Legeforeningens HMS-kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legeforeningens HMS-kurs"

Transkript

1 Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise

2 Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2

3 Hvorfor eget kurs for ledere? Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten. Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten. Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser. Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet. Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid. Side 3

4 Før vi går ned i materien Dere har mye fra før! Skrifteliggjøring Systematisere det Side 4

5 Arbeidsmiljølovens bestemmelse 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. Side 5

6 Hva bør innholdet i et HMS-kurs være? Loven Forarbeider Arbeidstilsynet Side 6

7 Skreddersydd for ledere av små legevirksomheter Mange tilbydere Omfattende pakker Etterspurt et eget kurs fra Oslo legeforening, PSL og Af NB! Eget kursbevis Opplegg for kurset Side 7

8 Hva er HMS? Helse Miljø Sikkerhet Sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide! Side 8

9 Hvorfor HMS? Lovpålagt Arbeidsmiljøloven 1-1 Lovens formål er å sikre et godt arbeidsmiljø Arbeidsgivers plikter 2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelser gitt i og i medhold av (denne) loven blir overholdt Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet 3-1 Krav til arbeidsmiljø beskrives i 4-1 Side 9

10 Hvorfor HMS? Side 10

11 Det opplagte. Side 11

12 Det utfordrende Side 12

13 Arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Side 13

14 Hva er arbeidsmiljø? Side 14

15 Hva er arbeidsmiljø? Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse 1-1: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet b) Å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet c) Å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon d) Å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet e) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv Side 15

16 Hva er arbeidsmiljø? Aml kapittel 4 Fullt forsvarlig arbeidsmiljø- aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Side 16

17 Hva er arbeidsmiljø? Side 17

18 Hva er arbeidsmiljø? Side 18

19 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 4-1 og 4-4 Ved planlegging av arbeidet - forebygge skader og sykdom Arbeidstakerne skal ikke utsettes for uheldige eller psykiske belastninger Bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling Forskriftsregulert støyforskriften, forskrift om arbeid ved dataskjerm, forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler osv. Konkret vurdering i det enkelte tilfellet av hva som er tilfredsstillende og tilstrekkelig Side 19

20 Hva er arbeidsmiljø? Side 20

21 Hva er arbeidsmiljø? Side 21

22 HMS-regelverk HMS- regelverket er spredt på flere forskrifter, som samlet sett stiller krav om internkontroll på følgende områder, som kan være relevante for legekontor: Arbeidsmiljø (kun for de som har ansatte) Produktkontroll Brann- og eksplosjonsvern Strålevern Elektrisk utstyr Oppfølging av sosial- og helsetjenestelovgivningen Side 22

23 Internkontroll Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem Gjelder også små virksomheter Kan virke overveldende, men trenger ikke være det Side 23

24 Krav om internkontroll Internkontrollforskriften : Forskrift fra 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift fra 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Side 24

25 HMS noen øvrige lover og forskrifter Lov om brannvern Lov om vern mot forurensninger og om avfall Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om arbeid ved dataskjerm Forskrift om bedriftshelsetjeneste Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om arbeid med ioniserende stråling osv. Side 25

26 HMS-arbeid Fire faser: Kartlegging Risikovurdering Handlingsplan Skriftliggjøring Mål for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten Oversikt over virksomhetens organisasjon og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for HMS-arbeidet er fordelt. Sitt eget arbeidstilsyn Side 26

27 Hvordan opplever fastlegene dette?... Skal ikke være slik Side 27

28 Video oppskrift på håndtering av arbeidsmiljøproblemer? Man skal ikke gjøre det slik Side 28

29 Nærmere om internkontroll Hvordan ser dette ut i praksis? Side 29

30 Legeforeningens hjelpedokumenter /praktiske tips Egne: Tilsyn med avtalepsykiatere (30 november 2009) Veileder i tilsynssaker Internkontroll og HMS Andre: Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Regelverkssamling for ulike bransjer. TrinnVis Internkontrollsystem utviklet av leger for leger Side 30

31 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved arbeidstakers sykdom mv. Side 31

32 IA-avtalen IA-avtalen Protokoll mellom partene i arbeidslivet Side 32

33 Forebygging Arbeidsgiver skal legge til rette slik at arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, både fysisk og psykisk arbeidsmiljø - slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger (aml 4-2) Alle virksomheter skal ha et system for helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) aml 4-1 Beskrivelse av rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og hindre arbeidsrelatert sykdom. Arbeidstakere med ulike helseforutsetninger skal med tilrettelegging kunne være i arbeid. Side 33

34 Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker blir sykmeldt Aml 4-6: iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid Kontinuerlig oppfølging av sykmeldte ved hjelp av ulike tiltak Oppfølgingsplaner Legge til rette arbeidsforholdene Etter et sykefravær er det viktig å forhindre at arbeidstaker blir syk eller skadet igjen. Side 34

35 Oppfølgingsplan Aml 4-6 (3) Sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang Sikre at tiltak og muligheter for å komme i arbeid igjen vurderes grundig Hvor omfattende planen og tiltakene skal være, vil være avhengig av hvor omfattende funksjonssvikten er og varigheten av den 4 uker Side 35

36 Dialogmøte 1 Aml 4-6 (4) Arbeidsgiver innkaller arbeidstaker Dialogmøte avvikles etter 7 ukers sykmelding Unntak hvis åpenbart unødvendig Arbeidstaker kan ha med seg fastlege, verneombud eller tillitsvalgt Arbeidsgiver må gi skriftlig melding om dialogmøtet til NAV Side 36

37 Dialogmøte 2 Ftrl 8-7 (8) Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV-kontoret innkalle til et nytt dialogmøte etter senest 6 måneder (26 uker) Formålet: at partene og NAV skal møtes til en felles gjennomgang av situasjonen. Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig Vurderinger av hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer som kan være aktuelle for den sykmeldte ut fra en helsemessig vurdering (funksjonsvurdering) Side 37

38 Arbeidstakers plikter Arbeidstaker skal medvirke aktivt (arbeidsmiljøloven 2-3 (2) f og g) Arbeidstaker har plikt til arbeidsrelatert aktivitet så langt det er mulig for å få rett til sykepenger (folketrygdloven 8-4) Side 38

39 Tilretteleggingstiltak Funksjonsvurderingen: utgangspunkt i hva arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Kan innhentes opplysninger fra lege hvis samtykke Realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre arbeidsoppgaver Side 39

40 Tilretteleggingstiltak forts. Aktuelle tiltak for arbeidsgiver kan være: Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr Endring/nye arbeidsoppgaver Opplæring/omskolering Side 40

41 Hvor langt går tilretteleggingsplikten? Pålegger arbeidsgiver et vidtrekkende, men ikke et absolutt ansvar skjønnsmessig vurdering konkret helhetsvurdering Kreves at arbeidsgiver strekker seg langt for å forhindre utstøting det må gjøres betydelige anstrengelser må ses i sammenheng med aml 4-2, den generelle plikten Side 41

42 Hvor langt går tilretteleggingsplikten? forts. Uavhengig om behovet har sammenheng med arbeidsforholdet eller ikke diagnose/årsak uten betydning Uavhengig av arbeidstakers stillingsgrad, Uavhengig av om fast eller midlertidig ansatt Uavhengig av om den reduserte arbeidsevne er midlertidig eller varig Ikke krav at arbeidsgiver oppretter nye stillinger Side 42

43 Hvor langt går tilretteleggingsplikten forts. Momenter i vurderingen: Følgende forhold må ses i sammenheng: Virksomhetens art og størrelse Økonomi Arbeidsplassen må ses som en helhet Stikkord: Vær åpen og kreativ! Snakk med arbeidstaker! Side 43

44 Ulike aktører ulike roller Arbeidsgiver Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidsmiljøet til arbeidstakerne er i samsvar med lovverket Stor vekt på arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt, 2-1 Straffansvar for overtredelse av loven fremgår av 19-1 Side 44

45 Ulike aktører ulike roller Den enkelte ansatte 2-3 Arbeidstakeren skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Side 45

46 Ulike aktører ulike roller Bedriftshelsetjenesten Arbeidsmiljøloven 3-3 med forskrifter Del av det systematiske HMS-arbeidet Bistå arbeidsgiver i arbeidsmiljøspørsmål Kartlegge og gjøre risikovurderinger Bistand i sykefraværsarbeid Bistand til individuell tilrettelegging Side 46

47 Ulike aktører ulike roller Verneombud Aml 6-1 første og fjerde ledd (av totalt fem ledd) (1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.[ Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud. (4) Arbeidsgiver skal gi melding til det lokale arbeidstilsyn når verneombud er valgt. Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. Side 47

48 Råd til slutt Oversikt over temaet først Start med en oppsamling av de dokumenter dere allerede har Benytt hjelpemidlene som finnes Side 48

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer