Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 2/14 Tilsyn - Dyrøy kommune sentraladministrasjon 2012/265 RS 3/14 Tilsyn - Dyrøy omsorgssenter 2012/265 RS 4/14 Tilsyn - Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy 2012/265 RS 5/14 IA - Dyrøy 2012/465 Saker til behandling PS 9/14 Fordeling av midler til kompetanse og HMS tiltak avsetning av ramme PS 10/14 Eventuelt 2012/235 Ellen M. Hals utvalgsleder

4 Sakertilbehandling

5 PS8/14Referatsaker

6 Arbeidstilsynet A VAR DATO VAR REFERANSE 1 av /39142 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER-% Larsen, tlf ,, Elisabeth DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 9311 BRØSTADBOTN ii h-t Tilsyn - DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: 9311 BRØSTADBOTN Til stede fra virksomheten: Hjørdis Svendsen (tillitsvalgt), Elin M. Blomseth (enhetsleder personal), Elisabeth Hakkebo (fagleder hjemmesykepleie), Ørjan Higraff (rådmann), Kjell J. Lillegård (tillitsvalgt), Emilia Agersborg (hovedverneombud), Kristin Hansen (tillitsvalgt), Tove Utmo (enhetsleder ), Noeline Goos (fagleder sykehjem) og Tor-Villy Markussen (bedriftshelsetjeneste). Til stede fra Arbeidstilsynet: Elisabeth Larsen (inspektør) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

7 VA VAR REFERANSE 2 av /39142 Dyrøy kommune er organisert etter en to nivå modell med 7 enheter. Disse har egne enhetsledere som rapporterer direkte til kommunens rådmann. I kommunen er det ca 150 ansatte (98 årsverk), og kvinneandelen i kommunen er høy. Hovedverneombud og tillitsvalgte uttrykker at de opplever å bli tatt med på råd i saker som angår arbeidsmiljøspørsmål. Det kommer fram under tilsynet at kommunen har et aktivt arbeidsmiljøutvalg, som har minimum 4 møter per år. I den senere tid har en spesielt hatt fokus på sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid. På våren 2013 hyret Dyrøy kommune inn Telemarksforsking - i samarbeid med Ernst & Young AS for å få gjennomført en evaluering av kommunens pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester. Denne skal de blant annet bruke som grunnlag ved utarbeidelser av nye turnuser ved Dyrøy omsorgssenter. Kommunen er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, og det utarbeides en årlig samabeidsplan med enhetslederne, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Ansatte kan komme med innspill til planene via enhetene og til AMU. Alle ansatte i Dyrøy kommune er med i bedriftshelsetjenesten, og kan selv ta kontakt for evetuell timeavtale e.l. Kommunen har et papirbasert system for melding av avvik. Det er ulikhet mellom de enkelte avdelinger hvor flinke de er til å melde avvik. Samhandlingsreformen har ikke medført de store endringene for kommunen. Dyrøy kommune har erfaring med interkommunalt samarbeid, og utrykker at dette er en nødvendighet i en mindre kommune. Kommunen har fått lite bøter i forhold til utskrivningsklare pasienter. Det ble opplyst i tilsynet at kommunen har vært vant til å håndtere denne problematikken og at det har medført lite endringer i forhold til slik det har vært før. Dette siden kommunen ikke ligger så nært sykehus. Det vil bli varslet pålegg. Påleggene varsles med bakgrunn i tilsynene hos Rådmann og Dyrøy omsorgssenter og Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

8 / 4 VAR REFERANSE 2013/ av 5 Pålegg - Biologisk helsefare - rutine for vask og desinfeksjon av arbeidstøy og personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal iverksette rutine for rengjøring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av arbeidstøy og/eller personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer. Rutinen skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av rutinen, som må inneholde opplysninger om avtale med vaskeri for vask av arbeidstøy eller opplysninger om annen metode for desinfisering eller destruksjon av arbeidstøy Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt, samt beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og 4-5 tredje ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 15-4, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-9 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 7 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Under tilsynet kom det frem at det ved Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy ikke er rutine for rengjøring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av arbeidstøy som kan være forurenset av biologiske faktorer. Det foreligger brudd på bestemmelsene om rutine for å hindre helseskader på grunn av biologiske faktorer. Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av biologisk materiale. Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tilfredsstillende rutiner som sikrer at arbeidstøy og personlig verneutstyr, som kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Slikt arbeidstøy og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide rutinen. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og 4-5 tredje ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 15-4, forskrift om utførelse av arbeid 6-9 og internkontrollforskriften 5 andre ledd nr.7.

9 A VAR REFERANSE 4 av /39142 Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig arbeidstøy. Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-7 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Under tilsynet kom det frem at arbeidstakerne ved hjemmebaserte tjenester i Dyrøy ikke får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr. Arbeidsgiver skal vurdere smitterisiko som følge av at man bruker egne klær i urene arbeidsoperasjoner. Ettersom man ikke kan utelukke eksponering må man ha en forebyggende tankegang i forhold til bruk av arbeidstøy. Det foreligger brudd bestemmelsen om arbeidstøy og personlig verneutstyr. Dyrøy kommune skal sikre at arbeidsmiljøet for de ansatte ved hjemmebaserte tjenester er tilrettelagt slik at arbeidestaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved håndtering av biologisk materiale. Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan flernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr. Dette følger av arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd, jf. forskrift om utførelse av arbeid 6-7. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

10 I A VAR REFERANSE 2013/ av 5 Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Elisabeth Larsen inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud

11 VA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE /39143 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Elisabeth Larsen, tlf av 3 DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 9311 BRØSTADBOTN Tilsyn - DYRØY OMSORGSSENTER Vi viser til tilsynet hos virksomheten den A-x, de P Ar*.. k ds: /-i'74111 Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å ra til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: 9311 BRØSTADBOTN Til stede fra virksomheten: Elisabeth Hakkebo (fagleder hjemmetjenesten), Kristin Hansen (tillitsvalgt), Emilia Agersborg (hovedverneombud), Noeline Goos (fagleder sykehjem), Hjørdis Svendsen (tillitsvalgt) og Tove Utmo (enhetsleder). Til stede fra Arbeidstilsynet: Elisabeth Larsen (inspektør) Av organisatoriske grunner ble tilsynet ved Dyrøy omsorgssenter og Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy slått sammen. Det vil likevel komme to separate tilsynsrapporter som er ganske like. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

12 A VAR REFERANSE 2 av /39143 Ved Dyrøy omorsgssenter jobber det opp mot 90 stykker (48 årsverk). Flesteparten av disse er kvinner. Her har man og et eget kjøkken, hvor det arbeider 2 stk. Enhetsleder har gjennomført HMS-opplæring, det samme har verneombudet. Verneombud opplyser under tilsynet at det er kjent blant de ansatte hvem som er verneombud, og de opplever å bli tatt med på råd i utfordringer som omhandler arbeidsmiljøet og har god dialog med ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø skjer gjennom årlige medarbeidersamtaler samt avdelingsmøter. Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø foregår med vernerunder der bl.a. verneombud. Dyrøy kommune er knyttet opp mot godkjent bedriftshelsetjeneste. De ulike enhetene kan komme med innspill og ønsker i forhold til bistand fra denne, og så spilles det videre inn til AMU. De ansatte ved Dyrøy omsorgssenter får utlevert og benytter arbeidstøy, og har tilrettelagte garderobeforhold. Under tilsynet kom det fram at den største utfordringen ved Dyrøy omsorgssenter synes å være den turnusen man har nå. Spesielt at man har problemer med å få dekket opp helgene. Dette har de imidlertid tatt tak i og, det er satt ned en turnusgruppe og det jobbes med å utarbeide forslag til nye turnuser og mulighet for å skape større stillinger. I forhold til samhandlingsreformen så opplyses det under tilsynet at enheten føler de er blitt flinkerere til å si i fra til sykehusene om avvik og feil. Og når det gjelder utskrivingsklare pasienter så ønsker de å ha litt tid på å forberede seg og de ansatte, og tar ikke i mot pasienter på altfor kort varsel. Denne reformen har de sett at har medført at pasientene kommer tidligere hjem. I tillegg har er pasientene yngre og sykere, og kan ha mer kompliserte diagnoser, noe som gjør at det kreves høyere kompetanse fra pleierne. Under tilsynet kom det og fram at de ansatte er interessert i fagutvikling, har høy faglig kompetanse og er interessert i å lære. Vi gjør oppmerksom på at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av virksomhetens HMSsystem, og at det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er forsvarlig. Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom under tilsynet ved Dyrøy omsorgssenter. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis

13 A VAR REFERANSE 3 av /39143 virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Angela Westphal tilsynsleder Elisabeth Larsen (sign.) inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud Dyrøy omsorgssenter

14 Arbeidstilsynet A VAR DATO DERES DATO VAR REFERANSE 2013/39145 DERES REFERANSE VAR SAKSBD RON1K NE Elisaheth Laisen, til av 3 DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 9 - L BRØSTADBOTN v1,17-.1 Arf( kfide F' Nrk. kde S- Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER I DYRØY Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Arbeidstøy og smittevern Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: 9311 BRØSTADBOTN Til stede fra virksomheten: Elisabeth Hakkobo (fagleder hjemmetjenesten), Kristin Hansen (tillitsvalgt), Emilia Agersborg (hovedverneombud), Noeline Goos (fagleder sykehjem), Hjørdis Svendsen (tillitsvalgt) og Tove Utmo (enhetsleder). Til stede fra Arbeidstilsynet: Elisabeth Larsen (inspektør) Av organisatoriske grunner ble tilsynet ved Dyrøy omsorgssenter og Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy slått sammen. Det vil likevel komme to separate tilsynsrapporter som er ganske like. POSTADRESSE E-POST TELEFON Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge ORGANISASJONSNR

15 A VAR REFERANSE 2 av /39145 Ved Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy jobber det omotrent 24 årsverk. Flesteparten av disse er kvinner. Det jobbes dag og ettermiddagsskift. Enhetsleder har gjennomført HMS-opplæring, det samme har verneombudet. Verneombud opplyser under tilsynet at det er kjent blant de ansatte hvem som er verneombud, og de opplever å bli tatt med på råd i utfordringer som omhandler arbeidsmiljøet og har god dialog med ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Under tilsynet kom det fram at den største utfordringen ved Hjemmebaserte tjenester i Dyrøy er at de har to biler som de mener ikke er i tilfredstillende stand og som ingen ønsker å benytte, men pga mangel på nok biler ikke har annet valg enn å bruke de. Dyrøy kommune er knyttet opp mot godkjent bedriftshelsetjeneste. De ulike enhetene kan komme med innspill og ønsker i forhold til bistand fra denne, og så spilles det videre inn til AMU. Ved Hjemmebaserte tjenester har det ikke vært rutine for å bruke eget arbeidstøy, kun stellefrakker der det har vært nødvendig. Rutine for å sikre at arbeidstøy og personlig verneutstyr rengjøres og vedlikeholdes slik at smitte ikke blir spredt er ikke etablert for hjemmebaserte tjenester. Pålegg varsles i brev til rådmannen. Dyrøy kommune har etablert rutiner for oppfølging av sykemeldte. Ansatte er kjent med sykefraværsrutinene. Samhandlingsreformen har medført at pasientene kan komme tidligere hjem. 1tillegg har er pasientene yngre og sykere, og kan ha mer kompliserte diagnoser, noe som gjør at det kreves høyere kompetanse fra pleierne.under tilsynet kom det og fram at de ansatte er interessert i fagutvikling, har høy faglig kompetanse og er interessert i å lære. Vi gjør oppmerksom på at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av virksomhetens HMSsystem, og at det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er forsvarlig. Arbeidstilsynet mener at det er grunn til å gi varsel om pålegg for enkelte av de temaene vi gikk gjennom under tilsynet. Varsel om pålegg vil formuleres i tilsynsrapporten til sentraladministrasjonen i Dyrøy kommune. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

16 I A var REFERANSE 3 av /39145 Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/ Med hilsen Arbeidstilsynet Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Elisabeth Larsen inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomhetens verneombud Hjemmebaserte tjenester Dyrøy

17 Notat til IA-kontakt og AMU, Dyrøy kommune Tabell 1: Gjennom 2013 er kurven for sykefraværet snudd fra økende til redusert fravær. Det gir også sparte kostnader for kommunen. Sykefraværet 4. kv Etter å ha jobbet tett og godt sammen med Dyrøy kommune med ekstra søkelys på sykefraværet, er det gledelig på kommunens vegne å registrere at sykefraværet har gått merkbart ned. Navs offisielle og kvalitetssikrede sykefraværstall kommer seint, - men godt. Tallene bekrefter kommunens egne tall som også viste ei svært positiv utvikling. Våre tall for legemeldt sykefravær siste kvartal i fjor er 8,5 prosent, mot 10,5 prosent samme tid året før og 10,7 prosent 3. kvartal Dyrøy kommune har snudd ei negativ utvikling og lagt grunnlag for en videre prosess for ytterligere reduksjon i fraværet. Målet i kommunens IA-handlingsplan er jo 6 prosent. Kommunens ledelse og ansatte har grunn til å glede seg over at en stigende fraværskurve er snudd til en nedadgående. Basert på beregninger over kostnader ved sykefravær, tilsvarer reduksjonen sånn ca kroner i et årsperspektiv.

18 Viser:Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent kvartal 7,2 8,4 7,2 8,2 9,5 2. kvartal 7,8 6,3 6,6 9,2 10,4 3. kvartal 9,0 6,0 9,3 8,3 10,7 4. kvartal 8,0 7,2 8,0 10,5 8,5 Viser:Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Tapte dagsverk kvartal kvartal kvartal kvartal Tabell II og III: Tabellene viser tapte dagsverk i prosent og tapte dagsverk. En nedgang fra 839 tapte dagsverk i 2. kv. til 715 tapte dagsverk 4. kv. betyr mye for arbeidsmiljøet. Flere er på jobb og bidrar sammen til at oppgavene blir utført. Til tallene Viser:Alle aldersgrupper, 4. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent Totalt 8,0 7,2 8,0 10,5 8,5 <8 dager 0,5 0,2 0,4 0,4 0, dager 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 17 dager - 8 uker 1,0 1,8 1,3 1,8 1,4 >8 uker - 20 uker 2,1 3,6 2,7 4,7 2,5 >20 uker - 39 uker 1,0 1,1 2,8 2,9 2,2 >39 uker 2,8 0,0 0,1 1,4 Tabell IV: Varighet på legemeldt sykefravær. Sykemeldinger mellom 8 og 20 uker er største enkeltpost. Et legemeldt sykefravær på 8,5 prosent ved siste årsskiftet betyr 715 tapte dagsverk 4. kvartal Går vi inn på de enkelte enhetene er det omsorg og skole/barnehage som har størst fravær. Men det er merkbar nedgang også for disse enhetene. Med nedgang for alle enhetene i kommunen, har fellesinnsatsen båret frukter. Dette gir et svært godt fundament for videre prosessarbeid i IA-regi. Langtidssykefraværet er fortsatt den største utfordringen. Høyest legemeldt sykefravær gjelder 8-20 uker, fulgt av perioden uker. Aldersmessig er det legemeldte sykefraværet høyest i aldersgruppene år og år. Det kan være grunn for kommunen å fortsatt ha dette som utgangspunkt for videre tiltak. Vurdert ut fra sykefravær generelt i landet er det ingen spesiell grunn til at nettopp disse to aldersgruppene skulle ha størst fravær. Gradert Viser:4. kvartal, Begge kjønn, Antall tilfeller i prosent Totalt 29,5 36,4 27,3 15,3 37,0 Kvinne 32,4 35,7 26,4 14,8 33,3 Mann 14,3 50,0 50,0 20,0 75,0 Tabell V: Bruken av gradert sykemelding. Gradert er et godt verktøy for kortere sykemeldinger.

19 Et svært gledelig punkt er økt bruk av gradert sykemelding. Fra en bunn i 2012 på 15,3 prosent, er tallet økt til 37 prosent. Gradert sykemelding er gjennom forskning og erfaring vist til som et effektivt bidrag både til kortere sykefravær og at den sykemeldte kommer raskere tilbake i full jobb. Det er derfor viktig at virkemiddelet utnyttes av legene, og at arbeidsplassene tilrettelegger for gradert innsats og at det i arbeidsmiljøet er positive holdninger til kolleger på gradert sykemelding. Dyrøy, Troms og landet Viser:Alle aldersgrupper, 4. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent DYRØY KOMMUNE 8,0 7,2 8,0 10,5 8,5 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 4,7 4,6 4,6 4,4 Kommunal forvaltning 8,1 7,7 7,3 7,5 7,1 Hele landet 6,4 6,0 5,4 5,6 5,4 Tabell VI: Dyrøy sammenlignet med offentlig forvaltning, kommunal forvaltning og landsgjennomsnittet for privat og offentlig sektor samlet. Dyrøy kommune ligger høyere enn snittet både for offentlig og kommunal forvaltning. Tidligere har Dyrøy kommune ligget høyt i Troms som er ett av fylkene i landet med høyest sykefravær. Nå er dette bildet i endring. Flere andre kommuner i fylket har økning i sykefraværet sammenlignet med 3. kv. og samme kv. året før. På landsbasis har kommunal forvaltning en mindre økning fra 3. til 4. kv. Når Dyrøy kommune går mot strømmen med en merkbar nedgang, er det nærliggende å se dette i sammenheng med den oppmerksomhet og innsats som Dyrøy legger ned i et forebyggende sykefraværsarbeid. Oppsummert Snart (1. april) er det nytt IA-møte i Dyrøy. Her vil IA-arbeidet, kursene som har vært gjennomført i vinter og personalmøtene bli oppsummert. Det blir orientert om ny IA-avtale og endringer i lovverket for sykefraværsoppfølging. Jeg forstår det slik at Dyrøy ønsker å konkretisere et opplegg også for høsten i år og væren neste år. Fra Arbeidslivssenteret og Nav er vi klar for å bistå videre. Ole Erik Mathisen IA-rådgiver, Nav Arbeidslivssenter Harstad

20 Sakertilbehandling

21 Sakertilbehandling

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 400 Saksmappe: 2012/235 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Fordeling av midler til kompetanse og HMS tiltak avsetning av ramme Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 9/ Saksopplysninger Vedtak i kommunestyret Kr disponeres til kompetanse og HMS tiltak. Administrasjonens vurdering Av avsatte kompetanse og HMS midlene gjenstår det en rest på ca. kr Evt. egenandel til lederopplæring vil måtte dekkes av disse midlene. Hvor stor egenandelen blir, er avhengig av svar på søknad til KS om tildeling av OU fondsmidler kr til lederopplæring. Rådmannen har kartlagt behovet for investeringer. I den forbindelse ble det avdekket et omfattende behov for bl.a. inventar utover det som er budsjettert til inventar på enhetene, kontorstoler, skrivebord og annet inventar i fellesareal. Rådmannen foreslår at det settes av en ramme på kr av HMS midlene til rådmannens disposisjon til ovennevnte formål. Midlene vil bli benyttet til fornying av det mest nødvendige inventarbehovet. Rådmannens forslag til vedtak: Det avsettes en ramme på kr av HMS midlene til rådmannens disposisjon i h.h.t. kartlagt behov. Ørjan Higraff Rådmann Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal

23 PS10/14Eventuelt

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 14/89 Møtedato/tid: 05.06.2014, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer