Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hmt- handbok for. Sotra vgs."

Transkript

1 for Sotra vgs. September 2009

2 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Prosedyrar for helse, miljø og tryggleik Hmt - mål for Sotra vgs Ansvar, mynde og oppgåver i høve helse, miljø og tryggleik Arbeidsgjevar Arbeidstakar...Feil! Bokmerke er ikke definert Verneombod Ansvarleg brannvernleiar AKAN- hovudkontakt IK- koordinator Arbeidsmiljøutvalet Tilknyting til verne- og helsepersonale Møte/informasjonstiltak/planlegging/hmt- opplæring Oversikt over oppdateringar av internkontrollhåndboken Dokumentasjon frå kartleggingar Dokumentasjon på utførte tiltak Handlingsplan Rapporterte avvik Gjennomført opplæring HMS- opplæring Dokumentasjon av nøkkeltal Statistikk for sjukefråvær Statistikk for personalomsetting Statistikk for skadar Stillingsbeskrivingar Andre hms- dokument... 15

3 Side 3 av 15 1 DISTRIBUSJON AV HMT- DOKUMENT Oversikt over kva for hmt- dokument som finst og kor dei er plassert er skrivne ned i Dokumentoversikta fremst i hmt- permen. 2 HMT- SYSTEM ETTER FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER 2.1 Prosedyrar for helse, miljø og tryggleik Måten Sotra vgs. møter krava til internkontroll for helse, miljø og tryggleiksområdet på er beskrive i ulike prosedyrar, instruksar, skjema og retningslinjer som er arkiverte i eigne prosedyrepermar fordelt på dei ulike avdelingane ved skulen. Oversikt over lovar og forskrifter som gjeld hmt finst i dokumentet Oversikt over lovar og forskrifter, som ligg fremst i hmt- permen. 2.2 Hmt - mål for Sotra vgs. Vi vil førebyggje ulukker, miljø- og helseskadar for å skape trivsel på arbeidsplassen. Drifta skal gje minst mogeleg påverknad på det ytre miljøet. Helse, miljø og tryggleik vert planlagt og prioritert på lik linje med undervisning, service og økonomi. Vi arbeider for å halde sjukefråværet under 6% og freistar å auke avgangsalderen for dei tilsette med 1 år. 2.3 Ansvar, mynde og oppgåver i høve helse, miljø og tryggleik Arbeidsgjevar «Arbeidsgiveren skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov, og at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten» (AML 14) Per Morken er rektor ved Sotra vgs. Erik Strøm er ass.rektor for heile skulen og fungerer ved rektor sitt fråvær. Grethe Hagenes og Steinar Våge er dagleg leiar ved avd. Sund. Den einskilde arbeidstakar skal rette seg etter dei mål og avgjerder som blir fatta ved arbeidsplassen og delta i utforminga av dei. Arbeidstakarane skal kjenne til lover og forskrifter som gjeld for arbeidet deira. Alle har plikt til å melde frå om feil og manglar som kan medføre dårlegare hmt- tilhøve, jfr. FSHMS. Alle skal gjennom praktisk handling vise ansvar for eigen og andre si trivsel og helse.

4 Side 4 av 15 "Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten." (AML 16) Verneombod " Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet" og "at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov." (AML 26). Verneombodet blir valt etter "Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg". Arbeidstilsynet etter 25 i AML. Melding blir gitt Paul Bakken er valt som hovudverneombod frå og verneombod for Stusp. for same periode Nils Arne Forland er verneombod for BA/HS frå Geir Hamlott er verneombod for TIP/EL frå Grete Klepsvik er verneombod for RM/SS frå Inger Gerny Skram er verneombod for andre tilsette Bildøy frå Vigdis Pedersen er verneombod for andre tilsette i Sund frå Verneområde Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening (bedriftsklubb) etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Er det flere lokale fagforeninger ved virksomheten, fastsetter de i fellesskap inndelingen av verneområder etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Blir fagforeningene ikke enige, avgjør arbeidsgiver inndelingen. Finnes det ingen lokal fagforening, avgjør representanter utpekt av arbeidstakerne denne inndelingen etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. "Verneområde" er eit avgrensa område som skal ha eige verneombod. Verneområdet skal vera klart avgrensa og må ikkje vera større enn at verneombodet kan ha full oversikt og ivareta oppgåvene sine på forsvarleg måte. Sotra vgs. har følgjande verneområde: TIP/EL RM/SS Studiespesialisering Bildøy Studisespesialisering Sund/ID/DH BA/HS. Andre tilsette Bildøy Andre tilsette Sund

5 Side 5 av Ansvarleg brannvernleiar Ansvarleg leiar for brannvernet representerer eigar/brukar og skal ha mynde til å fatte avgjerder ilag med brannvesenet under branntilsyn. Vedkommande skal vere kjent med alle retningslinjer for brannvern, brannsikring og branntilsyn. Han skal syte for gjennomgang av brannsikringstiltak samt ta leiinga, varsle og fordele pliktene i akutte situasjonar. Driftsleiar Ørjan Sandanger er ansvarleg brannvernleiar ved avd. Bildøy. Vaktmeister Odd B. Rasmussen er ansvarleg brannvernleiar ved avd. Sund AKAN- hovudkontakt AKAN står for «Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani». AKAN- kontakten har ansvar for å informere om og arbeide førebyggjande med AKAN i organisasjonen. AKAN- kontakten skal delta som rådgjevar i enkeltsaker. Tormund Wågø er AKAN- kontakt avd. Bildøy Jon Egil Heggstad er AKAN-kontakt avd. Sund IK- koordinator IK- koordinator har i oppgåve å følgje opp hmt - systemet og hmt - handboka slik at desse er ajourførte og operative. Fagleiar Audun Ølnes er IK- koordinator Arbeidsmiljøutvalet Utvalsordninga når det gjeld arbeidsmiljøet er under endring i Opplæringssektoren i fylket, og lokalt arbeidsutval vert oppretta frå 1. mai 2004 etter retningslinjene i Forskrift om verneombod og arbeidsmiljøutval, samt rundskriv HF-1/2004. Samansettinga av AMU blir som følger: Frå arbeidsgjevarsida: Rektor, avd.leiar ST,dagleg leiar avd. Sund, kontorleiar Frå arbeidstakarsida: Hovudverneombod, lærar avd. Bildøy, lærar avd. Sund, representant frå andre tilsette Frå elevane: 2 skolemiljørepresentantar 2.4 Tilknyting til verne- og helsepersonale Sotra vgs. nyttar fylket si hmt- teneste som verne- og helsepersonale. Frivillig helsekontroll vert tilbydt dei tilsette hos lege Kåre Aksnes. I tillegg har skulen tilgang til helsesøster og lege frå kommunen. Helsesøster og lege møter 4 timer i veka ved avd. Sund. Helsesøster møter 2 dagar i veka og legen 1 dagar i veka ved avd. Bildøy. Desse yter helsetenester, rådgjeving og informasjon for elevane, og gjennomfører hygieneinspeksjonar.

6 Side 6 av Møte/informasjonstiltak/planlegging/hmt- opplæring Sotra vgs. har følgjande møtearenaer der arbeidsmiljø er tema: Namn på møte Frekvens Deltakarar Tema m/relevans for hmt Leiarmøte 1 x pr. veke Avd.leiarar, ass.rektor, Arbeidsmiljø ved behov rektor. Infomøte for ped. pers. 2 x pr. termin Alle lærarar Arbeidsmiljø ved behov I tillegg har skulen eiga heimeside med oppdatert informasjon, også i høve arbeidsmiljø Oversikt over oppdateringar av internkontrollhåndboken Versjon Kapittel Endra dato Merknad Første utgåve av htm- systemet Ny utgåve av hmt- handboka Ny utgåve av hmt- handboka, revidering av alle prosedyrar og skjema Ny utgåve av hmt-handboka, revidering av alle prosedyrar og skjema Ny utgåve av hmt-handboka, revidering av alle prosedyrar og skjema Ny utgåve av hmt-handboka, revidering av alle prosedyrar og skjema

7 Side 7 av 15 DOKUMENTASJON

8 Side 8 av 15 3 DOKUMENTASJON FRÅ KARTLEGGINGAR

9 Side 9 av 15 4 DOKUMENTASJON PÅ UTFØRTE TILTAK 4.1 Handlingsplan

10 Side 10 av 15 Handlingsplan for Ansvarlig leder: Nr Dato Korrigerande tiltak/planar Ansvar Frist Utført

11 Side 11 av 15 5 RAPPORTERTE AVVIK

12 Side 12 av 15 6 GJENNOMFØRT OPPLÆRING HMS- opplæring Sett inn oversikt

13 Side 13 av 15 7 DOKUMENTASJON AV NØKKELTAL Statistikk for sjukefråvær Statistikk for personalomsetting Statistikk for skadar

14 Side 14 av 15 8 STILLINGSBESKRIVINGAR

15 Side 15 av 15 9 ANDRE HMS- DOKUMENT (møtereferat, brev, rundskriv m.v.)

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer