Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune"

Transkript

1 Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste for Møre og Romsdal Fylkeskommune Molde,

2 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina HOT bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Møre og Romsdal fylkeskommune med gjennom året, både med hensyn til tidsbruk og innhold i tjenesten. Tjenesten skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-3, Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Leverte tjenester 2012 Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag oversendt løpende i året som er gått. Tabellen viser en samlet oversikt over leverte tjenester i perioden Timer knyttet til type tjeneste for perioden Type tjeneste: Timer %vis fordeling timer Systematisk HMS arbeid 366,58 20,4 Krisehåndtering 0 0 Sykefravær 91,75 5,1 Livsstil og helse 1 0,1 Arbeidshelseoppfølging 541,58 30,1 Ergonomi 197,83 11,0 Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling 152 8,4 Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø 230,50 12,8 Rus/avhengighet - AKAN 30,42 1,7 Kurs 164,50 9,1 Andre tjenester 22,25 1,2 Totalt 1798, % Se vedlegg i forhold til hvordan timene fordeler seg på de ulike nivå i organisasjonen. 2

3 Kommentarer til spesifikke leveranser Systematisk HMS arbeid Stamina HOT har deltatt i Arbeidsmiljøutvalg på ulike nivå etter innkalling fra de ulike enhetene. Det er potensial til økning av denne aktiviteten ute på en del enheter. Blant annet er det enheter som ikke kaller inn til møter systematisk. Det er likevel en bedring i forhold til i fjor. Dette er den viktigste arena for å få bistand i systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Stamina HOT har utført opplæring i og etter forespørsel ute på enhetene, i forhold til gjennomføring av risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet. I tillegg har det vært deltagelse ved vernerunder på flere avdelinger. Sykefraværsarbeid Noen få enheter har etter forespørsel gjennomført undervisning fra Stamina HOT i forhold til bedriftshelsetjenesten sin rolle i sykefraværsarbeidet. Stamina HOT har deltatt på dialogmøte 1 og 2 etter innkalling fra de ulike enheter. Stamina HOT skal etter loven bistå i dialogmøte 1. Dette er ønskelig med økt fokus på dette i Livsstil og helse Det er levert tjenester i liten grad i forhold til dette fagfeltet. Arbeidshelseoppfølging Arbeidshelseundersøkelser: Det er gjennomført helsemessig overvåkning av arbeidsmiljøet for risikoutsatte grupper i form av tilbud om arbeidshelseundersøkelser til ansatte. Dette er gjennomført hvor dette er påkrevd i forskrift, etter forespørsler som har kommet fra enhetene. Dette arbeidet fortsetter i Ansatte har vært hos lege og fysioterapeut til arbeidsmedisinsk poliklinikk. Attester: Det er levert sjømannsattester. Vaksinering: Det har blitt gitt tilbud om influensavaksine og andre vaksiner ved behov. Ergonomi Det er gjort arbeidsplassvurderinger og tilrettelegging på ulike avdelinger etter bestilling. Funksjonsvurdering i forbindelse med sykefraværsforebygging og oppfølging. Ergonomisk risikovurdering: det er gjort ergonomisk risikovurdering hos noen enheter. Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Det er gitt individuell oppfølging av ansatte med arbeidsrelaterte utfordringer og andre problemstillinger. Det er gitt rådgiving til ledere angående konflikthåndtering. Det er utført faktaundersøkelse i forbindelse med intern konflikt. Det er gjennomført undervisning om temaet. Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø Det har vært utført yrkeshygieniske målinger i form av støymålinger, etterklangsmålinger, inneklimakartlegging, muggsoppmålinger, fuktmålinger, lysmålinger, kjemiske målinger. Dette med bakgrunn i meldt behov og for å lukke pålegg fra arbeidstilsynet. Det er gitt opplæring og bistand til bruk av ECO online. Det er gitt bistand ved risikovurdering av støy. 3

4 Kurs Det er i perioden gjennomført: Generelt Modulbasert kurs innen fysisk arbeidsmiljø Førstehjelpskurs ved ulike enheter Kurs i ECO online Opplæring i risikovurdering Se vedlegg 1 i forhold til hvilke enheter som har fått bistand fra oss i forhold til de ulike HMSkategoriene. Det er gjennomført to evalueringsmøter i Våre anbefalinger for 2013 Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS arbeidet i virksomheten. Samtidig ønsker vi at dere skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen og at de tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge også i kommende periode. Forslag til konkrete satsningsområder: Følge opp enheter ekstra, som fortsatt ikke har kommet skikkelig i gang med sitt systematiske HMS-arbeid. Det en god forbedring i forhold til i fjor. Det er også ønske om mer fokus på oppfølging av rusproblematikk og at BHT innkalles til dialogmøte 1 i større grad. Flere enheter kan også ha nytte av førstehjelp og hjertestarter kurs. Videre satsning og konkrete leveranser avklares i samarbeidsmøter og avspeiles i plan for bruk av bedriftshelsetjenesten i

5 Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Alle arbeidsgivere skal vurdere å legge til rette for fysisk aktivitet på arbeidsplassen jfr. Arbeidsmiljølovens 3.4. Vi vet at en sunn livsstil og regelmessig fysisk aktivitet forebygger muskel- og skjelettplager, lettere psykiske plager og livsstilssykdommer, og gir overskudd til å mestre utfordringer i hverdagen. Setter man dette i tillegg på HMS planen og gjennomfører målrettede tiltak i bedriften over tid, vil det gi synlige resultater både på sykefraværet og produktiviteten i bedriften. Bedriftshelsetjenestens deltakelse i dialogmøter I 2011 ble det innført nye lovregler for oppfølging av sykmeldte, noe som har medført et økt antall dialogmøter der det er lovbestemt at BHT skal delta. Stamina HOT bedriftshelsetjeneste prioriterer deltakelse på eventuelle møter så langt det er mulig. Stamina HOT bedriftshelsetjeneste ønsker som i tidligere år å bidra til å opprettholde fokus på nærværsfaktorer og sykefravær ved å samarbeide med dere om å gjennomføre tiltak som gir resultater, gode rutiner, opplæring av ledere og praktisk bistand i sykefraværssaker. Endringer i HMS forskriftene trer i kraft i 2013 I 2012 ble HMS-forskriftene til Arbeidsmiljøloven forenklet. 47 forskrifter erstattes med 6 nye med virkning fra 1. januar Det blir ikke vesentlige materielle endringer, men en ny struktur: Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet. Det har vært økende fokus på risikovurdering de siste årene, dette forsterkes enda mer, og kravet gjelder alle bransjer og arbeidsoppgaver. Vi bistår gjerne med faglig kompetanse på kartlegging og risikovurdering, slik at dere kan være godt forberedt på kravene i de nye forskriftene. På vegne av Stamina HOT bedriftshelsetjeneste vil jeg få takke Møre og Romsdal fylkeskommune for samarbeidet i året som har gått og vi ser frem til et godt, helsefremmende og konstruktivt samarbeid i året som kommer. Med vennlig hilsen Stamina HOT bedriftshelsetjeneste Venke Dale HMS-rådgiver Anders Høe Avdelingsleder 5

6 Vedlegg 1 Kunde nivå 2 / 3 / 4 Sum timer Tabellen viser en oversikt over timebruk hos de ulike enhetene. Møre og Romsdal Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Sentraladministrasjonen i M&R Fylkeskommune Sentraladministrasjonen i M&R Fylkeskommune 9.50 Administrasjons avdelingen, M&R Fylkeskommune 5.50 Kulturavdelingen, M&R Fylkeskommune 0.25 Plan og analyse avdelingen i M&R Fylkeskommune 1.00 Regional og næringings avd, M&R Fylkeskommune 2.00 Samferdselsavdelingen, M&R Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Tannhelsesektoren i M&R Fylkeskommune Tannhelsesektoren i M&R Fylkeskommune Molde tannhelsedistrikt, M&R Fylkeskommune N. Sunnmøre og S. Romsdal tannhelsedistr.m&r Fylk Nordmøre Tannhelsedistrikt, M&R Fylkeskommune Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt, M&R Fylkeskommune Ålesund tannhelsedistrikt, M&R Fylkeskommune Videregående skoler i M&R Fylkeskommune 1, Atlanten VGS, M&R Fylkeskommune Borgund VGS, M&R Fylkeskommune Fagerlia VGS, M&R Fylkeskommune Fagskolen i Ålesund, M&R Fylkeskommune Fannefjord VGS, M&R Fylkeskommune 0.50 Fræna VGS, M&R Fylkeskommune Gjermundnes VGS, M&R Fylkeskommune Haram VGS, M&R Fylkeskommune Herøy VGS med avd. Vanylven, M&R Fylkeskommune Kristiansund VGS, M&R Fylkeskommune Molde VGS, M&R Fylkeskommune Rauma VGS, M&R Fylkeskommune 2.00 Romsdal VGS, M&R Fylkeskommune Spjelkavik VGS, M&R Fylkeskommune

7 Stranda VGS, M&R Fylkeskommune Sunndal VGS, M&R Fylkeskommune Surnadal VGS, M&R Fylkeskommune Sykkylven VGS, M&R Fylkeskommune Tingvoll VGS, M&R Fylkeskommune Ulstein VGS, M&R Fylkeskommune UPA-skolen, M&R Fylkeskommune Volda VGS, M&R Fylkeskommune Ålesund VGS, M&R Fylkeskommune Ørsta VGS, M&R Fylkeskommune Totalt 1,

8 Vedlegg 2 Kunde nivå 2 / Tjenestekategori / Tjeneste Sum timer Tabellen viser en oversikt over leverte tjenester til ulike enheter. Møre og Romsdal Fylkeskommune Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse Psykososialt arbeidsmiljø Fysisk, kjemisk og biologisk am Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE Sentraladministrasjonen i M&R Fylkeskommune Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Fysisk, kjemisk og biologisk am Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE 0.50 Tannhelsesektoren i M&R Fylkeskommune Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse Ergonomi Fysisk, kjemisk og biologisk am Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE 1.25 Videregående skoler i M&R Fylkeskommune 1, Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Fysisk, kjemisk og biologisk am

9 08 Rus/avhengighet Livsstil Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE Allmennhelse 0.50 Totalt 1,

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte den 13.02.2014 kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 KURSPLAN 2015 www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 Oversikt over kurstilbud fra BHT Innlandet AS Vi er stolt av å presentere et stort og variert utvalg av både bedriftsinterne

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS Fylkeskommunalt HMS-forum Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS Vi vil her presentere resultatet fra den kartleggingen arbeidsutvalget for HMS-samarbeidsforum gjorde

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer