TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR"

Transkript

1 TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet

2 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/ / FSK/PER/LIER Innhaldsliste 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Rollar i sjukefråværsoppfølginga 2.1 Arbeidsgjevar 2.2 Arbeidstakar 2.3 Sjukemeldar 2.4 NAV 2.5 Tillitsvalde/verneombod 2.6 Bedriftshelsetenesta 2.7 Arbeidstilsynet 3.0 Virkemidler 3.1 Eigenmelding 3.2 Oppfølgingsplan 3.3 Dialogmøte 3.4 IA-møte 3.5 Sjukepengar 3.6 Bedriftsintern attføring 3.7 Gradert sjukemelding 4.0 Oppgåver med tidsfristar 5.0 Diverse skriv 5.1. Innkalling til samtale innan 4 veker / utarbeide oppfølgingsplan 5.2. Innkalling til dialogmøte 1- innan 7 veker Brev til sjukemeldt når maksdato nærmar seg Side: 2

3 1.0 Formål Målet er å få til eit auka samarbeid i dialog mellom leiing og tilsette slik at fråvær kan verta unngått eller redusert. Dialogen skal vere tufta på tanken om at ingen ønskjer å være borte frå jobb som følgje av helseplager. Den skal og ha ei ramme av trygghet, tillit og respekt. 1.1 Ansvar Leiar for den enkelte eining har hovudansvar for gjennomføringa av denne retningslinja. Medarbeidarar med helseplager har medansvar og plikt til å følgje opp dei enkelte tiltak i samsvar med krav i samarbeidsavtalen som IA-verksemd. Alle medarbeidarar, personalrådgjevar, tillitsvalde og verneombod er samarbeidspartnare i gjennomføringa. 2.0 Roller 2.1 Arbeidsgjevar Arbeidsgjevar har ansvar for så tidleg som mogleg å leggja til rette for at den sjukemeldte arbeidstakaren kan vera i aktivitet. Arbeidsgjevar skal kunne dokumentera oppfølgingsarbeidet. All dokumentasjon skal arkiverast hos næraste leiar med kopi til rådmannskontoret ved personalrådgjevar. 2.2 Arbeidstakar Arbeidstakar har ei plikt til å melde frå om behov for oppfølging før sjukefråvær. Dette slik at arbeidsgjevar kan leggja til rette og eventuelt endra på arbeidsoppgåver slik at fråvær kan verta unngått. Ved sjukefråvær skal arbeidstakar samarbeida og medverka aktivt til å finna løysingar for å kome tilbake i arbeid raskast mogleg. Arbeidstakar skal samarbeide om ein god arbeidsplass som bidreg til god helse. 2.3 Lege/Sjukemeldar Sjukemeldar skal motivere arbeidstakar til å vera heilt eller delvis i arbeid, dersom det er medisinsk forsvarleg. Bruk av gradert sjukemelding er eit viktig verkemiddel. Sjukemeldar kan og bruke avventande sjukemelding som er eit «varsel» til arbeidsgivar at dersom det ikkje vert tilrettelagd, vil arbeidstakar gå ut i sjukemelding. 2.4 NAV NAV er ein støttespelar i oppfølgingsarbeidet. NAV utbetaler sjukepengar og har ulike arbeidsretta verkemidlar. NAV skal foreslå aktuelle verkemidlar som kan bidra til arbeidsrelatert aktivitet. IA-verksemd får spesiell bistand frå NAV arbeidslivssenter. 2.5 Tillitsvald/verneombod Tillitsvald/verneombod bidrar til å gjera sjukefråværsarbeidet til ein integrert del av HMTarbeidet, gje råd og rettleiing til arbeidstakar og støtta i dialogen med arbeidsgjevar. Dei kan og delta på dialogmøter dersom arbeidstakar ønskjer det. 2.6 Bedriftshelsetenesta Bedriftshelsetenesta arbeider førebyggjande og kan trekkjast inn i oppfølgingsarbeidet. Dei kan og delta på dialogmøter når arbeidsgjevar eller arbeidstakar ønskjer det. 2.7 Arbeidstilsynet Side: 3

4 Arbeidstilsynet rettleiar og fører tilsyn med at verksemda arbeider førebyggande for å hindra sjukdom eller skade og at dei har ein plan for oppfølging og tilrettelegging for langtidssjukemeldte, her under arbeidsgjevar sitt ansvar for oppfølgingsplan og dialogmøter. 3.0 Verkemidlar Tysnes kommune er ei IA-verksemd. Det vil sei at me har ein eigen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonen kan hjelpa med det systematiske IA-arbeidet, støtte i vanskelige enkeltsaker og bidra til å søkje om økonomiske verkemidlar. Som IA-verksemd får ein også tilgang på en rekkje gratis kurs frå NAV Arbeidslivssenter. 3.1 Eigenmelding. Eigenmeldingsskjema kan nyttast frå 1 til 8 kalenderdagar om gangen og maksimum 24 dagar innan en 12 månads periode. Eigenmeldingsskjemaet skal fyllast ut og leverast fyrste arbeidsdag etter sjukefråværet. Retten til eigenmelding vert opparbeidd tidlegast to månader etter samanhengande tilsetting. Vert ein igjen tilsett innan to veker etter siste tilsetjing vert tidligare arbeidsforhold rekna med. Går det lenger enn to veker, må det på nytt opparbeidast to nye månader. Ved nytt sjukefråvær innan 16 kalenderdagar vert tidlegare fråværsdagar utan legeerklæring rekna med. 3.2 Oppfølgingsplan Tysnes kommune skal bruka «Oppfølgingsplan» som finst på NAV sine heimesider. Oppfølgingsplanen er eit viktig verktøy for å dokumentera samt å sikra at dialogen mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar kjem i gang. Det skal vere ei grundig vurdering av tiltak og mogligheiter slik at arbeidstakar raskast mogleg vert tilbakeført i arbeid. Oppfølgingsplanen skal innehalde: Ei konkret vurdering av arbeidstakar sine arbeidsoppgåver og arbeidsevne. Kva arbeidsoppgåver som fortsatt kan utførast og kva som ikkje kan utførast. Tilrettelegging og tiltak som vert avtalt å utføra på arbeidsplassen. Tiltak avtalast for ein periode og tiltaket skal vurderast ved slutten av eller undervegs i perioden. Ved behov for nye tiltak vert oppfølgingsplanen oppdatert for den nye tiltaksperioden. Kartlegging av eventuell behov for ekstern bistand. Blant anna vurdering om kven som bør delta på komande dialogmøte. Plan for vidare oppfølging. Dersom det ikkje er mogleg å leggja til rette på arbeidsplassen, må det dokumenterast i oppfølgingsplanen. Får ikkje NAV tilstrekkeleg grunngjeving, vert utbetaling av refusjon/sjukepengar stansa. (Om me ikkje passar på kan arbeidsgjevar tape mykje pengar ) Kopi av oppfølgingsplanen skal sendast til lege/sjukemelder seinast etter 4 veker. Planen skal sendast til Nav ved behov for bistand. Reviderte/oppdaterte oppfølgingsplanar skal sendes inn til NAV ei veke før dialogmøte 2. Saksgang: Innan 4 veker skal arbeidsgjevar og arbeidstakar utarbeide ein skriftleg plan 1. Fyll ut planen som skal signerast av begge partar. Side: 4

5 2. Kopi av planen vert å senda til lege og rådmannskontor ved personalrådgjevar. 3. Oppfølgingsplanen vert sendt NAV dersom ein har behov for bistand. 4. Revidert oppfølgingsplan skal sendast NAV i forkant av dialogmøte 2. På den måten er planen sitt innhald sikra på forsvarleg måte og rett arkivert, samt at tenestemessige behov for tilgjengelegheit er ivareteken. 3.3 Dialogmøte Jfr arbeidsmiljøloven 4-6 skal arbeidsgjevar kalla inn arbeidstakar til dialogmøte 1, seinast innan 7 veker etter at arbeidstakar har vore helt fråverande frå arbeid som følgje av ulykke, sjukdom, slitasje eller liknande, med mindre det er openbart ikkje er naudsynt. Møtet skal også avhaldas for arbeidstakarar som er gradert sjukemeldt dersom arbeidsgjevar, arbeidstakar eller sjukemeldar meiner det har ei hensikt. 3.5 Sjukepengar Tysnes kommune betaler ut sjukepengar til den sjukemeldte i 52 veker. NAV Trygd betaler ut delvis refusjon for sjukepengar. I saker der arbeidstakar ikkje oppfyller sine plikter, kan sjukepengar stoppast. 3.6 Bedriftsintern attføring I tilfelle der leiar og arbeidstakar er einige om at alle moglegheiter innan eininga er vurdert og utprøvd utan å løyse saka, vert personalrådgjevar kontakta for vurdering av bedriftsintern attføring. Det same gjeld i saker der arbeidstakarane har gjentatt, periodisk fråvær over lang tid. 3.7 Gradert sjukemelding Med gradert sjukemelding meinast som hovudregel gradering i forhold til funksjon og ikkje tid i form av fråvær frå jobb. Den skal brukast dersom den sjukemeldte kan utføra deler av sine vanlege arbeidsoppgåver ved å bruka lengre tid på arbeidsoppgåvene. Gradert sjukemelding kan og brukast når den sjukemeldte delvis kan utføra nye eller andre arbeidsoppgåver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak. Ordninga kan ved vurdering eventuelt også nyttast i forhold til gradert sjukemelding med redusert arbeidstid. 4.0 Oppgåver med tidsfristar Tidsfrist, rolle og oppgåve Arbeidsgjevar Har ansvar for tidlegst mogleg å legga til rette for at sjukemeldt kan væra i arbeid. Skal dokumentera oppfølging Arbeidstakar Skal samarbeida og medvirka til å finne løysingar for raskast å komma attende i Eigenmeldt 1-8 dagar Ha skjema for eigenmld klart. Ta kontakt med den sjuke innan få dagar (dokumenter) Meld frå til næraste leiar om fråvær. Sei i frå om Sjukemelding >4 veker Utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med tilsett. Sende oppfølgingsplan til lege seinast ved 4 veker. Sendast Nav ved behov for bistand Delta i utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplanen. Sjukemeldt >7 veker Kalle inn til dialogmøte 1 Evaluere og revidere oppfølgingsplanen Planlegge kontakt med tilsett framover. Delta på dialogmøte på arbeidsplassen (dersom ikkje medisinske Sjukemeldt >8 veker Sjukemeldt >26 veker Sjukemeldt >1 år Halde Delta på kontakt. dialogmøte 2 med NAV Viss du ikkje er attende innan 8 veker må Send inn sist reviderte handlingsplan ca 1 veke før møtet. Delta på dialogmøte 2 som NAV innkallar til. Meld frå til personalrådgjevar i god tid. Ca 3 mnd før maksdato vert det sendt brev til tilsett. Delta på dialogmøte 3 om du vert innkalla. Du kan sjølv be om eit slikt møte ved å kontakta NAV Delta på dialogmøte 3 om du vert innkalla. Du kan sjølv be om eit slikt møte. Viss du fortsatt er sjuk må du Side: 5

6 arbeid. Sjukemeldar Skal motivere til heilt eller delvis i arbeid viss medisinsk mogleg tidsperspektiv Viss det er nødvendig med fråvær utover eigenmeldingsperioden må sjukemld skrivast. Kontinerleg vurdera gradert sjukemld Medvirke til å finne gode løysingar for å komme raskare attende i arbeid. vurdere gradering. Motta oppfølgingsplan frå arbeidsgjevar. årsaker er til hinder) Sei ifrå til arb.givar viss du ønskjer at lege eller andre skal delta på møtet. Delta på dialog møte om du vert innkalla. du levera ei utvida legeerklærin. Medvirke til å finne gode løysingar. Viss tungt- Delta på vegande dialogmøte 2 medisinske årsaker er til hinder for aktivitet, må dette doku menterast i ei ny sjukemelding søke bistand frå Nav. Etter 52 veke har du nådd maksdato og løn vert stoppa. Delta på dialogmøte 3 om du vert innkalla. Vurdere om arb.takar fortsatt er arbeidsufør med behov for ytelser frå NAV NAV Støttespelar. Har div arb.retta tiltak NAV sender informason til sjukemeldt Vurdere Kalle inn til om aktivitets dialogkravet er Møte 2. oppfylt slik at retten til sjukepengar er til stade. Kalle inn til dialogmøte 3 om nokon av aktørane ber om det Vurdere arbeidsretta tiltak eller arbeidsavklaringspengar Vurdere om behov for arbeidsretta tiltak frå NAV Tillitsvalde og verneombod skal bidra til at alt arbeid med sjukefråvær vert eit integrert HMT arbeid. Dei skal aktivt delta saman med leiinga i planarbeid for å få redusert sjukefråvær. Dei skal og gje råd og rettleiing til den sjukemelde. 5.0 Diverse skriv. 5.1 Innkalling til samtale innan 4 veker- / utarbeide oppfølgingsplan Næraste leiar skal kalla inn skriftleg til samtale innan 4 veker etter 1. sjukedag. På dette møtet skal leiar og sjukemeld saman laga ein oppfølgingsplan med tiltak og fristar. Planen skal underskrivast av begge partar. Planen skal evaluerast og reviderast. Avtal derfor nytt møte. Husk å dokumenter alt som vert gjort. Den sjukemelde kan velja å ta med t.v eller anna person ein har tiltru til på dette møte. Leiar skal senda kopi av planen til lege etter møtet Innkalling til dialogmøte 1. Side: 6

7 Næraste leiar kallar inn skriftleg til dette møtet. Møtet skal avhaldas innan 7 veker etter 1.sjukedag. Dialogmøte er eit møte mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, her skal ein ta utgangspunkt i oppfølgingsplanen og føra denne vidare. Evaluering av tiltaka og nye tiltak må førast inn. Andre aktørar som personalrådgjevar, NAV, bedrift helsetenesta og sjukemeldar kan kallast inn om det har hensikt. (arbeidstakar må sei seg samd om sjukemeldar skal kallast inn) 5.3. Brev til sjukemeldt når maksdato nærmar seg. Ved maksdato vert løn frå Tysnes kommune stoppa. Den sjukemeldte må ta kontakt med NAV for vidare yting om ein ikkje kjem attende i jobb. Næraste leiar må i god tid, ca 3 månader før maksdato, melda frå til personalrådgjevar slik at informasjonsskriv vert sendt ut. Dette skrivet skal sendast frå rådhuset. Vedlegg: 1: Innkalling til samtale innan 4 veker 2: Innkalling til dialogmøte 1. 3: Informasjonsskriv til sjukemeldt som nærmar seg maksdato. Side: 7

8 Til NN INNKALLING TIL MØTE De har no vore sjukemeldt sidan... Som arbeidsgjevar ønskjer me saman med Dykk å laga ein oppfølgingsplan. De vert difor kalla inn til eit møte.dag kl.. Kopi av denne planen vert sendt til sjukemeldar. Møtet vert halde.(arbeidsplass). Det vil vera mogleg for Dykk å ta med tillitsvald eller anna person De har tiltru til om De skulle ønskja det. Tysnes kommune er ei IA verksemd. Arbeidsgjevar pliktar å følgja opp den tilsette i løpet av og i etterkant av ein sjukdomsperiode. Arbeidsgjevar skal og sørgja for tilrettelegging slik at den tilsette kan komma raskare attende til arbeid. Arbeidstakar pliktar å samarbeida og medverka aktivt til å finna løysningar for å komma attende i arbeid raskast mogeleg, samt samarbeide i utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplan og dialogmøter. Me ønskjer Dykk god betring og velkommen til møte. Med vennleg helsing «namn næraste leiar» Tittel og tlf Side: 8

9 Til N:N. INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1. De har no vore sjukemeldt sidan (dato) Som arbeidsgjevar ønskjer me å kalla Dykk inn til dialogsamtale 1 innan 7 veker. I dette møtet skal me saman evaluera og revidera handlingsplanen som blei lagd (dato). De vert difor kalla inn til eit møte..dag kl. Møtet vert halde (arbeidsplass).det vil væra mogleg for Dykk å ta med tillitsvald eller anna person De har tiltru til om De skulle ønskja det. Tysnes kommune er ei IA verksemd. Arbeidsgjevar pliktar å følgja opp den tilsette i løpet av og i etterkant av ein sjukdomsperioden. Arbeidsgjevar skal sørgja for tilrettelegging slik at den tilsette kan komma raskare attende til arbeid. Arbeidstakar pliktar å samarbeida og medverka aktivt til å finna løysingar for å komma attende i arbeid raskast mogleg, samt samarbeida i utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplan og dialogmøter. Me ønskjer Dykk god betring og velkommen til dialogmøte! Med vennleg helsing «namn næraste leiar» Tittel og tlf Side: 9

10 Til NN Informasjonsskriv til sjukemelde som gjeld maksdato for sjukepengar. Når De no nærmar Dykk maksdato for sjukepengar, ønskje me å informera Dykk om at Dykkar rett til sjukepengar fell vekk. Etter våre opplysningar er Dykkar maksdato sett til.. Dette betyr at Tysnes kommune må stoppa Dykkar løn frå denne dato. Dersom De fortsatt er sjukemeldt må De søkja om anna yting frå NAV, frå dette tidspunkt. De må og hugse å søkja om yting frå Dykkar pensjonskasse parallelt med søknad om yting frå NAV. Ta kontakt med pensjonskontakten i kommunen. NAV vil kunna hjelpa Dykk med å avklara kva for ein yting som er aktuell for Dykk. Ta difor kontakt med Dykkar lokale NAV kontor. Kva for yting kan De søkje om frå NAV? Arbeidsavklaringspengar: Dette er ei yting for dei som treng lengre sjukemelding for så å koma attende til arbeid. Kravet er at De er under aktiv behandling med utsikt til å betre Dykkar arbeidsevne, eller i arbeidstrening med eit mål om å koma attende til stillinga innan rimeleg tid. Arbeidsavklaringspengar vert ytt óg til dei som treng endra kompetanse for å kvalifisera seg til ny stilling hos noverande eller anna arbeidsgjevar. Denne ytinga vert berre gjeven til dei som ikkje har moglegheit for å gå over i anna stilling hos noverande arbeidsgjevar med den kompetansen ein allereie har. Side: 10

11 Uførepensjon/førebels uførepensjon: Dette er ei yting for dei som ikkje kan vera i arbeidsrelatert aktivitet. Rett til nye sjukepengar De opparbeider Dykk nye sjukepengerettigheter hos NAV etter å har vore frisk og i arbeid i 26 veker. De har i denne perioden rett til sjukepengar i arbeidsgjevarperioden som er 16 dagar. Rett til å behalde stilling ved sjukefråvær. Etter vedvarande sjukdom og fråvær etter maksdato kan det etter Tysnes kommune sitt permisjonsreglement punkt: 5.3 verta gjeve 1 års uløna permisjon. Slik permisjon må De sjølv søkje om. Når permisjonstida etter dette punkt er over, skal arbeidsgjevar vurdera å avslutta arbeidsforholdet dersom den tilsette ikkje sjølv har sagt opp stillinga si. Kven har personalansvar for arbeidstakar etter maksdato? Dykkar næraste leiar har personalansvar for Dykk til De enten er attende i fast stilling eller til arbeidsforholdet er formelt avslutta. Dato: Dato:.. Personalrådgjevar Tilsett Dette skrivet er utferda i to eksemplar, og me ber Dykk returnera det eine i underskriven stand saman med permisjonssøknaden til Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal Side: 11

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 17/735-3 7046/17 040 TK/STAB/TOAK INNHALD Moglegheit der du fins i livet!... 3 2 LIVSFASEPOLITIKK PÅ ULIKE NIVÅ... 3 2.1

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar Føremål Rutine for sjukefråversoppfølging gjer arbeidsgjevar og arbeidstakar sine rettar og plikter synlege i arbeidstilhøve. Han skal bidra til å førebyggja fråvere og fråfall frå arbeidslivet. Han er

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar

Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar 1. Føremål Denne rutinen har til føremål å gjere tydeleg dei krava til kvalitet og framdrift som gjeld ved oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar i Hordaland fylkeskommune. Rutinen skal verke til at alle

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 27.05.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt

Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt Webinar: Eg skal ta kontakt med deg så snart eg har fått snakka med dei! Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tema Tilretteleggingsplikt arbeidsgivar Medverknadsplikt

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune Livsfasepolitikk for Tysnes kommune Tysnes kommune versjon 1-0, 26.05.2016 UGGDAL, 26.05.2016 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 16/529-1 3633/16 040 TK/STAB/LIER Moglegheit der du fins

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Stord kommune. - personalnytt

Stord kommune. - personalnytt Nr.2/15 Mai 2015 - personalnytt Saker av interesse: Velkomen til personalnytt Tenk Alternativt 2015 Sjekk ut Kurspakke for nye verneombod Forsikringsportal for tilsette Utdanning av eigne helsefagarbeidarar

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapporten sine målgrupper er kontrollutvalet, andre folkevalte, formelt ansvarlege i administrasjonen og utøvande fagfolk i administrasjon. Rapporten er eit offentleg dokument

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.01.2014 Tid : 11:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/14 14/42 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDET

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Til dette møtet har Astrid F. Selsvold og Atle Kvåle meldt forfall. Benthe Bondhus og Marte Malones vert innkalla.

Til dette møtet har Astrid F. Selsvold og Atle Kvåle meldt forfall. Benthe Bondhus og Marte Malones vert innkalla. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Administrasjonsutvalet Sunnhordland, Fylkeshuset Bergen Dato: 11.09.2014 Tid: 13:00 Til dette møtet har Astrid F. Selsvold og Atle Kvåle meldt forfall. Benthe Bondhus og

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Sjukefråvær i Helse Fonna. Utvikling og tiltak. Arkivsak 63/12 O Styresak 68/14

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Sjukefråvær førebygging og oppfølging

Sjukefråvær førebygging og oppfølging Side 1 av 6 1.0 Mål Retningslinja skal gi leiarar og medarbeidarar i Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om mål, ansvarstilhøve, roller og oppgåver knytt til førebygging av sjukefråvær og oppfølging

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE

TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE Godkjent i kommunestyret 12.12.17 Side 1 av 16 INNHALD 1 MÅLSETJING... 3 2 PlANLEGGE OG FØREBUING... 3 3 OPPFØLGING OG EVALUERING... 3 4 ANSVARLEGE...

Detaljer

Oversikt over tenesteområde for personalavdelinga, bedriftshelsetenesta og NAV Arbeidslivssenter

Oversikt over tenesteområde for personalavdelinga, bedriftshelsetenesta og NAV Arbeidslivssenter PERSONALAVDELINGA BEDRIFTHELSETENESTA - Sykehuset Telemark (STHF) Personalsjef: Hilde Bakkåker Siri Stangeland Personalrådgjevar: Jørn Aabø og Telefon: 35 00 30 82/48 16 85 15 Oda Hoftun E-post: sstang@sthf.no

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv

Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv Tingvoll kommune har inngått samarbeidsavtale med trygdeetaten om et mer inkluderende arbeidsliv. For arbeidstakerne

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer