https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=..."

Transkript

1 Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse nmlkj Sentraladministrasjon Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor - Utdanning 2) 1.2 Skule nmlkj Atlanten vgs nmlkj Borgund/Nørve vgs nmlkj Fagerlia vgs nmlkj Fannefjord vgs nmlkj Fræna vgs nmlkj Gjermundnes vgs nmlkj Haram vgs nmlkj Herøy vgs nmlkj Kristiansund vgs nmlkj Molde vgs nmlkj Rauma vgs nmlkj Romsdal vgs nmlkj Spjelkavik vgs nmlkj Stranda vgs nmlkj Sunndal vgs nmlkj Surnadal vgs nmlkj Sykkylven vgs nmlkj Tingvoll vgs nmlkj Ulstein vgs nmlkj UPA nmlkj Volda vgs nmlkj Ørskog vgs nmlkj Ørsta vgs nmlkj Ålesund vgs nmlkj Ålesund mar. og tekn. fagskole Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor - Tannhelse 3) 1.2 Tannhelse nmlkj Tannhelsesektoren Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor - Sentraladministrasjon 4) 1.2 Sentraladministrasjon

2 Side 2 av 10 nmlkj Administrasjonsavd nmlkj Fellestenesta nmlkj Fylkesrevisjonen nmlkj Kultur nmlkj Fylkesbiblioteket nmlkj Regional og næring nmlkj Samferdsel nmlkj Tannhelse nmlkj Utdanning Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor - Utdanning 5) Tenesteområde gfedc Allmenne, økonomiske og admin.fag gfedc Byggfag gfedc Elektrofag gfedc Formgjevingsfag gfedc Helse- og sosialfag gfedc Hotell- og næringsmiddelfag gfedc Idrettsfag gfedc Kjemi- og prosessfag gfedc Medier og kommunikasjon gfedc Mekaniske fag gfedc Musikk, dans og drama gfedc Naturbruk gfedc Sal og service gfedc Tekniske byggfag gfedc Trearbeidsfag 6) 1.3 Rektor/Leiar 7) 1.4 HMT-koordinator 8) 1.5 Hovudverneombod 9) 1.6 Verneombod 10) 1.7 Akankontakt 11) 1.8. Medlemmer arbeidsgjevar i AMU/SAMU (sett inn namn)

3 Side 3 av 10 12) 1.9. Medlemmer arbeidstakar i AMU/SAMU (sett inn namn) 13) Er det nokon av leiarane, verneombodene eller medlemmer av AMU som manglar 40 timers grunnopplæring, sett inn namn her. 14) 2. SJEKKLISTE - KRAV TIL HMT-SYSTEMET Ja Nei Ikkje aktuelt 2.1 Har Driftseininga eigne mål for HMTarbeidet? 2.2 Har driftseininga organisasjonsplan der ansvar og mynde i høve HMT er klargjort? (jfr. Systemhandboka kap.2) 2.3 Gjennomfører driftseininga årleg arbeidsmiljøkartlegging?(jfr. Systemhandboka kap. 3) 2.4 Utarbeidar driftseininga årleg handlingsplan for betring av arbeidsmiljøet? (jfr. Systemhandboka kap.4) 2.5 Har driftseininga rapporteringsrutinar for ulykker, nestenulykker, skader og sjukefråvær? (jfr. Systemhandboka kap. 5) 2.6 Har driftseininga rutinar for oppfølging og korrigering av avvik (forhold som ikkje er i samsvar med lover, forskrifter og interne prosedyrar)? (jfr. Systemhandboka kap. 3) 2.7 Har driftseininga oversikt over dei lovene, forskriftene og retningslinjene på HMT-området som gjeld for driftseininga? (jfr. Systemhandboka kap. 6) 2.8 Har leiinga og vernetenesta i driftseininga naudsynt opplæring for å ivareta ansvar og oppgåver på HMT-området? (jfr. Systemhandboka kap. 7) 2.9 Har driftseininga rutinar for revisjon av HMTarbeidsboka (eigenprodusert materiell)? (jfr. Systemhandboka kap. 8)

4 Side 4 av Har driftseininga rutinar for oppbygging og bruk av stoffkartotek over helsefarlege produkt? 2.11 Er kvalitetssystemet for HMT tilpassa krava i forskrift om miljøretta helsevern for skular og barnehagar? 2.12 Er kvalitetssystemet for HMT tilpassa krava i forskrift om IK-mat (gjeld verksemder som byr fram mat)? 2.13 Har driftseininga gjort avtale om bedriftshelseteneste for alle tilsette? 15) 3. STATUS PR PÅ FYLKESDIREKTØREN SINE HMT- RESULTATMÅL MÅL 1: Alle verksemder skal på grunnlag av ei årleg kartlegging sette i verk minimum eitt tiltak for å betre det mellommenneskelege arbeidsmiljøet. Er målet nådd? (jfr. HMT-retningslinja "Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet"). 17) Kommentar til mål 1: MÅL 2: Kvar verksemd skal kvalitetssikre sine omstillingsprosessar slik at tilsette blir sikra medverknad og kan ta medansvar i høve planlegging, gjennomføring og evaluering. Er målet nådd? 19) Kommentar til mål 2: MÅL 3: Ved langtidssjukefråvær skal kvar enkelt verksemd innan åtte veker ha klar ein plan for oppfølging av den sjukemeldte. (jfr. HMT-retningslinja 'Sjukefråvær - førebygging og oppfølging'). Er målet nådd?

5 Side 5 av 10 21) Kommentar til mål 3: MÅL 4: Ved sjukefråvær over 4% skal verksemdene vurdere om fråværet kan ha samanheng med tilhøva på arbeidsplassen (jfr. HMT-retningslinja 'Sjukefråvær - førebygging og oppfølging'). Er målet nådd? 23) Kommentar til mål 4: MÅL 5: Alle verksemder skal ha utarbeidd risikoanalyse med særleg fokus på ulykkesrisiko. (Jfr. HMT-retningslinja 'Risikoanalyse i HMT'). Er målet nådd? 25) Kommentar til mål 5: 26) 4. STATUS PR PÅ DRIFTSEININGA SINE EIGNE HMT-MÅL 27) 4.1. Har driftseininga eigne HMT-mål? 28) 4.2. Kort om status på driftseininga sine resultatmål på HMT-området:(her sett ein inn eigne resultatmål og gir kommentarar og vurderer måloppnåing)

6 Side 6 av 10 29) 5. HMT-KORTET (STATUS I DRIFTSEININGA PR ). (Sjå rettleiing i pkt. 5.5 og 3.2 i HMT-systemhandboka) Dersom HMT-kode 1 eller 2 blir brukt, skal ei kortfatta framstilling av kva årsaka til avviket er, og kva forskrift/retningslinje det er avvik frå, takast med i rapporten. 30) 5.1. Fysisk arbeidsmiljø - HMT-kode 31) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 32) 5.2. Mellommenneskeleg arbeidsmijø - HMT-kode 33) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 34) 5.3. Ergonomi - HMT-kode 35) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 36) 5.4. Helse - HMT-kode

7 Side 7 av 10 37) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 38) 5.5. Brann - HMT-kode 39) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 40) 5.6. Elektriske anlegg - HMT-kode 41) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 42) 5.7. Forureining - HMT-kode 43) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el. 44) 5.8. Andre risikofaktorar - HMT-kode 45) Kva gjeld avviket? Kva standard (eigne mål, lov el.

8 Side 8 av 10 46) 6. HMT-STATISTIKK (fyll inn alle felta med tal) Statistikken skal berre omfatte tilsette. Elevulykker eller skader skal ikkje takast med i denne HMT-rapporten. 47) 6.1. Registrerte arbeidsulykker siste driftsår. 48) 6.2 Arbeidstakarar som heilt eller delvis er gått over på attførings-/rehabiliteringspengar frå folketrygden siste driftsår. 49) 6.3 Arbeidstakarar som heilt eller delvis er gått over på tidsbegrensa eller varig uførestønad frå folketrygden siste driftsår. 50) 6.4 Arbeidstakarar som heilt eller delvis er gått over på AFP siste driftsår. 51) 6.5 Arbeidstakarar som er registrert i eit formelt AKANopplegg siste driftsår. (Jfr. HMT-retningslinje 02 Organisering av AKAN-arbeidet i MRFK ) 52) 7. ARBEIDSMILJØUTVALET 53) 7.1. Kva part har hatt leiarvervet siste året? nmlkj Arbeidstakar nmlkj Arbeidsgjevar

9 Side 9 av 10 54) 7.2 Deltar verne- og helsepersonale (jfr. AML 30) i AMU/SAMU 55) 7.3 Tal på møte siste året 56) 7.4. ER FØLGJANDE SAKER FØRELAGT UTVALET I RAPPORTERINGSÅRET: Ja Nei Spørsmål om bedriftshelseteneste nmlkj nmlkj Spørsmål om arbeidsmiljøopplæring nmlkj nmlkj Byggjesaker, jfr. AML 19 nmlkj nmlkj Endringar i lokale og maskinutstyr m.v. nmlkj nmlkj Rasjonalisering, arbeidsprosessar og arbeidstidsordningar nmlkj nmlkj Tilrettelegging for yrkeshemma arbeidstakarar (jfr. AML 13) nmlkj nmlkj Rapport om yrkessjukdommar, arbeidsulykker og nestenulykker nmlkj nmlkj Rapportar om yrkeshygieniske undersøkingar og måleresultat nmlkj nmlkj Handlingsplanar for betring av arbeidsmiljøet og tryggleik nmlkj nmlkj Oppdatering og internt tilsyn med driftseininga sin internkontroll nmlkj nmlkj 57) 7.5. HAR UTVALET GJORT VEDTAK OM: Gransking av yrkessjukdommar, arbeidsulykker (jfr. AML 24 nr.3) nmlkj nmlkj Vernetiltak/målingar/undersøkingar (jfr. AML 24 nr.4) nmlkj nmlkj Ja Nei 58) 8. FORSLAG TIL FORBETRINGAR ELLER ENDRINGAR I HMT-SYSTEMET 59) Legg inn forslag til forbetingar/endringar her:

10 Side 10 av 10 60) stad og dato: 61) Fylt ut av: 62) Årsrapporten er gått gjennom av hovudverneombod/verneombod Copyright All Rights Reserved.

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF

ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF 1. HOVUDARBEIDSMILJØUTVALET... - 2-1.1. Samansetjing... - 2-1.2 Møter... - 2-1.3 HMS - opplæring... - 2-2. HMS ARBEIDET I APOTEKENE VEST

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE HMS INTERNKONTROLL for IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2010 Rev I i AMU møte 1.11-2013 Rev II i Amu møte 17.03-2015 Innhold Innhold... 2 KAP. 1 Målsetting... 3 Beskrivelse av kommunen...

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer