Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012"

Transkript

1 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn

2 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim

3 «Føre var!» Innhold Prosjektets målsetting...s. 3 Hvordan har Arbeidstilsynet jobbet?...s. 5 Erfaringer fra tilsyn...s. 7 Bransjevise funn...s. 9 Erfaringer etter tilsynene...s. 13 Hva bør virksomhetene jobbe videre med?...s. 13 s. 3

4 Muskel- og skjelettplager er en av de største enkeltårsakene til syke fravær i arbeidslivet. I Norge er 40 prosent av sykmeldingene diagnoser relatert til muskel- og skjelettplager. I tillegg kommer egenmeldinger. Omlag 20 prosent av norske arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel- og skjelettplager. En tredjedel av uføretrygdene har årsak i muskel- og skjelettsykdommer. Tidligere ble utviklingen av muskel- og skjelettplager i stor grad knyttet opp til fysiske og mekaniske belast ninger. Årsaksbildet er nå mer sammensatt. Også psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet kan bidra til utviklingen av arbeids relaterte muskel- og skjelettplager. Prosjektets målsetting Arbeidstilsynets «Føre var!»-prosjekt hadde som mål å bidra til at flere virksom heter arbeider systematisk med å forebygge muskel- og skjelettplager. Tema som ble tatt opp i alle tilsyn: Kartlegging og risikovurdering av arbeid som kan føre til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Handlingsplan med tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager. Handlingsplanen skulle bygge på gjennomført risikovurdering. Ansattes opplæring relatert til risikoforhold identifisert ved kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Ansattes medvirkningsmuligheter i arbeidsmiljøet. Hvilke møteplasser og arenaer hadde virksomheten for at ansatte kunne påvirke arbeidsmiljø arbeidet? Arbeidsgivers, verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilknytning til og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste. s. 4

5 «Føre var!» Hvordan har Arbeidstilsynet jobbet? Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med virksomheter over hele landet i perioden Totalt har det vært gjennomført 4194 tilsyn i virksom heter som sysselsetter nesten arbeidstakere. Temaet for tilsynene var virksomhetenes syste matiske arbeid knyttet til forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelett plager. Det har vært gjennomført tilsyn innen følgende bransjer: Barnehager Bygg- og anleggsvirksomheter Industri Overnatting og servering Ambulansetjenester Virksomheter med kontorarbeidsplasser Utvalget er basert på en vurdering av risiko fra forskning og etatens egne erfaringer. Før oppstart av tilsyn i de ulike bransjene ble det også holdt informasjons møter med enkelte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner innen de næringene og bransjene prosjektet hadde valgt. s. 5

6 s. 6

7 «Føre var!» Erfaringer fra tilsyn Kartlegging og risikovurdering Kun 40 prosent av virksomhetene kunne dokumentere at de hadde kartlagt og risikovurdert arbeidsmiljøet med vekt på forebygging av muskel- og skjelettplager. Arbeidstilsynet vurderer dette resultatet som urovekkende med tanke på at valgte virksomheter tilhører bransjer og næringer hvor det er dokumentert høy risiko for muskel- og skjelettplager. Forebyggende tiltak De fleste virksomheter hadde iverksatt tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager. Det er positivt at det settes inn tiltak, men tiltakene er ofte ikke basert på en systematisk kartlegging og risikovurdering. Opplæring 40 prosent av virksomhetene hadde gjennomført lovpålagt opplæring om forebygging av muskel- og skjelettplager. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at risikoforhold og forebyggende tiltak skal fanges opp i opplæringen. Arbeids tilsynet erfarte at opplæringen som var gitt var lite knyttet til forhold som kan forårsake arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Bedriftshelsetjeneste Av de virksomhetene som var pliktig å være tilknyttet godkjent bedriftshelse tjeneste var det 27 prosent som ikke hadde avtale. I tillegg fikk mange virksomheter som allerede var tilknyttet en bedriftshelsetjeneste pålegg om å utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand. Resultatet viser at kravet fortsatt er ukjent for bransjer der det er plikt om å være tilknyttet og bruke bedriftshelse tjeneste. Opplæring av leder og verneombud Mange virksomheter hadde ikke gjennomført nødvendig opplæring i HMS-arbeid for daglig leder og verneombud. 325 virksomheter som fikk pålegg om at øverste leder måtte gjennomføre lovpålagt opplæring. 349 virksomheter fikk pålegg om valg av verneombud og 523 fikk pålegg om opplæring av verneombud. s. 7

8 s. 8

9 «Føre var!» Bransjevise funn Barnehager Det ble gjennomført 1184 tilsyn med barnehager Kjente risikoforhold er for eksempel løft av barn, ugunstige arbeids still inger og støy. Manglende systematisk arbeid med kartlegging, risikovurdering og tiltak. Manglet tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste. Det ble gitt mange pålegg etter tilsyn i barnehagene. Det er registrert en eller flere reaksjoner i 83 prosent av tilsynene. s. 9

10 Bygg- og anleggsvirksomheter Det ble gjennomført 937 tilsyn med bygg- og anleggsvirksomheter Kjente risikoforhold er for eksempel uhensiktsmessige arbeidsstillinger, arbeid i kulde, prestasjonslønn, tidspress etc. Mangel på systematisk arbeid med kartlegging, risikovurdering og tiltak. Risikovurderinger og tiltak er ofte knyttet til fysiske forhold, ikke organisatoriske forhold som for eksempel arbeidspress, planlegging, etc. Manglet planer for bruk av bedriftshelsetjenesten. Resultatene etter tilsynene viser at det ble gitt reaksjoner i 86 prosent av virksomheten, og at det ble gitt gjennomsnittlig fire pålegg til hver av disse virksomhetene. Industrivirksomheter Det ble gjennomført 617 tilsyn med industrivirksomheter Kjente risiskoforhold er for eksempel uhensiktsmessige arbeidsstillinger, mekaniske vibrasjoner og lav kontroll over egen arbeidssituasjon. Mangel på systematisk arbeid med kartlegging, risikovurdering og tiltak spesielt hos de mindre virksomhetene under 20 ansatte. Resultatene etter tilsynene viser at det ble gitt reaksjoner til 77 prosent av virksomhetene. Hver virksomhet har i gjennomsnitt fått tre pålegg. Manglet planer for bruk av bedriftshelsetjenesten selv om de har vært pliktig i mange år. s. 10

11 «Føre var!» Overnatting og servering Det ble gjennomført 457 tilsyn innen overnatting og servering Kjente risikoforhold er for eksempel tunge løft, uhensiktsmessige arbeidsstillinger, krevende kundekontakt og tidspress. De fleste virksomhetene hadde iverksatt forebyggende tiltak basert på systematiske kartlegginger og risikovurderinger. De minste hotellene og restaurantene hadde flere mangler i sitt systematiske HMS-arbeid enn de store. Manglet kunnskap om hvordan bedriftshelsetjenesten kunne bistå i HMS-arbeidet. Resultatene etter tilsynene viser at det ble gitt reaksjoner til 82 prosent av virksomhetene. Arbeidstilsynet ga et eller flere pålegg til 64 prosent av virksomhetene. Reaksjonsgraden var betydelig høyere for frittstående hoteller (83 prosent) enn kjedehoteller (54 prosent). Ambulansetjenester Det ble gjennomført 72 tilsyn med ambulansetjenesten Kjente risikoforhold er for eksempel smitte og helsefare, uheldige arbeidsstillinger og tidspress. De fleste virksomhetene hadde iverksatt forebyggende tiltak knyttet til hjelpemidler og utstyr. Tiltakene var sjelden basert på systematisk kartlegginger og risiko vurderinger. Det var 1/3 av ambulansetjenestene som kunne dokumentere at de hadde gjennomført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøfaktorer som kan gi muskel- og skjelettplager. Gjennomfører ofte kartlegginger, men det blir ikke fulgt opp med risikovurdering og tiltak. Manglet kunnskap om hvordan bedriftshelsetjenesten kunne bistå i HMS-arbeidet. s. 11

12 Kontorvirksomheter Det ble gjennomført 466 tilsyn med kontorarbeidsplasser Kjente risikoforhold er for eksempel statisk og stillesittende arbeid, omstillinger, tidsfrister etc. Alle virksomheter hadde iverksatt forebyggende tiltak som for eksempel hjelpemidler og utstyr. Tiltakene var sjelden basert på systematiske kartlegginger og risiko vurderinger der både fysiske og organisatoriske forhold ble vurdert. Mange bruker bedriftshelsetjenesten selv om de ikke er pliktig til å ha dette. Mange virksomheter mangler grunnleggende opplæring i systematisk HMS-arbeid både for leder og verneombud. Det ble gitt et eller flere pålegg i 70 prosent av virksomhetene. I gjennomsnitt ble det gitt tre pålegg per virksomhet. Mekaniske vibrasjoner i bygg- og anlegg og industri Det ble gitt mange reaksjoner på både manglende risiko vurdering, tiltak og opplæring angående mekaniske vibrasjoner. Hovedandelen av tilsynene med mekaniske vibrasjoner ble gjort innenfor næringene bygg/anlegg og industri, med henholdsvis 236 og 98 tilsyn. s. 12

13 «Føre var!» Erfaringer etter tilsynene I perioden hvor virksomhetene jobbet med å utbedre mangler i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet mottok Arbeidstilsynet dokumentasjon fra virksomhetene som viste en positiv utvikling. Tilbakemeldingene tyder på at det etter til synene ble gjort mye godt arbeid for «Mange virksomheter har etter å avdekke egne arbeidsmiljøutfordringer og tilsynene bedret det syste iverksette fore byggende tiltak. Arbeidet ble matiske arbeidet for å fjerne dokumentert utført i sam arbeid med leder, eller redusere risiko for muskelansatte og bedriftshelsetjenesten. Mange og skjelettplager.». virksomheter har etter tilsynene bedret det systematiske arbeidet for å fjerne eller redumorten S. Hoel, prosjektleder sere risiko for muskel- og skjelettplager. Det ble gjennomført oppfølgingstilsyn i 211 virksomheter i I disse tilsynene bekreftet 96 prosent av virksomhetene at de hadde fått økt kunnskap om fore bygging av muskel- og skjelettplager etter det første tilsynet. Hva bør virksomhetene jobbe videre med? Systematisk HMS-arbeid fra kartlegging til tiltak Virksomhetene må øke sin kompetanse i å gjennomføre kartlegginger og risiko vurderinger av egne arbeidsmiljøfaktorer som kan føre til muskel- og skjelett plager. Både fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer må vurderes enkeltvis og samlet. Tiltakene som iverksettes må bygge på risikoforhold som er avdekket. Bedriftshelsetjenesten må bistå med fagkompetanse om arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake muskel- og skjelettplager, og ved iverksettelse av tiltak. Medvirkning Verneombud og ansatte må medvirke i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver skal legge til rette for ansattes medvirkning. Reell medvirkning skal sikre at tiltakene gjennomføres som planlagt og at hensikten med tiltakene oppnås. Verneombudets rolle Verneombudets oppgaver og rolle må bli mer kjent slik at verneombudet kan ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeids tilsynets inntrykk er at verneombudet i mange virksomheter oftest kun blir kontaktet i forbindelse med fysiske arbeidsmiljøspørsmål. Men verneombudet s. 13

14 skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Informasjon og opplæring Arbeidsgiver må i større grad følge opp kravet om at ansatte gis tilstrekkelig informasjon og opplæring om faktorer forbundet med risiko for å utvikle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Arbeidsgivere gir stort sett generell opplæring i arbeidsoppgavene som skal utføres. Det er også arbeidsgivers plikt å sørge for at risikoforhold og forebyggende tiltak tas med i opplæringen. Arbeidsgiver må påse at opplæringen er tuftet på resultatene fra gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstilsynets prosjekt «Føre var!» ble ledet av Morten S. Hoel ved Arbeidstilsynet Midt-Norge s. 14

15

16 Skipnes Kommunikasjon AS

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven I dag IT og arbeid. Studentpresentasjoner IT og arbeid Hovedavtalen, tilleggsavtalen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) IT og Arbeidsmiljøloven Hva sier loven om bruk av IT på jobben? Du er for eksempel systemansvarlig

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer