Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009."

Transkript

1 I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate LEVANGER VEDTAKOM PÅLEGG ÅSEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole Til stede fra skolen: Rektor Torje Munkeby, verneombud Heidi Dolmseth, assistent Ann- Rita Rønning, lærer Liv Skjerve og vaktmester Lars Morten Nordgård. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektørene Norunn Kjelbotn Larsen og Gunvor Steinkjer So Istad. Det vises til varsel om pålegg av , hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har mottatt en samlet tilbakemelding fra Levanger kommune, datert Tilbakemeldingen vil bli kommentert under det enkelte påleggspunkt. Når det gjelder pålegg nr. 3 i varselet, så har dette kommet inn ved en feil. Dette er slettet, men påleggsnummereringen er endret, og er i samsvar med nummereringen i begrunnelsen. Vi beklager denne feilen. Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolen er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning " Med skolen som arbeidsplass". I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med å skape godt inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne i skolen. Et godt arbeidsmiljø er helsefremmede og forebyggende med hensyn til sykefravær og utstøting. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Det handler altså om i størst mulig gad å f:jerne mulige arbeidsrelaterte årsaker til helseplager og sykefravær. Et av virksomhetens viktigste redskap for å sørge for dette er gjennom det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet). Systematisk HMS-arbeid er å forebygge sykdom ved å redusere risikofaktorene som forårsaker sykdom. Tilsynsgjennomforingen Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 5 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede MØTE 2: Gruppesamtafe med 3 arbeidstakere. POSTADRESSE Postboks 4368 Hospitalløkkan 7417 Trondheim Norge E-POST INTERNETT TELEFON ORGANISASJONSNR TELEFAKS

2 I A var REFERANSE 2 MØTE 3: Oppsummering av funn som ble avdekket under tilsynet. Møtet ble gjennomført med rektor og vara verneombud. Beskrivelse av tilsynsbesøket Under tilsynet hadde Arbeidstilsynet fokus på følgende tema: Verneombud/ sikring av arbeidsmiljøkompetanse Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet Rapportering av avvik (uheldige forhold) Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer: Konflikter, omstillinger, vold og trusler Organisering og tilrettelegging av arbeidet - Rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Under tilsynet ble blant annet følgende konstatert: Åsen barne- og ungdomsskole har 250 elever og 39 ansatte. Skolen har inndelt trinnene i tre med ett team for hver av gruppene. Levanger kommune er en IA-virkosmhet og skolen er medlem av en felles bedriftshelsetjeneste. Rektor ble ansatt i oktober Skolen ble nyrenovert i 2007, med nytt administrasjonsbygg i Av de tre vi snakket med i ansattegruppa var det en som ikke er underlagt rektors myndighet og en som var nytilsatt. På bakgrunn av sammensetningen av gruppen er vi usikker på om de kan sies å være er representative for de ansatte. Positive observasjoner: Under tilsynet gir de ansatte uttrykk for at de har et godt arbeidsmiljø med gode kollegiale relasjoner. Stor tillit til ny rektor har åpen dør og er aktivt undersøkende i forhold til hvordan ansatte har det. Det gjennomføres tilretteleggingstiltak for ansatte som har behov for dette. Samarbeidet mellom verneombud, tillitsvalgte og ledelse fungerer godt. Forbedringsområder: Kommunikasjon og medvirkning Det ble opplyst på tilsynet at virksomheten har en rekke fora for kommunikasjon og informasjon, ekempelvis klubbmøter, rektors time, teammøter, samarbeidstid, egne møter assistenter og leder for SFO. Det ble opplyst om at assistentene ikke deltar i møter med lærerne. Verneombud og rektor har møter før og etter vernerunder og ellers ved behov. Det gjennomføres medarbeidersamtaler. I henhold til skolens årsplan for 2009 går det fram at skolen skal ha fast møtetid for leder og vernombud og at det skal lages en møteplan som føres inn i årsplanen. Etter det vi forstår er ikke dette utarbeidet enda. Det vil være en forbedring om også assistentene kan delta på møter hvor tema som omhandler deres arbeidssituasjon blir diskutert, eller at dere på annen måte sikrer at også de ra r tilstrekkelig informasjon.

3 A VAR REFERANSE 3 Sykefravmsrutiner Virksomheten har en sykefraværsrutine som gjelder for Levanger kommune (samkommunen). Denne ble sist revidert i februar Den er derfor ikke oppdatert i forhold til lovendringen av 1. mars Det skal utarbeides en oppfølgingsplan senest innen det har gått 6 uker. Det vil være en forbedring om virksomheten sørger for å oppdatere sine rutiner for oppfølging av sykmeldte. Systematisk HMS-arbeid I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge arbeidsmiljøutfordringer og farer, risikovurdere disse og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer. Internkontrollforskriften krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMS-aktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som fmnes i virksomheten. I henhold til InternkontorlIforskriften 5, 2. ledd nr 7 kreves det at det utarbeides skriftelige rutiner som beskriver de ovennevnte aktiviteter. Dette for å sikre at internkontorllsystemet skal fungere som forutsatt og være det styringsverktøyet på HMSområdet som loven krever. Åsen barne- og ungdomsskole har utarbeidet en "årsplan for HMS" for Virksomheten synes å ha god oversikt over arbeidsmiljøforhold som kan påvirke de ansattes helse og velferd, blant annet på bakgrunn av det som avdekkes i møter, medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, vernerunder og andre arbeidsmiljøundersøkelser. Det er utarbeidet en "handlingsplan for vedlikehold og forbedringer", datert Dette gjelder i hovedsak bygningsmessige forhold. Det ble informert om at de ansatte vi snakket med opplever som de største arbeidsmiljøutfordringene er blant annet store klasser, mangler klasserom og pulter, trangt på arbeidsrom. Mange elever med enkeltvedtak kan også være en utfordring. Nye oppgaver og krav til dokumentasjon ser ut til å taldes bra. De ansatte vi snakket med var ukjent med at det var utarbeidet handlingsplan etter arbeidsmiljøundersøkelsene. Det er lite dokumentasjon som kunne framlegges på aktivitet etter den sentrale medarbeiderundersøkelsen. Vi er gjort kjent med at det tidligere har væit en konflikt i virksomheten, og at det i denne perioden ikke er blitt prioritert. Det vil være en forbedring om virksomheten sørger for at det utarbeides tidfestet handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene med referanser til funnene og at tiltakene som skal iverksettes er så konkrete som mulig. Under tilsynet ble det også avdekket et avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstilsynet gir derfor folgende pålegg: Begmnnelse for pålegg Avvikshåndtering Arbeidsmiljøloven 4-1 (2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 sier at virksomheten skal ha et system for melding av avvik og håndtering av disse. Systemet skal sørge for at arbeidstakeme kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tifiegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for å informere de ansatte om hvordan avvik skal meldes for å sikre at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2 og 8.

4 / VAR REFERANSE 4 På tilsynet ble det avdekket at det ikke er utarbeidet et overordnet avvikssystem. Det ble opplyst fra de ansatte vi snakket med at de tar det opp med rektor hvis feil og mangler oppstår. Vi fikk fremlagt et eksempel på et utfylt skjema "forbedringsmelding/ avviksregistrering" og en veileder til denne. Etter det vi forstår er det hovedsakelig forhold knyttet til bygningsmessige forhold som blir meldt som avvik. I henhold til ovennevnte lovkrav skal melding omfatte alle forhold som berører de ansattes helse og velferd. I henhold til "veileder til avviksskjema" ser det ut til at forhold knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold ikke er defmert som avvik. Det har, etter det vi forstår, ikke væt i. noen gjennomgang av, eller avklart hva som anses som avvik i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Hensikten med å melde avvik er blant annet å få en oversikt over omfang, alvorlighetsgrad, hyppighet og hvem det berøre for å unngå og å forebygge at slike hendelser eller forhold gjentas. Det vil også være nødvendig å defmere hva som anses som avvik i forhold til HMS-lovgivningen, og at dette gjøres kjent for de ansatte. I kommunens tilbakemelding av , blir det kommentert at det ikke medfører riktighet at det ikke er utarbeidet et overordnet avvikssystem. Det er utarbeidet et skjema med veiledning.i tilbakemeldingen gis det videre en beskrivelse av hvilke planer kommunen har for å forbedre avvikssystemet. Utkast til prosedyre for avviksregistrering for oppvekst i det nye systemet, er vedlagt tilbakemeldingen. Det bes om at fristen blir satt til Pålegget gis som varslet, med ny frist. Vold og trusler Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at de ansatte ikke skal utsettes for psykiske eller fysiske belastninger og at arbeidstakere skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, jfr. arbeidsmiljøloven 4-3 (4). Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser om at arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte får opplæring, øvelse og instruksjon i å håndtere situasjoner som representerer ulykkes- eller helsefarer forbundet med arbeidet, jfr. Arbeidsmiljøloven 3-2. Det ble opplyst at skolen har enkeltelever som kan ha adferdsproblemer med utagering. Vi forstår det slik at det har forekommet episoder av utagering i form av vold/ trusler. Vi fikk opplyst at de situasjonene som har oppstått har vært håndtert. Skolen har, etter det vi forstår, en "beredskapsgruppe" og verneombudet opplyser om at det er gitt noe opplæring fra en kollega som har erfaring på området. Skolen har imidlertid ingen skriftlig rutine for håndtering av vold og trusler. Arbeidsmiljøloven angir at rutiner for håndtering av vold, trusler og trakassering skal være tilgjengelig for alle ansatte som kan utsettes for slike episoder, og ved behov skal det også gis opplæring for å håndtere dette på en betryggende måte. Rutinene må også inneholde informasjon om hvordan ansatte skal følges opp i etterkant av slike episoder (defriefmg). De ansatte skal informeres om at slike rutiner er tilgjengelige og skal følges. I kommunens tilbakemelding av blir det kommentert at den overordnede rutinen krever at det enkelte arbeidssted skal utarbeide interne rutiner og vurdere tiltak for å redusere og håndtere vold og trusler. Det bekreftes i tilbakemeldingen at dette ikke er gjort. Pålegg blir gitt som varslet.

5 I A VAR REFERANSE 5 Konflikthåndtering Arbeidsmiljøloven 4-3 (3) presiserer som et krav til det psykososiale arbeidsmiljøet at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. For å forebygge at de ansatte utsettes for overtredelser av disse bestemmelsene, skal virksomheten ha rutiner for hvordan slike tilfeller skal fanges opp og håndteres og da som tidlig som mulig. Under tilsynet ble det avdekket at det tidligere har forekommet konflikt ved skolen. Vi forstår det slik at skolen pr. dato ikke har noen pågående eller tilløp til konflikter. Virksomheten kunne ikke legge fram rutiner for hvordan konflikter skal håndteres. I tilbakemeldingen går det imidlertid fram at kommunen har utarbeidet en egen rutine for konflikthåndtering. Rutinen må gjøres kjent for de ansatte. I kommunens tilbakemelding av vises det til kommunens nylig utarbeidede rutine for konflikthåndtering. Deler av det varslede pålegget faller dermed bort, men den delen av pålegget som sier at virksomheten må sørge for at alle arbeidstakere er kjent med rutinen for håndtering av konflikter blir gitt som varslet. Dette er nå angitt som pålegg nr 3. Omstilling Arbeidsgiver plikter å forebygge at omstillinger fører til negative konsekvenser for arbeidsmiljøet jfr. arbeidsmiljøloven 3-1(2) d. Plikten til å dokumentere aktivitetene skriftlig følger av internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr.6. Forhåndsvurderinger vil omfatte alle arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirkes av endringen, både fysiske og psykiske faktorer. For å sikre at aktivitetene gjennomførers når det er nødvendig, er det påkrevd med rutiner som sikrer dette, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. For at de ansatte skal mestre/ bearbeide omstillingsprosesser på en god måte, vil det være avhengig av graden av informasjon, kommunikasjon, medvirkning og medbestemmelse. Rutinen må derfor sikre at dette ivaretas på en god måte, jf arbeidsmiljøloven 4-2 (2) c) og e) og 4-2 (3). Det er viktig at rutinen omfatter alle typer omstilling som har betydning for arbeidsmiljøet for de ansatte, ikke bare omhandle nedbemanning. Det fremkom i tilsynet at virksomheten mangler en slik rutine. Skolen har vært igjennom flere reformer de senere årene, noe som har medført nye arbeids/ samarbeidsformer, ny organisering (team), ny ledelse, ny administrasjon, nybygg + oppussing etc. Det ble opplyst om at det har vært bra opplæring ilbm det nye med data/ nye læremidler. Det ble opplyst på tilsynet at ingen kjenner til at det fmnes en skriftlig rutine for omstilling. I kommunens tilbakemelding av går det fram at når det gjelder påleggspunkt 5 i varslet, omstilling, viser dere til at kommunen har laget egen rutine for "Lokal avtale ved nedbemanning". Videre at arbeid med omstilling er nedfelt i kommunens Personalpolitiske handlingsplan. Det er nye bra som står i disse dokumentene om hvordan kommunen skal sikre informasjon, kompetanseutvilding og medbestemmelse generelt. Vi oppfatter det slik at kommunen jobber seriøst med dette. Vårt pålegg går imidlertid på å sikre at det ved alle typer omstilling, skal sikres at det gjennomføres konsekvensvurderinger. Rutinen må ikke bare omhandle nedbemanning. Også andre typer omstillinger kan få store arbeidsmiljomessige konsekvenser. Det er derfor viktig at rutinen sikrer at det gjennomføres konsekvensvurderinger også når det gjelder andre typer omstillinger.

6 VA VAR REFERANSE 6 Rutinen må også sikre at verneombud blir involvert i en tidlig fase, ikke bare tillitsvalgte, som hovedavtalen har fokus på. Pålegget gis derfor som varslet. Dette er nå angitt som pålegg nr. 4. Pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg, og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Avvikshåndtering Virksomheten skal ha et system for avvikshåndtering, jfr. arbeidsmiljøloven 4-1 (2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Rutinen skal i henhold til internkontrollforskriftens 5, 2. ledd nr 2 gjøres kjent for de ansatte. Frist for gjennomføring Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen med beskrivelse av hvordan den er gjort kjent blant de ansatte. 2. Vold og trusler Virksomheten må utarbeide en skriftlig rutine for hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres. Den må også beskrive hvordan berørte arbeidstakere følges opp, jfr. Arbeidsmiljøloven 4-3 (4) og 3-1(2) og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Rutinen skal henhold til internkontrollforskriften 5, 2 ledd nr 2, gjøres kjent for de ansatte. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen med beskrivelse av hvordan den er gjort kjent blant de ansatte. 3. Konflikthåndtering Virksomheten må sørge for at alle arbeidstakere er kjent med rutinen for håndtering av konflikter, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan informasjonstiltak er gjennomført. 4. Omstilling Virksomheten skal etablere skriftlige rutiner for å sikre at det gjennomføres en vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser i forkant av endringer og omstillinger i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1(2) d, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen.

7 I / VÅR REFERANSE 7 Skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegget er etterkommet, skal sendes Arbeidstilsynet. Pålegget anses ikke oppfylt før slik melding er mottatt av Arbeidstilsynet. Meldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller dennes stedfortreder. Meldingen kan også undertegnes av verneombud/ ansattes representant. Mulige konsekvenser av at påleggene ikke oppfylles innen fristen Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet ilegge en løpende tvangsmulkt eller engangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil pålegget er etterkommet, jf. arbeidsmiljøloven Klagerett Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Midt-Norge. For nærmere fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering. Orientering til verneombud/ ansattes representant Etter arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt. Med hilsen Arbeidstilsynet Midt-Norge Kari S. Rognes tilsynsleder (sign.) Gunvor S. Solstad seniorinspektør (sign.) Dette brevet er gxkjent dektrcnisk i A rbeidstilsynet oghar dafcr ing2n sigiatur Kopi til: Rektor Åsen barne- og ungdomsskole Håkon Den 7600 Levanger Godes gate 30 Verneombud Åsen barne- og ungdomsskole Håkon Den 7600 Levanger Godes gate 30 Hovedverneombud Levanger kommune Håkon Den 7600 Levanger Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

8 (1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Arbeidstilsynet Midt-Norge Postboks 4368 Hospitalsløkkan 7417 Trondheim Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27 tredje ledd) (2) Dato (3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans Direktoratet for Arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. Hvem kan De klage til? Klagefrist Rett til å kreve begrunnelse Innholdet i klagen Utsetting av gjennomføringen av vedtaket Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen Særlige opplysninger Klagen sender De til oss, dvs, det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). Klagefristen er tre uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. De må presisere hvilket vedtak De klager over årsaken til at De klager den eller de endringer som De ønsker eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen. X-0073 B (Godkj ) Elektronisk utgave

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer