DEBATTNOTAT Tariffperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no"

Transkript

1 DEBATTNOTAT Tariffperioden

2 Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet. Før neste tariffoppgjør har vi et Landsmøte. Der skal NFFs Visjon og hovedmål, der også lønnsog inntektspolitikk inngår, diskuteres og vedtas. Deretter skal våre krav til neste hovedoppgjør konkretiseres internt i organisasjonen. Da må vi gjøre noen valg. Fram til nå har det vært viktig for NFF at kompetanse skal lønne seg. Er det fortsatt en viktig sak? Hvis kompetanse skal lønne seg fortsatt, hvor mye er en mastergrad verdt? Skal alle pengene vi har til rådighet i tariffoppgjørene gå til dette, eller skal vi også arbeide for å få noe lønnstillegg til alle? Er det bare mastergrad og spesialister som skal prioriteres, eller også de med lang erfaring, uten at man nødvendigvis har formalisert kompetansen? Er ufrivillig deltid et problem for våre medlemmer og et tema vi må fokusere på? Skal vi kjempe alle saker sentralt og få sentrale bestemmelser med liten lokal variasjon? Eller er vi tjent med at det legges opp til noen variasjoner både på lønn og andre arbeidsbetingelser fra arbeidsplass til arbeidsplass? Hvor langt skal NFF strekke seg for å få til omforente resultater i motsetning til å holde sterkt på våre krav og risikere konflikt og streik? I det perspektivet må vi også vite hva dere mener om viktigheten av å bevare pensjonsalder, arbeidstid og andre opparbeidede rettigheter. Det er temaer som kan komme opp fra arbeidsgiverhold. Vi som er valgt til å tale medlemmenes sak, trenger alle deres innspill for å være sikre på at vi virkelig taler medlemmenes sak. Det gjør oss bedre forberedt og gir mer styrke og tyngde inn i lønnsoppgjøret. Dette oppgjøret, som alle andre oppgjør, vil kreve interne diskusjoner i NFF. Det tar vi med oss inn i interne diskusjoner i Unio, før forbundene i Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden samler kreftene om felles krav og felles strategi. Arbeidsgiverne må lytte når Unios forhandlere taler, på vegne av rundt medlemmer! Vi ønsker nå at dere på den enkelte arbeidsplass diskuterer disse temaene. I tillegg må det være tema på ulike former for medlemsmøter, og styrene i lokalavdelingene må sette det på dagsordenen. Lykke til med debattene, vi venter spent på meningene deres! Hilsen Eilin Ekeland, forbundsleder 2

3 Innledning Dette notatet sendes ut i september 2013 til alle NFFs medlemmer som omfattes av offentlige tariffavtaler, og som har registrert e-postadresse. NFF ønsker at dette notatet kan føre til debatter på de enkelte arbeidsplassene, og at synspunkt på hvilke veivalg NFF skal gjøre i tariffoppgjørene i perioden , sendes NFF på innen 15. oktober Innledningsvis setter vi søkelys på problemstillinger vi ønsker at dere diskuterer lokalt. Så følger en oversikt over hvilke mål og politiske standpunkt NFF vil fremme for Landsmøtet 2013 innenfor områder som berører tariffavtalene. I tillegg er enkelte utvalgte områder beskrevet nærmere for å gi et bedre grunnlag for å kunne gi innspill til utformingen av NFFs krav i perioden. Deretter gir vi en kortfattet oversikt over lønnsutviklingen fra 2011 til 2012 og resultatene i de ulike områdene. Spørsmål til debatt I de sentrale forhandlingene forhandles det om tre elementer: generelt tillegg, som er et tillegg som gis til alle ansatte som er omfattet av tariffavtalen, justering av minstelønnssatsene (for KS, Spekter og Virke) eller justering av enkelte stillingsgrupper i stat og Oslo kommune. Det tredje elementet partene kan avtale, er at det settes av penger til lokale forhandlinger. NFFs krav til tariffoppgjørene har de senere årene lagt vekt på prosentvise tillegg fremforhandlet sentralt. Dette for å sikre lønnsutvikling for de fleste av medlemmene. I tillegg har NFF også fremmet krav om endring av minstelønnssatser/stillingsgrupper, og har prioritert mellom forskjellige stillingsgrupper. Videre har NFF fremmet krav om lokale forhandlinger for å differensiere lønnsnivået lokalt for grupper eller individer. Lokale forhandlinger krever mye arbeid og innsikt fra den enkelte tillitsvalgte, men gir gode muligheter for lønnsutvikling lokalt på individ og stillingsgrupper som det er vanskelig å få gjennomslag for i de sentrale forhandlingene. Hva bør det legges størst vekt på i neste tariffperiode, sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg og justering av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer)/endring av minstelønn? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvordan skal kompetanse sikres lønnsmessig uttelling? Skal det skilles mellom formalisert kompetanse og dem med lang erfaring uten formalisert kompetanse? Er det viktig å bevare pensjonsalder/særaldersgrenser? Er det viktig å kjempe for å bevare 36 timers arbeidsuke for fysioterapeuter? Er ufrivillig deltid et problem for fysioterapeuter? NFF ønsker dere mange gode og friske debatter. Husk å sende resultatene til NFFs avdelinger. Lykke til! 3

4 NFFs satsinger og politikk På Landsmøtet november 2013 skal NFF vedta visjon, hovedmål og satsingsområder for NFFs virksomhet i perioden Nedenfor følger en oversikt over forslag til visjon og hovedmål innenfor inntekts- og arbeidsforhold, kompetanse og kompetanseutvikling. Lønns- og arbeidsforhold for ansatte fysioterapeuter Den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med andre land. Fysioterapeuter og andre yrkesgrupper i Unio har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som kompetansenivå. NFF mener at utdanning, kompetanse og ansvar må verdsettes høyere og gis et høyere lønnsnivå. NFF mener også at arbeidsgiver skal legge til rette for en kontinuerlig kompetanseutvikling til det beste for den enkelte og samfunnet, og at økt kompetanse må gis lønnsmessig uttelling. Det sentrale lønnssystemet gir ikke automatisk uttelling for kompetanse for fysioterapeuter. NFF mener at fysioterapeuter som har gjennomført relevant etter- og videreutdanning, skal gis automatisk lønnsmessig uttelling for dette. Generell innledning En godt kvalifisert fysioterapiprofesjon og gode lønns- og arbeidsforhold er avgjørende for en fysioterapitjeneste med høy kvalitet. Verdsetting av kompetanse og kompetanseutvikling, gode lønns- og arbeidsvilkår og muligheter for god yrkesutøvelse gjennom faglig utvikling og autonomi, er forutsetninger for å kunne rekruttere, utvikle og holde på kvalifiserte fysioterapeuter. Lønnsstatistikk for de siste fem årene viser at den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i stat, kommune og helseforetak har vært på linje med lønnsutviklingen i industrien (arbeidere og funksjonærer). Lønnsdannelsen basert på en frontfagmodell har medvirket til at lønnsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land. Lønnsutviklingen for funksjonærer i industrien har derimot ligget over gjennomsnittet i offentlig sektor og enda mer over lønnsutviklingen for offentlig ansatte med høyere utdanning. Mens mannsdominerte yrkesgrupper med høyere utdanning har hatt den høyeste lønnsutviklingen innenfor privat sektor, har kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning hatt den laveste lønnsutviklingen innenfor offentlig sektor. Den sammenpressede lønnsstrukturen i offentlig sektor fører til små lønnsforskjeller. Dette kan på sikt svekke rekrutteringen til yrker som krever høyere utdanning. Fakta: Lønnsstatistikken i kommunal sektor i siste treårsperiode ( ) viser at veksten i grunnlønn for fysioterapeuter har vært på nivå med andre helsefaggrupper med treårig høyskole i sektoren (tall fra TBSK ). NFFs årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført desember viser at gjennomsnittslønn for fysioterapeuter i kommunal sektor per er kr Økningen i lønn i prosent i perioden er 15,7 %. Tilsvarende tall for spesialisthelsetjenesten er kr Økningen i prosent for dette området i perioden er 13,3 %. For tariffområdet Oslo kommune er grunnlagsmaterialet for lite til at de nevnes særskilt her. Tall for tariffområdet Virke inngår i spesialisthelsetjenesten 4

5 Det har i de siste års tariffoppgjør vært fokus på lønn for utdanningsgruppene, og da spesielt høyskolegruppene med ytterligere spesialutdanning (spesialfysioterapeut) og med lang ansiennitet. Dette er gunstig for våre medlemmer, der de fleste har ansiennitet på 10 år eller mer. NFFs lønnsundersøkelse viser også at fysioterapeuter har kommet godt ut av det i lokale forhandlinger. Lønnsutviklingen for ansatte i undervisningsstillinger i høgskole- og universitetssektoren har vært svakere enn for andre grupper med tilsvarende utdanningsnivå i offentlig sektor. Blant annet har denne gruppen ikke hatt sentrale justeringer, slik at lokale forhandlinger og forhandlinger ved tilsetting har vært avgjørende for økt lønn for denne gruppen. For å sikre kvalitet og god rekruttering er det nødvendig å fastsette et høyere lønnsnivå i sentrale avtaler enn dagens nivå. Stadig flere ledere får sin lønnsutvikling først og fremst gjennom lokale forhandlinger. Dette gjelder både i kommunal sektor og i spesialisthelsetjenesten. Ledere i kommunal sektor har i gjennomsnitt hatt en noe høyere lønnsutvikling enn andre i kommunal sektor. Likelønn Likelønn handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) slo fast at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst når man sammenligner menn og kvinner med høyere utdanning. I gruppen med lavere utdanningsnivå er ikke lønnsforskjellen mellom kvinner og menn like stor. Derfor har kommisjonen kommet frem til at et likelønnsløft bør begynne der urettferdigheten er størst, og foreslår en likelønnspott eller utvidede rammer i lønnsoppgjøret. Det er med andre ord ikke mulig å løse likelønnsutfordringene innenfor rammene av de ordinære oppgjørene alene ved å omfordele mellom kvinner og menn i det enkelte tariffområde. Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjente bare 80 prosent av en manns lønn på dette tidspunktet. Det ble ingen reell oppfølging av likelønnskommisjonenes forslag i de forrige tariffperiodene. Regjeringen, arbeidsgiverne og sterke krefter i LO mente det måtte være partene i arbeidslivet sitt ansvar å løse likelønnsutfordringene innenfor rammene av tariffoppgjørene. TBUs endelige hovedrapport for 2012 viser at lønnsforskjellen mellom menn og kvinner er blitt redusert fra 85,3 % i 2011 til 86,5 % i Utviklingen går sakte i riktig retning, men arbeidet for likelønn må fortsette ved at utdanning, kompetanse og ansvar må verdsettes høyere. Det er helt nødvendig også for å nå målet om likelønn. Sentral og lokal lønnsdannelse Sentrale tariffavtaler sikrer ansatte et solidarisk lønnssystem som gir samme lønn for samme type utdanning, uavhengig hvor i landet man jobber. Sentral lønnsdannelse gir likevel store utfordringer når det gjelder å kunne løfte lønnsnivået kun for fysioterapeutene. Dersom det i sentrale oppgjør gjennom føres økning av minstelønnsplassering/lønnsspenn/lønnsrammer, vil dette få konsekvenser for alle grupper som er innplassert på samme minstelønn/lønnsspenn/lønnsrammer. Dette betyr at store deler av den økonomiske rammen kan bli brukt til å endre sentralt lønnsnivå, selv om økt lønn til fysioterapeutene utgjør en begrenset kostnad. Unntaket er i Spekter, hvor det forhandles egen avtale for fysioterapeutene med utgangspunkt i egen lønnsmasse. Her kan minstelønnene endres for våre grupper uten at det gjøres for andre grupper. Men det har vært en uttalt politikk fra NFF at det ikke avtales andre minstelønnsgarantier for våre grupper enn for eksempel for sykepleierne. I tillegg til sentrale forhandlinger er det viktig å bruke lokale forhandlinger og å forhandle på lønn ved tilsetting for å få økt lønn for våre grupper. NFFs lønnsundesøkelse per viser at kun 5

6 37 % av nytilsatte i kommunal sektor og i spesialisthelsetjenesten forhandlet lønn ved tilsetting. Disse fikk i varierende grad lønn utover minstelønn, men det er grunn til å anta at arbeidsmarkedet for fysioterapeuter er slik at det ikke blir tilstrekkelig press på det lokale arbeidsmarkedet. Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor forutsetter at det er utarbeidet lokal lønnspolitikk som skal gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes på bakgrunn av drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det viser seg at mange kommuner ikke har utarbeidet lokal lønnspolitikk, eller at denne er mangelfull og ikke gir forutsigbarhet for den enkelte, eller at organisasjonene ikke har deltatt, slik at dette er arbeidsgivers dokument. I spesialisthelsetjenesten er det ingen sentrale bestemmelser om at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk, på tross av at NFF har fremmet krav om det. Det er så langt heller ikke utviklet systemer i de ulike tariffområdene som gjør at tillegg gitt i lokale forhandlinger flyter oppå ny minstelønn. Dette medfører at tillitsvalgte må forhandle på nytt for samme person med samme argumenter flere ganger. NFF mener at det er viktig å utvikle sentrale system og gode lokale lønnspolitiske planer slik at lokale forhandlinger i fremtiden oppleves som meningsfylte, og vil være en arena der fysioterapeutene kan få lønnsmessig uttelling for kompetanse, oppgaver og ansvar som er varig. Kompetanse og karriereveier Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, fysioterapitjenesten og for samfunnet. Det er viktig at fysioterapeuter motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse. NFF mener at arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for kompetanseutvikling. NFF mener at utdanning, kompetanse og ansvar skal gi høyere lønn. Dette prinsippet er fremhevet i flere tariffavtaler ved at det gis lønnsmessig uttelling for blant annet formalisert videreutdanning, master- og doktorgrad (B-delsavtaler i helseforetak). Samtidig vet vi at fysioterapeuter har mye kompetanse som benyttes i det daglige, og som ikke vedsettes lønnsmessig. Mange av NFFs medlemmer har betydelig fag- og lederansvar som gir liten uttelling på lønnsstatistikken. Fysioterapeuter er en av de kvinnedominerte gruppene med høyere utdanning i offentlig sektor som særlig rammes av verdsettingsdiskriminering. Yrkesgruppen får med andre ord mindre igjen for investeringer de gjør i utdanning. Verdsetting av kompetanse handler også om å sette av tid til kompetanseutvikling. Det er viktig at virksomhetene driver kontinuerlig kartlegging av kompetansebehovet og tilbyr kompetanseutvikling i tråd med dette. Det er viktig med et høyt sentralt fastsatt lønnsnivå basert på stillingens krav til utdanning, kompetanse og ansvar for å sikre godt kvalifiserte fysioterapeuter både i utdanningssystemet, i kommuner og i helseforetak. Generelle prosentvise tillegg skal sikre lønnsutvikling for alle. Ytterligere lønnsutvikling er avhengig av den enkelte ansattes faglige og profesjonelle utvikling gjennom ulike faglige karriereveier. De faglige karriereveiene må bygge på kompetanse som kan medvirke til kvalitet i fysioterapitjenesten. Det sentrale lønnssystemet gir ikke automatisk lønnsmessig uttelling for kompetanse for fysioterapeuter. NFF mener at fysioterapeuter som har gjennomført relevant etter- og videreutdanning, skal gis automatisk lønnsmessig uttelling for dette. Fremtidens lønns- og stillingssystem må legge til rette for å øke antall doktorander i både kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Deltid Retten til å arbeide heltid må være en selvfølge. Fremtidens behov for arbeidskraft i helsetjenesten aktualiserer og understreker behovet for å utnytte den arbeidskraftreserven som de deltidsansatte repre- 6

7 senterer. NFF har de siste årene gjennomført en lønnsundersøkelse som viser at ufrivillig deltid også er et problem for fysioterapeuter, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. NFFs lønnsundersøkelse per viser at 18 % av respondentene i stat, kommune og foretak hadde deltidsstillinger. Av disse var det 26 % som oppga at dette var ufrivillig deltid, og at de ønsket seg økt stillingsprosent. Tilsvarende tall for 2010 viser at om lag 20 prosent arbeider deltid, og av disse ønsker 1/3 å øke stillingsprosenten. Både tariffavtalene og arbeidsmiljøloven har bestemmelser som sier at ved ledige stillinger i virksomheten skal de deltidsansatte tilbys utvidelse av sin stilling dersom de er kvalifisert for stillingen. Det er viktig at det utarbeides lokale retningslinjer med formål å øke antallet heltidsansatte og bruken av fortrinnsretten i de enkelte tariffområdene. Deltid har en rekke uheldige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Deltid har i mange tilfeller sammenheng med organisatoriske forhold på arbeidsplassen og/eller mangelfull bemanning. Hovedregelen må være faste hele stillinger både i helseforetakene og kommunene. Dette vil bidra til rekruttering til yrket i fremtiden og også gi faglige forsvarlige tjenester. Arbeidstid Arbeidstid har vært et viktig tema i samfunnsdebatten i over hundre år, og det er ingenting som tyder på at det blir mindre viktig fremover. Arbeidstidens organisering og regulering påvirker velferden til arbeidstakere og deres familier, konkurranseevnen i bedriften og kvaliteten på de tjenester som tilbys. Fysioterapeuter har gjennom flere tiår hatt en ukentlig arbeidstid på 36 timer, og det ble første gang tariffestet i Alle tariffområder med unntak av Virke har bestemmelser om fysioterapeuters arbeidstid. Så langt har fysioterapeuter stort sett arbeidet mellom åtte og fire, som på mange måter er kjernen i begrepet normalarbeidsdagen. Fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten har i noen grad hatt turnus- og vaktordninger som innebærer helgearbeid, og i noen tilfeller ettermiddag og kveld. Samfunnets tidsorganisering har endret seg de siste tiårene. Pasienter, arbeidsgivere og ansatte har ulike behov for tidsfleksibilitet, og nye former for arbeidstid vokser frem for å møte disse behovene. I fremtiden kan det være nødvendig at fysioterapeuter både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten arbeider både i helgene og på kveldstid for å utføre nødvendig fysioterapibehandling. Pensjon NFF mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Og det bør være en selvfølge at disse rettighetene fortsatt inngår i tariffavtalene. Det fins to hovedmodeller for pensjon: ytelsesbasert pensjon (som vi har i offentlig sektor) og innskuddsbaserts pensjon (som er den vanlige modellen i privat sektor). Disse modellene er veldig ulike. En viktig forskjell er hvem som har risikoen. I den ytelsesbaserte er det arbeidsgiver som må betale for å dekke rettighetene som de ansatte har sikret seg, mens i den innskuddsbaserte er det den enkelte arbeidstaker som må bære risikoen. Ansatte i offentlig sektor har en garanti om 66 prosent av sluttlønn ved 67 år og 30 års opptjening. AFP-ordningen mellom 65 og 67 år gir også adgang til å gå av med 66 prosent i sluttlønn hvis man fyller bestemte vilkår. Fysioterapeuter som er innplassert i fysioterapeutkoder, har særaldergrense. Det vil si at de kan pensjonere seg når de er 65 år i stedet for 67 år. NFF mener at det er viktig å beholde dagens ytelsesordning uten svekkelser for ansatte i offentlig sektor, samt å beholde særaldersgrensene for fysioterapeuter. 7

8 I forslaget til Visjon og hovedmål som Landsmøtet skal ta stilling til, står følgende: et høyere lønnsnivå og en god lønnsutvikling for fysioterapeuter fysioterapeuter skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar likelønn skal ivaretas både for den enkelte og for yrkesgruppen at medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler forsvare dagens ytelsesbaserte bruttopensjonsordning at heltidsstillinger skal være en rettighet at tariffestede rettigheter for arbeidstid ivaretas Lønnsutvikling og lønnsnivå i tariffperioden KS (alle kommuner med unntak av Oslo) Minstelønn per På KS-området er lønnssystemet for våre medlemmer bygget opp rundt et minstelønnssystem. Dette innebærer at partene sentralt avtaler en garantert minstelønn for enkelte stillinger, men at det ikke eksisterer noen grense oppad for lønnens størrelse. I KS er det avtalt minstelønnsnivåer for bl.a. fysioterapeut, spesialfysioterapeut og fysioterapeut med master, ved henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet. Tabellen under viser minstelønnssatsene på de ulike ansiennitetstrinnene per Stilling 0 år 4 år 8 år 10 år Fagarbeiderstillinger (bl.a. hjelpepleier) Fysioterapeut Spesialfysioterapeut Stillinger med krav om master Fysioterapeut i turnustjeneste: kr Minstelønnsnivå for skoleverket per Stilling 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt m/tillegg Lektor Lektor m/tillegg

9 Grunnlønn for fysioterapeut per etter ansiennitet NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende grunnlønn (avtalt lønn eksklusiv tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid): Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år ,4 4 7 år ,1 8 9 år , år , år , år , ,8 Totalt Grunnlønn for spesialfysioterapeut per etter ansiennitet NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende lønnsutvikling for spesialfysioterapeut : Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år ,8 4 7 år ,2 8 9 år , år , år , år , ,7 Totalt Lønn for leder og fagleder Ledere og fagledere har ikke sentralt fastsatt minstelønn, men for ledere fins følgende sikringsbestemmelse i hovedtariffavtalen: Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse/ spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 9

10 Gjennomsnittlig lederlønn beregnet ut fra hvor mange fysioterapeuter lederen har ansvar for, viser i 2012 følgende: stk 6 10 stk stk stk stk 50 + stk Ledere 2012 Kun 28 % av NFFs medlemmer som har koden Fagleder, har et definert faglederansvar. Gjennomsnittskompensasjon for dette faglederansvaret er kr Spekter Helse Minstelønn per Også i tariffområdet Spekter Helse er lønnssystemet for våre medlemmer bygget opp rundt et minstelønnssystem. Dette innebærer at partene sentralt avtaler en garantert minstelønn for enkelte stillinger, men at det ikke eksisterer noen grense oppad for lønnens størrelse. I Spekter Helse er det avtalt minstelønnsnivåer for bl.a. fysioterapeut og spesialfysioterapeut ved henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet. Tabellen under viser minstelønnssatsene på de ulike ansiennitetstrinnene. For Lovisenberg Diakonale sykehus gjelder samme minstelønnsgarantier. Stilling 0 år 4 år 8 år 10 år Fysioterapeut Spesialfysioterapeut Fysioterapeut i turnustjeneste: kr

11 Grunnlønn og lønnsutvikling for fysioterapeut per etter ansiennitet NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende grunnlønn (avtalt lønn eksklusiv tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid). Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år 4 7 år ,7 8 9 år , år , år , år ,3 Totalt NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende lønnsutvikling for fysioterapeut : Ansiennitet Årslønn 2011 Årslønn 2012 Økning % 0 3 år ,3 4 7 år ,4 8 9 år , år , år , år Totalt ,7 Grunnlønn og lønnsutvikling for spesialfysioterapeut per etter ansiennitet: Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år 4 7 år ,7 8 9 år , år , år ,2 20 år ,4 30 år ,1 Totalt

12 NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende lønnsutvikling for spesialfysioterapeut : Ansiennitet Årslønn 2011 Årslønn 2012 Økning % 0 3 år år ,5 8 9 år , år , år , år , Totalt ,1 Lønn for leder og fagleder: Ledere og fagledere har ikke sentralt fastsatt minstelønn. Det samme gjelder for spesialister og fysioterapeuter med mastergrad/hovedfag. NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser at lederlønn varierer fra i overkant av kr til i underkant av kr Virke, HUK-området (Helse, utdanning og kultur) I tariffområdet Virke er NFF part i åtte overenskomster. Disse overenskomstene følger overenskomstområdene på tilsvarende områder i offentlig sektor (KS, Spekter og stat). NFF har flest medlemmer innenfor Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. Disse følger det økonomiske resultatet og minstelønnssystemet til henholdsvis Spekter og KS. Grunnlønn og lønnsutvikling for fysioterapeut per etter ansiennitet, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende grunnlønn (avtalt lønn eksklusiv tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid): Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år år ,4 8 9 år , år , år , år ,5 30 år + Totalt

13 NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende lønnsutvikling for fysioterapeut : Ansiennitet Årslønn 2011 Årslønn 2012 Økning % 0 3 år ,1 4 7 år ,7 8 9 år , år , år , år ,9 Totalt ,5 Grunnlønn og lønnsutvikling for spesialfysioterapeut per etter ansiennitet: Ansiennitet Grunnlønn % over minstelønn 0 3 år 4 7 år år , år , år , år år ,6 Totalt NFFs lønnsundersøkelse fra høsten 2012 viser følgende lønnsutvikling for spesialfysioterapeut : Ansiennitet Årslønn 2011 Årslønn 2012 Økning % 0 3 år år ,2 8 9 år , år år , år ,8 30 år Totalt ,2 13

14 NFF har ikke tilsvarende tall for de andre områdene, fordi antall medlemmer er for få til at det er statistisk signifikant. Oslo kommune Over 90 % av fysioterapeutene som er ansatt i Oslo kommune, er plassert i stillingskode 152, med tittel Fysioterapeut I. Fysioterapeut I 2011 kr 2012 kr Økning i % Alle ,5 Bydel Alna ,5 Bydel Bjerke ,2 Bydel Frogner ,4 Bydel Gamle Oslo ,5 Bydel Grorud ,0 Bydel Grünerløkka ,6 Bydel Nordre Aker ,5 Bydel Nordstrand ,9 Bydel Sagene ,8 Bydel St. Hanshaugen ,7 Bydel Stovner ,0 Bydel Søndre Nordstrand ,8 Bydel Ullern ,9 Bydel Vestre Aker ,8 Bydel Østensjø ,5 Helse - og velferdsetaten Sykehjemsetaten ,1 Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter i stillingskode 152 med tittel Fysioterapeut I er i overkant av kr Fysioterapeuter med lederstilling er for få til at tall kan opplyses. Fysioterapeut i turnustjeneste lønnes per med kr

15 Stat I dette tariffområdet er fysioterapeuter ansatt i en rekke ulike stillingskategorier. Tallene viser følgende: Stillingsbetegnelse Lønn 2011 Lønn 2012 Stipendiat Rådgiver Avdelingsleder/Fysioterapeut Bedriftsfysioterapeut Seniorinspektør Seniorrådgiver Høgskolelektor Universitetslektor Førstelektor Avdelingsleder Førsteamanuensis Studieleder Professor Avdelingsdirektør

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Si din mening om Lønnsoppgjøret!

Si din mening om Lønnsoppgjøret! 1 Si din mening om Lønnsoppgjøret! Tariffperioden 2014 2016 2 Forbundsstyret ønsker tariffkonferansenes anbefaling til følgende spørsmål: Spørsmål til debatt: Hva bør det legges størst vekt på sentrale

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.3/15 LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 6.3.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Lønn og

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status Arkivsak-dok. 16/00050-20 Saksbehandler Helga Melsom FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret 2016

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden Tariffpolitiske retningslinjer for perioden 2016 2018 Deltas medlemmer er i hovedsak ansatt i virksomheter innen offentlig tjenesteyting. De bidrar til å produsere den offentlige velferden og er sentrale

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger For femte år på rad gjennomførte NFFs forhandlingsseksjon en lønnsundersøkelse blant medlemmene i de største tariffområdene for fysioterapeuter. Vi fikk

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015

ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS. RTG 5. Januar 2015 ATV kurs januar 2015 Nytt lønnssystem i KS RTG 5. Januar 2015 Bakgrunn for det nye lønnssystemet Bakgrunn for det nye lønnssystemet Partene nedsatte i 2012 et partssammensatt utvalg som skulle fortsette

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

LANDSMØTESAK: LIKELØNN OG LØNN FOR KOMPETANSE

LANDSMØTESAK: LIKELØNN OG LØNN FOR KOMPETANSE Sak til Landsmøtet Nr: 3 a) Saksbehandler: Forhandlingsavdelingen Dato: 27.05.2015 Dokumentnr DM: 705310 2015_00551 LANDSMØTESAK: LIKELØNN OG LØNN FOR KOMPETANSE Bakgrunn for saken: På innsatsområdet lønns-

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge 1 Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge Utdanningssystemet i Norge skal ha høy kvalitet. Kvalitet i utdanningen er avhengig av godt kvalifiserte lærere med

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO

Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven. Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Likelønn hva er situasjonen? LDOs erfaringer med loven Lars Kolberg, seniorrådgiver LDO Hovedbudskap (mangelen på) likelønn er to ting Begge deler krever langsiktig, systematisk arbeid Lønnsgapet 14,2

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Saksnr: 201300321-20 Saksbehandler: INKV Delarkiv: ESARK-0804 LOKAL LØNNSPOLITIKK I BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1. Om dokumentet 2. Innledning 3. Sentrale og lokale stillingsbestemmelser 4. På

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Fagforbundet Tariffkonferanse Kjære deltakere!

Fagforbundet Tariffkonferanse Kjære deltakere! Fagforbundet Tariffkonferanse 13.02.04 Kjære deltakere! Konferansen i dag er slutten på en langvarig og omfattende organisasjonsprosess med debatt om aktuelle temaer foran årets tariffoppgjør, og om hvilke

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 39/2014/MS Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer s er fattet av Landsoverenskst for utdanning. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13. juni

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Høring - Holden III-utvalget

Høring - Holden III-utvalget Finansdepartementet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 01-0-18 DOK/01/0069 Høring - Holden III-utvalget Unio slutter seg til hovedtrekkene i Holden-utvalgets

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Tariff 2016 Hordaland 2016

Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff-temaer i 2016 Lønn Pensjon Arbeidstid Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser? s2 Akkumulert årslønnsvekst 2006-2015 (10 år) Kommune Årslønnsvekst i % (månedsfortjeneste)

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

Sendt til: Medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomst for Virksomheter 26 og 27.

Sendt til: Medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomst for Virksomheter 26 og 27. TARIFFnytt Nr: 41/2014/MS Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomst for Virksomheter 26 og 27. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 26 OG 27 Virke og

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer