Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar"

Transkript

1 Side 1 av Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering skal skolane avdekke risikofylt arbeid og sikre gjennomføring av førebyggande og avbøtande tiltak. 2.0 Omfang Arbeidsmiljølova 3-1 krev at alle verksemder skal kartlegge risikoen på arbeidsstaden. Det er arbeidsgivar som har ansvaret for å gjennomføre kartlegginga og utarbeide handlingsplanen ved avdelinga. Retningslinjene inngår i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt systematiske HMS-arbeid. Jfr. HMS-systemhandboka; kap. 3 om kartlegging og avviksregistrering, kap.4 om handlingsplanar og kap. 5 om rapportering og dokumentasjon. Retningslinjene gjeld for alle elevar og tilsette i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune og er særskilt relevant for følgjande yrkesfaglege utdanningsprogram: - elektrofag - design- og handtverksfag - restaurant- og matfag - bygg- og anleggsteknikk - teknikk og industriell produksjon - naturbruk 3.0 Ansvar 3.1 Fylkesrådmannen er ansvarleg for desse retningslinjene. HMS-koordinator på fylkesnivå er ansvarleg for revisjon av retningslinjene. 3.2 Rektor har på vegne av skoleeigar ansvar for HMS-arbeidet ved skolen og skal sørge for at det blir utført risikovurdering i samsvar med desse retningslinjene. 3.3 Arbeidstakar plikter å delta i arbeidet med risikovurdering og melde frå om forhold som kan vere ein trussel for arbeidsmiljøet for tilsette og elevar. 4.0 Førebyggande arbeid på den enkelte skole 4.1 Tilsette Retningslinjene skal være gjennomgått og gjort kjent blant alle tilsette på aktuelle avdelingar. Retningslinjene og korleis vi arbeider med førebygging og innarbeiding av gode rutinar på arbeidsplassar for å unngå helsefare, skal minimum 1 gang pr. år vere tema på personalmøte for dei aktuelle avdelingane. 4.2 Elevar I samsvar med forskrift om ordensreglement for i Møre og Romsdal skal det vere eit ordensreglement ved kvar skole.

2 Side 2 av 9 Ved gjennomgang av ordensreglementet skal elevane involverast i det førebyggande arbeidet ved skolen. Den enkelte skole må difor gjennomføre aktivitetar frå oppstart av det enkelte skoleår som sikrar at elevane er kjent med kva arbeids- og læringsmiljø vi ønskjer og korleis brot på ordensreglementet og tryggleiksrutinar vil bli følgt opp frå skolen sin side. Det er viktig å integrere HMS som ein del av fagopplæringa, og skolen må innarbeide gode tryggleiksrutinar ved bruk av potensielt farlege maskiner og utstyr. Risikovurdering bør inngå i opplæringa, slik at elevane blir kjent med aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer. For å dokumentere HMS-opplæringa knytt til bruk av maskiner, kan vedlagte bruksløyve maskiner og utstyr nyttast. (Sjå vedlegg pkt. 10.3) 5.0 Metode for risikovurdering (kjelde: Arbeidstilsynet) Leiar på aktuell avdeling skal i samråd med verneombodet sørgje for at det blir planlagt gjennomføring av risikovurdering. HMS-koordinator og/eller verneleiar, faglærarar og elevar skal engasjerast i sjølve risikovurderinga. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderinga: Kva kan gå galt? Kva kan vi gjere for å hindre dette? Kva kan vi gjere for å redusere konsekvensane dersom det skjer? Ei enkel risikovurdering kan gjerast i fire trinn Trinn 1: Finn farekjeldene Trinn 2: Kva kan skje og kor sannsynleg er det? Trinn 3: Kva kan vi gjere for å hindre det? Trinn 4: Tiltak og vidare arbeid I retningslinjene inngår to hjelpeskjema: - Hjelpeskjema for risikovurdering - Handlingsplan etter gjennomført risikovurdering Desse følgjer som vedlegg, sjå pkt og På nettsida til arbeidstilsynet finn du om lag same skjema i pdf-format. 6.0 Rapportering og dokumentasjon 6.1 Rapportering av avvik Alt arbeid som kan medføre risiko for helse, miljø eller tryggleik skal kartleggast og risikovurderast på lågast mogleg nivå. Avvik skal, om feilen ikkje straks kan rettast opp, umiddelbart dokumenterast og rapporterast vidare. 6.2 Handlingsplan Dersom risikovurderinga avdekker farekjelder, skal det settast i gang risikoreduserande tiltak. Risikoreduserande tiltak som ikkje kan gjennomførast omgåande skal innarbeidast i handlingsplan.

3 Side 3 av 9 Handlingsplanen skal vise både tiltak som kan løysast innanfor skolen sine økonomiske rammer, medrekna evt. tidlegare opparbeidde reservar, og tiltak som er så omfattande at skolen ikkje maktar heilt eller delvis å gjennomføre tiltaket utan økonomisk medverknad frå fylkeskommunen sentralt. 6.3 Behandling i AMU Både risikovurderinga og handlingsplanen skal behandlast i AMU ved skolen. Skjema for risikovurdering, handlingsplan og protokoll frå AMU-møtet skal dokumenterast i HMS-arbeidsboka ved skolen. 7.0 Dokumentasjon som skal ligge føre i risikobelasta arbeidslokale 7.1 Dokumentasjon som skal vere lett tilgjengeleg for elevar og tilsette i spesielt risikoutsett arbeid/undervisning som t.d. verkstadar/ kjøkken/ laboratorium: Skaderegistreringsrutinar Aktuelle lover, forskrifter og vegleiingar Bruksanvisningar Rutinar som t.d.: - opplæringsrutinar for forsvarleg bruk av maskinar/ utstyr (sjå eksempel i vedlegg 10.3 Bruksløyve for maskinar og utstyr) - tryggleiksrutinar for kvart arbeidslokale med tydelege krav til personleg verneutstyr - reinhald av arbeidslokale - brannvernrutinar - avfallshandtering Stoffkartotek (ecoonline) 7.2 Dokumentasjon som skal vere lett tilgjengeleg hjå HMS-koordinator i driftseininga: Kartleggingar/ pålegg som er aktuelle for arbeidslokalet, t.d.: tidlegare gjennomførte risikovurderingar vernerundar tilsynsrapportar (t.d. brannsyn, tilsyn frå arbeidstilsynet) 8.0 Skade som oppstår i samband med bruk av maskiner og utstyr Ved personskade som medfører at elev/tilsett må oppsøke lege, skal eigne skademeldingsskjema til NAV-kontoret og forsikringsselskapet nyttast. HMS-koordinatoren skal ha kopi av alle meldingsskjema. Rapporteringsskjema som skal vere oppbevart i skolen sin ekspedisjon: Melding om arbeidsskade/ ulykke, arbeidsrelatert sjukdom/ helseplage, jfr. vedlegg 10.4 Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom påført under arbeid på norsk eller utanlandsk landterritorium (NAV ) Skademelding for ulykkes-/yrkesskadar til KLP forsikring

4 Side 4 av 9 Ved arbeidsulykke som har medført død eller alvorlig skade, har AML 5-2 særskilte føresegner. Slike ulykker skal varslast til Arbeidstilsyn på eige skjema og til politi telefonisk, og stadfestast skriftleg med blankett Det vil i tillegg kunne bli kravd særskilt skaderapport. 9.0 Referansar og ytterlegare informasjon Arbeidsmiljøloven 3-1 (2), 3-2, 4-1 (2) Forskrift om maskiner (best.nr. 522, Arbeidstilsynet) Forskrift om arbeid av barn og unge (best.nr. 554, Arbeidstilsynet) Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best.nr. 555, Arbeidstilsynet) Ordensreglement i i Møre og Romsdal Arbeidstilsynet: Risikovurdering (www.arbeidstilsynet.no) Lovar, forskrifter m.v.: Lovdata (http://www.lovdata.no/) Regelverk for ulike bransjar: Regelhjelp (http://www.regelhjelp.no/) 10.0 Vedlegg 10.1 Hjelpeskjema for risikovurdering Handlingsplan Eksempel på bruksløyve for maskinar og utstyr som kan medføre ulykke/helseskade Melding om arbeidsskade/ ulykke, arbeidsrelatert sjukdom/ helseplage.

5 Side 5 av Hjelpeskjema for risikovurdering Sett eit kryss i kvart fargefelt for kvar horisontal linje. Multipliser tala over kryssa og før summen opp under Produkt. Til slutt prioriter etter høgaste produktverdi (Sjå dei to eksempla nedst i skjemaet) Avvik: Arbeid og forhold i verksemda som kan medføre risiko (fare og problem) Har skjedd fleire gonger Sannsynleg Kan skje Har skjedd Tenkeleg Død Konsekvens Kan føre til Varig skade Forbigåande skade Avvik Produkt Prioritet Eksempler: Sveising (røyk/gass) x x 6 1 Dreiing (spon i øyet) x x 4 2 Overfør til handlingsplan i prioritert rekkefølgje

6 Side 6 av Handlingsplan Skole: Deltatt ved utarbeiding: Plan gjeld for periode: Prioritet Utstyr Avvik Tiltak Frist Gjennomføring Ansvarleg Ca. kostnad Søknad om midlar utover skolen sitt rammebudsjett (sett X) Sum:

7 Side 7 av Bruksløyve maskinar og utstyr Skjemaet må utfyllast for å få godkjenning til å arbeide med maskinar og utstyr ved v.g. skule. Endeleg godkjenning i eigen attest. Elev: Maskina/ Utstyret sitt namn: Maskina/ Utstyret kan brukast til (bruksområde): Dette må eg vere forsiktig med (tryggleiksmoment): Før arbeidet startar (sikkerhetsutstyr som må vere på plass): Sikkerhetsreglar undervegs i arbeidet: Ordensreglar etter avslutta arbeid: Vurdering av faglærar: Om eleven sine svar på spørsmåla: Om eleven sine praktiske øvingar: Faglærar/ assistent kan skrive inn for eleven om forarbeidet vert gjort munnleg.

8 Side 8 av 9 Bruksløyve maskinar og utstyr Eg lovar å arbeide i samsvar med dei lovar, forskrifter og retningslinjer som gjeld for arbeid på maskinar og utstyr. Eg lovar å følgje skulen sine reglar for arbeid på verkstadane. Under alt arbeid skal faglærar vere til stades på verkstaden. Eleven si underskrift:.. Faglærar si godkjenning gjeld følgjande maskinar og utstyr: Maskin/ Utstyr: Faglærar si underskrift: Eleven og faglæraren skal ta vare på kvart sitt eksemplar. Ved alvorlege brot på godkjenninga kan faglærar trekke tilbake godkjenninga til ny opplæring er gjennomgått og godkjent.

9 Side 9 av Melding om arbeidsskade/ulykke, arbeidsrelatert sjukdom/ helseplage.

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune Handbok i informasjonstryggleik Versjon 02 mars 2010 Informasjonstryggleik Side 1 av 23 Forord er ein viktig produsent av tenester innan område som t.d. utdanning, samferdsel, næringspolitikk, kultur og

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer