Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Claus Jervell"

Transkript

1 Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Claus Jervell

2 Hovedbudskap Mangelen på likelønn kan defineres på to nivåer; samfunnsnivå individnivå Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid

3 Disposisjon Likelønnssituasjonen Begreper Overordnet bilde Årsaker og sammenhenger Erfaringer med lovverket Ny lovbestemmelse fra 2014 Virkemidler/hva er mulig/viktig

4 Lønnsgapet 13,5 prosent i 2012 (eller 5700 kr/mnd) En reduksjon på 1,2 prosentpoeng fra året før (300,- mindre) Lønnsvekst på 3,2 prosent for menn sammenlignet med 4,6 prosent for kvinner Hvorfor? Starten på noe nytt, eller forbigående hopp ved at gjenopprettes de neste lønnsoppgjørene

5 Utvikling likelønn

6 Utvikling lønnsgap

7

8 Hva er «lønnsgap» Forskjell i lønnsinntekt mellom kvinner og menn Lønn som faktisk utbetales Lønnsgap ca. 35 % Forskjell i lønn som heltidsekvivalenter Dersom alle jobbet heltid Lønnsgap 13,5 % Justert lønnsgap For eksempel innenfor samme sektor, samme yrke og samme alder Mindre lønnsgap

9 Deltidsandel i ulike sektorer (2012)

10

11

12

13 Hva forklarer lønnsgapet? Menn og kvinner jobber i ulike steder med ulike ting kjønnsdelt arbeidsmarked Lønnsdiskriminering Stillingsdiskriminering Ulik verdsetting

14 Ulike årsaker Forskjellige kvalifikasjoner og oppgaver - Yrke og sektor forklarer nesten halvparten av lønnsgapet - Legitime lønnsforskjeller eller stillingsdiskriminering (glasstaket)? - Ulike effekter - Barn negativt for kvinner og positivt for menn? Alder Lederansvar

15 Ulike årsaker Lønnsdiskriminering - Direkte diskriminering (0-2 prosentpoeng av lønnsgapet jfr. Kjønn og lønn) Indirekte diskriminering - Ulik verdsetting av kvinne- og mannsdominerte yrker

16 Hva forklarer reduksjonen av lønnsgapet Full barnehagedekning og maksprisreform Større fedrekvote og lengre foreldrepermisjon Høyere utdanningsnivå blant kvinner Arbeidsinnvandring menn til lavstatusyrker? Lønnsoppgjørene?

17 Erfaringer med likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven

18 Likestillingsloven 22(ny bestemmelse fra 2013 En arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn for den eller de vedkommende sammenlikner seg med. Den som mottar opplysninger om lønn i medhold av denne bestemmelsen har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som omfattes av offentleglova. Arbeidsgiver som utleverer lønnsopplysninger om en ansatt etter denne bestemmelsen skal samtidig informere vedkommende om hvilke opplysninger som er utlevert, og til hvem.

19 Likelønnsbestemmelsen - 21 første ledd «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.»

20 Ombudets vurdering i likelønnssaker 1. Er arbeidene av lik verdi? Hvis ja bevisbyrden går over på arbeidsgiver 2. Er lønnsfastsettelsen kjønnsnøytral, eks markedshensyn, ansiennitet osv 3. Indirekte diskriminering?

21 Arbeid av lik verdi: Ulike fag og tariffavtaler (2. ledd) «Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler» Forutsetning for at likelønnsbestemmelsen skal være effektiv i et kjønnsdelt arbeidsmarked

22 Arbeid av lik verdi: vurderingen «Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.»

23 Arbeid av lik verdi: Ulik verdsetting av ansvar Nemnda viser til at ett av formålene med likelønnsbestemmelsen og arbeidsvurderingen er å oppjustere typiske kvinneyrker. Effektivitetshensyn tilsier derfor at ansvar for mennesker tillegges samme vekt som ansvar for materielle verdier. Det er også framhevet i Arbeidsvurderingsutvalgets innstilling at dette er viktig for å sikre at systemet måler ansvar på en kjønnsnøytral måte. 23/2008 Harstad

24 Kjønnsnøytrale kriterier 21: «Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.» Tilsynelatende kjønnsnøytrale kriterier kan være indirekte diskriminerende

25 Særlig om markedsverdi som kjønnsnøytralt kriterium Mindretallet i LKN : markedslønn og likelønn er i et motsetningsforhold Dokumentasjonskrav, se 42/2009 (SFO) Regelen om indirekte diskriminering Harstadsaken

26 Ombudets behandling av likelønnssaker 43 saker i perioden Brudd i 12 saker Ikke brudd i 31 saker Ikke lik verdi- 12 saker Markedsverdi- 9 saker Andre grunner 10 saker

27 Nemndas behandling av saker 10 saker er behandlet av nemnda i perioden I 7 av disse hadde ombudet konkludert med lovbrudd Nemnda opprettholdt ombudet konklusjon i kun en av disse 7 sakene (SFO-saken) Den eneste brudd-saken i nemnda i perioden Nemnda har frem til SFO- saken vært mindre streng enn LDO vedr. dokumentasjon av markedshensyn Harstadsaken SFO-saken hvor står vi nå?

28 Likestillingslovens andre likelønnsverktøy Aktivitets- og rapporteringsplikten for likestilling

29 Årsberetning 2012/2013 Deloitte as

30 Likelønn - kommune

31 Aktivitets- og rapporteringsplikten for likestilling Arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling i sitt virksomhet/virkefelt

32 24.Arbeidsgivers redegjørelsesplikt - kjønn Arbeidsgivere skal redegjøre for: a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter 23. Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.

33 AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering Rekruttering Arbeidsvilkår og lønn Utvikling/ forfremmelse Trakassering

34 AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering Rekruttering Arbeidsvilkår og lønn Utvikling/ forfremmelse Trakassering Rutiner Ledere som rekrutterer Ansattes representanter Relevante likelønnsoversikter/ tiltak Forhandlingsleder Tillitsvalgte Opplæring/ Kompetansetiltak Tilrettelegging Personal/ledelse HMS-plan Opplæring HMS-ansvarlig Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Varslingsrutiner

35 Aktivitetsplikten for arbeidstakerorganisasjonene Som part i forhandlinger Som interesseorganisasjon, opplæring og oppfølging av saker fra medlemmer Lokale tillitsvalgte; Drøftingsrett på likestillingstiltak

36 Aktivitetsplikten gir partene ansvar for likestillingskonsekvensene av avtaler og samarbeid

37 Rapporteringsplikten tilstand Nemndas avgjørelser i sak 11/2009 Rapporten må inneholder underliggende fakta (Ikke generell oppsummering) Systematisk beskrivelse av relevante forhold for å vurdere graden av likestilling Rapporten bør ha statistikk spesifisert ned til stillings- og sektornivå

38

39 Statens rapporteringsmal tilstand

40 Likelønn som lokalt arbeid Avtalefest opplysningsplikten tydeliggjør tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgte bør læres opp til å ta opp saker for medlemmer i.h.t. opplysningsplikten Avtalefeste årlig gjennomgang av likelønnsoversikten for hele virksomheten ikke bare egne medlemmer Avtalefeste lønnsmessig oppfølging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, selv om de skyldes «kjønnsnøytrale» kriterier Sikre at lønn brukes på samme måte i rekruttering av kvinne- og mannsdominerte grupper

41 Likestilling kommer ikke av seg selv Hold trykket oppe i tariff-forhandlingene Bruk mulighetene i likestillingsloven Bruke aktivitets- og rapporteringsplikten som verktøy

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne

Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne Kommune diskriminerte ikke ved ulik avlønning av mann og kvinne Saksnr: 11/2353 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 5 Dato for uttalelse: 21. 08. 2012 Kvinnelig konsulent i kommunen sammenligner sin

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer