Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE Vi viser til tilsynsbesøk den på Åsgård skole. Til stede fra skolen: Laila G. Bakken, rektor Terje Posaas Nilsen, inspektør og brannvernleder Anne Mari Hojem Borge, verneombud ved skolen, HVO i kommunen Til stede fra Arbeidstilsynet: Gro Kværnå, rådgiver og Monica Brox, inspektør Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med å skape godt inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne i skolen. Et arbeidsmiljø som er helsefremmede og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Det handler altså om i størst mulig grad å fjerne mulige arbeidsrelaterte årsaker til helseplager og sykefravær. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker sykdom. Tilsynsgjennomføringen Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede (ca 1,5 t) MØTE 2: Gruppesamtale 4-8 arbeidstakere (ca 1,5 t) MØTE 3: Avrunding av tilsynsdagen med ledelsen og verneombud (ca 30 min) I tillegg er det gjennomført et oppsummeringsmøte med skoleeier den I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynsbesøkene ved samtlige besøkte skoler i Ås kommune, samt det som fremkom av den innsendte skriftlig dokumentasjon fra skoleeier knyttet til inneklima. I dette møtet var representanter fra alle skoler (rektorer, verneombud og tillitsvalgte), samt rådmann, teknisk og personalavdelingen i kommunen til stede. Det vises til varsel om pålegg av , hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har mottatt tilbakemelding fra Ås kommune. Nedenfor følger en gjennomgang av de varslede påleggene og kommunens tilbakemelding. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks Moss INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: - Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler - Organisering og tilrettelegging av arbeidet - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Oppsummering av funn ved tilsynet Åsgård skole er en internasjonal barneskole med 340 elever og 52 ansatte. 20% av elevene er utenlandske, med foreldre som studerer ved høyskolen i Ås i en periode. Det er lav turn-over blant ansatte, men hyppigere utskiftning av elever. Skolen har organisert lærerne i 7 arbeidslag. Hvert arbeidslag består av 3-4 lærere samt assistenter som sammen har ansvar for en gruppe elever. Denne modellen har nå vært benyttet i ca 8 år, med gode erfaringer. Modellen er etter både rektors og ansattes mening positivt for arbeidsmiljøet, og ivaretar både faglige utfordringer og oppfølging av foreldre på en god måte. Modellen evalueres kontinuerlig. En slik organisering byr på utfordringer knyttet til sammensetning av ansatte. Det er utarbeidet kjøreregler for arbeidslagene, og rektor følger tett opp. Arbeidstilsynet fikk ved tilsynet inntrykk av at Åsgård skole hadde mye fokus på arbeidsmiljø, og mange arenaer for å ivareta informasjonsutveksling og medvirkning. De ansatte ga uttrykk for at de stort sett ble hørt, og at de kunne ta opp eventuelle problemer direkte med rektor ved behov. Vi forsto det som at rektor i praksis ivaretar de ansatte på en god måte ved foreldreklager, konflikter mellom ansatte og ved omstillinger. Skolen mangler imidlertid noe skriftlighet og systematikk i dette arbeidet. Skriftlighet er nødvendig for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt, og er det styringsverktøyet på HMS-området som loven krever. Rutinene skal fungere som virksomhetens HMS-hukommelse slik at HMS-arbeidet ikke blir tilfeldig, personavhengig og sårbart for utskifting av ledelse, omorganisering og lignende. Skriftlige rutiner gir også de ansatte mulighet til å melde fra om avvik dersom beskrevne HMS-aktiviteter ikke gjennomføres i praksis. På bakgrunn av tilsynsbesøket vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: Sikring av arbeidsmiljøkompetanse Åsgård skole har et verneombud som samtidig er hovedverneombud for Ås kommune. Hun har gjennomført opplæring og får kontinuerlige oppdateringer gjennom kommunen. Verneombudet har avsatt tid til verneombudsarbeid, og ansatte vet når de kan ta kontakt. De ansatte er kjent med verneombudets rolle, men det er en kultur i skolen for å bruke tillitsvalgte mer enn verneombudet. Verneombudet får stort sett henvendelser om tekniske forhold som ikke er tilfredsstillende, men ikke om psykososiale og organisatoriske forhold. De ansatte er likevel kjent med at verneombudet er deres talsrør også i forhold til slike problemer. Ås kommune er ISO-sertifisert, og det er mye fokus på arbeidsmiljø fra kommunens side. Rektor ved Åsgård skole har gjennomført HMS-opplæring og ga uttrykk for god kjennskap til forhold ved arbeidsmiljøet som kan være problematiske, for hvordan organisatoriske forhold og medvirkning

3 VÅR REFERANSE 3 kan være positivt for arbeidsmiljøet, samt for oppfølging av sykefravær. Kartlegginger, risikovurderinger og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer I henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene med hensikt å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Ved tilsynet framkom det at skolens dominerende arbeidsmiljøutfordringer var følgende: Stor arbeidsbelastning; mange og store oppgaver Krevende foreldregruppe Støy Dårlig inneklima Stadige reformer/endringer- lite forutsigbarhet og redusert mestring Stadige nye oppgaver som tillegges skolen, og som tar ressurser fra selve lærerjobben Skolen har en helseplan (Kvalitetskommuneprogrammet) hvor noen tiltak i forhold til arbeidsmiljø er satt på en handlingsplan. Det er imidlertid manglende samsvar mellom forhold som oppgis å være utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet og disse konkrete planene for tiltak. Virksomheten mangler skriftlige planer for tiltak for å redusere relevante psykososiale og organisatoriske risikoforhold. Arbeidstilsynet har fått opplyst at kommunen skal gjennomføre tiltaksplan for relevante arbeidsmiljøutfordringer. Se pålegg nr 1. Det å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer og farer, risikovurdere disse og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer, er ikke et arbeid som utføres bare én gang. Internkontrollforskriften krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMS-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 krever at det utarbeides skriftlige rutiner som beskriver de ovennevnte aktiviteter. I tilsynet fremkommer det at virksomheten ikke hadde rutiner som sikrer kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Slike rutiner ansees som nødvendige for at internkontrollsystemet skal fungere som forutsatt, og være det styringsverktøyet på HMS-området som loven krever. Arbeidstilsynet har fått opplyst og beskrevet at kommunen har rutiner for årlig kartlegging og risikovurdering, som danner grunnlag for forslag til årlig HMS-plan for kommunen. Denne planen fremmes i AMU og danner grunnlag for budsjettet. På bakgrunn av denne tilbakemeldingen, frafaller det varslede pålegg nr 2. Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i virksomhetens HMS-arbeid i flere av sine bestemmelser, jf arbeidsmiljøloven 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 3. Arbeidstakerne og tillitsvalgte har både en rett og en plikt til å medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. For å sikre at arbeidstakerne får nødvendig informasjon og sikre medvirkning, plikter arbeidsgiver å iverksette tilstrekkelige arenaer for å ivareta ovennevnte lovkrav. Arbeidstilsynet fikk inntrykk av at de ansatte har mange fora for kartlegging av utfordringer i

4 VÅR REFERANSE 4 arbeidsmiljøet, bl.a. utviklingssamtaler, klubbmøter, medarbeiderundersøkelser og personalmøter. Arbeidstilsynet har fått bekreftet at HMS er innført som fast punkt på programmet ved personalmøter i skolene. Rapportering av avvik Virksomheten skal ha et system for avvikshåndtering, jfr. arbeidsmiljøloven 4-1 (2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Det fremkom i tilsynet at virksomheten har et system for avvikshåndtering, og at dette er kjent blant de ansatte. Systemet blir ikke benyttet, da det blir oppfattet som altfor komplisert, og at oppfølgingen av avvikene er omstendelig og treg. Arbeidstilsynet oppfattet at avvikssystemet er lite hensiktsmessig. Arbeidstilsynet har fått opplyst at kommunen vurderer sitt IT-baserte avvikssystem som hensiktsmessig og enkelt i bruk. Vi har fått beskrevet hvordan ansatte kan melde avvik, hvordan de skal følges opp og hvem som er ansvarlig for å håndtere avvikene. Det fastslås også at melderen skal få tilbakemelding innen en frist, og holdes oppdatert om hvordan avviket håndteres. I tillegg gjennomfører kommunen opplæring/oppfriskning av avvikssystemet hver måned, slik at ansatte med behov får kjennskap til dette. På bakgrunn av kommunens vurdering, frafaller pålegg nr. 3 og 4. Arbeidstilsynet vil likevel anmode kommunen om å oppfordre ansatte til å bruke avvikssystemet mer for å synliggjøre sine utfordringer, og å gjennomgå hvilke typer avvik som bør meldes på denne måten. Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: konflikter, omstillinger, vold og trusler Foreldreklager Virksomheten bør ha en rutine for håndtering og behandling av klager fra elever eller foreldre, som bl.a. omhandler arbeidstakere, jfr. arbeidsmiljølovens 4-1 (2) jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Arbeidstilsynets erfaring er at slike klager i mange tilfeller blir tilfeldig behandlet, noe som igjen kan føre til ulikheter, konflikter, utilbørlige saksbehandlingsprosesser, mv. Det fremkom i tilsynet at virksomheten i praksis følger opp slike saker på en bestemt måte, men at det mangler en skriftlig rutine. De ansatte var kjent med hvordan de ville bli fulgt opp ved eventuelle foreldreklager. Ås kommune bekrefter at det er nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider en skriftlig rutine for håndtering av elev- og foreldreklager på alle skolene i Ås, og at rutinene skal gjennomgås i et personalmøte når de er ferdigstilt. Se pålegg nr 2 og 3. Konflikter Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) presiserer som et krav til det psykososiale arbeidsmiljøet at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. For å forebygge at de ansatte utsettes for overtredelser av denne loven, må virksomheten ha rutiner for hvordan slike tilfeller skal fanges opp og behandles på tidligst mulig stadium. Arbeidsgiver pålegges derfor å opprette en rutine for fremgangsmåte og behandling av konflikter blant arbeidstakerne. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte.

5 VÅR REFERANSE 5 Arbeidstilsynet har fått melding om at Ås kommune har rutiner for å fange opp eventuelle konflikter, og en skriftlig rutine for å håndtere disse. Vi stiller spørsmål ved at en leder som selv er involvert i konflikten skal være ansvarlig for oppbevaring av eventuell dokumentasjon knyttet til konflikthåndteringen. Varslet pålegg nr. 7 frafaller. Eksisterende rutine må bekjentgjøres for ansatte. Se pålegg nr 4. Omstillinger Arbeidsgiver plikter å forebygge at omstillinger fører til negative konsekvenser for arbeidsmiljøet jfr. arbeidsmiljøloven 3-1(2) d. Plikten til å dokumentere aktivitetene skriftlig følger av internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr.6. Forhåndsvurderinger vil omfatte alle arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirkes av endringen, både fysiske og psykiske faktorer. For å sikre at aktivitetene gjennomførers når det er nødvendig, er det påkrevd med rutiner som sikrer dette, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. For at de ansatte skal mestre/ bearbeide omstillingsprosesser på en god måte, vil det være avhengig av graden av informasjon, kommunikasjon, medvirkning og medbestemmelse. Rutinen må derfor sikre at dette ivaretas på en god måte, jf arbeidsmiljøloven 4-2 (2) c) og e) og 4-2 (3). Det fremkom i tilsynet at virksomheten mangler en slik rutine, men de ansatte oppga å bli godt ivaretatt ved omstillinger i praksis, både i forhold til informasjon og medvirkning. Ås kommune har sendt kopi av sin rutine ved omstillinger og nedbemanninger, samt kommunens Hovedavtale. Disse beskriver saksgang og vurderinger ved nedbemanninger og oppsigelse av ansatte, men fokuserer ikke på arbeidsmiljøet som helhet ved endringer. Arbeidstilsynet kan ikke se at disse rutinene sikrer en forhåndsvurdering av eventuelle negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved omstillinger. Rutinen sikrer informasjon, men ikke medvirking og eventuell opplæring. Se pålegg nr 5. Vold og trusler Arbeidsgiver plikter å planlegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for psykiske eller fysiske belastninger, jfr. arbeidsmiljøloven 4-1(2). Arbeidsmiljøloven setter også direkte krav til at arbeidstakere skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, jfr. arbeidsmiljøloven 4-3 (4). Vi forventer derfor at skolene har utarbeidet beredskapsplaner som beskriver hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres og berørte arbeidstakere følges opp, og at arbeidstakeren er kjent med dem. Plikten til å etablere rutiner og instrukser følger av arbeidsmiljøloven 3-1(2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Det fremkom i tilsynet at virksomheten mangler en slik rutine. Arbeidstilsynet har fått kopi av kommunens generelle rutine for forebygging og håndtering av vold og trusler. Vi har fått melding om at det i tillegg er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber spesifikt med å utarbeide rutiner for hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres i skolen. Kommunen opplyser om at alle ansatte vil bli informert om rutinen når denne er ferdigstilt. Se pålegg nr 6 og 7. I skolene der det er fare for trusler og vold, er det nødvendig at arbeidstakerne gjennomgår opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold. Plikten til å innføre et system som sikrer regelmessig opplæring og trening følger av arbeidsmiljøloven 3-2 (1) a) og Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. I følge arbeidsmiljøloven 4-3 (4) skal arbeidstaker så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med

6 VÅR REFERANSE 6 andre. Det fremkom i tilsynet at virksomheten mangler en slik rutine. Arbeidstilsynet har fått opplyst at kommunen har innført rutine for årlige øvelser for håndtering av vold og trusler på skolene. Varslet pålegg nr 12 frafaller. Oppfølging av sykefravær I henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (2) bokstav f skal arbeidsgiver sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. For å sikre at virksomheten systematisk arbeider med sykefravær, vil det være nødvendig å ha rutiner for dette arbeidet. Dette skal inngå som en del av virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig at verneombud/ ansattes representanter deltar i dette arbeidet. Virksomheten kunne legge frem oppdaterte skriftlige rutiner for oppfølging av sykefravær, og brukte dem systematisk. Ansatte bekreftet at de ble fulgt opp tett ved sykefravær, og kjente til innholdet i rutinen. Både ansatte og leder ved skolen mente at det i liten grad var mulig å tilrettelegge for ansatte ut fra helsetilstand, livsfase eller lignende over lengre tid, men at tilrettelegging av kortere varighet ble ivaretatt av arbeidslaget. Skolen har likevel ved én anledning opprettet en helt ny stilling for en ansatt som hadde behov for annet arbeid. Ved SFO ble det oppgitt at man i høy grad hadde mulighet for tilrettelegging. Når en arbeidstaker har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne fortsette i sitt arbeid. I henhold til arbeidsmiljøloven 4-6 (3) skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid, unntatt hvis det anses som åpenbart unødvendig. Denne oppfølgingsplanen skal være utarbeidet innen seks ukers sykefravær, og skal beskrive følgende: Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne Aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi, evt. med virkemidler fra NAV. Plan for videre oppfølging Arbeidstilsynet har fått kopi av kommunens mal for slik oppfølgingsplan, som ikke ivaretar alle disse punktene. Oppfølgingsplanen må derfor revideres. Arbeidstilsynet har fått opplyst at rutinen for sykefraværsoppfølging er revidert, og nå inneholder en beskrivelse av lovpålagt innhold i 6-ukers oppfølgingsplan. Vi har i tillegg fått kopi av en slik oppfølgingsplan, som ikke ivaretar alle punkter, men mangler en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. En slik vurdering er et viktig utgangspunkt for tilrettelegging. Se pålegg nr. 8. Om kommunens merknader til vår tilsynsrapport vedrørende inneklima. I tilsynsrapport av har vi gitt kommunen varsel om pålegg som følger: 1. Virksomheten må etablere en rutine som sikrer at systemet med kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak etterprøves slik at man sikrer at inneklimaet på skolene til enhver tid er tilfredsstillende. Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, (internkontrollforskriften), 5 annet ledd nr 7. Frist for gjennomføring: Pålegget anses etterkommet når vi har mottatt bekreftelse på at en rutine for etterprøving av om kommunens vedlikeholdssystem, som sikrer tilfredsstillende inneklima ved skolene, er etablert og planlagt iverksatt.

7 VÅR REFERANSE 7 I tilbakemeldingen fra Ås kommune er det vist til utvidet bygningsbeskrivelse med flere sjekkpunkter. Kommunen mener at man ved det får synliggjort eventuelle mangler ved inneklima. Arbeidstilsynets vurdering: Ås kommune har sendt oss et oppdatert sett av rutiner og instrukser for både kartlegging, risikovurdering og melding om eventuelle mangler i forhold til regelverk og kvalitet. Vi vurderer dette materialet til samlet sett å dekke det behov kommunen måtte ha for å avdekke om inneklima i skolene blir ivaretatt i henhold til de krav som fremkommer i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kommunen har beskrevet på en illustrativ og god måte hvordan forhold som kan ha betydning for ivaretakelse av lovkrav og kommunens interesser skal kartlegges og meldes. Videre er ansvarsforholdene beskrevet og det er tydelig at man skal melde videre, om så helt til kommunestyret, om det er forhold man innenfor eget ansvarsområde ikke kan ta ansvar for. På dette grunnlaget kan Arbeidstilsynet anse forholdet for ivaretatt og det blir ikke nødvendig for oss å gi noe pålegg om ytterligere rutiner. Dette systemet med ansvar for meldinger og kartlegging vil imidlertid kreve at alle tar ansvar for sin situasjon og sitt ansvarsområde. Hvorvidt det fungerer etter hensikten, kan etter vår vurdering bare etterprøves gjennom evaluering av systemet, en såkalt intern revisjon av internkontrollen. Vi forutsetter at kommunens internkontroll har rutiner for systemrevisjon. Pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Virksomheten må utarbeide skriftlige planer for tiltak for å redusere risikoforhold i henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jfr. internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr.6 Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Planen må inneholde tiltak, tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. 2. Virksomheten må utarbeide skriftlig rutine for håndtering av elev og foreldreklager, jfr. arbeidsmiljølovens 4-1 (2) jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. 3. Virksomheten må sørge for at alle arbeidstakerne er kjent med rutinen for håndtering av elev og foreldreklager, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonstiltak er gjennomført.

8 VÅR REFERANSE 8 4. Virksomheten må sørge for at alle arbeidstakerne er kjent med rutinen for håndtering av konflikter, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 5. Virksomheten skal etablere skriftlige rutiner for å sikre at det gjennomføres en vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser i forkant av endringer og omstillinger i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1(2) d, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen 6. Virksomheten må utarbeide en skriftlig beredskapsplan / rutine som beskriver hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres og hvordan berørte arbeidstakere følges opp, jfr. arbeidsmiljøloven 4-3 (4) og 3-1(2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. 7. Virksomheten må sørge for at alle arbeidstakere er kjent med den skriftlige beredskapsplan / rutine for håndtering av vold og trusselsituasjon og hvordan berørte arbeidstakere skal følges opp, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 8. Virksomheten må revidere skriftlig oppfølgingsplan for arbeidstaker som har vært helt eller delvis sykemeldt i 6 uker, som inneholder en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver, arbeidsevne og aktuelle tiltak jfr. arbeidsmiljøloven 4-6 (3). Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått bekreftet at slik oppfølgingsplan er utarbeidet. Frist for gjennomføring av samtlige pålegg: Skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegget er etterkommet, skal sendes Arbeidstilsynet. Pålegget anses ikke oppfylt før slik melding er mottatt av Arbeidstilsynet. Meldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller dennes stedfortreder. Meldingen kan også undertegnes av verneombud/ansattes representant. Mulige konsekvenser av at påleggene ikke oppfylles innen fristen Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet ilegge en løpende tvangsmulkt eller engangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil pålegget er etterkommet, jf. arbeidsmiljøloven 18-8.

9 VÅR REFERANSE 9 Klagerett Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Østfold og Akershus. For nærmere fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering. Orientering til verneombud/ansattes representant Etter arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt. Med hilsen Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Tommy Pedersen tilsynsleder (sign.) Monica Brox inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Kopi til: -Åsgård skole v/rektor Laila Bakken, Skoleveien 9, 1430 Ås -Anne Mari Hojem Borge, lokalt VO og HVO for skolene, Skoleveien 9, 1430 Ås

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Halsan barneskole den 14.04.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Halsan barneskole den 14.04.2009. I A Arbeidstilsynet VAR DATO 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 21 VAR REFERANSE DERES REFERANSE i Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate 30 7600

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Horten kommune v/rådmannen Postboks 10 3191 Horten TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Arbeidstilsynet. Postboks 8005 Dep 0030 OSLO KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG. Innledning

Arbeidstilsynet. Postboks 8005 Dep 0030 OSLO KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG. Innledning -.j ILI Arbeidstilsynet AA VAR DATO 08.01.2007 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Helge Østnæs tlf 32208268 2005/16887 '1536/2007 DERES REFERANSE 1 av 14 Kriminalomsorgens Postboks 8005 Dep 0030 OSLO sentrale

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn i Møre og Romsdal fylkeskommune høsten 2010

Vi viser til tilsyn i Møre og Romsdal fylkeskommune høsten 2010 VA Arbeidstilsynet VAR DATOVÅR REFERANSE 1 03.01.20112010/14836 DERES DATODERES VÅRE SAKSBEHANDLERE Ann Lovis Haanes tlf 95892397 Torkell Norheim tlf 415 58 590 REFERANSE Møre og Romsdal Fylkeskommune

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN

VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.11.2011 2011/12243 DERES DATO DERES REFERANSE 17.10.2011 200802920-23 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 Bergen kommune byrådsavdeling for barnehage og skole Pb.7700

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer