde et spesialtilbud til barn med ulike diagnoser. Dette tilbudet kalles Ventilen og har 13 plasser. Her får barn med spesielle behov tett oppfølging og utfordringer som passer bedre for barnet. Dette avlaster de øvrige klassene og det virker som det er enighet på skolen om at dette tilbudet fungerer godt. Et tema som engasjerer de ansatte er skolens mange låste dører. Dette skaper frustrasjon i det daglige. Arbeidstilsynet oppfordrer de ansatte til å ta dette opp internt. Arbeidspress kommer opp som et tema og de ansatte opplever at oppgaver stadig legges til, men at ikke noe prioriteres bort. Arbeidspress er et tema som må risikovurderes og som skolen må vurdere tiltak for å motvirke (det vises her til pålegg 3). Avvikssystem Skolen har avvikssystem og dette brukes noe til fysiske avvik og til å melde hendelser med voldelige elever. Det er likevel usikkerhet i personalet om hva som skal regnes som avvik og hva som kan meldes i avvikssystemet. De ansatte er kjent med at de har et slikt system, men usikker på bruken. Virksomheten skal ha et system for avvikshåndtering, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Det fremkom i tilsynet at skolens system for avvikshåndtering ikke er tilstrekkelig kjent blant de ansatte. Se varsel om pålegg nr. 5. Vold og trusler Skolen har episoder med vold og trusler fra elevene, men det er få ansatte som har kompetanse på dette. De ansatte er f.eks. usikre på når de har lov til å bruke makt overfor elevene. Skolen må sikre at opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler blir gitt til de som har behov for det. I skolene der det er fare for trusler og vold, er det nødvendig at arbeidstakerne gjennomgår opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold. Plikten til å innføre et system som sikrer regelmessig opplæring og trening følger av arbeidsmiljøloven 3-2 (1) a) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. I følge arbeidsmiljøloven 4-3 (4) skal arbeidstaker så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Det fremkom i tilsynet at virksomheten mangler en slik rutine.

5 VÅR REFERANSE 5 Se varsel om pålegg nr.6. Ledelse og ansatte var ikke kjent med at Porsgrunn kommune har en egen tiltaksplan til bruk når ansatte i skolen har vært utsatt for vold fra elever. Ledelsen ved skolen må sette seg inn i denne rutinen og rutinen må deretter gjøres kjent for alle ansatte. Se varsel om pålegg nr. 7. Konflikthåndtering Skolen har eksempler på at konflikter ol er håndtert på en ok måte. Porsgrunn kommune har en helhetlig rutine for hvordan konflikter skal håndteres, men denne var ikke kjent for skolen. Ledelsen ved skolen må sette seg inn i denne rutinen og gjøre eventuelle lokale tilpasninger sammen med vernetjenesten. Rutinen må deretter informeres om til alle ansatte. Se varsel om pålegg nr. 8. Elev- og foreldreklager Vestsiden skole er kjent med problematikk rundt elev- og foreldreklager og har erfaring i å håndtere disse. Skolen mangler likevel er rutine som sikrer at alle klager behandles likt. Porsgrunn kommune har ikke en overordnet rutine for håndtering av slike saker. Skolene bør ha en rutine for håndtering og behandling av klager på skolens arbeidstakere fra elever eller foreldre, jf arbeidsmiljølovens 4-1 (2) jf internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Arbeidstilsynets erfaring er at slike klager i mange tilfeller blir tilfeldig behandlet, noe som igjen kan føre til ulikheter, konflikter, utilbørlige saksbehandlingsprosesser, mv. Det fremkom i tilsynet at Vestsiden skole mangler en slik rutine. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte. Se varsel om pålegg nr. 9 Krav om godkjent bedriftshelsetjeneste I henhold til forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr.600) 5, skal arbeidsgiver samarbeide med bedriftshelsetjenesten om utarbeidelse av periodevis plan. Etter samme forskrift 4 skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak. Ledelsen er kjent med at Porsgrunn kommune har en avtale med Hjelp 24, men kjenner ikke til noen plan for sin skole. Arbeidstilsynet har i tilsynet med overordnet nivå i kommunen brakt på det rene at det ikke er utarbeidet en slik plan. Porsgrunn kommune er pålagt å utarbeide en slik plan i samarbeid med skolene og informere skolene om endelig plan når denne foreligger. Inneklima Rektor forteller at da skolen ble renovert i ble dette dyrere enn forventet. Dette førte til sparetiltak på lydisolering etc..vaktmester på skolen gjør det han kan. Det han ikke kan ordne melder han videre til byggdrift. Byggdrift tar kontakt og er flinke til å komme, men alt blir ikke løst. Hovedutfordringen ved skolen er luft og solavskjerming. Lufteanlegget fungerer ikke alltid som forventet. Det er funnet noen feil, men dette er ikke løst. Skolen har kjøpt noen persienner for å avhjelpe problemet. Ledelsen vet at det finnes en plan i kommunen, men har en forståelse av at

6 VÅR REFERANSE 6 Vestsiden som er nyrenovert kommer et stykke ned på prioriteringslisten. Det forventes at alt skal være i orden. Rektor kjenner godt til driftsenheten i kommunen og opplever å ha oversikt over hva og hvordan mangler skal meldes til kommunen. Pålegg om HMS revisjon til kommunen Porsgrunn kommune er pålagt å følge sin egen rutine for revisjon av HMS systemet sitt. En slik gjennomgang vil avsløre manglende kunnskap i skolene om rutiner etc. Arbeidstilsynet har påpekt noe manglende kunnskap til enkelte rutiner. Ved den pålagte gjennomgangen vil kommunen rette opp disse manglende. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: 1. Vestsiden skole må sørge for å etablere gode rutiner for alle ansatte i alle avdelinger for å sikre ansatte informasjon, kommunikasjon og medvirkning i det systematiske forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Ledelsen må sikre at tillitsvalgte ved skolen får medvirke før beslutninger tas. Hjemmel: arbeidsmiljøloven 2-3 jfr. internkontrollforskriften (best. nr. 544) 5, 2. ledd nr. 3 og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt orientering om hvilke tiltak tillitsvalgte, vernetjeneste og ledelse har kommet til enighet om. Orienteringen må underskrives av alle parter. 2. Vestsiden skole må sørge for at vernetjenesten tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Hjemmel: aml 6-2 (4). Frist for gjennomføring: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt en orientering der det tydelig fremgår i hvilke fora arbeidsmiljø diskuteres og på hvilken måte vernetjenesten tas med på råd. Orienteringen må underskrives både av rektor og verneombud. 3. Vestsiden skole skal på bakgrunn av den allerede planlagte kartleggingen av arbeidsmiljøet gjennomføre en risikovurdering av de arbeidsmiljøutfordringer som fremkommer. I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan /skriftlige planer med tiltak for å redusere de risikoforhold som er avdekket.

7 VÅR REFERANSE 7 Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jf internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr.6 Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer (f.eks tidspress). Planen må inneholde tiltak, tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. Kopi av risikovurderingen skal også sendes Arbeidstilsynet. 4. Vestsiden skole skal utarbeide og iverksette skriftlige rutiner for å sikre systematisk kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer, og at dette er en del av internkontrollsystemet for å sikre at HMS aktivitetene gjennomføres reglemessig. Hjemmel: internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. 5. Vestsiden skole må sørge for at de ansatte er kjent med gjeldende system for avvikshåndtering. Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 6. Virksomheten må utarbeide en rutine som sikrer de ansatte regelmessig opplæring og trening i å forebygge og håndtere vold og trusler. Hjemmel: arbeidsmiljølovens 3-2 (1) a) jfr. 4-3 (4) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. 7. Vestsiden skole må sørge for at de ansatte er kjent med gjeldende rutiner for håndtering av vold og trusler.

8 VÅR REFERANSE 8 Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 8. Vestsiden skole må sørge for at de ansatte er kjent med gjeldende konflikthåndteringsrutine. Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 9. Vestsiden skole må utarbeide skriftlig rutine for håndtering av elev og foreldreklager og rutinen må gjøres kjent for de ansatte. Hjemmel: arbeidsmiljølovens 4-1 (2) jf internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen og en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2010/12397 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Sør-Norge Marianne Pedersen Fung. tilsynsleder Heidi Krog Tysvær

9 VÅR REFERANSE 9 (sign.) seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Rektor Hans Erik Kjeldsen, Vestsiden oppvekstsenter Verneombud Sølvi Mari Johansen, Vestsiden oppvekstsenter HVO, Porsgrunn kommune

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer