Rapportering likestilling 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering likestilling 2010"

Transkript

1 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion m.v. I det følgende vil vi redegjøre for tilstanden på området og hvilke tiltak som allerede er eller vil bli iverksatt. Tilstandsrapportering Utdanningsdirektoratets tilstandsrapport baserer seg på personalstatistikk pr og Kjønnsbalanse Tabell 1 nedenfor viser en oversikt over antall ansatte i Utdanningsdirektoratet fordelt på kjønn. Inkludert i tallene er alle fast ansatte, inkludert fast ansatte i permisjon, midlertidig ansatte og vikarer. Direktøren, lærlinger, personer på pensjonistavtale, samt personer omfattet av rettsvilkårsavtalen og personer på ventelønn er utelatt fra oversikten. I 2010 hadde Utdanningsdirektoratet tre lærlinger, hvorav to kvinner og en mann, samt fem personer på pensjonistavtale, hvorav tre kvinner og to menn. I 2009 hadde direktoratet tre lærlinger, hvorav alle tre var kvinner, samt seks personer på pensjonistavtale, hvorav fire kvinner og to menn. Kjønnsbalansen for direktoratet som helhet har holdt seg forholdsvis jevn de siste årene, men med en liten endring fra 2009 til Siden utgangen av desember 2009 har kvinneandelen sunket med 2,8 % fra 64,7 % i desember 2009 til 61,9 % ved utgangen av desember Kjønnsbalansen varierer mellom avdelingene, og for noen avdelinger er kvinneandelen høyere enn for Utdanningsdirektoratet som helhet. Det er kun 3 avdelinger som har en overvekt av menn. Lønn Videre viser tabell 1 en oversikt over gjennomsnittlig månedelig fortjeneste totalt for kvinner og menn i direktoratet, samt gjennomsnittlig månedelig fortjeneste for de ulike stillingskoder fordelt på kjønn. Som det fremkommer av tabellen nedenfor har menn i Utdanningsdirektoratet kr mer i gjennomsnittlig månedlig fortjeneste enn kvinner virksomheten sett under ett. For stillingsnivåene toppledelse, mellomledelse, kategori 1 (underdirektør, prosjektleder, arkivleder) og kategori 4 (førstekonsulent) har imidlertid kvinner en høyere månedlige fortjeneste enn menn i Utdanningsdirektoratet. Det gjennomsnittlige lønnstrinnet i Utdanningsdirektoratet ligger på lønnstrinn 61 ved utgangen av desember Etter de lokale lønnsforhandlingene høsten 2010, som hadde spesielt fokus på vurdering av kvinners lønnsinnplassering i stillingskoder i forhold til menn, har menn nå gjennomsnittlig to lønnstrinn mer i lønn enn kvinner. Dette er nedgang siden utgangen av 1. halvår 2010, da forskjellen mellom kvinner og menn var på tre lønnstrinn. Dette er en ønsket utvikling og som forventet med bakgrunn i lønnsoppgjøret i staten og de lokale lønnsforhandlingene høsten 2010.

2 Tabell 1: Oversikt over antall ansatte i Utdanningsdirektoratet, samt gjennomsnittlig månedlig fortjeneste fordelt på kjønn År Kjønnsbalanse Lønn M (%) K (%) Total (N) M (kr) K (kr) Totalt i virksomheten (Eks % 62 % direktør) % 64 % Toppledelse (Divisjons- og % 43 % stabsdirektør. Eks direktør) % 33 % Mellomledelse % 65 % (Avdelingsdirektør) % 58 % Kategori 1 (Underdirektør, % 33 % prosjektleder, arkivleder) % 43 % Kategori 2 (Seniorrådgiver, % 59 % senioranalytiker) % 59 % Kategori 3 (Rådgiver) % 67 % % 73 % Kategori 4 (Førstekonsulent) % 58 % % 43 % Kategori 5 (Konsulent, sekretær) % 86 % % 85 % Deltid Tabell 2 nedenfor viser en oversikt over andelen kvinner og menn som arbeider deltid i Utdanningsdirektoratet. Ved beregning av andelen som arbeider deltid har vi tatt utgangspunkt i personer som har redusert stilling knyttet til uførepensjon, AFP, omsorgspermisjon og personer som er tilsatt i en lavere stillingsprosent. Personer som har delvis permisjon knyttet til arbeid i annen virksomhet inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Lærlinger og pensjonister inngår ikke beregningsgrunnlaget. Utdanningsdirektoratet har en lav andel medarbeidere som er tilsatt i deltidsstilling. Kun 2 personer i 2010 og 1 person i 2009 har redusert stilling om man ser bort fra de som har redusert stilling knyttet til uførepensjon, AFP og omsorgspermisjon. Andelen som har en redusert stillingsandel har holdt seg stabil de siste årene. Deltidsarbeid er en måte å skape fleksibilitet på for våre ansatte som muliggjør en tilfredsstillende livssituasjon eller som gjør at de kan stå lenger i arbeidslivet. Midlertidig ansettelse Videre viser tabell 2 en oversikt over andelen kvinner og menn som har midlertidig ansettelse i Utdanningsdirektoratet. Ved beregning av andelen som har midlertidig ansettelse inngår alle ansatte tilsatt på engasjement, bortsett fra lærlinger og personer

3 på pensjonistavtale som er utlatt fra beregningsgrunnlaget. Det er en jevn og stabil andel og kjønnsfordeling når det gjelder midlertidig ansatte. Foreldrepermisjon Ved beregning av andelen som har foreldrepermisjon er alle kvinner og menn som har tatt ut foreldrepermisjon i perioden og tatt med. Det er hovedsakelig kvinner som tar ut hovedtyngden av foreldrepermisjon, men vi ser en økning i antall menn som tar ut permisjon fra 2009 til Legemeldt sykefravær Ved beregningen av sykefravær inngår både helt og delvis legemeldt fravær. Andelen for kvinner og menns fravær er beregnet ut fra totalt fravær i perioden og Den høye andelen legemeldt fravær for kvinner sammenlignet med menn har sammenheng med en større andel kvinnelige ansatte. Vi ser imidlertid at det er en økning i andelen fravær for kvinner fra 2009 til 2010 og Utdanningsdirektoratet vil vurdere videre tiltak for å redusere andelen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet har hatt en nedgang i totalt sykefravær de siste årene og har per en sykefraværsprosent på 5,4 %. Tabell 2: Oversikt over deltidsprosent, midlertidig ansettelser, uttak av foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær fordelt på kjønn År Deltid Midlertidig ansettelse Foreldrepermisjon Legemeldt sykefravær M (%) K(%) M (%) K(%) M (%) K(%) M (%) K(%) Totalt i virksomheten % 14 % 6 % 7 % 17 % 83 % 19 % 81 % % 11 % 6 % 5 % 7 % 93 % 37 % 63 % Personalpolitiske tiltak Utdanningsdirektoratet har flere personpolitiske tiltak. Vi har i det følgende valgt å se spesielt på deltakelse for kvinner og menn på medarbeiderutviklingsprogrammet PULS og på uttak av seniordager. Tiltak 1- medarbeiderutviklingsprogrammet PULS PULS 5 (2010) hadde 24 deltakere, hvorav 20 kvinner og 4 menn. PULS 4 (2009) hadde 22 deltakere, hvorav 19 kvinner og 3 menn. PULS er et populært tiltak blant våre medarbeidere og i utvelgelsen av deltakerne tas det hensyn til jevn fordeling fra hele virksomheten samt variasjon i alder og kjønn. Den skjeve fordelingen mellom kvinner og menn speiler direktoratets sammensetning med en hovedtyngde av kvinnelige ansatte. Tiltak 2- seniordager Alle medarbeidere som er 62 år eller eldre benyttet seg i 2010 av muligheten til å ta ut seniordager. Totalt var det 35 medarbeidere, hvorav 23 kvinner og 12 menn. I 2009 var det 33 av 35 medarbeidere som benyttet seg av muligheten til å ta ut seniordager. 20 av disse var kvinner og 13 menn. Vi ser ingen utfordringer når det gjelder fordeling av kvinner og menn når det gjelder uttak av seniordager.

4 Tabell 3: Oversikt over anvendelse av personalpolitiske tiltak fordelt på kjønn År Tiltak 1 - PULS Tiltak 2 - Seniortiltak M (%) K(%) M (%) K(%) Totalt i virksomheten % 83 % 34 % 66 % % 86 % 39 % 61 % Rekruttering Utdanningsdirektoratet oppfordrer søkere med minoritetsspråklig bakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke på ledige stillinger. Det er lagt til rette for enkelt å kunne markere søknaden i vårt elektroniske søknadsskjema. Kvalifiserte søkere blir kalt inn til intervju. Utdanningsdirektoratet har likevel kun tre ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn Direktoratet har ikke hatt nyrekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne de siste årene, men har ansatte med spesielle behov for tilrettelegging som følges opp for å sikre fortsatt deltakelse i arbeidslivet. For stillinger eller avdelinger der det er skjev fordeling mellom kjønn, oppfordres menn eller kvinner spesielt til å søke. Lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter Individuelle lønns- og arbeidsvilkår er hovedsakelig basert på kompetanse, resultater og individuelle behov. Utdanningsdirektoratet har i løpet av våren 2011 utarbeidet en egen HR-strategi og personalpolitikk som danner grunnlaget for direktoratets utvikling av organisasjonen. Beskyttelse mot trakassering Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2008 egne varslingsrutiner som blant annet skal sikre medarbeidere mot trakassering. I tillegg er det utarbeidet egne rutiner for håndtering av personkonflikter og mobbing. Rollen som offentlig myndighetsutøver og tjenesteyter Utdanningsdirektoratet kan ikke se at det er spesielle utfordringer når det gjelder likestilling i rollen som offentlig myndighetsutøver og tjenesteyter. Iverksatte og planlagte tiltak Utdanningsdirektoratet vurderer tilstanden på likestillingsområdet som god. Vi har utfordringer på noen områder, men har iverksatt tiltak for å bedre statusen på disse områdene. Eksempler på slike områder og tiltak er: Lønn: Vi jobber aktivt for å utjevne skjevheter ved lønnsfastsettelse og ved lønnsforhandlinger. Rekruttering: Vi oppfordrer kvinner/menn til å søke stillinger innenfor stillingsgrupper eller fagområder der det er skjev fordeling. Rekruttering: Oppfordrer personer med redusert funksjonsevne eller minoritetsspråklig bakgrunn til å søke på stillinger. Legger til rette for at både kvinner og menn kan ta ut foreldrepermisjon og omsorgspermisjon. Legger til rette for fleksibelt arbeid, med mulighet for tilrettelegging av arbeidstid, arbeidssted og oppgaver. Legger til rette for faglig og personlig utvikling gjennom å tilby ulike former for kompetanseutvikling. Alle tiltakene er iverksatt og følges opp løpende.

5 I tillegg har vi våren 2011 fornyet avtalen om inkluderende arbeidsliv og utarbeidet en mål og aktivitetsplan for å følge opp de ulike delmålene. Eksempler på tiltak som vil bidra til å gjøre tilstanden på likestillingsområdet bedre er: Tettere oppfølging og tilrettelegging ved svangerskapsrelatert sykefravær vil kunne redusere andelen legemeldt fravær for kvinner. Utdanningsdirektoratet vil tilby 1-2 IA-plasser for å gi personer med nedsatt funksjonsevne relevant arbeidspraksis. Begge tiltakene vil iverksettes fra høsten Alle tiltak er en del av Utdanningsdirektoratets personalpolitikk og er godt forankret i ledelsen, hos tillitsvalgte og i Arbeidsmiljøutvalget.

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010

VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010 1 VEA Likestillingsredegjørelse pr. 31.12.2010 Kjønnsfordeling på Vea totalt, samt på stillingsnivå Det er 37 ansatte som til sammen er 30,24 åv. Av dette 23 kvinner som til sammen er 18,25 åv. Kvinner

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling til bedre redegjørelser for likestilling diskrimineringsombodet Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske

Detaljer

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Rapport 2011 Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Forord Kvinneuniversitetet/Likestillingssenteret har siden 2004 engasjert seg i problemstillinger

Detaljer

Bedrifters redegjørelse for likestilling. - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006

Bedrifters redegjørelse for likestilling. - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006 Bedrifters redegjørelse for likestilling - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006 Av Karin Hovde Kvinneuniversitetet Nord 2008 Innhold Om rapporten... 3 1 Sammendrag... 3 1.1 Bakgrunn for

Detaljer

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet

Veileder. om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet Veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsog diskrimineringsområdet 1. Innledning Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal jobbe aktivt,

Detaljer

Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010. Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe

Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010. Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe Likelønn i staten hovedtariffoppgjøret 2010 Rapport fra partsammensatt arbeidsgruppe Innholdsfortegnelse Bakgrunn:... 3 Grunnlaget for arbeidet... 4 Likelønn... 4 Likelønnskommisjonens tilnærming... 4

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Likestillingsplan 2012. Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12

Likestillingsplan 2012. Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12 Likestillingsplan 2012 Vedtatt av Gran kommunestyre 29.03.12 (Planen er utarbeidet for 2011, og tallene er hentet fra 2010.) Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks

Detaljer

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling.

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling. 1 NILF NILF INNHOLD Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Styrets beretning Separat vedlegg Årsrapport 2011: Øvrig rapportering i henhold

Detaljer

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Sak 12-08 Vedlegg 3 : LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål/målgruppe 3. Styring og organisering 4. Hvorfor seniorpolitikk? 5. Økonomi 6. Tiltak og erfaringer

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15 Rapport Årsberetning Verdal, 04.03.15 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 3 OVERORDNET... 4 Organisasjonen vår... 4 Organisasjonsmodell... 4 Menneskelige ressurser... 4 Personalstatistikk...

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Høringsuttalelse - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt - forslag om endringer i diskrimineringslovverket

Høringsuttalelse - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt - forslag om endringer i diskrimineringslovverket Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet v/elisabeth Vigerust Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/1667-5- CAS 11.12.2012 Høringsuttalelse - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015 1. Bakgrunn og visjon Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole (NIH) skal ha

Detaljer