Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste"

Transkript

1 Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4

2 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (best.nr. 600)

3 Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelse tjeneste (best.nr. 501) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhetene (Internkontrollforskriften, best.nr. 544

4 Arbeidsgiver skal sørge for at BHT Bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser, utarbeidelse og endringer av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser

5 oppgaver Bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare Fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade,

6 oppgaver Bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakerens helse i forhold til arbeidssituasjonene og foretar nødvendig oppfølging Bistår ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til AML 4-6

7 oppgaver Bistår med informasjon og opplæring om relevant helse,- miljø og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak Bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

8 5 Planer, årsrapporter og meldinger Arbeidsgiver skal i samarbeid med BHT utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse, - miljø og sikkerhetsarbeid A) planer og årsrapporter for BHT `s bistand i virksomheten B) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l som beskriver helsefarlige arbeidsforhold,

9 5 Planer, årsrapporter og meldinger forslag til forebyggende tiltak og resultater C) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak

10 BHT kan hjelpe bedrifter til å forebygge sykdom og skader bistå med tilrettelegging og organisering av arbeidet gi råd ved planlegging og organisering av nye arbeidsplasser og arbeidsoppgaver gi råd ved innkjøp av nytt utstyr gi opplæring i gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger anbefale tekniske hjelpemidler for å unngå tunge løft og ensidige bevegelser

11 gi råd om verneinnretninger og verneutstyr gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet bistå med målinger av kjemiske stoffer, støv, lys og støy eller hjelpe til med å tolke målinger foretatt av andre

12 informere om helserisiko ved ulike kjemiske stoffer og orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige kjemikalier foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

13 gi bistand ved tilfeller av trakassering og konflikter bistå i spørsmål om rusproblematikk bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte (omfatter også bistand til utarbeidelse av oppfølgingsplan og deltakelse i dialogmøter.

14 Brunborg, H & Ihlen, F (1997). Internkontroll i praksis et bedre arbeidsmiljø. 2 utg. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo Kommunal og arbeidsdepartementet (1997). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhet (Internkontrollforskrift). Gyldendal Akademisk, Oslo. Koren, P.C (1997). Internkontroll uten tårer systematisk HMS-arbeid. Tiden Norsk Forlag A/S, Oslo Arbeids og inkluderingsdepartementet (11. februar 2009 nr 162). Forskrift om at Virksomhet innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskrift). Arbeidstilsynet Arbeids og inkluderingsdepartementet (10. september 2009, nr 1173). Forskrift om Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjenesten. Arbeidstilsynet Lie, A., Gudding, H., Bjørnstad, O., og Aasnæss (2004). Bedriftshelsetjenestenes rolle i det inkluderende arbeidsliv. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidstilsynets publikasjoner, Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift

15 ERGOTERAPI OG HMS

16 Hva er bht? Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

17 Internkontroll Kontroll av interne dokument og rutiner. Evaluering, kontroll skal gjennomføres en gang i året. De ansatte skal medvirke

18 Førstehjelpskurs Vi kan hjelpe til med å arrangere førstehjelpskurs dersom det er ønskelig. Kan være en fordel å ha årlig for risikoutsatte bedrifter. En vet aldri når ulykken er ute!

19 Risikokartlegging Risiko= sannsynlighet x konsekvens Kartlegge farer på arbeidsplassen Hva kan gå galt? Hva er konsekvensen dersom noe går galt?

20 Inneklima Lys Støy Luftforurensing Temperatur Kjemiske stoff

21 Vernerunde En av oppgavene til verneombudet. Hva kan utbedres på arbeidsplassen? Hva er bra? Skal gjennomføres årlig BHT kan bistå ved vernerunden og hjelpe med skjema/sjekklister

22 Sykefraværsoppfølging Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker Tilrettelegge på arbeidsplassen Oppfølgingsplan etter 4 veker Være med på dialogmøte 1, etter 7 veker Være med på dialogmøte 2, etter 26 uker (NAV skal kalle inn) IA-bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd.

23 Arbeidsplassvurdering Dataarbeidsplass Møbler og inventar Redskap Maskiner Utstyr Orden Renhold

24 Funksjonsvurdering Når en arbeidstaker opplever eller uttrykker vansker med å mestre arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene (står i fare for å bli sykmeldt). Når en arbeidstaker er sykmeldt for noe som ikke ser ut til å være forbigående. Når en arbeidstaker er på vei tilbake til jobb, men arbeidsevnen er varig nedsatt (Veiersted).

25 Helsekontroll Blodprøver Blodtrykk Vaksiner Hørselstest Spirometri (lungefunksjon) Blir gjennomført av lege/ sykepleier evt.andre

26 Ergonomisk kartlegging Faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi, vedlikeholde eller forverre uheldige belastningar Faktorer som kan være med på å vedlikeholde god helse.

27 Rusmiddelmisbruk (AKAN) Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkotika. Hjelpe til dersom en har ansatte som sliter med alkohol eller narkotikamisbruk. Utarbeide prosedyrer, rusmiddelpolitikk

28 Psykosoialt arb.miljø/ konfliktløsning Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakeren sin sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i bedriften. Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker Foreta kartlegginger, spørreundersøkelse

29 Stoffkartotek/HMS-datablad Kjemiske stoff skal være registrerte. Alle stoff skal ha eget datablad på norsk Skal være tilgjengelig for de ansatte.

30 40-timers kurs Grunnopplæring i HMS for HVO, VO og AMU deltakare og ledere. Eget kurs for ledere Andre kurs

31 Tlf: Kontakt oss ERGOTERAPI OG HMS, Skjerpevegen 15, 5736 GRANVIN

32 BHT OG HMS Undervisning i Oslo Kurs i arbeidsdeltakelse

33 Regelverk i BHT AML ( Arbeidsmiljøloven) Forskrift best.nr.518.forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT. AML Forskrift best.nr 501. Forskrift om hvilke bedrifter som skal ha knyttet til seg bedriftshelsetjeneste. AML Forskrift best.nr 544. Forskrift om systematisk HMS arbeid.

34 Internkontroll Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 1.Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. ( Må dokumenteres skriftlig)

35 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.( Må dokumenteres skriftlig) 6.Kartlegge farer og problemer og p denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. (Må dokumenteres skriftlig) 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ( Må dokumenteres skriftlig) 8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. ( Må dokumenteres skriftlig)

36 HMS WHO `s def av helse: Helse er ikke bare fravær av sykdom eller svakhet, men en tilstand av fullkomment psykisk, fysisk og sosialt velvære. Helse er vår evne til å mestre påkjenninger av fysiske, psykiske og sosial art uten at det medfører sykdom eller fravær av jobb. God helse innebærer fysisk og psykisk styrke, opplagthet, trivsel og følelse av velvære ( helsehefte, grunnopplæring av arbeidsmiljø)

37 HMS Miljø er en samlebetegnelse på det totale arbeidsmiljøet med alle faktorer vi påvirkes av fysisk/kjemisk, psykisk/sosialt Ytre miljø er vern av materiell, jord, luft og vann Indre miljø er faktorer som kan medføre helse og trivselsproblemer, stress og sykdom

38 Sikkerhet er en arbeidsplass hvor risikoen for skader, ulykker, yrkesskader og yrkessykdommer ( yrkesskade defineres som en skade en pådrar seg ved en arbeidsulykke eller som en yrkessykdom slik Rikstrygdeverket definerer det ) brann, eksplosjon og katastrofer skal reduseres til et minimum.

39 HMS er systematisk forebyggende helsearbeid, helsefremmende arbeid og rehabiliterende arbeid. Forebyggende arbeid er en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og reduksjon av risikofaktorer. Helsefremmende arbeid (HEFA) er tiltak for å bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre de påkjenninger vi utsettes for i dagliglivet.

40 Rehabiliterende arbeid er tidsavgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemidler der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjon, mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt g i samfunnet. Tiltak etter problem, sykdom, skade for å komme tilbake i arbeid.

41 Forebyggende helsearbeid kan og deles inn i primær, sekundær og tertiær forebygging. Primær forebygging- vi går inn før problemene oppstår Sekundær forebygging- vi arbeider med de som er i faresonen Tertiær forebygging- her har de vi arbeider med allerede vært i en sykdom og/ eller problemsituasjon Målet med HMS er å holde folk i arbeid

42 De 8 lovene Brann og eksplosjonsvernloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Produktkontrolloven Sivilbeskyttelsesloven Forurensningsloven Genteknologiloven Strålevernloven Arbeidsmiljøloven

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer