HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED"

Transkript

1 HVORDAN FÅ TIL ET VELFUNGERENDE BOLIG- OG ARBEIDSMARKED

2

3 INNLEDNING Grunnleggende økonomisk teori tilsier at prisene stiger når det er knapphet på de etterspurte godene. Prisene kan stabiliseres eller senkes gjennom reguleringer. Men dette løser ikke de reelle problemene. Et velfungerende marked må ha en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dagens boligmarked er i ubalanse grunnet en for treg utvikling av nye boområder samt for dårlig og uforutsigbar utvikling av infrastruktur. Vi må tilstrebe bedre balanse, det gir sunn økonomi for den enkelte og samfunnet som helhet. Befolkningsvekst gjennom fødselsoverskudd, innvandring og at vi lever lenger sammen med flyttestrømmene til pressområdene, gir en mangel på boliger som presser opp prisene slik at færre har økonomi til å skaffe seg bolig der det trengs mest. Ubalansen i markedet fører ellers med seg: Lønnspress Økt miljøbelastning (utslipp, støy) Økt slitasje på infrastrukturen Statistisk Sentralbyrås prognoser tyder på at antall innbyggere i Norge i løpet av en halv mannsalder vil øke med én million. Den største veksten kommer i pressområdene. Det tar mellom fem og ti år fra utbyggingsplaner foreligger til ferdige boliger står innflyttingsklare. Hverken politikk eller planer er i dag på plass. Ofte presenteres politiske mål uten at virkemidlene har samme fokus. Det haster å gjøre noe med dette! Tre grep må raskt gjøres for å få et velfungerende bolig- og arbeidsmarked: Regjeringen må utvikle en målrettet boligpolitikk for å dekke etterspørselen etter bolig Planlegging av boliger må integreres med planlegging av infrastruktur (vei, bane, skole, barnehager, vann og avløp etc.) på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Planlegging må integrere alle forvaltningsnivåene: Kommunene (tomter, vann/avløp, skoler, barnehager), fylkeskommunen (fylkesveier, kollektivtransport, skoler) og staten (bane, riksveier, landsdekkende politikkforvalter) VI BLIR RASKT FLERE I 1975 nådde Norge 4 millioner innbyggere, og i mars 2012 nådde vi 5 millioner, ifølge befolkningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB gir også framskrivninger for videre befolkningsvekst, men det er stor usikkerhet om forutsetningene som ligger til grunn for disse framskrivningene, spesielt gjelder dette anslagene for innvandring. For å belyse hvor følsomme beregningene er, har SSB derfor laget framskrivninger basert på alternative forutsetninger. I alternativet med høyest befolkningsvekst (HHMH, det vil si høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk mobilitet og høy innvandring) passeres 6 millioner innbyggere allerede i 2023, og folketallet blir 9,1 millioner i I alternativet med lavest befolkningsvekst (LLML) runder vi ikke 6 millioner i dette århundret i det hele tatt. Da vil folketallet nå en topp på 5,9 millioner i 2037 og deretter synke til 5,5 millioner i Det er særlig forutsetningene om inn- og utvandring som medfører disse store forskjellene i fremskrevet folketall, ifølge SSB. Uansett er det fornuftig å legge til grunn at vi sannsynligvis blir 6 millioner innbyggere i løpet av 15 til 20 år, kanskje før. Veksten i befolkningen er ikke jevnt fordelt over landet. Sterkest press får regioner der utdannelses- og sysselsettingsmulighetene er best Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand/Arendal og Oslo. 3

4 UTFORDRINGENE ER MANGE OG STORE Boligprodusentenes Forening har laget Boligsirkelen som illustrerer at mange forhold påvirker boligbyggingen. Langsiktig og målrettet innsats på flere områder er nødvendig for å få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked. Figur 1: Boligsirkelen Nøkkelpersonell: Mangel må dekkes Levealderen har steget jevnt de siste hundre årene, og SSB har antatt videre økning i levealderen alle framskrivningsalternativene fram mot Økt levealder og flere eldre i befolkningen gjør at kapasiteten i eldreomsorgen må styrkes. Mer personell behøves i helsesektoren - der mangelen på personell allerede er en utfordring. Selv om velferdsteknologi tas i bruk i helsesektoren for å frigjøre ressurser, vil dette ikke kunne kompensere for hele økningen i personellbehovet. Også i andre samfunnsviktige etater som politi og brannvesen vil det være behov for mer personell. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er stor, selv med betydelig arbeidsinnvandring. Det er i pressregionene dette gjør seg sterkest gjeldende. Hit reiser også personer fra andre deler av landet fordi jobbmarkedet gir større muligheter her. Det er arbeidstakers marked. 4

5 Det er to måter å sørge for at f.eks. nøkkelpersonell får boliger nær arbeidssted: øke lønnen slik at de får råd til å investere i en bolig i et «selgers marked». skaffe til veie nok boliger, slik at boligprisene begrenses, og det blir mulig å kjøpe bolig for personer uten høy lønn eller annen tilgang på kapital. I utleiemarkedet, hvor unge tidligere har kunnet bo og samtidig spare til egen bolig, er prisene presset opp på grunn av stor etterspørsel, slik det ikke lenger er mulig å sette av penger til boligsparing. Knapphet på studentboliger bidrar også til at studenter må konkurrere med arbeidsinnvandrere i jobb om boligene i utleiemarkedet. Tomter - Hvor skal vi bo? Slik boligmarkedet i dag er, møter de som flytter til pressområdene to bostedsalternativer: 1. Bosette seg sentralt, nær arbeidsplassen, til høy pris 2. Bosette seg lengre unna arbeidsplassen, til mer overkommelig pris, men med en vesentlig lengre arbeidsvei BÆRUMS-SYNDROMET Arbeidstakere innenfor samfunnskritiske områder (helse, politi, brann, skole) har ikke råd til å bo der de skal jobbe også i Stavanger Lærerne krever kr ,- i lønnstillegg for å få råd til å bo. De som har høy inntekt eller på annen måte har tilførsel av tilstrekkelig kapital, har mulighet til å velge det første alternativet. De som har lav eller middels inntekt, og ingen annen tilførsel av kapital, velger (tvinges til å velge) det andre alternativet. I denne gruppen fins en rekke nøkkelpersonell som f.eks. helsepersonell, politi, brannvesen, lærere etc. Tomtekostnadene er den største tekniske driveren for bolig prisene. Tomtekostnadene er høyest i de mest attraktive områdene, der etterspørselen er større enn tilbudet. Infrastruktur Stor belastning på vei og bane og lave bevilgninger til drift og vedlikehold har over flere år ført til fallende kvalitet. Forfallet skjer fremdeles raskere enn reparasjonene. Sterkest er denne utviklingen i pressområdene der belastningen på infrastrukturen er størst. Heller ikke nybygging av veier eller utbygging av banekapasitet har vært politisk prioritert før de siste årene. Kapasiteten har ikke fulgt opp veksten i folketallet. Verken kollektivtransport eller godstrafikk har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til å dekke den forventete trafikkøkningen i årene. 5

6 Resultatet av dette, sett i sammenheng med boligmarkedet i pressområdene, gir følgende scenarier: Bilkjøring over lengre distanser kan komme til å øke fordi tilgjengelige boligene er langt unna arbeidsplassen og offentlig kommunikasjon for dårlig utbygd. Det fører til: økt slitasje (større behov for økte bevilgninger til reparasjoner og nybygging) flere og lengre køer (tap for næringstransport og arbeidsreiser) økt utslipp (så vel CO2 og NOx) mer trafikkstøy Energi og miljø: Miljøpolitiske mål kolliderer med privatøkonomiske hensyn I tillegg til klimaulempene knyttet til lange arbeids- og fritidsreiser kommer også andre utfordringer når de miljøpolitiske mål skal ivaretas. Det signaliserte passivhusnivået fra 2015 vil medføre en betydelig prisøkning på nye boliger. Dette vil gjøre det verre for mange å komme inn i boligmarkedet. En ny enebolig oppført etter passivhusstandarden koster mellom og kroner mer enn en tilsvarende bolig bygget etter dagens krav. Krav om fornybar varme blir uforholdsmessig dyrt i godt isolerte boliger med veldig lavt energibehov. Energitiltakene koster, og strenge miljøpolitiske mål vil kollidere med privatøkonomiske hensyn. Det er viktig at skjerpede energikrav gis en fornuftig innretning slik at vanlige lønnsmottakere fortsatt skal ha mulighet til å finansiere kjøp av ny bolig. Produktivitet: Splittet planansvar I dag er det alt for mange kostnader som ikke gir boligene/boområdene bedre kvaliteter, bare høyere kost. Lokalisering av bosteder, arbeidsplasser, friområder og infrastruktur er arealplanlegging som kommunene i utgangspunktet er ansvarlige for. I pressområdene er det ikke tilstrekkelig at hver enkelt kommune planlegger individuelt; de må samarbeide fordi hele regionen fungerer som ett marked. På infrastrukturdelen er man i gang med de såkalte «pakkene», som for det meste gjelder utbygging etter gjennomført planfase. Imidlertid indikerer «pakkene» en erkjennelse av at kommunegrensene ikke må være en barriere for en effektiv mobilitet. Staten har ansvaret for bygging av riksveier og jernbane, fylkeskommunen for fylkesveiene, og kommunene for det øvrige veinettet. Metro- og overflatebaner er kommunens ansvar. Mye av dette er inkorporert i de nevnte «pakkene». Arealplanlegging skjer imidlertid utfra den enkelte kommunes behov og hensyn. Ofte skjer dette uten koordinering med regionen for øvrig, uten samordning med infrastrukturtiltak eller vurdering av boligutbygging i forhold til arbeidssted. Planleggingen innbefatter også nødvendig kapasitet når det gjelder vann og avløp, skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur. Det tar gjerne fem til ti år fra utbyggingsplaner foreligger til ferdige boliger står innflyttingsklare gjerne enda lenger tid før regional infrastruktur er på plass. Det er et stort behov for sterkere kommunalt samarbeid på tvers av kommunegrenser, både i forhold til arealplanlegging og i forhold til planprosesser. Prosessene må også gi større forutsigbarhet for de som skal utvikle og bygge boliger. Nye planer for boligbygging er dominert av private planforslag. Med langtrukne og uforutsigbare planprosesser øker reguleringsrisikoen, og virksomhetene som skal utvikle boligområder må være finansielt sterke. Dette begrenser antall aktører som kan drive med boligutvikling. Samtidig innrettes boligutviklingen mot den kjøpesterke delen av boligmarkedet. 6

7 Byggenæringen selv har også et ansvar for å effektivisere sine prosesser. For å øke produktiviteten må man jobbe smartere, bla ved å tenke mer LEAN og bruk av åpen BIM. Byråkrati/regler Økt produktivitet er en forutsetning for lavere boligpriser. Samspillet med offentlige myndigheter utgjør en vesentlig del av produktiviteten i boligbyggingen. Planer og tillatelser er «råvare» for boligbyggingen. Samhandling mellom offentlige myndigheter og boligbyggere har følgende utfordringer: Når myndighetene stadig endrer regelverket, selv i nye regler, reduseres innovasjonsevnen og flytter fokuset i bedriftene fra forbedringer og produktivitetsvekst til prosesser som er nødvendig for etterlevelse av endret regelverk. Regelendringer koster, også ved at byråkratiet øker som følge av alle regelendringene. Savnet av ja-lover og ja regler er påtakelig. Flere ja-lover og ja-regler vil bidra til økt produktivitet og dermed reduserte priser De mange særinteressene, slik som naturmangfoldloven, markaloven, by- og riksantikvar og kulturminneloven, bremser fremdrift, øker byråkrati og reduserer produktivitet i boligbyggingen. Myndighetene har vedtatt å innføre obligatorisk uavhengig kontroll av byggeprosjekter. Kontrollen skal utføres av forhåndsgodkjente, uavhengige foretak, og den skal betales av byggherre. Uavhengig kontroll skal komme i tillegg til egenkontrollen og oppfølgingen som foretakene allerede har som en del av den interne kvalitetssikringen av produksjonen. Myndighetene har bestemt at uavhengig kontroll skal gjelde for alle byggeprosjekter, uavhengig størrelse, kompleksitet og hvem som utfører arbeidet. Kontrollen skulle opprinnelig ha vært innført fra 1. juli 2011, men er nå utsatt fordi det mangler kompetente foretak til å gjøre kontrolljobben. Boligprodusentene mener at uavhengig kontroll er en unødvendig reform som ikke vil føre til bedre bygg, men bare belaste byggherre med høyere byggekostnader. DAGENS BOLIGMARKED GIR TO MULIGHETER Mer i lønn Nasjonal konkurransekraft For å tiltrekke seg nøkkelpersonell er det gjerne lønn og andre goder som gjelder, i tillegg til kvaliteter på jobbsted og gjerne kompetanseutfordringer. Bransjer som «går godt», for tiden olje og gass, har ressurser til å konkurrere på jobbmarkedet. Andre bransjer og sektorer er ikke like godt stilt. Dette gjelder spesielt den offentlige sektoren, der mange av de operativt svært viktige funk sjonene befinner seg (helse, brann, politi, skole). Økte lønninger vil påvirke konkurranseutsatt industri. Dersom kostnadsnivået i Norge blir for høyt vil man bli utkonkurrert av utenlandske konkurrenter, med den konsekvens at arbeidsplasser legges ned. Offentlig sektor mangler personell, og mangelen vil øke. Samtidig dreier det seg om store, personell krevende grupper. Kraftige lønnsløft for disse gruppene vil få virkning for hele lønns- og arbeidsmarkedet i Norge. Konsekvensen kan lett bli at det samlede lønnsnivået i Norge blir så høyt at vi taper konkurransekraft, også innenfor høykompetanse markedene som er antatt å være vår fremtid. 7

8 Finansiering - regulering av kapital Enten har man kapital selv, eller så må man låne. I sistnevnte tilfelle dreier det seg om sikkerhet, kostnader (renter) og tilgang (begrensninger på utlån). Ved å stramme inn lånetilgangen eller heve renten til boligkjøpere, etableres et todelt boligmarked hvor det skilles mellom de som har og de som ikke har bolig. Sistnevnte får det vanskeligere med å komme inn på boligmarkedet, og presses til å leie. Utleieprisene er nå så høye, at boligsparing under leieforhold blir svært vanskelig. Dermed ligger det an til at store grupper med lav og middels lønn ikke vil kunne spare nok til å kjøpe egen bolig. De vil dermed heller ikke ta del en den generelle formuesutviklingen som boligeierne har hatt. I disse lønnsgruppene fins mange av de som ivaretar samfunnets nøkkelfunksjoner. Det er sosialt uheldig med et todelt boligmarkedet, initiert av myndigheter og/eller kapitalkilder. Kapitalreguleringer løser ikke de grunnleggende problemene i boligmarkedet. Når reguleringene oppheves, er det fortsatt for få boliger i forhold til etterspørselen. BOLIGBEHOV Uten bedre balanse i boligmarkedet, har de som skal jobbe i pressområdene bare to muligheter for å få egen bolig: Øke lønnen og skaffe seg bedre råd. Dersom store grupper lønnsmottakere får økt lønn, vil dette bare føre til at boligprisene stiger enda mer, samtidig som konkurranseutsatt sektor blir enda mer presset. På sikt vil dette undergrave norsk konkurranseevne og framtidig velferd. For ungdom under utdannelse er økt lønn ikke noe reelt alternativ. Flytte dit bolig er rimeligere og akseptere pendling til arbeid I tillegg til økt volum i byggingen, trengs differensierte boligtyper tilpasset ulike aldersgrupper etc. I 2011 presenterte Prognosesenteret/Boligprodusentene en analyse for boligbehovet i Norge. Rapporten viser at det årlige behovet for nye boliger, inkl. sanering, er ca enheter. Det er ved middels befolkningsvekst (jfr. SSBs prognoser). I 2011 ble det bygget boliger. Igangsatt Bolig-etterspørsel Sanering Boligbehov Boligbehov pr. år 2020 Enebolig Småhus Leilighet TOTALT Det er pressområdene som i størst grad vil merke etter spørselen etter bolig. Basert på årstakten i boligbyggingen slik den var i 4. kvartal 2011 ligger Sør-Trøndelag (Trondheims-området) om lag på nivå med det anslåtte behovet. Rogaland (Stavanger-området) bygger flere boliger enn behovet tilsier, mens Troms (Tromsø) og Hordaland (Bergen) er på etterskudd. 8

9 Særlig på etterskudd er Oslo og Akershus (Oslos nære omland), der befolkningsveksten forventes å bli sterkest. Akershus har en årlig boligbygging som er nær 2000 boliger lavere enn behovet, mens Oslo bygger 3500 færre boliger enn behovet. Boligbyggingen i Oslo er bare halvparten av hva den bør være for å holde tritt med befolkningsveksten. MÅL FOR BOLIGBYGGING Rogaland: boliger pr år Hordaland: boliger pr år Stor-Oslo (aksen Lillehammer Halden Grenland): boliger pr år - Herav Oslo/Akershus: boliger pr år Agder: boliger pr år Trøndelag: boliger pr år TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING Boligprodusentene foreslår følgende tiltak for å skape nødvendig balanse i boligmarkedet: Kortsiktige tiltak Universell utforming utendørs Gjør endringer i TEK10 kapittel 8 - Krav til universell utforming av utearealer må tilpasses norsk topografi - Lag en tilsvarende unntaksbestemmelse i TEK10 kap 8 som i Pbl 31-2, 4. ledd - Grensen for større boligområde i TEK settes til 100 boliger Krav til tilgjengelighet i boliger Krav til tilgjengelighet må differensieres slik at det kun gjelder 70 prosent av boligene i det enkelte søkte nybyggingsprosjekt. I leiligheter med flere soverom, bør det være tilstrekkelig at ett soverom oppfyller kravene. For studentboliger skal minst 10 prosent av enhetene tilfredsstille kravene for tilgjengelighet. Utvidelse av virkeområde for «små planendringer» Miljøverndepartementet må utarbeide et rundskriv som utvider virkeområdet for «små planendringer» iht pbl Finansiering Det må settes i gang en utredning av konsekvensene av selvskyldnergarantiordningen fastsatt i Bustadoppføringslova De nye retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fastsatt av Finanstilsynet 1. november 2011 må reverseres Husbankens lånerammer utvides med 10 milliarder kroner pr. år Uavhengig kontroll Fjern kravet om obligatorisk uavhengig kontroll. Fortetting Det må legges bedre til rette for fortetting. De må lages en veileder som utreder konsekvensene ved fortetting. Den må bla. diskutere klageadgang når naboer mister utsikt, skygge på uteareal, opprydding i gamle bygninger samt konsekvenser for grønne korridorer og parker Innsigelser - klager Fylkesmannen tar initiativ til tidlig avklaring og koordinering av innsigelser fra statlige, regionale og kommunale myndigheter. 9

10 Støtte til innovasjon Støtte arbeidet med etablering av buildingsmart Dataordbok som en del av den nødvendige teknologiske infrastrukturen basert på åpen BIM (Bygningsinformasjonsmodell) Plan- og Byggesak Innføre måltall for boligbygging i kommunene Prioritere kommunale ressurser til planbehandling av innsendte planer Bevilge penger til utvikling av ByggSøk Plan Videreutvikle ByggSøk til implementering av elektronisk byggesaksbehandling basert på BIM Start arbeidet med å standardisere planprosessen i Norge i lys av ny teknologi basert på BIM Begrense kommunenes adgang til å lage særegne regler Infrastruktur Starte prosjekteringen av ny tunnel for T-bane og jernbane i Oslo. Starte prosjektering av bybane i Stavanger Starte prosjektering av utvidelse av bybanen i Bergen Starte prosjektering av utvidelse bru fra Tromsøya til Kvaløya Studentboliger Antall nye studentboliger økes fra til pr. år. Langsiktige tiltak Boligutvikling må skje i knutepunkter definert av ny infrastruktur Det må tilrettelegges for utbygging av enkel, rask og miljøvennlig transport til nye utbyggingsområder Skinnegående kollektivtransport, slik som T-bane og trikk bør bli en egen del i neste nasjonale transportplan Forutsigbar tilgang på nok byggeklare tomter Det må lages rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig regional boligforsyning i områder med vekstpress Det må gjøres en lovendring som innebærer at 5-års fristen for igangsetting av byggearbeider hjemlet i private reguleringsforslag etter 12-4 fjernes eller utvides til 15 år. Det må årlig reguleres 2 til 3 ganger så mange boligtomter som det skal bygges. Plan- og byggesak Samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig- og bygningspolitikken i et eget departement Det må gjennomføres en opprydding i Plan- og bygningslovgivningen med forskrifter Innovasjon Det offentlige må være med å tilrettelegge og ta ansvar for den teknologiske infrastrukturen basert på åpen BIM Det må tilrettelegges for elektroniske saksbehandling og digitale regelsjekkere basert på åpen BIM Kompetanse Økt satsning på utdannelse av ingeniører og fagarbeidere I forbindelse med innføring av nytt regelverk må det utarbeides kompetansetiltak innenfor fagutdanning, høyere utdanning samt etter- og videreutdanning. Det må i større fokus på kompetanseheving kommuner og Direktoratet for byggkvalitet 10

11

12 Boligprodusentenes Forening Besøksadresse Middelthunsgt. 27 Post Pb 7186 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf Fax e-post

Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling?

Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling? Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling? Bedre hverdag på byggesak Fagseminar Plan- og byggesak Kommunalteknisk forening 5. november 2012 Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentenes Forening

Detaljer

Norsk Form 28. nov 2012. Boligutviklingen. Martin Mæland, Konsernsjef OBOS

Norsk Form 28. nov 2012. Boligutviklingen. Martin Mæland, Konsernsjef OBOS Norsk Form 28. nov 2012 Boligutviklingen Martin Mæland, Konsernsjef OBOS Fra avskaffing av bolignøden til oppfylling av boligdrømmen Utfordring nr 1: Prisutviklingen!! Boligprisene har steget fra under

Detaljer

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Elvarmens plass i framtidens boliger Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Oslo, 10.09.2013 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser

Detaljer

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Utfordringer i boligmarkedet. Hva må til for å øke boligbyggingen.

Utfordringer i boligmarkedet. Hva må til for å øke boligbyggingen. Sparebank 1 SMN Seminar for eiendomsutviklere i Bilbao 17.-19. oktober 2012 Utfordringer i boligmarkedet. Hva må til for å øke boligbyggingen. Martin Mæland, Konsernsjef OBOS Fra avskaffing av bolignøden

Detaljer

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Næringsrådet: plan og byggesaksprosesser til hinder for en ønsket byutvikling Folkeveksten

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 v/leder Christian Vammervold Dreyer Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 Ansvar Statens ansvar; Sikre gode rammebetingelser Sikre et velfungerende bolig- og byggemarked Kommunens ansvar;

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Bedre og billigere boliger Hva skal til?

Bedre og billigere boliger Hva skal til? Bedre billigere boliger Hva skal til? Innlegg på konferansen HIT EIT STEG, OG DIT EIT STEG i Bergen 27. september 2012 v/ Magnus Helland i ByBo AS For å komme dit man vil må man vite hvor man er Gode boliger

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Hva betyr myndighetsbestemte kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Økte kvalitetskrav Tilgjengelighetskrav og energikrav kan blant

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN EM1MN boligmarkedsanalyse juni 2016: Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, 9.6.2016 Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Trondheim Et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Boligstatistikk pr. sept. 2017

Boligstatistikk pr. sept. 2017 Boligstatistikk pr. sept. 2017 Pressekonferanse 18. oktober 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Hva snakker vi egentlig om? Per Jæger, adm. direktør, Boligprodusentene

Hva snakker vi egentlig om? Per Jæger, adm. direktør, Boligprodusentene Hva snakker vi egentlig om? Per Jæger, adm. direktør, Boligprodusentene Boligbygging og befolkningsvekst 70 000 60 000 Boliger satt i gang Befolkningsendring 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - (10 000)

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU. Adm direktør Per Jæger

Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU. Adm direktør Per Jæger Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU Adm direktør Per Jæger Oslo, 21. mars 2014 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å

Detaljer

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug, Norsk institutt for by- og regionforskning Plankonferansen i Hordaland 2. nov. 2010 Utgangspunkt Et oppdrag for det regjeringspålagte

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Boligpolitikk i kommunene

Boligpolitikk i kommunene Foto/illustrasjon: Diiz AS Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Boligpolitikk i kommunene Muligheter og utfordringer Finansbyråd Finansbyråd Kristin Vinje Kristin Vinje, 16. april 2013 Storbyene vokser

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Kommunale virkemidler for økt boligbygging. Annette Finnerud

Kommunale virkemidler for økt boligbygging. Annette Finnerud Kommunale virkemidler for økt boligbygging Annette Finnerud 21.03.17 Utviklingstrekk Fra feltubygging til fortetting til transformasjon Fra kommunal planlegging til privat planlegging Kommunen i mindre

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Disposisjon Litt om prosjektet Framtidige boligbehov Demografi og nasjonalt byggebehov Boligfrekvenser og flytting for

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Forenkling av regelverket for boliger

Forenkling av regelverket for boliger Forenkling av regelverket for boliger Per Jæger, adm. direktør Boligprodusentenes Forening Oslo, 25. mars 2015 Motstridende signaler 16. februar 2015 6. mars 2015 Boligbehov og bygging Årstakt boligbygging

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Behov for ny boligpolitikk

Behov for ny boligpolitikk Behov for ny boligpolitikk Oslo, 12. mai 2015 Salg og igangsetting Salg Salg Salg Igangsetting Igangsetting Igangsetting Boligbehov og bygging Årstakt boligbygging pr. april 2015 mot boligbehov mot 2020

Detaljer

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år.

BILDE 2 Og jeg gjør det under sterk påvirkning av Bjørnstjerne Bjørnsons det er tross alt Bjørnson-år i år. BY- OG BOKVALITET 28. SEPTEMBER 2010 BILDE 1. Trengs en nasjonal byfortettingspolitikk? Dersom målet utelukkende er å fortette byen med nye boliger, er svaret nei. Det greier utbyggerne selv. Men om vi

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hva skal vi leve av? Spørsmålet «Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?» er nært beslektet med

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING VÅR PLAN 3 til 5 år 1 til 2 år IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING Hva? Beliggenhet Pris Muligheter Risiko For hvem Utforming Utnyttelse Prising Kvalitet Kostnad Produktivitet Feilfri

Detaljer

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger

Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse. Orkanger Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger Byggebørsen Orkdal 2017 EM1MN Boligmarkedsanalyse Orkanger 09.02.2017 Håkon Lutdal, Nybyggsjef Jørgen Rostad, Avd.leder Orkanger EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning

Detaljer

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Hva betyr myndighetsbestemte kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Økte kvalitetskrav Tilgjengelighetskrav og energikrav kan blant

Detaljer

Stortingsmeldinger om boligpolitikk og bygningspolitikk

Stortingsmeldinger om boligpolitikk og bygningspolitikk Stortingsmeldinger om boligpolitikk og bygningspolitikk Egil Stabell Rasmussen Boligpolitikken Lage gode rammer for boligmarkedet Hjelpe dem som sliter på boligmarkedet 2 Status folk flest bor godt og

Detaljer

Velkommen til boligkonferansen 2013

Velkommen til boligkonferansen 2013 Velkommen! Velkommen til boligkonferansen 2013 På vegne av Boligprodusentenes Forening ønsker jeg velkommen til Boligkonferansen 2013. Dette er 4. gang vi arrangerer Boligkonferansen der vi setter rammebetingelser,

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging.

Helhetlig boligplanlegging. Helhetlig boligplanlegging. Hvilke elementer inngår? Husbanken, Drammen 16.02.16 Rolf Barlindhaug Rolf.barlindhaug@nibr.hioa.no Problemstillinger Overordnet problemstilling: Hvordan kan en god helhetlig

Detaljer

Boligstatistikk pr. aug 2017

Boligstatistikk pr. aug 2017 Boligstatistikk pr. aug 2017 Pressekonferanse 14. september 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Innspill om bosetting av flyktninger

Innspill om bosetting av flyktninger Innspill om bosetting av flyktninger Oslo, 9. november 2015 Adm. direktør Per Jæger Ulike boligtyper til ulike faser Det må settes forskjellige krav til boliger som skal fylle ulike formål i ulike faser

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 / ØKONOMIPLAN KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 / ØKONOMIPLAN KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutvikling, sosiale forhold og arbeidsliv. Vi peker også på noen konsekvenser for de største tjenestene, med utgangspunkt i sammenligninger

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen 2015 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Kommunale utleieboliger Foto: Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende. Oppleves som stigmatiserende Mangler kontroll

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast

Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast Næringsforeningen i Stavanger regionen ved Ressursgruppe for Ryfylke Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Om prosjektet: Mulighetsstudie Ryfylke etter Ryfast

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Østfoldscenarier Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Østfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 05.03.2015 2 Hva blir veksten

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

BOLIGPOLITIKK ER NALs FANESAK 2013

BOLIGPOLITIKK ER NALs FANESAK 2013 BOLIGPOLITIKK ER NALs FANESAK 2013 OVERORDNET MÅL: VÆRE SYNLIG AKTØR MED TYDELIGE STANDPUNKTER I BOLIGDEBATTEN PÅVIRKE MYNDIGHETER OG ANDRE BESLUTNINGSTAKERE INNHOLD: BAKTEPPE HVA KAN ARKITEKTENE GJØRE?

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Økonomiske analyser 4/211 Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Helge Brunborg og Inger Texmon Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer