Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling PS 6/10 Godkjenning av samarbeidsplan /39 PS 7/10 Forlengelse av måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke - IA avtalen ut 2010 PS 8/10 Sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2009, hele året 2009 og 1. kvartal / /25 Sigfrid Ystmark utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 441 Saksmappe: 2007/39 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsplan 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 6/ Vedlegg 1 Samarbeidsplan 2010 Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalget vedtok å melde inn alle lovpålagte fast ansatte i Bedriftshelse Nord f.o.m Jf. Forskrift 501 og tilhørende bransjekoder. Det er inngått en basis+ kommune avtale med Bedriftshelse Nord. Dyrøy kommune har totalt innmeldt 121 arbeidstakere innenfor skole/sfo, barnehagen, ungdomsklubb, PLO, teknisk (uteseksjon/renhold) og brannmannskap. I tillegg har Dyrøy menighet innmelding av ansatt via Dyrøy kommunes medlemskap i BHT. Det har vært holdt 2 møter med Bedriftshelse Nord og hvor enhetsledere og verneombud/hovedverneombud har vært tilstede. Tema for møtene har vært samarbeidsplan mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord for Bedriftshelse Nord har på bakgrunn av møtene kommet med et forslag til samarbeidsplan for (se vedlegg) Samarbeidsplanen for 2010 inneholder følgende faste punkter: Oppfølging av sykefravær, deltagelse på dialogmøte. Råd/veiledning i f.h.t. arbeidsrelaterte plager. AKAN Målretta helseundersøkelse nytilsatte. Delta på AMU møter. I tillegg inneholder samarbeidsplanen følgende oppgaver for 2010: Målretta helseundersøkelse for aktuelle yrkesgrupper ut fra risikoforhold og eksponering, teknisk uteseksjonen, brannmannskap. Røykdykkere. Tilbud om helseundersøkelse i f.b.m. nattarbeid, PLO. Vernerunder: teknisk uteseksjon/renhold/dyrøy menighet, brann, skole/sfo/kultur, barnehage, PLO. Ergonomi, barnehagen.

7 Psykososialt arbeidsmiljø, skolen. Internundervisning i risikoanalyse for alle avd. der ergonomi inngår. Gruppesamtaler etter at risikoanalyse er gjennomført i avdelingene. Gruppesamtalene skal gi grunnlag for hvem som skal ha målrettet helseundersøkelse og hva denne skal inneholde. Evaluering av planperioden, gjenomgang av evt. funn og oppsett av ny plan. Administrasjonens vurdering Rådmannen foreslår at AMU godkjenner forslag til samarbeidsplan for Tiltakene som er satt opp i samarbeidsplanen for 2010, skal dekkes innenfor rammen av innbetalt medlemsavgift for Dersom Dyrøy kommune overskrider tidsrammen (tilsvarende totalt 1 time pr. innmeldt arbeidstaker), vil BHT gi beskjed om dette. Rådmannens forslag til vedtak: Samarbeidsplan for 2010 mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord BA godkjennes. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

8 SAMARBEIDSPLAN 2010 Oversikt over aktiviteter som Dyrøy Kommune skal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Svein-J Olsen fra Bedriftshelse Nord med grunnlag fra møte med rådmann, hovedverneombud og enhetsledere pr 14. april Dato sendt bedriften: (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er gitt tilbakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Aktivitet/oppdrag: Nærmere beskrivelse/konkretisering av oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme: Utført: Faste punkter: 1. Oppfølging av sykefravær, melding av langtidssykemeldte (over 4 uker). Deltakelse på dialogmøte. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: 1) generell veiledning/ rådgivning i forhold til helsetilstand og arbeid 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen 3) delta i tilbakeføring til jobb 4) utarbeidelse av IOP 5) dialogmøte Leder og/eller arbeidstaker kan henvende seg til Bedriftshelse Nord. Det er viktig at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen I planperioden Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 5 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

9 2. Råd og veiledning i forhold til arbeidsrelaterte plager (se beskrivelse/plakat) Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med Bedriftshelse Nord. (lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil om forholdet er arbeidsrelatert). De ansatte tar kontakt med Bedriftshelse Nord I planperioden 3. AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledning angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bistår ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk i bedriften. Dyrøy kommune tar kontakt med Bedriftshelse Nord ved behov I planperioden 4. Tilbud om målretta helseundersøkelse for nyansatte. (Gjelder ansatte som har avklart risiko eller eksponering som tilsier dette) Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse Nord tilbys time for helseundersøkelse. Gjelder ansatte som har eller vil få en eksponering som tilsier undersøkelse ut fra kartlagt risiko, eller kommer inn under lov/forskrift som krever dette. Dyrøy kommune oppdaterer og sender listene til Bedriftshelse Nord, som sender ut tilbud. I planperioden 5. Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelse Nord deltar på AMU-møter. Dyrøy kommune innkaller i god tid. I planperioden Oppgaver avtalt dette år: Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 5 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

10 6. Målrettet helseundersøkelse for aktuelle yrkesgrupper ut fra risikoforhold og eksponering Bedriftshelse Nord gir tilbud om helseundersøkelse til risikogrupper med avklart eksponering eller der lov/forskrift inneholder krav om dette. Innhold i undersøkelsen ut fra dette. Bedriftshelse Nord blir enig med bedriften om tidspunkt I planperioden For denne perioden gjelder dette: Teknisk uteseksjon Brannmannskap. (for røykdykker se punkt 7) 7. Røykdykkere Årlig fysisk test, samt helseundersøkelse når de er 35,40,42,44,46,48,50 år gamle, og videre hvert år. Bedriftshelse Nord blir enig med bedriften om tidspunkt I planperioden 8. Tilbud om helseundersøkelse i forbindelse med nattarbeid Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten (minst 3 timer av døgnarbeidstid og minst ¾ av totalarbeidstid mellom kl 2100 og 0600) får tilbud om helseundersøkelse. Dette gjelder: PLO Sykehjemmet Leder PLO sender liste over aktuelle arbeidstakere til Bedriftshelse Nord, som sender ut tilbud. I planperioden Bedriftshelse Nord BA Side 3 av 5 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

11 9. Vernerunder Det skal gjennomføres vernerunder i alle verneområdene og Bedriftshelse Nord skal delta. Kommunen utarbeider sjekklister som skal brukes til dette formålet og være tilpasset de enkelte verneområdene. Bedriftshelse Nord v/ verneingeniør Svein J Olsen blir enig med ledere om tidspunkt. Dette gjelder følgende veneområdene som har følgende inndeling: Teknisk uteseksjon,teknisk renhold, og Dyrøy menighet Høst Brann Skole, SFO og kultur Barnehage PLO sykehjem, kjøkken, og PLO hjemmetjenesten 10. Ergonomi Kommunen ønsker veiledning knyttet til tilsyn fra Arbeidstilsynet. Dette gjelder: Barnehagen 11. Psykososial arbeidsmiljø Kommunen ønsker en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette gjelder: Skolen Leder i barnehagen kontakter Bedriftshelse Nord v/ergoterapeut Laila Eilertsen Bedriftshelse Nord tar kontakt med leder for opplegg og tidspunkt. I planperioden Høst Bedriftshelse Nord BA Side 4 av 5 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

12 12. Internundervisning Bedriftshelse Nord gjennomfører internundervisning i risikoanalyse for alle avd., der ergonomi inngår. Dette kan samkjøres med kommunens egen internundervisning om deres bruk av IK-systemet. 13. Gruppesamtaler Det avholdes gruppesamtaler etter at risikoanalyse er utført i avdelingene. Gruppesamtalene skal gi grunnlag for hvem som skal ha målrettet helseundersøkelse og hva denne skal innholde. Bedriftshelse Nord tar kontakt med Dyrøy kommunen om opplegg og tidspunkt. Dyrøy kommune tar kontakt med Bedriftshelse Nord når risikoanalysen er utført, slik at gruppesamtalene kan planlegges. Før sommerferien starter. Høst 14. Evaluering av planperioden, gjennomgang av eventuelle funn og oppsett av ny plan. Møte mellom representanter for de ansatte og administrasjonen i bedriften og Bedriftshelse Nord. Dette kan være iamu. HMS-ansvarlig tar kontakt med Bedriftshelse Nord for å avtale tidspunkt. Innen utgangen av januar Bedriftshelse Nord BA Side 5 av 5 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/37 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Forlengelse av måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke - IA avtalen ut 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/ Vedlegg 1 Revidert handlingsplan IA 2 Måldokument IA 3 Oppfølgingsrutiner syke - IA 4 Resultatoppnåelse av delmålene i IA-avtalen (måldokumentet) Saksopplysninger IA (inkluderende arbeidsliv) avtalen er forlenget sentralt for perioden Ifølge NAV arbeidslivssenter v/lars Moen er det ingen juridiske endringer i avtalen for 2010, og Dyrøy kommune kan derfor forlenge måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke som gjaldt for perioden , til også å gjelde ut Alle lovendringer i den nye IA avtalen er heller ikke klar pr. i dag. Dyrøy kommune vil få informasjon hos NAV arbeidslivssenter så snart endringene er klar. Administrasjonens vurdering Rådmannen foreslår at gjeldende måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke forlenges ut Det foretas ingen delvis revideringsprosess på nåværende tidspunkt. Så snart lovendringene i den nye IA avtalen er klar, vil måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke bli revidert og lagt fram for AMU til godkjenning for perioden Resultatoppnåelsen av delmålene i IA avtalen (måldokumentet) ble diskutert på møte med NAV arbeidslivssenter , hvor enhetsledere, vernombud og tillitsvalgte var tilstede. Vedlegges til orientering. Det er avtalt at NAV arbeidslivssenter v/lars Moen skal delta på møter med enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud i Dyrøy kommune i september og november Når det gjelder seniorpolitiske tiltak, vil det i forbindelse med konkret søknad til adm.utv. bli gitt signaler som tas med i framtidig revidering av handlingsplanen.

14 Rådmannens forslag til vedtak: Gjeldende måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke for IA arbeidet i Dyrøy kommune for perioden forlenges til også å gjelde ut året Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Revidert handlingsplan IA Dyrøy kommune har undertegnet IA avtalen. Avtalen forplikter ledere og tillitsvalgte til å samarbeide om å sette mål på de områdene avtalen omfatter. Denne handlingsplanen skal beskrive hvordan leder og tillitsvalgte planlegger å nå målene som er beskrevet i Måldokument. I tillegg skal handlingsplanen beskrive hvilke tiltak NAV arbeidslivssenter skal bidra med. VARIGHET Måldokumentet setter mål helt frem til IA avtalen utløper En handlingsplan bør være av kortere varighet slik at den retter fokus mot aktivitet i nær fremtid. Partene er enige om at denne handlingsplanen gjøres gjeldende fra til Handlingsplanen vil da legges fram for AMU til revidering/forlengelse til Handlingsplanen ble revidert på møtet med NAV arbeidslivssenter (IA) v/lars Moen hvor rådmann, enhetsledere, tillitsvalgte, verneombud og NAV-leder var tilstede. Revidert handlingsplan legges fram for AMU for forlengelse til KOMMUNIKASJON For å nå mål må deltakerne kjenne målene og årsaken til at partene ønsker å nå disse. Det er viktig at det settes av tid til å gjøre ansatte oppmerksomme på IA avtalens innhold og de målene som er satt i enheten. NAV arbeidslivssenter kan delta på møter på den enkelte arbeidsplass ved behov etter avtale med enhetsleder. NAV arbeidslivssenter kan i tillegg møte på tillitsvalgtmøte eller møter i fagforeninger etter behov. I løpet av det tidsrommet handlingsplanen omfatter skal IA være i fokus i enheten. Partene er enige om at temaet skal tas opp på personalmøter minst en gang pr. år. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

16 Utbrenthet og forebygging av utbrenthet er tema som verneombud, tillitsvalgte og enhetsledere skal jobbe med på den enkelte arbeidsplass. Det kan søkes bistand fra NAV. SAMARBEID MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER (IA) I 2009: I 2009 skal NAV Arbeidslivssenter møte rådmannen og/eller IA-kontaktpersonen, enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud inntil fire ganger i året. Aktuelle møtedatoer vil være 23. mars, 2. juni, 21. september og 30. november. Tema og innhold avklares i god tid før saksliste og innkalling sendes ut, noe som Dyrøy kommune er ansvarlig for å gjøre. I 2009 er det særlig sykefraværsarbeid som har fokus. I samråd med Dyrøy kommune, vil NAV og NAV Arbeidslivssenter ha spesielt fokus på Dyrøy kommunes PLO-tjeneste. Utover bistand i form av kompetanseheving som kurs og opplæring, vil PLO-tjenesten være prioritert i fht bruk av tilretteleggingstilskudd. NAV Arbeidslivssenter Troms vil for øvrig kunne tilby ny kompetansepakke til øvrige enheter ved behov, noe som avklares i første IA-møte 23. mars. AA REGISTERET AA registeret inneholder informasjon om alle arbeidsgivere og arbeidstakere i landet. Registrering av opplysninger i registeret er lovpålagt. Partene er enige om å ha fokus på registrering i AA registeret. I enheten har øk.avd. ansvar for løpende inn og utmeldinger i AA registeret. De registrerte opplysningene i registeret skal kontrolleres mot den faktiske situasjonen, og etter dette skal løpende inn og utmeldinger gjøres i h.h.t. kommunens rutiner. STATISTIKK Dyrøy kommune fører en sentral oversikt over sykefraværet i de ulike enhetene. Øk.avd. forplikter seg til å ta ut statistikk hvert kvartal og total statistikk pr. år, og levere statistikken til enhetsledere og rådmann. Enhetsleder forplikter seg til å orientere de tillitsvalgte om utviklingen i sykefraværet hvert kvartal. NAV arbeidslivssenter skal en gang i kvartalet levere en rapport over sykefraværsutviklingen i enheten. Rapporten blir sendt til rådmannen som videreformidler denne til enhetslederne. Enhetsleder har ansvar for å videreformidle dette til ansatte og tillitsvalgte. Statistikken tas opp på ledermøte hvert kvartal. Enhetsleder og øk.avd. gjennomgår hvilke opplysninger som skal tas med i statistikken på den enkelte enhet. Sykefraværsstatistikken legges fram for AMU flere ganger hvert år. ARBEIDSMILJØ Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for et lavt sykefravær. Partene er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Følgende tiltak skal gjennomføres og forankres i virksomheten for å ivareta et godt arbeidsmiljø: Det gjennomføres vernerunde på alle verneområder innen Det gjennomføres minst en sosial sammenkomst/trivselsfremmende tiltak på den enkelte enhet innen Enhetsleder, tillitsvalgte og verneombud på den enkelte arbeidsplass er ansvarlig for gjennomføringen. Det gjennomføres medarbeidersamtaler på den enkelte enhet årlig.

17 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE Partene følger opp arbeidstakere som blir syke etter virksomhetens egne rutiner for sykefraværsoppfølgning. Rutinen skal være kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Leder har et særlig ansvar for å igangsette og dokumentere alle handlinger i oppfølgingsprosessen. Tillitsvalgte har et ansvar for å gjøre ansatte kjent med medvirkningsansvaret knyttet til oppfølging av den enkelte ansatte. Innholdet i rutinene skal gjøres kjent i personalmøte senest den INKLUDERENDE REKRUTTERING Partene er enige om å bidra til at flere mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet skal få en mulighet til å komme i arbeid. I rekrutteringsprosesser forplikter partene seg til å undersøke mulighetene for å ansette personer som ikke har et arbeidsforhold. Hvis personer i denne gruppen søker på stillinger skal de ikke diskrimineres på grunn av fysiske, etniske eller sosiale forhold men vurderes ut fra sine ferdigheter og sin kompetanse. Partene er enige om å innkalle minimum en søker innenfor denne kategorien til intervju når det eksternt lyses ut stillinger i enheten, i perioden denne handlingsplanen omhandler. Det forutsettes at søkeren er kvalifisert for stillingen. ØKNING AV DEN REELLE PENSJONERINGSALDEREN Partene er enige om at eldre arbeidstakere er en ressurs både sosialt og kompetansemessig. Eldre arbeidstakere vil imidlertid ha noen behov som avviker fra øvrige arbeidstakere. Det viser seg ofte at denne gruppen arbeidstakere er motiverte for å stå lengre i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette for dette. Partene er enige om å drøfte seniortiltak med den enkelte arbeidstaker ved fylte 60 år. Sak legges fram for administrasjonsutvalget i det enkelte tilfelle for godkjenning av seniortiltak som for eksempel redusert arbeidstid inntil 20% stilling med lønn, eller høyere avlønning for å fortsette i jobb etter fylte 62 år. Det presiseres at ordningen gjelder fra fylte 62 år. AFP ordningen og Uførepensjon vil i de fleste tilfeller medføre at arbeidsgiver får kostnader helt frem til arbeidstakeren fyller 67 år. Dyrøy kommune har utjevningsordning i KLP. Partene er enige om at man skal skaffe seg oversikt over disse kostnadene før man forhandler om andre særskilte ordninger for eldre arbeidstakere. Pensjonskontaktene i KLP og Statens pensjonskasse sørger for gjennomføring av årlige informasjonsmøter med KLP og Statens Pensjonskasse for ansatte fra fylte 60 år. Tillitsvalgte og enhetsledere inviteres også. EVALUERING Det er enighet mellom NAV arbeidslivssenter og partene om at det skal gjennomføres et evalueringsmøte innen Man skal da utforme ny handlingsplan. Både enhetsledere og tillitsvalgte deltar i evalueringen. Evalueringen ble gjennomført i møte med NAV arbeidslivssenter (IA) Revidert handlingsplan forlenges til

18 Brøstadbotn, den Rådmann Representant for de tillitsvalgte Rådgiver, Trygdeetatens arbeidslivssenter Verneombud

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Anita Meleng, tlf.: Måldokument IA MÅLDOKUMENT GJELDENDE FOR PERIODEN: For Dyrøy kommune Dyrøy kommune har undertegnet IA avtalen. Avtalen forplikter ledere og tillitsvalgte til å samarbeide om å sette mål på de områdene avtalen omfatter. I tillegg til konkrete mål som settes er det avgjørende at det planlegges ulike handlinger for å nå disse målene. Mål og handlinger skal være en del av enhetens systematiske HMS-arbeid. REDUKSJON AV SYKEFRAVÆR DELMÅL 1 IA avtalen forplikter partene i arbeidslivet til å redusere det totale sykefraværet med 20 % målt fra 1. kvartal 2002 som var på 8,8%. Det totale sykefraværet i virksomheten var for ,5 %. Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6,0 % innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. INKLUDERENDE REKRUTTERING DELMÅL 2 IA avtalen stiller krav om at partene skal arbeide for å inkludere personer som i dag har problemer med å komme inn i arbeidslivet. Dette kan være på grunn av etniske, religiøse, sosiale eller fysiske/psykiske årsaker. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

20 Ved ekstern rekruttering skal det ved ellers like forhold rekrutteres en arbeidstaker som ikke er i et arbeidsforhold eller har spesielle behov, frem til avtalen utløper. Enheten er villig til å ta inn en person pr. 10 ansatte på arbeidstrening. ØKE DEN REELLE PENSJONERINGSALDEREN DELMÅL 3 Partene i IA avtalen er enige om at man skal bidra til en økning av den reelle pensjoneringsalderen i virksomhetene. I Dyrøy kommune er det i alt 37 arbeidstakere som er over 55 år i Partene forventer at 80 % av disse vil være i arbeid når avtaleperioden utløper. Enhetsleder har ansvar for å holde oversikt over årsaken til at eldre arbeidstakere slutter i arbeidslivet. Fokus skal være særlig rettet mot de som går over til uførepensjon eller AFP. Brøstadbotn, den rådmann Representant for de tillitsvalgte Verneombud

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Gjennomgått i møte med IA Behandling i AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Anita Meleng, tlf.: Oppfølgingsrutiner syke IA * Bruk sunn fornuft * Tillit Sykefravær Den ansatte Nærmeste leder Merknader Dag 1 Melde fra tidligst mulig til nærmeste leder. Gi beskjed om hvor lenge du antar at fraværet vil vare. Må evt. sjekke med lønnsavd. Om det kreves sykemelding for ikke å bli trukket i lønn. Skrive under på egenmelding. Er det andre oppgaver den ansatte kan gjøre? Informasjon til kollegaer. Dag 3-5 Tilbake på jobb Dag 9 Hyppig korttidsfravær Melde fra om forventet utvikling videre. Må evt. sjekke med lønnsavd. Om det kreves sykemelding for ikke å bli trukket i lønn. Fylle ut egenmelding. Si fra om årsak til fraværet skyldes forhold på jobb. Levere sykemelding. Gi beskjed om videre fravær/funksjonsvurdering. Egenmelding/sykemelding. Evt. kontakte den ansatte om forventet utvikling videre. Kort samtale er det noe spesielt vi trenger å vite? Hva har skjedd mens du var borte. Behov for tilrettelegging/tiltak. Ved kontakt spør hva kan den ansatte gjøre til tross for sykdom. Funksjonsvurdering. Behov for tiltak/tilrettelegging. Innkalle til samtale. Søke fritak for arbeidsgiverperiode, også for gravide. Mottas melding av andre enn leder, gis leder beskjed om fraværet. Egenmelding fylles ut og legges til arb.taker for underskrift. Lønnsavd.: registrere fraværet. Bruk verneombud også. Lønnsavd.: Registrere fraværet. Bruk evt. trygdekontor, personal, BHT, arbeidslivssenteret, verneombud. Personalavd./lønnsavd.: Bistand ved behov. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

22 Senest ved 6 ukers sykemelding Funksjonsvurdering/ oppfølgingsplan. Ta gjerne kontakt selv. 8 uker Funksjonsvurdering. Bidra positivt til oppfølgingsplan/aktiv medvirkning. Brev fra NAV med vedlegg til arbeidsgiver. Ved 12 ukers sykemelding på full tid Delta på dialogmøte. Hvis arb.taker ønsker det skal lege/sykemelder delta. Ved misbruk kan egnemelding stoppes må ha sykemelding. Lage oppfølgingsplan IOP i samarbeid med arbeidstaker. Funksjonsvurdering. Hva skal til for at den sykemeldte kan være helt eller delvis i arbeid? Tiltak/tilrettelegging. Kopi av oppfølgingsplan IOP sendes NAV kontoret. Fortsatt sykemeldt: Ny vurdering av oppfølgingsplan. Tilbake i arbeid: tiltak/tilrettelegging. Innkalle til dialogmøte. Funksjonsvurdering/ Individuell oppfølgingsplan IOP. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Vurdere tiltak på arbeidsplassen. Iverksetting av oppfølgingstiltak. Kopi av referat fra dialogmøte og IOP sendes NAV kontoret. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Husk å invitere til personalmøter/kaffe m.v. Informasjon. Hyggelig hvis kollegaer ringer. Samarbeid med BHT, NAV, beh. Lege etter behov. Oppfølging/bistand NAV: enkeltpersoner, virkemidler, systemoppfølging, vurdering av rehab. eller attføring. BHT deltar for de som omfattes av BHT. Jf. samarbeidsplan med BHT. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Hvis tilrettelegging/tiltak ikke er mulig å løse i en enhet, kontaktes personalavd./nav. Husk å invitere til personalmøter, kaffe m.v. Informasjon. 12uker 6 Arbeidsutprøving i Dyrøy Kontakte NAV ved behov. mnd kommune. Senest ved 6 måneders sykemelding Delta på dialogmøte. Delta på dialogmøte. NAV kontoret innkaller til nytt dialogmøte. Lege/helsepersonell deltar hvis hensiktsmessig. Yrkesrettet attføring skal vurderes på dialogmøtet. 9 måneder Søke permisjon for å Ta opp med den Personalavd./lønnsavd.:

23 sykemelding 12 måneders sykemelding Hver mnd 2-12 mnd bevare arb.forholdet utover 1 års sykemelding. Kontakte lønnsavd. For evt. søknad til KLP/Statens Pensjonskasse. Må si opp sin stilling dersom permisjon ikke er søkt/gitt og en ikke kan gjeninntre i stillingen. Funksjonsvurdering. Bidra positivt til oppfølgingsplan/aktiv medvirkning. Brev fra trygdekontoret med vedlegg til arbeidsgiver. sykemeldte at det må søkes permisjon for å bevare arb.forholdet utover 1 års sykemelding. Ta opp med den sykemeldte at stillingen må sies opp dersom permisjon ikke er søkt/gitt hvis en ikke kan gjeninntre i stillingen. Oppfølging etter plan. Tlf. kontakt evt. samtale hver mnd. Bistå den ansatte og leder ved behov. Lønnsavd.: Melding til KLP/Statens Pensjonskasse. Orientere personal og nærmeste leder om evt. søknader til KLP/Statens Pensjonskasse. Personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov. Personalavd.: Be om skriftlig oppsigelse/bekreftelse på oppsigelse dersom slik ikke kommer. Evt. følge vanlig oppsigelsesprosedyre. NAV/personalavd./lønnsavd.: Bistå den ansatte og leder ved behov.

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune NAV arbeidslivssenter (IA), enhetene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/37 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Resultatoppnåelse av delmålene i IA-avtalen (måldokumentet) Viser til møte med NAV arbeidslivssenter hvor resultatoppnåelsen av IA-avtalen ble diskutert. Måldokument for perioden : Delmål 1: Reduksjon av sykefravær IA avtalen forplikter partene i arbeidslivet til å redusere det totale sykefraværet med 20% målt fra 1. kvartal 2002 som var på 8,8%. Det totale sykefraværet i virksomheten var for ,5%. Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6,0% innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. Resultatoppnåelse: Sykefraværet var 9,5% for hele Og 10,5% for 4. kvartal Sykefraværet i Dyrøy har i stor grad fulgt nasjonale svingninger i avtaleperioden. Sykefraværet skyldes i hovedsak enkeltpersoner som er langtidssykemeldte. Det laveste sykefraværet i avtaleperioden var 6,0% i 2. kvartal 2007 og 6,2% i 3. kvartal 2007 og 3. kvartal Det høyeste fraværet som har vært i avtaleperioden er 4. kvartal 2009 med 10,5%. Delmål 2: Inkluderende rekruttering IA avtalen stiller krav om at partene skal arbeide for å inkludere personer som i dag har problemer med å komme inn i arbeidslivet. Dette kan være på grunn av etniske, religiøse, sosiale eller fysiske/psykiske årsaker. Ved ekstern rekruttering skal det ved ellers like forhold rekrutteres en arbeidstaker som ikke er i et arbeidsforhold eller har spesielle behov, frem til avtalen utløper. Enheten er villig til å ta inn en person pr. 10 ansatte på arbeidstrening. Resultatoppnåelse: Antall personer på tiltak via NAV i 2009: Kultur: ingen, PLO 3, Dyrøyseminarsenteret 1, barnehagen 1, skole/sfo 3, servicetorg 2, øk.avd. ingen, helse ingen, teknisk 3, NAV ingen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

25 Det er inngått fast arbeidsavtale med 2 personer på TULT ordning via NAV i Det er rekruttert flere arbeidstakere faste og vikarer med annen etnisk bakgrunn i PLO, men også i barnehagen og skole/sfo. Delmål 3: Øke den reelle pensjoneringsalderen Partene i IA avtalen er enige om at man skal bidra til en øking av den reelle pensjoneringsalderen i virksomhetene. I Dyrøy kommune er det i alt 37 arbeidstakere som er over 55 år i Partene forventer at 80% av disse vil være i arbeid når avtaleperioden utløper. Enhetsleder har ansvar for å holde oversikt over årsaken til at eldre arbeidstakere slutter i arbeidslivet. Fokus skal være særlig rettet mot de som går over til uførepensjon eller AFP. Resultatoppnåelse: Det er ca. 60% ( 22 stk. inkludert sykemeldte) som fortsatt er i arbeid i Dyrøy kommune ved avtaleperiodens utløp Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal og servicetorg Side 2 av 2

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/25 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2009, hele året 2009 og 1. kvartal 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Saksopplysninger IA (inkluderende arbeidsliv) måldokument vedtatt i AMU : Delmål 1: Vi ønsker å redusere sykefraværet ned til 6% innen Partene skal definere delmål på den enkelte enhet med kortere intervaller. Administrasjonens vurdering Sykefraværet registreres i dag i lønnssystemet. Statistikker kjøres ut av økonomiavdelingen hvert kvartal, og skal sendes enhetsledere og rådmann. Sykefravær blir også tatt opp som tema på ledermøter og møter med NAV arbeidslivssenter (IA). Sykefraværsstatistikk: (Tabellen leses vannrett fra venstre mot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1% 6,0% 6,2% 8,0% 7,1% ,6% 8,0% 6,2% 7,8% 7,7% ,7% 8,8% 9,0% 10,5% 9,5% ,4% Det er utarbeidet handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke, som ble behandlet i AMU Handlingsplanen ble i AMU revidert og forlenget ut 2009.

27 Det er inngått ny sentral IA avtale for perioden Ifølge NAV arbeidslivssenter er alle lovendringene pr. i dag ikke klar. Men det er ingen juridiske endringer i IA avtalen for 2010, og nåværende handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner syke kan derfor forlenges ut Det lages egen sak til AMU på dette. Enhetslederne har ansvaret for oppfølging av sykefraværet på den enkelte enhet. Sykefraværet er steg fra 9,0% 3. kvartal 2009 til 10,5% i 4. kvartal For 1. kvartal 2010 har sykefraværet sunket til 9,4%. Det totale sykefraværet for hele året 2009 er på 9,5%. Analyse av 2. kv kv kv kv. 10 sykefraværet: Egenmeldte 60,9 56,5 94,2 120,9 fravær, dagsverk Sykemeldt 569,2 573,6 736,1 605,6 fravær, dagsverk Fravær 1-3 5,8 3,5 18,2 7,5 dager, dagsverk Fravær ,1 43,8 50,2 76,5 dager, dagsverk Fravær ,0 88,0 94,9 98,5 dager, dagsverk Fravær over ,3 438,3 572,7 423,0 dager, dagsverk Sum fravær 630,1 630,1 830,3 726,4 dagsverk Bemanning 112,1 113,9 122,8 122,2 Mulige dagsverk netto Fraværsprosent totalt 8,8% 9,0% 10,5% 9,4% Sykefraværsprosent på den enkelte arbeidsplass: Områder i sykefraværsrapporten som omfatter 1 ansatt er ikke tatt med (rådmannskontor, erfarings- og læringsprosjekt, Dyrøy VTA bedrift (2,4 stillinger), tiltakskonsulent, frivillighetssentral, kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, ungdoms- og klubbarbeid, helsesøster, psyk.tjenesten, aktivitetstjenesten, oppmåling, landbrukskontoret, feiing, kjøkken fra 2. kv. 09): For 1. og 2. kvartal 09 tas rådmannskontoret med da den inneholder 2 stillinger. Arbeidsplass 2. kv kv kv kv. 10 Rådmannskontor 0 Øk.avd ,6 Servicetorg 26,1 29,3 25,5 0 Barnehagen 5,3 5,0 5,1 4,9 Skolen 8,5 9,4 19,7 17,4 SFO ,9 Musikkskolen 0, NAV sosial 7,7 10,4 5,2 0,7 Legekontor 0 0 2,4 1,6 Omsorgssenter 16,1 15,3 8,9 5,8

28 Hjemmetjeneste 4,9 4,0 9,5 8,3 Kjøkken 33,1 36,8 Psykiatriprosjekt 1,6 9,0 42,5 25,3 Teknisk adm. 0,8 0 0,8 4,0 Anleggstjenesten 28,8 28,2 26,9 8,2 Renhold 21,8 24,7 1,0 26,2 Opplysninger om hvem som er syk og hvilken type fravær det er snakk om, vil kunne legges fram for AMU i lukket møte, dersom det er ønskelig. En gjennomgang av statistikken i Dyrøy viser at det er enkeltpersoner med langtids sykefravær som trekker opp statistikken. Egenmeldt fravær har gått opp fra 3. til 4. kvartal 09 og ytterligere opp i 1. kvartal Sykemeldt fravær har gått opp fra 3. til 4. kvartal 09 for så å ha gått ned igjen 1. kvartal Sykefravær 1-3 dager har gått opp fra 3. til 4. kvartal 2009 for så å gå ned igjen 1. kvartal Sykefravær 4-16 dager har gått opp fra 3. til 4. kv. 09 og ytterligere opp 1. kvartal Fravær dager har gått opp fra 3. til 4. kvartal 09 og ytterligere litt opp 1. kvartal Fravær over 56 dager har gått opp fra 3. til 4. kv. 09 for så å gå ned igjen 1. kvartal Det må arbeides videre med å få ytterligere nedgang evt. beholde det lave sykefraværet på den enkelte enhet. NAV arbeidslivssenter (IA) v/lars Moen og NAV Dyrøy vil bistå kommunen i dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter gir følgende oppsummering av legemeldt sykefravær i Dyrøy kommune 4. kvartal 09 : Sykefraværsutvikling/nivå: 8% legemeldt sykefravær i 4 kv ,25% økning fra 4kv 08 til 4kv 09. Relativt høyt sett ifht øvrige 4 kvartal. Litt lavere fravær i 4 kv(8%) enn landsgjennomsnittet(8,1%) for kommunal forvaltning Fin nedgang fra 3 kv til 4 kv fra 9% - 8% (12,5% nedgang). Gjennomsnittlig legemeldt fravær i 2009 var 8,0%. Det er en økning med 21,2% sml med snittet i 2008(6,3%). Økning i kommunens langtidsfravær, personer med fravær over 39 uker Ifht alder: Størst sykefravær blant medarbeidere fra 50 til 69. De aller yngste fra har lavest fravær Ifht diagnoser: Flest tilfeller av muskel og skjelettlidelser i pleie og omsorg. Kommunen for øvrig godt under landsgjennomsnittet. Psykiske lidelser: samme antall, men kortere fraværsperiode. Ifht enhet: Helse og sosialadministrasjonen har ikke hatt et så lavt fravær siden 2. kv 2006 (6,2% 4 kv 2009, 5,3% i 2 kv 2006). Det fjerde beste kvartal siden 2 kv Er spent på hva 1 kv 2010 vil vise. Vil dette vare over tid? Øvrige enheter har hatt økning i 4 kv 2009 NAV Arbeidslivssenter v/lars Moen har ikke lagt fram rapport for sykefraværet i Dyrøy kommune for 1. kvartal 2010 da disse tallene pr. i dag ikke er klar. Ovennevnte rapport for 4. kvartal 09 ble diskutert på møte med NAV arbeidslivssenter v/lars Moen , hvor enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud deltok.

29 Rådmannens forslag til vedtak: AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering. Det må arbeides videre med å få ytterligere nedgang evt. beholde det lave sykefraværet på den enkelte enhet. NAV arbeidslivssenter (IA) v/lars Moen og NAV Dyrøy vil bistå kommunen i dette arbeidet. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet yrøy kommune en lærende kommune Møteinnkalling tvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset ato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KrF

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KrF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 09.12.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.04.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET I 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Kommunens fravær i 2008

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 08.06.2017 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/17 14/1664 Sentrale forhandlinger - Hovedtariffavtalen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer