Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et godt arbeidsmiljø med enkel grep"

Transkript

1

2 Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, Lene Cecilie Skahjem

3 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig verktøy Erfaringer og funn etter satsingen «Med skolen som arbeidsplass» ( )

4 - for et godt arbeidsliv s viktigste oppgave er å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal nå flest mulig virksomheter og arbeidstakere og være ute i virksomhetene der utfordringene er. Vi skal kontrollere og motivere arbeidsgivere og arbeidstakere til selv å gjøre en innsats for å forbedre eget arbeidsmiljø. Aktivitetene våre skal innrettes slik at vi oppnår best mulig effekt ute i virksomhetene. Med effekt menes varig forbedring av arbeidsmiljøet. 4

5 Systematisk arbeidsmiljøarbeid = kvalitetssikring Sikkert arbeid Kartlegging og risikovurdering Organisere arbeidsmiljøarbeidet

6 Organisere arbeidsmiljøarbeidet Viktige faktorer; Kunnskap Oversikt over roller og ansvar Medvirkning

7 Arbeidsgiver har ansvaret!

8 Roller i arbeidsmiljøarbeidet

9 Medvirkning Tillit Aktiv deltakelse Skape eierskap Engasjere Kultur Medvirke Rett og plikt Motivere Involvere Åpenhet

10 Sett av arbeidsmiljøarbeidet på agendaen

11 Sikre arenaer Gode organisatoriske forutsetninger - oppsummering Sikre opplæring - informer om hensikten Sett mål for arbeidet Fordele roller, beskrive ansvar og myndighet

12 Selve arbeidsmiljøarbeidet Kartlegging Risikovurdering Plan Tiltak

13 Kartlegging Handler mye om; å skaffe oversikt

14 Tips til kartlegging Uformelle samtaler Personalmøter Medarbeidersamtaler Vernerunder Avvikssystem Ulike kartlegginger

15 Kjernen i en risikovurdering 1. Hva kan gå galt? 2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

16 Sannsynlighet Høy Middels Lav Lav Middels Høy Konsekvens 16

17 Plan med tiltak Skal inneholde oversikt over: prioriterte tiltak ansvarlig tidsfrist

18 Sikkert arbeid Krav til arbeidsplassen det skal være trygt å utføre jobben sin Sikre forebygging - så tidlig som mulig

19 Systematisk arbeidsmiljøarbeid skaffe oversikt = å være føre var identifisere risikoen = finne ut hva som kan gå galt sette inn tiltak = gjøre noe med det Oppsummert: Å se hva som kan gå galt, og gjøre noe med det!

20 Faktorer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet Organisatoriske Psykososiale Ergonomiske Fysiske Kjemiske og biologiske

21 Arbeidsmiljølovens krav Krav til arbeidsmiljøet Virksomheten Ergonomiske Krav til: - utforming og innredning av arbeidsplassen - disponering av nødvendige hjelpemidler - tilrettelegging for variasjon i arbeidet - å unngå tunge løft - å unngå ensformig gjentakelsesarbeid - å unngå uheldig vibrasjon - å unngå ubekvem arbeidsstilling Psykososiale Krav til: - ivaretakelse av integritet og verdighet - mulighet for kontakt og kommunikasjon ikke utsettes for: - trakassering og utilbørlig opptreden - vold, trusler og uheldige belastninger (Arbeidsbetingelser) 1 Krav til: Organisatoriske Arbeidets organisering Arbeidstilknytning Arbeidstidsordninger Arbeidskontrakter Lønnssystemer Styringssystemer Ledelse Informasjon og opplæring Medvirkning Tilrettelegging (generell og individuell) Selvbestemmelse Variasjon Teknologi Omstilling Faglig og personlig utvikling Kjemiske og biologiske Krav til: - tilrettelegging ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale - å erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare - rutiner og utstyr for å hindre/ motvirke helseskader - stoffkartotek - bruk av verneutstyr Fysiske og mekaniske Krav til: - Bygnings- og utstyrsmessige forhold - Inneklima - Lysforhold - Støyforhold - Strålingsforhold - Maskiner og annet arbeidsutstyr - Lokaler - Bruk av verneutstyr 2 HMS-arbeid og HMS-ressurser Krav til: - systematisk HMS-arbeid (internkontroll) på alle plan i virksomheten - Bedriftshelsetjeneste i bestemte bransjer - HMS-opplæring for ledere - Verneombud - Arbeidsmiljøutvalg

22 Arbeidsmiljømodellen Menneskelige rammebetingelser Samfunnsmessige rammebetingelser 7 Ergonomi Arbeidsbetingelser 2 2 Kjemiske og biologiske Organisatoriske 1 Virksomheten HMSarbeid og -ressurser 3 4 Egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning 5 Arbeidsgivers og arbeidstakeres beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1, 2 og Psykososiale 2 Teknisk sikkerhet og ulykke 6 Helse- og velferdsmessige registreringer

23 Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom!

24 Oppsummering Sikre god organisering og medvirkning Kartlegge arbeidsforholdene Vurdere risiko Plan Gjennomføring og oppfølging av tiltak

25 Oversikt over arbeidsmiljøregelverket fra 1. januar 2013 Andre lover Arbeidsmiljøloven Allmenngjøringsloven Ferieloven Tobakksskadeloven Arbeidsmiljøforskriftene Andre forskrifter til arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) Allmenngjøringsforskrifter

26 Arbeidsmiljøloven Primærkilde til krav, rettigheter og plikter for: arbeidsgiver arbeidstaker verneombud osv. Skal sikre: trygge tilsettingsforhold et sikkert arbeidsmiljø en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere

27 Internkontrollforskriften Leder av virksomheten må: sørge for systematisk oppfølging av krav til HMS i regelverket i samarbeid med arbeidstakerne Hensikt: å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide Internkontroll er kvalitetssikring!

28 Et godt verktøy! Arbeidsmiljøforskriftene Kravene følger stegene i arbeidet: Før en aktivitet starter og mens den pågår Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet

29 Veiledning om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene:

30 Arbeidsmiljøguiden Godt arbeidsmiljø med enkle grep!

31

32

33

34 Oppdatert informasjon på: Vi svarer på spørsmål: s svartjeneste:

35 Fokus i s tilsynssatsing i skolesektoren 2008/2011 «Med skolen som arbeidsplass» s hovedfokus har vært arbeidsmiljølovens krav til å iverksette et systematisk HMS-arbeid i skolene og blant skoleeierne Dette er et arbeid som genereres ut i fra det reelle risikobildet som virksomhetene står overfor HMS-systemet anses som et verktøy virksomheten skal benytte for å kunne sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, som forebygger uheldige fysiske og psykiske uheldige belastninger og arbeidsrelatert sykefravær. Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

36 Målsetningen for vår satsingen i skolesektoren At alle besøkte skoler og skoleeiere skal være satt bedre stand til å jobbe systematisk for å - forebygge/håndtere sykefravær - forebygge/håndtere uheldige psykososiale arbeidsbelastninger - forebygge inneklimarelaterte arbeidsbelastninger Det vil si: Etter tilsynsperioden skal de besøkte skolene og skoleeierne ha utarbeidet etterspurte skriftlige rutiner, kunne godtgjøre at rutinene er kjent blant de ansatte og at de brukes i praksis. Rutinene skal være en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

37 Tilsynsprosessen 2009/2010 eksempel i en mellomstor kommune Tilsyn skole A Tilsyn skole B Tilsyn inneklima Oppsummeringsmøte/tilsyn Utsending av tilsynsrapporter eventuelt med pålegg Pålegg følges opp til virksomheten har gjennomført pålagt aktivitet/ tiltak Tilsyn skole C skolenivå kommunenivå Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

38 Oversikt over antall og type tilsyn gjennomført 2009/2010 År Type tilsyn Antall Samlet antall Tilsyn på skolenivå Tilsyn på skoleeiernivå Tilsyn på skolenivå Tilsyn på skoleeiernivå Tilsyn på skoleeiernivå/teknisk drift vedrørende vedlikehold/inneklima 51 - Oppfølgingstilsyn Totalt antall gjennomførte tilsyn i prosjektperioden 831 Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

39 Avdekket utfordringer som opplevd høy/økende arbeidsbelastning økende grad av krevende elevatferd tidvis samarbeidsutfordringer stramme rammebetingelser uegnet bygningsmasse

40 s hovedinntrykk etter tilsyn i 2009/2010 Fokus på sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljøarbeid som forebygger arbeids - relatert sykdom Levende systematisk HMS-arbeid: - Vernetjeneste - Sikring av HMS - kunnskap i virksomheten - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av reelle arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Sykefraværsoppfølging - Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (kun i 2010) Fokus på forebygging av (bransjerelaterte) risikofaktorer spesielt knyttet til: - konflikter/konflikthåndtering - omstillinger/endringer - vold/trusler Sikring av et fullt forsvarlig inneklima ved hovedfokus på systemer for vedlikehold og rehabilitering av skolebygg Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

41 Reaksjonene fra i 2009/2010 knytter seg hovedsakelig til; å etablere skriftlige HMS-systemer/rutiner og/eller å bekjentgjøre allerede etablerte systemer/rutiner og/eller å gjennomgå egne systemer/rutiner for å sikre at de er hensiktsmessige og fungere i praksis (sikrer at lovkravene på området ivaretas) å knytte seg til og/eller bruke godkjent bedriftshelsetjeneste (lovkrav fra 2010) Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

42 Inneklima i offentlige bygg I 2011 ble det gjennomført tilsyn ved 128 skoler i 53 kommuner. 57 % av kommunene har fått pålegg om å forbedre sine systemer.

43 Utfordringen For å skape et aktivt arbeidsmiljøarbeid og et godt arbeidsmiljø i skolene og blant skoleeierne avhenger dette blant annet av at virksomhetene selv etterlever egne systemer/rutiner. Skoleprosjektet "med skolen som arbeidsplass" NP

44 Et løft for arbeidsmiljøet krever samhandling! Lykke til!

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven I dag IT og arbeid. Studentpresentasjoner IT og arbeid Hovedavtalen, tilleggsavtalen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) IT og Arbeidsmiljøloven Hva sier loven om bruk av IT på jobben? Du er for eksempel systemansvarlig

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer