Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE"

Transkript

1 Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

2

3 Innhold 1. Bakgrunn Aktivitets- og rapporteringsplikten Hvorfor arbeide for likestilling? Kriterier for vurdering av redegjørelse Redegjørelse på tilstand Mangfold kommune som eksempel Likestillingsredegjørelse for Mangfold kommune Kjønnsbalanse...8 Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor Likelønn Tabell 2. Gjennomsnitts årslønn Tabell 3. Gjennomsnittslønn, ledere Tabell 4. Gjennomsnittslønn etter utdanning Stillingsstørrelse Tabell 5. Stillingsprosent Personalpolitiske satsninger Tabell 6. Fagutvikling/kompetanseheving Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne Tabell 7. Synes du arbeidsplassen er integrerende? Tabell 8. Tiltak Avslutning

4 1. Bakgrunn Kommuneloven 48: «... Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven». 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten Aktivitets- og rapporteringsplikten er nedfelt i lovverket. Aktivitetsplikten omfatter et krav om integrering av likestillingsperspektivet i all daglig drift, som blant annet: rekruttering lønns- og arbeidsvilkår forfremmelse og utviklingsmuligheter beskyttelse mot trakassering Det skal igangsettes spesielle tiltak på områder der det er nødvendig. Rapporteringsplikten omfatter at det i årsberetningen skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønn blant de ansatte. Det skal også redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 4

5 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling? Målet er å ha et systematisk og kontinuerlig likestillingsarbeid som er integrert i kommunens virksomhet. Arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering bidrar til bedre tjenester til innbyggerne i kommunen og til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. I Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport Likestilling og Livskvalitet (2007) kommer det frem at: Både kvinner og menn kommer dårligere ut økonomisk ved å arbeide på kvinnedominerte arbeidsplasser, sammenlignet med arbeidsplasser der det er kjønnsbalanse. Der kvinner er i flertall preges arbeidsplassen av ufrivillig deltid, dårligere forhold når det gjelder utviklingsmuligheter og muligheter til å påvirke arbeidsdagen. Det er minst negativ forskjellsbehandling når kjønnsbalansen er god. Flest er tilfreds med arbeidsmiljøet når kjønnsbalansen er god. 5

6 2. Kriterier for vurdering av redegjørelse Likestillingssenteret har gjennomgått redegjørelsene for kommunene i Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold og Møre og Romsdals slik de fremkommer i årsberetningen. Innholdet i redegjørelsene ble vurdert og plassert i en av tre kategorier: Kategori grønn: Tilfredsstillende redegjørelse Kategori gul: Redegjør på enkeltområder Kategori rød: Mangelfull 2.1 Redegjørelse på tilstand Tabellen under viser de overordnende kravene for å kategoriseres som grønn, men i analysen av årsberetningene foreligger alltid en helhetsvurdering. Kjønnsdelt statistikk på områdene: Grønn: Kjønnsbalanse Totalt i virksomheten Ledernivå Sektor Likelønn Totalt i virksomheten Ledernivå Stillingstype/utdanning Arbeidstid Stillingsstørrelse etter kjønn Andel kvinner og menn heltid/deltid Ufrivillig deltid Personalpolitiske satsninger For eksempel livsfasepolitikk og utdanningspermisjon 6

7 2.2 Mangfold kommune som eksempel I denne veilederen har vi valgt å lage en fiktiv likestillingsredegjørelse for en kommune vi har kalt Mangfold. Gjennom Mangfold kommune vises det hvordan det i henhold til tabellen over kan redegjøres for likestillingstilstand mellom kjønn, og om planlagte tiltak rettet mot kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Tekst som står i ramme er våre kommentarer til redegjørelsen. Alle tallene i tabellene er fiktive. 7

8 3. Likestillingsredegjørelse for Mangfold kommune Mangfold kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Det er vedtatt egne planer og rutiner for hvordan kommunen skal forholde seg til diskriminering, trakassering og mobbing. I denne redegjørelsen er det likestilling som er tema. Mangfold kommune arbeider aktivt for en jevn kjønnsbalanse, redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og redusere ufrivillig deltid. 3.1 Kjønnsbalanse Mangfold kommune har 274 ansatte, hvorav 58 er menn og 216 er kvinner. I 2009 var det 270 ansatte, hvorav 54 er menn og 216 er kvinner. Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor % % Sektor M K M K Totalt Råd/stab Plan/tek PRO Fam/kult Bhg/skole Ledernivå M K M K Total 45,5 54, Rådmannsgruppe Virksomhetsleder

9 Det er en skjev kjønnsfordeling i alle sektorene. Mangfold kommune har spesielt en utfordring i å øke andelen menn i sektor for familie/kultur og barnehage/ skole. Av lederne totalt er 46 prosent menn og 54 prosent kvinner. Ser man på ledernivåene er kjønnsbalansen skjev med flest kvinner som virksomhetsledere og flest menn i rådmannsgruppen. Tallene har i de siste årene vært nokså stabile da det har vært få ansettelser. Likestillingssenteret kommenterer: En oversikt over kjønnsfordelingen belyser raskt behovet for tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Her vises kjønnsbalansen etter sektor og ledernivå. Den enkelte kommune må tilpasse tabellene ut fra sin organisering. Det er svært nyttig å vise utviklingen over flere år for å se resultater av likestillingsarbeidet. For noen kommuner kan det være interessant å vise alderssammensetningen i sektorene med tanke på rekruttering og personalpolitiske satsninger. 9

10 3.2 Likelønn Kjønnsfordelt lønnsstatistikk etter utdanningsnivå, omregnet til heltidsstilling. Tabell 2. Gjennomsnittlig årslønn (i 1000 kr) M K Differanse M K Differanse i menns i menns favør % favør % % ,6 % Kvinner i Mangfold kommune tjente i 2009 gjennomsnittlig 9 % mindre enn menn. I 2010 ble differansen noe redusert til 8,6 %. I offentlig sektor er landsgjennomsnittet 9 %. Tabell 3. Gjennomsnittslønn, ledere (i 1000 kr) Gjennomsnittslønn M K Differanse M K Differanse i menns i menns favør % favør % Alle ledere ,8 % ,2 % Rådmannsgruppen ,3 % ,8 % Virksomhetsledere % ,8 % Den totale lønnsdifferansen mellom kvinner og menn i lederstillinger er sunket. En årsak til denne positive lønnsutviklingen er et lønnsløft for kvinner som virksomhetsledere i PRO og sektor for barnehage og skole. 10

11 Tabell 4. Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr) Gjennomsnittslønn M K Differanse M K Differanse i menns i menns favør % favør % Ufaglært % % Faglært ,7 % ,7 % Høyere utdanning ,8 % ,8 % Høyere utdanning mer enn 3 år ,2 % ,1 % Undervisningspersonale ,2 % % For å få en positiv utvikling i lønnsdifferansen arbeides det for en bedre kjønnsbalanse både generelt i kommunen og blant ledere, som beskrevet under punkt

12 Likestillingssenteret kommenterer: I følge Likelønnskommisjonen har differansen mellom kvinners og menns timelønn i hele samfunnet vært stabilt på ca. 15 % siden midten av 80-tallet. Differansen i offentlig sektor er ca. 8 %. Differansen skyldes i hovedsak det kjønnsdelte arbeidsmarkedet både horisontalt og vertikalt. Det er dessuten slik at differansen øker under foreldrepermisjon. Likelønnskommisjonen oppsummerer i fem hovedpunkter hva som forklarer lønnsforskjellen mellom kjønnene: a. Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag. b. Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet. c. Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. d. Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn. e. Lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen. Gjennomsnittslønn skal omregnes til heltidsstilling. gj.snitt menns lønn - gj.snitt kvinners lønn Kvinners lønn i forhold til menns i % = x100 gj.snitt menns lønn Ved å ha flere år med i rapporteringen er det enkelt å se lønnsutviklingen. Dette kan være utgangspunkt for å diskutere om kommunen bør iverksette tiltak eller om tiltak har hatt effekt. Det anbefales å vise lønnsstatistikk etter sammenlignbare faktorer som utdanning, kompetanse, ansvar og nivå. 12

13 3.3 Stillingsstørrelse Tabell 5. Stillingsprosent % % Sektor M K M K Deltidsstilling 9,5 38 9,5 35 Fulltidsstilling 91, ,5 65 Totalt Andelen kvinner med deltidsstillinger har gått ned fra 38 til 35 prosent. Dette er et resultat av Mangfold kommunes arbeid mot uønsket deltid over flere år. Medarbeiderundersøkelsen som Mangfold kommune gjennomførte, viser at 35 % kvinner har deltidsstillinger. Av disse er det 40 % som ønsker økt stillingsprosent. Mangfold kommune arbeider aktiv for å få redusert uønsket deltid. Likestillingssenteret kommenterer: En oversikt etter sektor vil vise hvor det er flest deltidsstillinger. Andelen kvinner som jobber deltid: antall kvinner deltid x100 antall kvinner ansatt Prosentandel kvinner blant deltidsansatte: Det er viktig å avdekke hvor mange som jobber ufrivillig deltid. Uønsket deltid kan avdekkes gjennom medarbeiderundersøkelser, slik Mangfold kommune har gjort. For noen kommuner kan det være interessant å se antall ansatte fordelt på stillingsstørrelse (intervaller), og se stillingsprosent (heltid/deltid) etter sektor. kvinner deltid x100 antall deltid totalt 13

14 3.4 Personalpolitiske satsninger Tabell 6. Fagutvikling/kompetanseheving 2010 Antall % av Gj.snitt Antall % av Gj.snitt K totalt antall M totalt antall antall K dager K antall M dager M Perm. m/lønn 25 11, ,5 10 Perm. u/lønn 4 1, Mangfold kommune har valgt å vedlikeholde og heve de ansattes kompetanse. I prosent er det flest menn som har benyttet seg av tiltaket, og de har også i gjennomsnitt flere dager permisjon med lønn. Virksomhetslederne har ansvar for å utarbeide gode planer for kompetanseheving, og å gjøre ordningen bedre kjent. Lederne skal også redegjøre for midlene hver enkelt virksomhet bruker fordelt etter kjønn, med mål om at midlene skal fordeles rettferdig. Kommunen har en aktiv livsfasepolitikk med blant annet ordninger som innebærer at kommunen skal legge forholdene best mulig til rette for alle ansatte. Likestillingssenteret kommenterer: Hver enkelt kommune må selv vurdere hva det er hensiktsmessig å rapportere, alt etter hva slags satsninger og overordnede mål kommunen har. Det anbefales at kommunene fokuserer på foreldrefravær i livsfasepolitikken. Det bør være like akseptabelt at både kvinner og menn tar ut foreldrepermisjon og har fravær i forbindelse med sykt barn. 14

15 3.5 Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne I alle utlysningstekster står det: Mangfold kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. I medarbeiderundersøkelsen ble det spurt om de ansatte mener arbeidsplassen er inkluderende når det gjelder kjønn, etnisitet, alder, religion, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Totalt mener 84 prosent at arbeidsplassen er inkluderende. Tabell 7. Synes du arbeidsplassen er integrerende? 2010 Liten grad Stor grad Vet ikke Totalt Kvinne Mann Totalt 10,5 84 5,5 100 Personalansvar er delegert til virksomhetslederne. De har ansvar for å gjennomføre tiltakene som er beskrevet i denne redegjørelsen. Virksomhetslederne rapporterer en gang i året til rådmannen, partssammensatt utvalg og personalsjefen. Tiltakene er i detalj beskrevet i egen handlingsplan. 15

16 Tabell 8. Tiltak Tiltaksplan rekruttering Mål Minst 25 prosent menn ansatt i kommunen innen Tiltak Tilby arbeidsuke for ungdomsskoleelever. Gutter i barn/omsorg og jenter i teknisk. Mål Øke andelen menn i barnehage til fem prosent innen Tiltak Menn i barnehage - gruppe. Mål Rekruttere personer fra underrepresenterte grupper. Tiltak Annonsere i flere typer medier. Oppfordre underrepresenterte grupper til å søke. Kalle inn kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper til intervju. Prioritere kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper der det er adgang til det. Ta søkere med utenlandske navn inn til intervju dersom de ellers er kvalifisert til stillingen 16

17 Tiltaksplan lønns- og arbeidsvilkår Mål Komme under syv prosent differanse i menns favør innen Tiltak Plan for like muligheter til lønnsutvikling og avansement. Mål Lik lønn for arbeid av lik verdi. Tiltak Ansvars- og kompetansekartlegging. Tilbud om etterutdanning/kompetanseheving med lønn. Sikre ansatte i foreldrepermisjon gjennomsnittlig lønnsøkning. Kjønnsdelt lønnsstatistikk og gjennomgang av resultat av lønnsforhandlinger. Mål Redusere bruk av uønsket deltid. Tiltak Undersøkelse om uønsket deltid er gjennomført, og det er laget register for alle som ønsker utvidet stilling. Aktiv bruk av fortrinnsretten for deltidsansatte. Mål Flere menn tar ut foreldrepermisjon og er hjemme med syke barn. Tiltak Samtaler med arbeidstakere som skal bli foreldre om permisjonsrettigheter. Oppfordre menn til å ta permisjon utover lovpålagte dager. Tilrettelegge for ammefri. Invitere ansatte i permisjon til sosiale arrangementer. 17

18 Tiltaksplan forfremmelse, utviklingsmuligheter Mål Alle ansatte skal få tilrettelegging ved behov. Tiltak Tilrettelagt opplæring. Tilbud om yrkesrettet norskkurs. Møte krav om universell utforming. Tiltaksplan for beskyttelse mot trakassering Mål Skape et trygt arbeidsmiljø gjennom informasjon og opplæring slik at ansatte ikke føler seg utstøtt på grunnlag av legning eller religion/ livssyn. Tiltak Foredrag i personalgrupper og i lederopplæringen. Ta hensyn til mattabuer og allergier. Mål Alle skal ha kunnskap om kommunens verdigrunnlag. Tiltak Kurs for nyansatte. Likestillingssenteret kommenterer: All statistikk som fremlegges bør bearbeides og kommenteres slik at det er enkelt å sette seg inn i hvordan tilstanden er. Det er nødvendig for å avdekke utfordringer og vurdere aktuelle tiltak. 18

19 4. Avslutning Med bedre likestillingsredegjørelser vil kommunene få et bedre grunnlag til å utarbeide konkrete tiltak. Likestillingssenteret har funksjon som iverksetter, pådriver, veileder og rådgiver for likestillings- og mangfoldsarbeid. For spørsmål, rådgivning og veiledning, ta kontakt. Kontaktinformasjon Goro Ree-Lindstad Telefon: (rådgiver) E-post: Mona Renolen Telefon: (rådgiver) E-post: Videre veiledning Barne- og likestillingsdepartementet. (2008). Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten. Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2009). Likestilling og mangfold. Tips og sjekklister for arbeidsplassen. Håndbok for næringslivet. Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2008). Veiledning til bedre redegjørelser for likestilling. Lenker Likestillings- og diskrimineringsombudet Aktuelle lover og forskrifter KS Likestillingssenteret 19

20 Adresse: Vangsvegen 73, 2317 Hamar Telefon: E-post:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Bedrifters redegjørelse for likestilling. - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006

Bedrifters redegjørelse for likestilling. - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006 Bedrifters redegjørelse for likestilling - Undersøkelse av 50 bedrifter sin årsberetning for 2006 Av Karin Hovde Kvinneuniversitetet Nord 2008 Innhold Om rapporten... 3 1 Sammendrag... 3 1.1 Bakgrunn for

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Dokument 3:2 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 2011-2015 1. Bakgrunn og visjon Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole (NIH) skal ha

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror.

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Kunnskapsdepartementet 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010 Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer