I tilsynet fremkom det blant annet at:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tilsynet fremkom det blant annet at:"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate BJUGN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG I tilsynssatsningen Med skolen som arbeidsplass setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan skoleeierne, skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen i forhold til å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting blant skolens ansatte. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Et HMS- system som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold kan forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Vi viser til melding om tilsyn datert Det er gjennomført følgende tilsyn i Bjugn kommune: Tilsyn ved Botngård skole, Tilsyn ved Fagerenget skole, Tilsyn med skoleeier vedrørende systematisk sikring av vedlikehold og et tilfredsstillende inneklima i kommunens skolebygg, Oppsummeringsmøte/tilsyn ved skoleeier, Når det gjelder tilsyn i nevnte skoler og tilsyn vedrørende vedlikehold/inneklima, viser vi til egne tilsynsrapporter som ligger vedlagt dette brevet. Når det gjelder tilsynsrapport gjeldende den enkelte skole, har Arbeidstilsynet sendt kopi til rektor og lokalt verneombud. I tillegg har Arbeidstilsynet sendt kopi av alle tilsynsrapportene til hovedverneombudet. Arbeidstilsynet har også sendt tilsynsrapport vedrørende tilsynet omkring inneklima til deltakerne ved tilsynet den I det følgende oppsummeres hovedsakelig funn fremkommet på bakgrunn av tilsynet med skoleeier Tilsynet ble gjennomført som et møte med følgende deltakere: Til stede fra virksomheten: Rektor Botngård skole Rune Hagen, rektor Fagerenget skole Andreas Åsli, avdelingsingeniør bygg Oddvar Djupedal, personalrådgiver Mabel Slotteøy, hovedverneombud Elin Odde, verneombud Gerd Hegvik, verneombud Lisbeth Hellemsbakken, arbeidsplasstillitsvalgt Per Odd Solberg. Tilstede fra Arbeidstilsynet: Overingeniør Anne Marit Kjeldbergnes, seniorinspektør Elin Skancke. Tilstede fra NAV Arbeidslivssenter: Rådgiver Kristin Hjeldnes POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Beskrivelse av tilsynet I tilsynet den oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynsbesøkene ved skolene, samt det som har fremkommet etter tilsyn relatert til skoleeiers systematiske sikring av inneklima i sine skolebygg. I tillegg satte Arbeidstilsynet fokus på skoleeiers overordnede helse-, miljø- og sikkerhetssystemer (HMS - systemer). I forhold til sistnevnte ble følgende tema diskutert: - Mål for virksomhetens HMS-arbeid - Oversikt over virksomhetens organisasjon fordeling av roller/ansvar i HMS-arbeidet - Gjennomgang av HMS-systemet/internkontroll - Tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste Tilsynet var meldt i god tid slik at kommunen skulle ha mulighet til å planlegge tilsynet. Det var ingen fra ledelsen som møtte til tilsynet på overordnet nivå den Personalrådgiveren steppet inn på kort varsel til dette møtet og sentralbordet gjorde en stor innsats med å bestille rom og forsøke å få tak i personene som var innkalt til møtet slik at møtet kunne gjennomføres som planlagt. I tilsynet fremkom det blant annet at: Kommunen har tre underliggende skoler; Botngård skole (1-10. trinn), Fagerenget skole (1-7. trinn) og Vallersund oppvekstsenter (ny skole med 1-10.trinn) Bjugn kommune, oppvekst, har et sykefravær på 10,4% i 2. kvartal i 2010 Bjugn kommune har felles personaltjeneste med Ørland kommune Den internkontrollen som Arbeidstilsynet fikk utdelt etter inneklimatilsynet var et utkast og er ikke formelt behandlet. Under tilsynet fikk vi opplyst at det er en personalhåndbok på intranett som er mer riktig å referere til Bjugn kommune har rutiner for oppfølging av sykefravær, for forebygging og oppfølging av vold/trusler på arbeidsplasser og for omstilling Det er planlagt at det skal holdes lederopplæring Arbeidstilsynet har etter tilsynet fått tilgang til intranett og personalhåndboken for ytterligere gjennomgang Personalrådgiver kunne under tilsynet informere om at HMS-planen, som er kommunen sin internkontroll, er i ferd med å gjennomgås/revideres. Dette arbeidet startet i vår. HMS-planen skal ligge tilgjengelig på intranett under personalhåndboken. Rektorene etterlyste et årshjul (en oversikt) for å systematisere HMS-aktivitetene. Personalrådgiver fortalte at dette er tenkt å innføres om kort tid. Arbeidet med å få på plass bedriftshelsetjeneste har tatt meget lang tid. Det har nå kommet inn tilbud og det arbeides for å få på plass ordningen innen

3 VÅR REFERANSE 3 Arbeidstilsynet avdekket noen avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. På bakgrunn av tilsynsbesøket vurderer Arbeidstilsynet derfor å gi følgende pålegg: En del av påleggene som blir gitt på overordnet nivå blir også gitt til den enkelte skole, men da som pålegg om å tilpasse, iverksette og gjøre kjent rutinene for de ansatte. Begrunnelse for varsel om pålegg nr. 1: Gjennomgang av internkontrollen Rådmannen har ansvar for å foreta systematisk gjennomgang av egen internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt jf. krav i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd nr 8. Rådmannen har ansvar for å påse at avdelingslederne gjennomfører det HMS-ansvaret de er tildelt i kommunens HMS-plan. Bjugn kommune kunne ikke vise til at de har foretatt en slik gjennomgang. Arbeidstilsynet forstod det slik at ledelsen ved skolene også ønsket en tettere oppfølging fra Rådmannen og en tydeliggjøring av hva som forventes og etterspørres i HMS-arbeidet. Begrunnelse for varsel om pålegg nr. 2 : System for avvikshåndtering Bjugn kommune har i sin HMS-plan en kort beskrivelse av avviksrapportering. Det fremkom i tilsynet at virksomheten har en egen avviksrutine for melding av vold og trusselsituasjoner og denne blir brukt for å registrere hendelser, men det meldes ellers lite avvik. Verneombudene på den enkelte skole har ikke tilgang til avvik som rapporteres. Det opplyses at det trolig er lite kunnskap om avvikssystemet og at ordet avvik kan oppleves som noe skremmende. Det kan vurderes å benytte andre ord som melding om uønskede hendelser og uheldige forhold, HMSavvik e.l. Det er også viktig at melder får tilbakemelding etter at avvik rapporteres. Dersom melder ikke får noen tilbakemelding innen rimelig frist, mister man troen på at avvikssystemet fungerer. Det bør derfor innføres tidsfrister på tilbakemelding til melder. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Det er viktig å evaluere avvikssystemet for å sikre at det blir tatt i bruk og fungerer i henhold til intensjonen. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uheldige forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Det er viktig at den som melder får tilbakemelding innen fristen for tilbakemelding, som må inngå i rutinen. I tillegg bør rutinen legge opp til en risikovurdering slik at meldte forhold som kan gi helseplager blir prioritert. Begrunnelse for varsel om pålegg nr. 3: Rutine for melding og håndtering av konflikter Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) presiserer som et krav til det psykososiale arbeidsmiljøet at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. For å forebygge at de ansatte utsettes for overtredelser etter denne loven, må virksomheten ha rutiner for hvordan slike tilfeller skal fanges opp og behandles på tidligst mulig stadium. I tilsynet fremkom det at virksomheten ikke hadde en skriftlig rutine for å melde og håndtere eventuelle konflikter. Arbeidsgiver må opprette en rutine for melde og håndtere konflikter blant arbeidstakerne. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte.

4 VÅR REFERANSE 4 Begrunnelse for varsel om pålegg nr.4: Tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste I forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (best.nr.501) 1, stilles det krav til at virksomheter innenfor skolesektoren skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. I tilsynet kunne ikke Bjugn kommune fremlegge lovpålagt avtale om tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste. Begrunnelse for varsel om pålegg nr.5: Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) I henhold til forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr.600) 5, skal arbeidsgiver samarbeide med bedriftshelsetjenesten om utarbeidelse av periodevis plan. Etter samme forskrift 4 skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak. I tilsynet kunne ikke virksomheten fremlegge periodevis plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Varsel om pålegg: Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Rådmannen må sørge for en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, jfr. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5 (2) nr. 8. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en beskrivelse av prosessen og oversikt over eventuelle endringer i virksomhetens internkontroll. 2. Bjugn kommune må evaluere og revidere internkontrollen når det gjelder systemet for avviksmeldinger og behandlingen av disse, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5 (2) nr. 8. Frist for gjennomføring: Følgende vilkår må ivaretas ved revideringen: o Bjugn kommune må sørge for at avviksbegrepet for HMS blir entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere o Bjugn kommune må sørge for at behandling av meldinger om avvik gis en likeartet behandling. Melder skal ha svar på avviksmeldinger og at svarene skal angi hva ledelsen har besluttet om de påpekte forhold o Bjugn kommune må sørge for at verneombudet blir gjort kjent med avvikene knyttet til eget verneområde Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt svar på overnevnte vilkår.

5 VÅR REFERANSE 5 3. Virksomheten må utarbeide skriftlig rutine for å melde og håndtere samarbeidsutfordringer/konflikter, jfr. arbeidsmiljølovens 4-3 (3) og 4-1 (2) jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 og virksomheten må informere sine ansatte om gjeldende rutine. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen og en beskrivelse av hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 4. Virksomheten må knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste, jf forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften, best.nr. 501) 1. Viser til deres brev av til Arbeidstilsynet hvor dere har orientert om at dere skal ha bedriftshelsetjeneste på plass innen Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått kopi av inngått avtale med aktuell bedriftshelsetjeneste. 5. Virksomheten må i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en periodevis plan for BHT`s arbeid i virksomheten, jf. forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr. 600) 4a. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått kopi av utarbeidet plan hvor det bla fremkommer hvordan BHT skal bistå ved kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak. Videre saksgang Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om en skriftlig tilbakemelding innen Vi ber Rådmannen koordinere eventuelle tilbakemeldinger. Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil det gis pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2010/12243 ved svar.

6 VÅR REFERANSE 6 Med hilsen Arbeidstilsynet Midt-Norge Trond Reinseth tilsynsleder (sign.) Elin Skancke seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Rektor Botngård skole Rektor Fagerenget skole Hovedverneombud Verneombud Botngård skole Verneombud Fagerenget skole NAV Arbeidslivssenter v/kristin Hjeldnes Bjugn kommune v/ HTV Utdanningsforbundet Bjugn kommune v/ personalrådgiver Bjugn kommune v/ Oddvar Djupedal Vedlegg: - Tilsynsrapport og varsel om pålegg - Botngård skole - Tilsynsrapport og varsel om pålegg - Fagerenget skole - Tilsynsrapport og varsel om pålegg - vedrørende sikring av vedlikehold og et tilfredsstillende inneklima i skolebygg

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Horten kommune v/rådmannen Postboks 10 3191 Horten TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/18765 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 STAVANGER KOMMUNE v/ RÅDMANN Postboks 8001 4068 STAVANGER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer