Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 Til stede fra skolen: Anders Sandvik, rektor Bjørn Kleiv, verneombud Anne Kvaale Bjerk, lærer Andrè Johannesen, lærer/inspektør Åsne Midttun, avdelingsleiar SFO/assistent Berit S. Hansen Seltveit, spes.ped.lærer/vaksenopplæring Gerd Romdal, konsulent Svein A.Vinjerui, avdelingsleiar mellomsteget Til stede fra Arbeidstilsynet: Mona Brakstad, inspektør Helga Lilleland, rådgiver Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne i skolen. Et arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Det handler altså om i størst mulig grad å fjerne mulige arbeidsrelaterte årsaker til helseplager og sykefravær. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som medvirker til sykdom. Tilsynsgjennomføringen Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede (ca 1,5 t) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Gjerpensgt Skien INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 2: Gruppesamtale 4-8 arbeidstakere (ca 1,5 t) 3: Oppsummering med ledelse og verneombud (ca 30 min) Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: - Sikring av arbeidsmiljøkompetanse hos ledelse og verneombud - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, klagehåndtering, vold og truende hendelser - Organisering og tilrettelegging av arbeidet - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Arbeidsmiljøkompetanse Leder har gjennomgått opplæring i HMS-arbeid tilsvarende 40-timers kurs. Virksomheten er IAbedrift og er tilknyttet kommunens bedriftshelsetjeneste. Det er valgt verneombud, og det er gitt obligatorisk opplæring. Det er kjent blant de ansatte hvem som er verneombud, og hva som er vernetjenestens oppgaver og funksjon. Systematisk HMS-arbeid Det arbeides systematisk med arbeidsmiljøutvikling med kartlegginger, planer og oppfølging. Det gjennomføres vernerunder på fysiske forhold, medarbeiderundersøkelse som omfatter organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Problematiske forhold som er avdekket i medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp med individuelle samtaler med bedriftshelsetjenesten, og det gjennomføres hyppige medarbeidersamtaler, ca 4 ganger i året. Det er etablert en egen plangruppe som arbeider med utvikling av skolen. De fysiske forholdene og bygningsmassen har over tid gitt en del utfordringer i arbeidshverdagen. Det som kan utbedres lokalt og på eget budsjett blir gjennomført, løpende vedlikehold av praktisk art utføres av vaktmester, mens større behov meldes inn til skoleeier. Det er nå vedtatt at det skal bygges ny skole. Arbeidstilsynet vurderer det slik at skolen arbeider systematisk med utvikling av arbeidsmiljøet og at arbeidet omfatter reelle utfordringer og de forbedringsområder som skolen selv kartlegger. Kommunikasjon og medvirkning Skolen har mange arenaer der ansatte får informasjon og har mulighet for å medvirke i planlegging og utvikling av egen arbeidshverdag. Eksempler på dette er personalmøter, avdelingsmøter, medarbeidersamtaler 4g i året, teammøter og nettverksmøter. Det legges ut nyhetsbrev på Fronter hver uke (vekebrev). Det er en organisatorisk utfordring at skolen er fordelt på 3 bygg, og det er arbeidet med å få til ennå bedre informasjonsflyt, og at rektor blir tilgjengelig og synlig for alle. De ansatte beskriver en åpen kultur med kort vei til ledelsen, og gode muligheter for medvirkning for de som ønsker det.. Avvikshåndtering Det er tilgang på rutine og skjema for melding av avvik i kommunens overordnede HMS-system. Praktiske forhold som kan ordnes innen eget budsjett meldes til vaktmester i egen bok. Skader, utagering og truende hendelser meldes skriftlig, ellers fungerer muntlige melderutiner godt i det daglige. Mer omfattende fysiske mangler rapporteres til kommunen, og det oppleves å ha vært en

3 VÅR REFERANSE 3 god dialog med kommunen i diskusjonen omkring renovering eller nybygg. De ansatte er kjent med hva som er rapportert, og selv om det har vært tidkrevende er de nå godt fornøyd med vedtaket om nybygg. Håndtering av klager fra elever/foreldre Skolen har ikke skriftlige retningslinjer for hvordan klager på lærere fra elever eller foreldre skal håndteres, men det er erfaringer med god praksis i håndteringen av slike forhold. For å sikre en forutsigbar og enhetlig behandling av slike situasjoner er det en fordel å dokumentere god praksis i en retningslinje. Viser til varsel om pålegg pkt.1 Konflikter og konflikthåndtering Det er en overordnet retningslinje i kommunens HMS-system for håndtering av konflikter blant personale og mellom ansatt/ledelse, men denne er lite kjent og heller ikke tilpasset lokale forhold. Det er erfaring med personalkonflikt fra tidligere som er håndtert bra. For å sikre en forutsigbar og enhetlig håndtering av konflikter når de oppstår, bør det utarbeides en lokalt tilpasset retningslinje som er godt kjent av alle. Viser til varsel om pålegg pkt.2. Vold og truende hendelser Det er arbeidet mye med forbygging og håndtering av uro og utageringer i skolehverdagen, og det har vært en svært positiv utvikling på dette området ved skolen. Forebyggende tiltak består blant annet i systematisk arbeid med Voksenstandard og klasseledelse, mye aktivitet i friminuttene, god introduksjon av nye elever, og det er gode muligheter for alternativ undervisning ved uro. Assistenter og miljøarbeidere brukes aktivt, og det er opparbeidet god kompetanse i personalgruppa, blant annet innen TMV og ART. Oppfølging etter ubehagelige eller truende hendelser gis i nettverksgruppe, ved kollegastøtte og samtale med leder. Rutine for oppfølging etter hendelser kan med fordel gjøres enklere og ennå mer forutsigbar. Arbeidstilsynet vurderer det slik at skolen arbeider aktivt og systematisk både med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og truende hendelser og kan vise til gode resultater og en positiv utvikling på dette arbeidsmiljøområdet. Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging Skolen følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging, og det er god kunnskap om kravet til oppfølgingsplan og dialogmøter. Det er erfaring med noen grad av individuell tilrettelegging. Fysisk tilrettelegging er lettere å få til enn organisatorisk (redusert undervisning, fleksibel arbeidstid o.l) men det forsøkes så langt det er mulig. Det er godt samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det som er beskrevet i rapporten vurderer vi å gi følgende pålegg med begrunnelser: Begrunnelse pkt. 1: Arbeidstilsynets erfaring er at klager på ansatte fra tredjeperson kan bli noe tilfeldig behandlet, noe som igjen kan føre til ulikheter, konflikter, utilbørlige saksbehandlingsprosesser osv. I virksomheter der man kan bli utsatt for slike klager bør det være klare retningslinjer for hvordan

4 VÅR REFERANSE 4 slike klager skal håndteres. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte 1. Virksomheten må utarbeide skriftlig rutine for håndtering av elev og foreldreklager, jfr. arbeidsmiljølovens 4-1 (2) jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Frist for gjennomføring: 01.februar 2010 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. Begrunnelse pkt 2: Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) presiserer som et krav til det psykososiale arbeidsmiljøet at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. For å forebygge at de ansatte utsettes for dette eller annen unødig psykisk belastning, bør virksomheten ha rutiner for hvordan konfliktfylte forhold skal fanges opp og håndteres på tidligst mulig stadium. Arbeidsgiver må derfor å ha en forutsigbar fremgangsmåte for håndtering konflikter blant arbeidstakerne. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte. 2. Virksomheten må utarbeide skriftlig rutine for fremgangsmåte i håndtering av konflikter i personalgruppen, jfr. arbeidsmiljølovens 4-3 (3) og 4-1 (2) jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Frist for gjennomføring: 01.februar 2010 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 15.desember Hører vi ikke noe innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Spørsmål kan rettes til saksbehandler eller på tlf Med hilsen Arbeidstilsynet Sør-Norge Bjørn Tore Hansen tilsynsleder (sign.) Mona Helene Brakstad inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Åmot skule v/rektor

5 Verneombudet Åmot skule Hovedverneombudet Vinje kommune VÅR REFERANSE 5

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer