Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010"

Transkript

1 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

2 Del 1 Utgangspunkter

3 Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte tariffavtaler Andre lover Tjenestemannsloven Ferieloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Personopplysningsloven Avtaler Tariffavtaler Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

4 Partenes hovedforpliktelser Arbeidsgivers alminnelige plikt, Arbeidsmiljøloven 2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt Arbeidstakers medvirkningsplikt Verneombud, tillitsvalgte, AMU 4

5 5

6 (www.bt.no ) 6

7 Del 2 Krav til arbeidsmiljøet

8 Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Forebygging Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer Tilrettelegging Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten? Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. 8

9 Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne Krav om generell tilrettelegging Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten Krav om individuell tilrettelegging Rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. 9

10 Tilrettelegging, medvirkning og utvikling Systemer i virksomheten Arbeidstakerne og tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer i virksomheten Opplæring i systemer og medvirkning ved utformingen av dem Det skal legges til rette for arbeidstakers faglige og personlige utvikling Arbeidet skal organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Arbeidstakers selvbestemmelse, innflytelse og faglige ansvar Variasjon og sammenheng mellom enkeltoppgaver 10

11 Endringer i arbeidsforholdet Endringer som berører arbeidstakerens arbeidssituasjon Arbeidstakeren skal få informasjon og opplæring når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon Omstillingsprosesser Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Går ikke nærmere inn på oppsigelse mv 11

12 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 1/3 Arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas Ulovlig, straffbart eller erstatningsbetingende arbeid Allment moralsk fordømmende arbeid Arbeid som strider mot arbeidstakerens livssyn Arbeidsantrekk Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten 12

13 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 2/3 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidsgivers plikt Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstakers plikt Sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen 13

14 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 3/3 Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre Uttrykket andre omfatter både arbeidsgiver, egne ansatte, relasjoner mellom bedriften og kunder, innleid arbeidskraft, kontraktører mv. Hvilke tiltak som skal iverksettes må vurderes konkret i det enkelte tilfellet Samarbeidsproblemer 14

15 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 1/3 Arbeidsgiver plikter å sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig Bygningsmessige og utstyrsmessige forhold Inneklima Lysforhold Støy Stråling Andre forhold Eksplosjonsfare Fallulykker Asbest 15

16 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 2/3 Krav til ergonomisk arbeidsmiljø Unngå uheldige fysiske belastninger Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon Variasjon i arbeidet Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling eller lignende 16

17 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 3/3 Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt 17

18 Del 3 Hvilke virkemidler skal benyttes for å oppfylle lovens krav?

19 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidsgivers ansvar Samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte Nærmere om kravene til HMS-arbeidet Fastsette mål for HMS Fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til HMS-arbeidet Kartleggings- og tiltaksplikt Endring av virksomheten: vernehensyn skal inn på forberedende stadium Iverksettelse av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av aml. Systematisk arbeid med forebygging og oppfølgning av sykefravær Løpende arbeidsmiljøkontroll og helsekontroll Internkontroll (IK) 19

20 Nærmere om internkontroll (IK) Internkontrollforskriften Hvem forskriften gjelder for Hva menes med internkontroll? Ansvar Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll Skriftlige beskrivelser bl.a. av Hvilke mål virksomheten har for HMS Hvordan virksomheten er organisert Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende) Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme HMS (handlingsplan) Rutine for å håndtere feil og mangler Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten 20

21 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten Ulykkes- og helsefarer Informasjonsplikt Nødvendig opplæring Arbeidsleder Nødvendig kompetanseopplæring Sakkyndig bistand Ved nødvendighet Personlig verneutstyr Opplæring Tas i bruk Særlig fare for liv og helse Skriftlig instruks, utførelse og iverksettelse av sikkerhetstiltak 21

22 Bedriftshelsetjeneste Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? Avhenger av risikobildet i den enkelte virksomhet Bransjeforskriften: Alle virksomheter innenfor nærmere definerte bransjer skal ha bedriftshelsetjeneste, med mindre Arbeidstilsynet i det enkelte tilfelle gir dispensasjon Bedriftshelsetjenesten skal bistå med å skape sunne og trygge arbeidsforhold Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål 22

23 Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet Arbeidsgiver plikter å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne En signal- og bevisstgjøringsbestemmelse Det er ikke et krav om at tiltak faktisk iverksettes, kun om at slike tiltak vurderes Arbeidstakerne er ikke pliktige til å benytte et tilbud om fysisk aktivitet dersom arbeidsgiver iverksetter slike tiltak. 23

24 Opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid Plikten kan ikke delegeres Opplæringen må kunne gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomheten og den enkelte leders arbeidssituasjon 24

25 Varsling Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten uten å bli utsatt for gjengjeldelse Fra arbeidstakers ståsted Bærer risikoen for at det foreligger en varslingssituasjon. Hva er ikke varsling? Må gå frem på tilbørlig vis Fra arbeidsgivers ståsted Innhente informasjon om de kritikkverdige forholdene Klargjøre dersom det ikke var grunnlag for varsling Iverksette eventuelle tiltak dersom det var grunnlag for varsling Ivareta varsleren og de som eventuelt kommer i søkelyset ved varslingen Sikre dokumentasjon Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette for varsling Retningslinjer der det også kan trekkes opp rammer for varslingen Ansvar for registrering og oppfølgning 25

26 Behov for veiledning i forskriftsjungelen? 26

27 Del 4 - Arbeidsmiljøsamarbeid 27

28 Verneombud 1/4 Rolle Sikre arbeidstakernes innflytelse og kontroll i arbeidsmiljøarbeidet Fungere som støtte for arbeidsgiver og ha viktige kontroll-, pådriver- og samarbeidsfunksjoner Plikt til å velge verneombud Hovedregel: Alle virksomheter skal ha verneombud Ved virksomhet med mer enn ti arbeidstakere kan det velges flere verneombud, hvor ett er hovedverneombud Unntak: Ved virksomheter med mindre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten Direktoratet for arbeidstilsyn kan likevel fastsette at virksomheten skal ha verneombud 28

29 Verneombud 2/4 Oppgaver Kontroll Varslingsplikt om ulykkes- eller helsefare Tas med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak Gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker mv. Gjøres kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg mv. Delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten 29

30 Verneombud 3/4 Rett til å stanse farlig arbeid Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse og faren ikke kan avverges på annen måte Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren Arbeidet kan stanses inntil arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette Arbeidstakere har krav på lønn og andre godtgjørelser under arbeidsstansen Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses 30

31 Verneombud 4/4 Opplæring og tid til å utføre arbeidet Nødvendig opplæring Som hovedregel minst 40 timer Nødvendig tid Som hovedregel i den ordinære arbeidstiden Utgifter til verneombudsordningen Dekkes av arbeidsgiver Verv som verneombud skal ikke medføre inntektstap, eller på annen måte forringe arbeids- eller ansettelsesvilkår 31

32 Tillitsvalgte 1/2 Valg av tillitsvalgte Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne Blant de tillitsvalgte velges et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær Valgperioden Valget gjelder for et kalenderår Leder, nestleder og sekretær velges for to år Melding om valg Bedriften skal innen åtte dager ha skriftlig melding med navn på de valgte 32

33 Tillitsvalgte 2/2 Rettigheter og plikter Arbeidstakernes representanter De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakerne Arbeidsgiver skal ha en ansvarlig representant til stede som de tillitsvalgte kan henvende seg til De tillitsvalgtes arbeidsforhold Nødvendig tid til å utføre sine oppgaver Godtgjørelse Møter på det stedlige plan skal godtgjøres Ikke rett på overtidsbetaling Tjenestefri ved deltagelse på kurs, møter mv. Unntak: ved tvingende grunn 33

34 Arbeidsmiljøutvalg, AMU 1/2 Plikt til å opprette AMU I virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere I virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere når en av partene ved virksomheten krever det Ved pålegg fra Arbeidstilsynet Sammensetning AMU kan opprette underutvalg (for eksempel attføringsutvalg og ergonomiutvalg) Representasjon Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i AMU Lederen for AMU velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter Bedriftshelsetjenesten skal være representert i AMU Andre representanter ved behov Melding til Arbeidstilsynet og oppslag på arbeidsplassen når AMU er opprettet 34

35 Arbeidsmiljøutvalg, AMU 2/2 Oppgaver Virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Delta på planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd Behandle spørsmål, planer mv. Gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker mv. Vedta gjennomføring av konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet når AMU finner det påkrevd for å verne arbeidstakernes liv og helse Arbeidsgiver kan motsette seg at vedtaket gjennomføres spørsmålet skal da forelegges Arbeidstilsynet som avgjør om vedtaket skal gjennomføres Utarbeide årsrapport om arbeidet Opplæring og tid til å utføre arbeidet Tilsvarende som for verneombud 35

36 Inkluderende arbeidsliv (IA) Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Mål Redusere sykefraværet med minst 20% Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid Den reelle pensjonsalderen skal økes Hvordan bli en IA-bedrift? Inngåelse av samarbeidsavtale mellom NAV og bedriften Hva innebærer en slik samarbeidsavtale? Arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv Rettigheter Tilretteleggingstilskudd Honorar til bedrifthelsetjeneste Utvidet egenmelding 36

37 Del 5 Konsekvenser

38 Arbeidsmiljøets innvirkning på fravær og jobbprestasjon Muskel-/ Fysiske arbeidsmiljøproblemer skjelettplager Langtid Psykosomatiske Organisatoriske arbeidsmiljøproblemer plager Psykiske plager Korttidsfravær Sosiale arbeidsmiljøproblemer Jobbtilfredshet og motivasjon Produktivitet (Grimsmo, 1996) 38

39 Psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær Nesten 70 % av langtidsfravær og uføretrygding har psykiske plager og skader i muskel og skjelett som diagnose på legeattesten (Kilde: Arbeidstilsynet) 39

40 Positive effekter av godt arbeidsmiljø Produktivitet Forutberegnelighet Omdømme Rekruttering 40

41 Del 6 - Tilsynsmyndigheten

42 Arbeidstilsynet Fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt Kan oppnevne sakkyndige til å utføre kontroll og foreta undersøkelser mv. på Arbeidstilsynets vegne når det er nødvendig Arbeidstilsynets oppgaver Tilsyn, kontroll og pålegg Tillatelse, samtykke eller dispensasjon Veiledning 42

43 Hva gjør en når Arbeidstilsynet kommer på besøk? Generelt tilsyn Særskilt tilsyn 43

44 Avslutning Takk for oppmerksomheten! Trond Hatland /

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007 Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere EBL 17. april 2007 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer