TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL ELVETUN SKOLE. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Grete Wikstrand og inspektør Marit Brygfjell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL ELVETUN SKOLE. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Grete Wikstrand og inspektør Marit Brygfjell."

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marit Brygfjell tlf HAMMERFEST KOMMUNE Postboks 1224 /K 9616 HAMMERFEST TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL ELVETUN SKOLE Vi viser til tilsynsbesøk ved Elvetun skole i Hammerfest kommune onsdag den 1.april. Vi beklager at dere har måttet vente på rapporten. Til stede fra virksomheten: Rektor Heidi Pevik, Verneombud Gøril Mathisen, Lilli Renate Amundsen, Knut R. Olsen, Ane Stabell, Hege K. Sørensen. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Grete Wikstrand og inspektør Marit Brygfjell. Hensikten med tilsynet: Tilsynet som er gjennomført ved Elvetun skole er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsing Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med satsingen, gjennomfører Arbeidstilsynet i 2009 tilsyn ved skoler i landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. I Finnmark fører vi i tillegg tilsyn med èn statlig videregående skole. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne i skolen. Et arbeidsmiljø som er helsefremmende og forebyggende i forhold til sykefravær og utstøting av arbeidstakere. Målet er et arbeidsmiljø hvor ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Det handler om i størst mulig grad å fjerne mulige arbeidsrelaterte årsaker til helseplager og sykefravær. Ett av Elvetun skoles viktigste redskap i arbeidet for å forebygge sykdom, skade og slitasje på arbeidstakerne, er systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (hms-arbeid). Systematisk hms-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker sykdom/skade/slitasje. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks Finnsnes INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Gjennomføring av tilsynet: Tilsynet ved Elvetun skole hadde en varighet på cirka 4,5 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med rektor og verneombud. MØTE 2: Gruppesamtale med 4 arbeidstakere fra Undervisning. MØTE 3: Avrunding/ foreløpig oppsummering av tilsynsbesøket med samme deltakere som på møte 1. I tillegg er det gjennomført et oppsummeringsmøte med skoleeier Hammerfest kommune torsdag 16.april I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet samlede funn etter tilsynsbesøkene ved Fjordtun skole tirsdag 31.mars, Elvetun skole onsdag 1.april og Breilia skole torsdag 2.april, samt funn som framkom av den innsendte skriftlige dokumentasjonen fra skoleeier knyttet til inneklima. Følgende personer deltok på oppsummeringsmøtet den 16.april: Rådmann Leif Vidar Olsen, Sektorleder skole og oppvekst Steinar Paulsen, Rådgiver for skole og oppvekst Bjørn Sigvartsen, Sektorleder teknisk drift Torbjørn Næss, Virksomhetsleder teknisk drift Terje Mauseth, Rektor ved Breilia skole Geir Bjørkly, Rektor ved Elvetun skole Heidi Pevik, Verneombud ved Elvetun skole Gøril Mathisen, Rektor ved Fjordtun skole Are Antonsen, Hovedverneombud i Hammerfest kommune Stig Sandvik, Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Kirstin Berg Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Grete Wikstrand, Inspektør i Arbeidstilsynet Marit Brygfjell. Om virksomheten Elvetun skole: Elvetun skole har 79 elever, og 15 ansatte med en aldersspredning fra år. Skolen har hatt samme rektor siden Elvetun skole er i dag den eneste skolen i Hammerfest som har kun 1.-4.trinn. Elvetun skole ble åpnet i 1967 og lagt ned i 1990, for deretter å bli etablert som en egen avdeling under Baksalen skole i Fra skoleåret ble Elvetun igjen en selvstendig skole. I perioden var Elvetun utpekt som bonusskole i Utdannings- og forskningsdepartementets daværende ordning med demonstrasjonsskoler og bonusskoler for å fremme kvalitet og utviklingsarbeid i norsk skole. Elvetun skole sliter med gammel bygningsmasse. Ved tidspunktet for tilsynsbesøket hadde skolen akkurat fått beskjed om at det vil bli satt opp en midlertidig brakkerigg som skal brukes de neste tre skoleårene. Det var per tilsynsdato usikkert om Elvetun skole vil få nytt skolebygg fra 2012, eller om Elvetun skole legges ned som egen skole og innlemmes i Baksalen skole fra Lærerne ved skolen jobber også i SFO. Elvetun skole er IA-virksomhet og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Hovedinntrykket etter tilsynsbesøket er at det ikke jobbes systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved Elvetun skole. Ansatte vi møtte i tilsynet, trives med å undervise og har lyst til å undervise. Gammelt skolebygg skaper mange fysiske arbeidsmiljøutfordringer for de ansatte, og elever

3 VÅR REFERANSE 3 med atferdsproblemer skaper store psykiske arbeidsmiljøutfordringer. Ansatte oppga at de bruker mye av arbeidstida til å håndtere atferdsproblemer i stedet for å undervise. Elvetun skole har en stor andel fremmedspråklige/fremmedkulturelle elever, og dette oppleves som svært utfordrende. Det er en generell oppfatning ved skolen at vaktmestertjenesten i Hammerfest kommune fungerer svært dårlig overfor skolen. Tema som ble tatt opp i tilsynsbesøket: - Verneombud/sikring av arbeidsmiljøkompetanse ved Elvetun skole. - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer ved Elvetun skole. - Kommunikasjon og medvirkning i hms-arbeidet ved Elvetun skole. - Rapportering av avvik (uheldige forhold) ved Elvetun skole. - Følgende arbeidsmiljøfaktorer ble tatt opp av Arbeidstilsynet: Konflikter, omstillinger, vold og trusler ved Elvetun skole. - Organisering og tilrettelegging av arbeidet ved Elvetun skole. - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging ved Elvetun skole. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere ved Elvetun skole. Verneombud/ sikring av arbeidsmiljøkompetanse: Elvetun skole har verneombud, og verneombudet deltok på verneombudskurs på tidspunktet for tilsynsbesøket. Det er ulik kunnskap blant de ansatte om verneombudets funksjon og oppgaver i virksomheten. Rektor har gjennomgått 40-timers kurs for verneombud. Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljlutfordringer: Rektor oppga at kartlegging av arbeidsmiljøet skjer gjennom medarbeidersamtaler. På bakgrunn av medarbeidersamtalene og uformelle samtaler med ansatte i hverdagen, utarbeider rektor tiltaksplaner. I tillegg avholdes det personalmøter hvor rektor har møter med skolen og SFO hver for seg. Det arrangeres ikke felles møter for skolen og SFO, fordi dette ville ha måttet blitt organisert som kveldsmøter for at alle ansatte skulle kunnet delta. På personalmøtene er det mulig å ta opp eget arbeidsmiljø som tema. Det gjennomføres ikke jevnlige vernerunder ved skolen. Vernerunder ble tidligere gjennomført jevnlig etter initiativ fra skoleeiers side. Ansatte kjente ikke til hvordan arbeidsmiljøet ved skolen kartlegges og risikovurderes. Ansatte har inntrykk av at det er tilfeldig hvilke arbeidsmiljøutfordringer som blir fulgt opp med tiltak og hvilke som ikke blir det. Det er en vanlig oppfatning blant ansatte at det ikke finnes noen systematikk i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet ved skolen, og at det er helt tilfeldig hvem som gjør hva innenfor hms-området ved skolen. Ansatte forklarte dette med at rektor har for mange arbeidsoppgaver, og ikke har tid til å gjøre alt hun skulle ha gjort. Ansatte ved skolen hadde en oppfatning av at skoleeier vet at skolen er i dårlig stand, og at skoleeier ikke synes det er noen vits i å gjennomføre flere vernerunder i skolen. I møtet med ansatte ble det uttalt at det ikke er så lett å føle arbeidsglede lenger på grunn av sterke belastninger knyttet til arbeidssituasjonen. Fysisk arbeidsmiljø oppleves som belastende. Ansatte fortalte om mangelfulle lys- og luftforhold, og skolen har hatt lekkasjer. Ansatte oppga å være plaget av hodepine, tett nese og tørre øyne. Det ble fortalt om mangler ved brann- og elektrisitetssikkerheten ved skolen. Som eksempler på dette ble

4 VÅR REFERANSE 4 nevnt lite tidsriktig utstyr og skjøteledninger overalt, og at det finnes mangler ved brannvernrutiner. Tilfluktsrommet blir brukt som gymsal og lager. SFO ved skolen har ikke noe kontor/samtalerom som kan brukes ved for eksempel samtaler med foreldre. Fysiske mangler påvirker ansattes trivsel. Elvetun skole har bevegelseshemmede elever. Samtidig finnes det ingen rutiner for rydding av snø foran inngangen om vinteren; skolen må melde sitt behov for snørydding til kommunens driftsavdeling hver dag og det blir følgelig ikke ryddet snø før skolestart på morgenen. Ansatte og ledelse fortalte i tilsynsbesøket at de sleper rullestol og løfter bevegelseshemmede for å få bevegelseshemmede elever inn i skolebygget etter snøfall. Det er en generell oppfatning ved skolen at vaktmestertjenesten i Hammerfest kommune fungerer svært dårlig overfor skolen. Ansatte opplever at de har en relativt stor andel elever med problematferd, og at flere elever har større problemer enn det skolen er i stand til å håndtere innenfor sine rammer og ressurser. Disse elevene mangler respekt for voksne. Skolen har elever som kommer i konflikt med andre elever, skolen har elever med atferd som skremmer andre elever, og skolen har elever som stjeler. Denne typen atferd kombinert med mangel på hensiktsmessige sanksjonsmuligheter oppleves som svært vanskelig og frustrerende for ansatte i arbeidshverdagen. I forhold til flere av disse barna samarbeider skolen med Barnevernet, PPT og BUP. Ansatte påpeker at arbeidsmiljøutfordringene er knyttet til barns atferd, og barns atferd endrer seg ikke som følge av samtaler mellom ansatte i skolen, Barnevernet, PPT og BUP. Arbeidet med barn med problematferd medfører store pedagogiske utfordringer for de ansatte, både i forhold til barnas foreldre og i forhold til hjelpeapparatet. Flere ansatte ønsket mer ekstern hjelp i forhold til elever med problematferd, enn det som er tilfellet i dag. Det har vært stort gjennomtrekk av personale ved Elvetun skole de siste årene. Ansatte oppga at tidligere ansatte har søkt seg bort fra skolen på grunn av usikkerhet og uforutsigbarhet i forhold til om skolen vil bli nedlagt eller ikke. Dagens ansatte er også slitne, og det ble påpekt at dette inkluderer unge lærere som nesten nettopp er begynt å jobbe som lærere. Ansatte oppga at per dato for tilsynsbesøket var fem av femten ansatte sykemeldte. Kommunikasjon og medvirkning i hms-arbeidet: Rektor oppga at ansatte har anledning til å avvikle klubbmøter i arbeidstida, og at skolen på denne måten legger til rette for aktivitet og medvirkning fra ansatte. Det gjennomføres ikke faste møter mellom ledelse og verneombud ved skolen, men kommunens hovedverneombud har hatt møter med lokale verneombud ved skolene. Ansatte oppga at eget arbeidsmiljø ikke diskuteres i plenum, og at det ikke har vært satt fokus på arbeidsmiljøet ved skolen. Ansatte har en oppfatning av at det ikke blir lagt til rette for medvirkning i hms-arbeidet, og at de ikke har noen arena som sikrer ansatte medvirkning i skolens hms-arbeid. Ansatte sa at de har en flink rektor, men oppga samtidig at fravær av ledelse oppleves som et problem- og et savn for ansatte i arbeidshverdagen. Det ble sagt at rektor har både undervisning og mange administrative arbeidsoppgaver, og ansatte opplever at rektor er for lite tilgjengelig for dem i arbeidshverdagen. Rektor på sin side berømmet ansatte for at de selv er flinke til å finne løsninger i det daglige arbeidet.

5 VÅR REFERANSE 5 Arbeidstilsynet fikk under tilsynsbesøket inntrykk av at ansattes eget arbeidsmiljø er tett sammenvevd med pedagogiske utfordringer, og at det kan oppleves som vanskelig å skille klart mellom eget arbeidsmiljø og ivaretakelse av elevene. Rapportering av avvik (uheldige forhold): Ansatte vet at skolen har et avvikssystem, men bruker det i ulik grad. Per dato for tilsynsbesøket besto rutinen i at ansatte sa fra til rektor, og avvik ved skolen ble meldt til kommunens driftsavdeling av skolens sekretær. Ansatte visste at alle skolene i Hammerfest kommune skal ta i bruk et nettbasert avvikssystem, hvor alle ansatte kan melde inn avvik til kommunens tekniske driftsavdeling. Det er ingen etablert lokal kultur ved Elvetun skole for å ta opp uheldige hendelser og avvik; noen ansatte melder avvik mens andre ikke gjør det. Skolen har ikke skriftlige rutiner for behandling av klager fra elever og/eller foreldre. Rektor oppga at klager fra elever og/eller foreldre tas opp av den enkelte ansatte i det teamet vedkommende hører til, og rektor gjennomfører samtaler med foreldre ved behov for dette. Rektor og verneombud er kjent med skoleeier Hammerfest kommunes rutiner for prioritering og oppfølging av rapporterte feil ved og mangler ved bygninger og installasjoner. Konflikter, omstillinger, vold og trusler: Virksomheten har tidligere opplevd konflikter mellom ansatte. Ansatte oppga at de ikke kjenner til at det finnes noen skriftlig rutine for konflikthåndtering ved skolen; noen ville tatt kontakt med rektor mens andre ville ha oppsøkt tillitsvalgt for å få hjelp ved eventuelle konflikter med andre ansatte. Rektor oppga at ved konflikter skal ansatte si fra til henne, og hun vil da gjennomføre samtaler med de involverte. Elvetun skole har ikke skriftlige rutiner for å sikre vurdering av mulige negative arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger. Skolen har omorganisert gruppestrukturen for å oppnå bedre arbeidsforhold. Vold og trusler er en aktuell utfordring/problemstilling ved Elvetun skole. Ansatte har opplevd vold og trusler om vold, knyttet til sin arbeidssituasjon. I møtet med ansatte ble det sagt at det går over stokk og stein i forhold til vold og trusler ved skolen. Som eksempler på hva ansatte har opplevd, nevnes her: Utskjelling og verbale trusler rettet både mot den ansattes og mot ansattes familiemedlemmer, slag, spark, lugging, biting og spytting. I tilsynsbesøket la ledelsen fram en sosial plan som angir regler for elevatferd, og som kan ha en forebyggende effekt i forhold til ansattes fare for å bli utsatt for vold og trusler om vold. Ansatte gjorde også rede for innholdet i skolens sosiale plan, men sa samtidig at denne planen ikke brukes i praksis. Det ble oppgitt at ett av elementene i denne planen er at alle ansatte skal praktisere felles normer og grenser overfor barna i skolen, og dette har det vært vanskelig å gjennomføre i praksis. Ansatte har ulik praksis i forhold til grensesetting overfor barna. Ansatte visste at det finnes en beredskapsplan som skal sikre oppfølging av arbeidstakere som har blitt utsatt for vold og trusler, men de kjente ikke til det konkrete innholdet i denne planen.

6 VÅR REFERANSE 6 Per tilsynsdato hadde Elvetun skole ingen skriftlige rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler rettet mot ansatte ved skolen. Skoleeier har utarbeidet et nulltoleranse-dokument som inneholder rutiner og beredskapsplaner til bruk ved håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger rettet mot ansatte i grunnskolen i Hammerfest kommune. Dette dokumentet er godkjent for bruk den 15.mars 2009, og vil bli tatt i bruk ved Elvetun skole. Per tilsynsdato hadde det ikke blitt gjennomført systematisk opplæring ved skolen i forebygging og håndtering av vold og trusler. Organisering og tilrettelegging av arbeidet ved Elvetun skole: Ansatte hadde en oppfatning av at den enkelte arbeidstaker i liten grad blir ivaretatt i form av individuell tilrettelegging av arbeidet. I møtet med ledelse og verneombud ble det redegjort for individuell tilrettelegging for flere arbeidstakere, men at dette ikke blir kommunisert ut til alle ansatte på grunn av arbeidsgivers taushetsplikt overfor arbeidstakerne. Som eksempler ble nevnt at det har vært gjennomført tilrettelegging for arbeidstakere med kronisk sykdom, og tilrettelegging for arbeidstakere som har stått i fare for å bli sykemeldt. Elvetun skole har gjennomført særskilt tilrettelegging for gravide arbeidstakere ved at gravide har blitt fritatt for inspeksjon, gymnastikk og svømming. I følge ansatte har skolen hatt gravide arbeidstakere ved skolen som har bedt om fritakelse fra inspeksjon og arbeid med utagerende elever, uten at ønskene har blitt imøtekommet. I møtet med ansatte ble det sagt at gravide arbeidstakere kan oppleve det som svært vanskelig å gå til rektor for å be om tilrettelegging når arbeidstakeren vet at dette vil gå ut over kollegaene, og ansatte etterspurte en skriftlig rutine vedrørende tilrettelegging for gravide slik at det ikke blir opp til den enkelte gravide å ta opp temaet med ledelsen. Hammerfest kommune har seniorpolitiske tiltak som gjelder for alle kommunale virksomheter. Ansatte hadde en oppfatning av at det er vanskelig å gjennomføre individuell tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker. Ansatte sa at for å klare jobben sin ved skolen må de være 100 % friske. Det er vanskelig å møte opp på jobb dersom man ikke er helt friske, fordi alle må jobbe 100 % når de først er til stede på arbeidsplassen. Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging: Elvetun skole har egenmeldingsskjema hvor det er mulig å oppgi arbeidsrelaterte årsaker til sykefravær. Virksomheten har oppdaterte skriftlige rutiner for oppfølging av sykemeldte ved 6 og 12 ukers sykefravær. Rektor har informert ansatte om gjeldende sykefraværsrutiner. Rutinene er tilgjengelig for alle ansatte, men ansatte hadde ulik kjennskap til rutinene. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere: Elvetun skole utarbeider oppfølgingsplaner seinest innen 6 uker for arbeidstakere som har vært helt eller delvis sykemeldt. Oppfølgingsplanene inneholder en vurdering av de forhold som Arbeidsmiljøloven krever. Elvetun skole gjennomfører dialogmøte etter 12 uker. Virksomheten har erfaringer med at lege deltar på dialogmøte etter ønske fra arbeidstaker. Elvetun skole har gjennomført tilretteleggingstiltak for sykemeldte arbeidstakere.

7 VÅR REFERANSE 7 Arbeidstilsynet fikk i tilsynsbesøket inntrykk av at tilrettelegging og avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykdom, oppleves som vanskelig. Skoleeier bør vurdere om det er hensiktsmessig at det er rektor som skal ha ansvaret for den vanskelige samtalen med ansatte i tilfeller hvor det går mot avslutning av arbeidsforholdet på grunn av sykdom og det ikke lenger finnes flere muligheter for tilrettelegging ved skolen. Arbeidstilsynets oppfølging av opplysninger fra tilsynsbesøket: På bakgrunn av opplysninger som kom fram i tilsynsbesøket, vurderer Arbeidstilsynet å gi Elvetun skole 12 pålegg. Hensikten med påleggene er å bidra til at det blir gjennomført et best mulig systematisk hms-arbeid ved skolen for å forebygge sykdom, skade og slitasje på arbeidstakerne. Begrunnelse for pålegg som varsles: 1. Ansatte ved Elvetun skole har ulik grad av kjennskap til verneombudets oppgaver og funksjon på arbeidsplassen. Verneombudet er gjennom Arbeidsmiljøloven tillagt en særskilt viktig funksjon, ved at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker. Det er derfor viktig at informasjon om verneombudets funksjon og oppgaver på arbeidsplassen blir formidlet til ansatte ved skolen med jevne mellomrom. 2. Virksomheten kunne ikke i tilsynsbesøket legge fram en skriftlig tiltaksplan/handlingsplan for å redusere relevante psykososiale og organisatoriske risikoforhold. I henhold til Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) bokstav c og Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene i den hensikt å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Ved kartlegging, risikovurdering og planlegging/iverksetting av tiltak oppfordrer vi virksomheten til å inkludere de arbeidsmiljøutfordringene som er beskrevet av ansatte- og gjengitt av Arbeidstilsynet i denne rapporten. 3. Det å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøutfordringer og farer og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer, er ikke et arbeid som utføres bare én gang. Internkontrollforskriften krever systematikk i hms-arbeidet og det betyr at hms-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan hms-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Slike rutiner anses som nødvendige for at internkontrollsystemet skal fungere som det styringsverktøyet på hmsområdet som loven krever. 4. Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i virksomhetens hms-arbeid i flere av sine bestemmelser. Vi viser her til Arbeidsmiljøloven 2-3 (1), 3-1(1) og til Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 3. Arbeidstakerne og tillitsvalgte har både en rett og en plikt til å medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske hmsarbeid. For å sikre at arbeidstakerne får nødvendig informasjon og samtidig sikre arbeidstakernes medvirkning, plikter arbeidsgiver å iverksette tilstrekkelige arenaer for å ivareta ovennevnte lovkrav. I tilsynet kom det fram at ansatte ved Elvetun skole opplever at

8 VÅR REFERANSE 8 de ikke har reell medvirkning i skolens hms-arbeid. På bakgrunn av dette har Arbeidstilsynet foreløpig konkludert med at virksomheten ikke har gode nok rutiner og arenaer for å sikre medvirkning, kommunikasjon og informasjon i forhold til det systematiske hms-arbeidet. 5. Elvetun skole hadde per tilsynsdato ingen skriftlig rutine for håndtering og behandling av klager fra elever og/eller foreldre. Vi viser her til Arbeidsmiljøloven 4-1 (2) og Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Arbeidstilsynets erfaring er at slike klager i mange tilfeller blir tilfeldig behandlet; noe som igjen kan føre til ulikheter, konflikter, utilbørlige saksbehandlingsprosesser, mv.elvetun skole må sørge for at alle arbeidstakere gjøres kjent med rutiner for håndtering av klager fra elever og/eller foreldre. Vi viser til Internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr. 2.Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) presiserer som et krav til det psykososiale arbeidsmiljøet at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. For å forebygge at de ansatte utsettes for overtredelser av denne paragrafen, må virksomheten ha rutiner for hvordan slike tilfeller skal fanges opp og håndteres på tidligst mulig stadium. På bakgrunn av dette vurderer vi å pålegge arbeidsgiver å opprette en rutine for framgangsmåte og behandling av konflikter blant arbeidstakerne. 9. Arbeidsmiljølovgivningen pålegger arbeidsgiver plikt til å forebygge at omstillinger fører til negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. Det framkom i tilsynet at Elvetun skole mangler en slik rutine. Vi viser til Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) bokstav d. Plikten til å dokumentere aktivitetene skriftlig følger av Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6. Forhåndsvurderinger av forestående endringer vil omfatte alle arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirkes av endringen, både fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer. Graden av informasjon, kommunikasjon, medvirkning og medbestemmelse for de ansatte ved omstillinger og endringsprosesser, kan være avgjørende for hvordan de ansatte vil klare å mestre - og bearbeide omstillingsprosessen på en god måte. Rutiner for vurdering av mulige negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved omstillinger/endringer må derfor sikre informasjons- og kommunikasjonsflyt, medvirkning og eventuell nødvendig opplæring for å kunne ivareta nye arbeidsoppgaver på en god måte.arbeidsgiver plikter å planlegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for psykiske eller fysiske belastninger, i henhold til Arbeidsmiljøloven 4-1 (2). Arbeidsmiljøloven setter også direkte krav til at arbeidstakere skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, i henhold til Arbeidsmiljøloven 4-3 (4). Vi forventer derfor at skolene har utarbeidet beredskapsplaner som beskriver hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres og hvordan berørte arbeidstakere følges opp, og at arbeidstakeren er kjent med de utarbeidede rutinene. Plikten til å etablere rutiner og instrukser følger av Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) og av Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Det framkom i tilsynet at Hammerfest kommune har utarbeidet rutiner og beredskapsplaner til bruk ved håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger rettet mot ansatte i grunnskolen i Hammerfest kommune. De ansatte vi møtte i tilsynsbesøket ved Elvetun skole, kjente ikke til det konkrete innholdet i beredskapsplanen. 11. Det er nødvendig at arbeidstakerne gjennomgår opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold. Det framkom i tilsynet at Elvetun skole mangler en rutine for denne typen opplæring. Plikten til å innføre et system som sikrer regelmessig opplæring og trening, følger av Arbeidsmiljøloven 3-2 (1) bokstav a, og av Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. I følge Arbeidsmiljøloven 4-3 (4) skal arbeidstaker så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

9 VÅR REFERANSE Elvetun skole må informere sine ansatte om gjeldende sykefraværsrutiner. I henhold til Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2 har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet; herunder informasjon om endringer. Dette betyr at alle ansatte må få tilstrekkelig informasjon om hvordan de som ansatte vil bli fulgt opp ved eventuelt sykefravær. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i Arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Elvetun skole må informere alle ansatte om verneombudets rolle og funksjon. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften (bestillingsnr. 544) 5, 2.ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding på hvordan pålegget om informasjonsspredning har blitt gjennomført ved Elvetun skole. 2. Elvetun skole må utarbeide skriftlige planer for tiltak for å redusere risikoforhold. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) bokstav c, og i Internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr. 6. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av en tiltaksplan/handlingsplan som er utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurderinger av relevante arbeidsmiljøutfordringer. Planen må inneholde tiltak, tidsfrister og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av hvert enkelt tiltak. 3. Elvetun skole må foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr. 7 og 8. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av utarbeidet rutine for systematisk overvåking av at internkontrollen fungerer som forutsatt i arbeidsmiljølovgivningen. 4. Elvetun skole må sørge for å etablere faste møteplasser for alle ansatte i alle avdelinger for å sikre medvirkning, kommunikasjon og informasjonsflyt i forhold til det systematiske forebyggende hms-arbeidet i virksomheten. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 2-3 og i Internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr. 3 og 6. Pålegget anses

10 VÅR REFERANSE 10 som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en skriftlig tilbakemelding på at det er etablert faste fora for å diskutere eget arbeidsmiljø. 5. Elvetun skole må utarbeide skriftlig rutine for håndtering av elev- og foreldreklager. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 4-1 (2) og Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av rutinen. 6. Elvetun skole må sørge for at alle arbeidstakerne blir gjort kjent med rutiner for håndtering av klager fra elever og/eller foreldre. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding på hvordan informasjonsspredning er gjennomført. 7. Elvetun skole må utarbeide skriftlig rutine for håndtering av konflikter. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) og 4-1 (2) og i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av utarbeidet rutine. 8. Elvetun skole må sørge for at alle arbeidstakerne blir gjort kjent med virksomhetens rutine for konflikthåndtering. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonsspredning er gjennomført. 9. Elvetun skole må utarbeide skriftlige rutiner for å sikre at det gjennomføres en vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser i forkant av endringer og omstillinger i virksomheten. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) bokstav d, og i Internkontrollforskriften 5, 2.ledd nr.7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av en utarbeidet rutine som er i samsvar med lovens krav.

11 VÅR REFERANSE Elvetun skole må sørge for at alle arbeidstakere er kjent med Hammerfest kommunes/ Elvetun skoles skriftlige rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusselsituasjoner, samt rutinene for hvordan arbeidstakere skal følges opp i etterkant av en voldshendelse. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonsspredningen er gjennomført. 11. Elvetun skole må utarbeide en rutine som sikrer de ansatte regelmessig opplæring og trening i å forebygge og håndtere vold og trusler. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Arbeidsmiljøloven 3-2 (1) bokstav a og 4-3 (4), og i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av utarbeidet rutine. 12. Elvetun skole må informere sine medarbeidere om gjeldende rutiner for oppfølging av sykefravær. Et eventuelt pålegg om dette vil bli hjemlet i Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonsspredning er gjennomført. Videre saksgang: Hvis virksomheten har kommentarer og innsigelser til det som er beskrevet eller til de pålegg og frister som er vurdert, ber vi om en skriftlig tilbakemelding innen 22.juni Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil det gis pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til Hammerfest kommune med kopi til Elvetun skole. Med hilsen Arbeidstilsynet Hallgerd Sjøvoll tilsynsleder (sign) Marit Brygfjell inspektør (sign) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

12 VÅR REFERANSE 12 Kopi til: Elvetun skole ved rektor Heidi Pevik postboks 1224, 9616 Hammerfest. Elvetun skole ved verneombud Gøril Mathisen, postboks 1224, 9616 Hammerfest. Hammerfest kommune ved hovedverneombud Stig Sandvik, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL FJORDTUN SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL FJORDTUN SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marit Brygfjell tlf 991 14 435 HAMMERFEST KOMMUNE Postboks 1224/K 9616 HAMMERFEST TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Wikstrand tlf 916 01 989 SØR-VARANGER KOMMUNE v/rådmannen Postboks 406 9915 KIRKENES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL BREILIA SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL BREILIA SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marit Brygfjell tlf 991 14 435 HAMMERFEST KOMMUNE Postboks 1224 /K 9616 HAMMERFEST TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune.

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Ski kommune v/rådmann Postboks 3010 1400 Ski VEDTAK OM PÅLEGG VEVELSTADÅSEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf 918 89 748 Lenvik kommune v/rådmann Rådhusveien 8 9306 Finnsnes TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Bærum kommune v/rådmannen Postboks 23 1304 Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Haslum skole i Bærum kommune 06.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Haslum skole i Bærum kommune 06.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Bærum kommune v/rådmannen Postboks 23 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Halsan barneskole den 14.04.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Halsan barneskole den 14.04.2009. I A Arbeidstilsynet VAR DATO 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 21 VAR REFERANSE DERES REFERANSE i Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate 30 7600

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/19635 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Balsfjord kommune Rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Mule skole den 21.04.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Mule skole den 21.04.2009. I 4 Arbeidstilsynet 0 4^/.26 9-7. VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Horten kommune v/rådmannen Postboks 10 3191 Horten TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VATNELI SKOLE

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VATNELI SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Eltervaag tlf 468 21 926 VATNELI SKOLE Vatneliveien 79 4309 SANDNES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VATNELI SKOLE

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

SANDNES FRISKOLE AS Elveosen 8 4323 SANDNES TILSYNSRAPPORT

SANDNES FRISKOLE AS Elveosen 8 4323 SANDNES TILSYNSRAPPORT VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Marie Marvik tlf 415 66 148 SANDNES FRISKOLE AS Elveosen 8 4323 SANDNES TILSYNSRAPPORT Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/20268 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Lavangen Kommune Rådmannen Postboks 83 9358 TENNEVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG SAMFUNDETS SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG SAMFUNDETS SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Marie Marvik tlf 415 66 148 Samfundets skole Egersund Postboks 425 4379 Egersund TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Dalane kristne skole Postboks 14 4379 EGERSUND TILSYNSRAPPORT

Dalane kristne skole Postboks 14 4379 EGERSUND TILSYNSRAPPORT VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Marie Marvik tlf 415 66 148 Dalane kristne skole Postboks 14 4379 EGERSUND TILSYNSRAPPORT Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer