Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015."

Transkript

1 Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder Christianne Stroop enten på Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: Saksnr: Nore og Uvdal kommune

2 PS 09 Orienteringer PS 07 Handlingspian for avtalt bistand fra bedriftshelsetjenesten PS 08 Prosjekt personal, orientering om prosjektstatus Saksnr: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Stamina helse og Nore og Uvdal kommune for årene 2015 og Sakskart:

3 Avd. Personalseksjonen Rødberg Arkiv : 441 Saksmappe : 2014/126 Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Avtale med Hjelp 24 (tidligere navn på bedriftshelsetjenesten) av Årsmelding 2014 fra Stamina helse Årsmelding 2014 fra Arbeidsrniljøutvalget om leveranse av HMS-tjenester Planforslaget har i tillegg følgende forankringer: arbeidsmilj øspørsmål. (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen om en slik plikt foreligger skal foretas som ledd i en gjennomføring av det sikkerhetsarbeid. (2) Bedriftshelsetj enesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, (3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i Kommunens forhold til bedriftshelsetjenesten har følgende forankringer i Arbeidsmiljøloven 3-3 Bedriftshelsétjenesten: systematiske helse, miljø arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. og Rådmannen legger med dette fram forslag til Handlingspian; se vedlegg. Fakta: Handlingspian for avtalt bistand fra bedriftshelsetjenesten Stamina helse til Nore og Uvdal kommune for årene 2015 og Saken gjelder: Arbeidsmiljøutvalget Utvalg Motedato Utvalgssak v1øtebehandling:! og Uvdal kommune for årene 2015 og Handlingspian for avtalt bistand fra bedriftshelsetjenesten Stamina helse til Nore * Nore og Uvdal kommune

4 Målet med handlingsplanen er tydelighet på arbeidsgivers fokus, oppgave- og ansvarsfordeling. Rådmannen har ansvaret for måloppnåelsen. Bedriftshelsetjenesten skal bistå etter nærmere avtale. Denne planen legger rammene. nivå. Arbeidsmilj øutvalget vedtar forslaget til handlingsplan. Rådmannens forslag til vedtak: for årene 2015 og Tidligere har handlingsplanen hatt et tidsmessig omfang på et kalenderår. Grunnet saksbehandlers sykefravær er arbeidet forsinket. Av den grunn gjelder planen Koordinering av arbeidet skjer i et systematisk samarbeid med en kontaktperson for hver av partene: Bedriftshelsetj enesten: Grete Sæterbakken Kommunen: Hilde Tingdal Røbech HMS-arbeidet skal være integrert i den daglige driften i alle fagavdelingene på alle Saksbehandlers vurdering:

5 stamina Handlingspian for avtalt bistand fra Stamina Helse til Nore og Uvdal kommune Overordnet Nivå i Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt. Ansvar Omfang Merknad Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Planleggingsmøte med rådgiver, HVO og BHT BHT Utarbeide styringsgivende handlingsplan for BHTs bistand for kommende periode Oppfølging og evaluering av Gjennomføres hvert kvartal BHT Q1,Q2, Q3 og Q4 leveransene underveis i året Revisjoner Jf. Internkontrollforskriften 5-8 Skal virksomheten foreta Bedrift systematisk overvåking og gjennomgang av interkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt HMS-kartlegging I vernerunder Vernerunder gjennomføres etter rutiner i bedrift BHT tilkalles ved Bedrift behov Risikovurdering Jmf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Hilde i 7-1. Gjennomgående krav til risikovurdering. samarbeid...,...,.. etter rutine i bedrift med BHT Deltagelse AMU I HMS- utvalg Jmf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bedriften 3-7 er BHT fast medlem av overordnet AMU. BHT deltar i Årsrapport Skives hvert år på de for Q2 BHT Annet Sykefravær Analyse av sykefravær BHT kan bistå med analyse av avdelingen med høyt Møte med fastlegene, sykefravær. Sykefraværsstatistikk, rapporter fra HR, BHT arbeidshelsekontroller, vernerunder, evt. MTM og annen HMS kartlegging Rådgivning til bedrift I leder Bedriftshelsetjenesten gir råd i systematisk oppfølging I Løpende Leder med Lederveiledning individuell veiledning til ledere som har ansatte som står i personal enkeltsaker og hyppig fare for, er sykemeldte eller har høyt sykefravær over tid. ansvar fravær/stort fravær i Handlingspianen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er planlagt for det aktuelle året fast Tidspunkt

6 stamina HeLse Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad Individoppfølging BHT skal bistå ledere og ansatte i å forebygge BHT tilkalles ved Leder Støttende samtaler sykefravær, aktuelle tiltak er; behov med. Polikliniske konsultasjoner m ht arbeidsrelaterte personal helseproblemer ansvar. Forebyggende rådgiving til ledere med personalansvar. Delta i forebyggende sykefraværssamtaler med ansatt og leder Dialogmøter Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte i Fortløpende Leder med senest innen 7 uker. Deltakere i dialogmøte: ig/mnd. etter personal arbeidsgiver, arbeidstaker og BHT. fastsatte dager ansvar Sykemelder ved behov. BHT deltar på dialogmøte 2 og 3. - Annet Livsstil og helse I Helsefremmende tiltak - 2 Livsstilskonsept Fysisk aktivitet I trening Kosthold Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet: - Individoppfølging BHT bistår med oppfølging av ledere og ansatte - Systemarbeid BHT sitter som fast representant i kommunens AKAN BHTs representant i utvalg AKAN utvalget er Terje Fredriksen. Annet Arbeidshelseoppfølging Arbeidsmiljøkartlegginger * (Arbeidsmiljøprofil, Helseprofil, MTM (Medarbeider Trivsel Mon itor))

7 stamina Helse Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad På bakgrunn av risikovurdering gjennomføres det helsemessig overvåkning av arbeidsmiljøet for risikoutsatte stillinger i form av tilbud om helsekontroller med fokus på arbeidshelse jmf rulleringsplan. Helsekontroller * (HK Arbeidshelse, HK Livsstil, HK Allmennhelse) Eksponering for biologiske faktorer. Jmf Forskrift om utførsel av arbeid. 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering av biologiske faktorer. 6-Il. Helseundersøkelser av arbeidere som kan utsettes for biologisk helsefare Vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologisk faktorer. Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige og helseskadelige stoffer, tilbys helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom. Krav symptom screening, spirometri, tilbud om vaksinering Støy og mekanisk vibrasjon Jmf: Forskrift om utførsel av arbeid; 14. Arbeid som kan medføre eksponering for støy og mekanisk vibrasjon. Støyutsatte, krav om helsekontroll m/ audiometri, anbefalt rutine for audiometri, minimum hver 3 år.mekanisk vibrasjon, kvar om helsekontroll tiltaksverdi fastsatt i forskrift Symptomscreening. over Kjemisk helsefare. Jmf: Forskrift om utførsel av arbeid; 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakerens sikkerhet og helse Helseundersøkelser av arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier. Helseattest førekort Dl, Bedriftshelsetjenesten tilbyr arbeidsmedisinsk poliklinikk til ansatte som har arbeidsrelaterte helseplager. Ved behov Konsultasjonen kan være av forebyggende og /eller behandlende karakter. Kartlegging og Støttesamtaler, Stressproblematikk og livskriser 3 Helsesertifisering (sjøfart,offshore,ciykker,førerkort...) Arbeidsmedisinsk poliklinikk

8 stamina HeLse Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad 4 Vaksinering Forskrift om utførsel av arbeid Vaksinasjon av Ledere All vaksinasjon, med arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer. med setting og kostnad, Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker personalan belastes den enkelte og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli svar enhet. eksponert for. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon gjennomfø om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. rer risikovurde Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen. ring iht. biologisk De ansatte tilbys influensa vaksiner årlig eksponerin g. Reiserådgivning/reisevaksinering Stamina Helse tilbyr privat reisevaksniering til utlandet Kontinuerlig -ved Ansatt Utgifter til privat behov BHT reisevaksinering sender dekkes av den enkelte Høst 2015 tilbud Støtte/avklaringssamtaler Bedriftshelsetjenesten tilbyr støtte og avklaringssamtaler Ledere Kartlegging og arbeidsrelaterte helseproblemer relatert til arbeidsrelaterte helseproblemer. med Støttesamtaler, personalan Stressproblematikk og svar eller livskriser ansatte kan ta direkte kontakt for time Annet Ergonomi

9 stamina HeLse Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad Kartlegging/risikovurdering Jmf Forskrift om utførsel av arbeid I forbindelse med planlegging, utforming og ufførsel av manuelt arbeid skal arbeidsgiver risikovurdere de forhold som kan innebære risiko for helseskade. Det er utarbeides et system for kartlegging og gjennomføring av ergonomisk risikovurdering i kommunen for å kartlegge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Se 3 års rulleringsplan Ergonomiopplæring Arbeidsplasstilpasninger individ Rådgivning Annet Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid eller arbeid ved dataskjerm, skal arbeidstaker gis opplæring og informasjon (jf Forskrift) Det anbefales at opplæringen gis hvert 3 år. Det gjennomføres ergonomisk opplæring. Institusjon Hjemmetjenesten Korttids.rehab Arbeidsplasstilpasninger individ utenom den treårige rulleringsplanen skal bestilles via leder med personalansvar. Ved nybygg eller ombygging skal BHT være med i prosessen Jmf Forskrift om organisering ledelse og medvirkning. 13-2(a).Arbeidsgivers bruk av BHT Det er utarbeidet en rulleringsplan for gjennomføring hvert 3.år. Etter ruleringsplan Ved behov 5 Risikovurdering Konflikthåndtering Mobbing *

10 stamina HeLse Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad 6 OrganisasjonsutvikIin Endring/omstiHing Annet

11 HeLse Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima (Yrkeshygieniske målinger vil medføre kostnader til analyser/utstyr) Kartlegging / risikovurdering Risikovurdering av arbeidsmiljø ift helsekontroller Kan være utsatt for følgende eksponeringer: Eksponering for biologisk faktorer. Jmf Forskrift om utførsel av arbeid. 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering av biologiske faktorer Risikovurdering av fare for å utsettes for biologisk eksponering Opplæring i arbeid det arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer. Stikkskadeprosedyre Blodprøve ansatt, hvis mulig tas blodprøve av smittekilde Oppfølging etter 3 og 6 mndr Støy og mekanisk vibrasjon Jmf: Forskrift om utførsel av arbeid; 14. Arbeid som kan medføre eksponering for støy og mekanisk vibrasjon. 14-I. Arbeidsgiver skal gjennomføre risikovurdering av helsefare ved støy og mekanisk vibrasjon Måling av støy og vibrasjon som grunnlag for risikovurdering Opplæring der arbeidstakere kan utsettes for støy og mekanisk vibrasjon Informasjon om risiko i tilknytting til støy og mekanisk vibrasjon. Råd vning system atisk arbeid urs for ledere ogv rne. bud - f B tand ulykker I uønsket hendelse - Defusing,debriefing.!. dividoppfølging Krisesamtale Annet Kurs håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen Kurs og rådgivning - kollegastøtteordning 7 ådgivning Yrkeshygieniske målinger Annet Krisehåndtering Som en del av RV Kriseberedskapsplan BistandUl utarbeidelse og opplæring.... Kurs - stamina

12 stamina HeLse Grunnkurs HMS Grunnkurs i HMS for verneombud og deltakere i AMU ble gjennomført felles for kommunen i 2014 Sertifiseringskurs Nye verneombud/amu medlemmer gis tilbud via Stamina Helse Hvem holder oversikt? 8 Lederkurs HMS Ble gjennomført felles for kommunen i 2014 Sertifiseringskurs Nye ledere gir tilbud via Stamina Helse Førstehje!pskurs Andre kurstilbud Se egen kurskatalog I Andretjenestereventuelt Kontaktopplysninger: Navn Funksjon E-post Telefonnr. Liv Bergset Prosjektieder personalsjef liv.berqset(nore-oq-uvdal.kommune. no Hilde Tingstad Kundens kontaktperson Hilde.tinqstad.robech(nore-og / uvdal.kommuneno Grete Sæterbakken Kundeansvarlig BHT (Stam ina Helse) Grete.saterbakken(stam inaçrou p.no Dato (ddmmåå) For Kunden For Kundens verneombud For Stamina Helse

13 Saksbehandler : Hilde Tingdal Røbech Avd. : Personalseksjonen Rodberg : Arkiv : 034 Saksmappe : 2015/85 Arbeidsmilj øutvalget tar orienteringen til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: Prosjektieder orienterer utvalget i møtet. Prosjektperioden er Prosjektplanen ble vedtatt i styringsgruppen Fakta: Orientering om prosjekt Personal. Saken gjelder: Arbeidsmiljøutvalget Utvalg Møtedato Utvalgssak MØTEBEHANDLING: Prosjekt personal, orientering om prosjektstatus. 0 * Nore og Uvdal kommune

14 Rødberg : Saksbehandler Hilde Tingdal Røbech Avd. : Personalseksjonen Arkiv : 440 Saksmappe : 20 14/788 Arbeidsmiljøutvalget tar orienteringen til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: Partene vil i møtet gi orientering om aktuelle saker. Arbeidsgiver Bedriftshelsetj enesten Fakta: Arbeidstakere Vernetj enesten Arbeidsmiljøutvalget er et partssammensatt arbeid med følgende parter: Partenes orienteringer. Saken gjelder: Arbeidsmiljøutvalget Utvalg Motedato Utvalgssak MØTEBEHANDLING: Orienteringer * Nore og Uvdal kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33 Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse 1. Bedriftsintern attføring / IA 2. Ergonomi 3. Fysisk arbeidsmiljø 4. Helseundersøkelser 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Smittevern 7. Utvalgsarbeid 8. Kursvirksomhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte den 13.02.2014 kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer