Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad"

Transkript

1 Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

2 Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte er det blitt vanskeligere å etablere seg i eier- eller utleiebolig. Dette vil jeg ta tak i og gjøre noe med. For at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, også i pressområdene, kreves en solidarisk boligpolitikk. Det er i dag for store forskjeller mellom det store flertall som allerede bor godt og det lille mindretall som er boligsøkende eller bor utilfredsstillende og dyrt. Solidarisk boligpolitikk betyr solidaritet mellom de boligetablerte og de boligsøkende solidaritet mellom eldre og unge solidaritet mellom rike og fattige solidaritet mellom de innenfor arbeidslivet og de utenfor solidaritet mellom by og land Solidarisk boligpolitikk forutsetter klar ansvarsdeling mellom stat, kommune og private samarbeid mellom stat, kommune og private internt samspill og samordning innenfor staten og kommunene og mellom private aktører Solidarisk boligpolitikk krever gode analyser av boligsituasjon og boligmarkedet perspektiver på utfordringer for framtida et gjennomarbeidet og samordnet boligpolitisk grep Framover vil jeg at det regjeringsoppnevnte boligutvalget skal utrede grunnlaget for den langsiktige boligpolitikken se boligpolitikk, bypolitikk og levekårspolitikk i sammenheng på dette grunnlag legge fram stortingsmelding om en solidarisk boligpolitikk søke Stortingets oppslutning om en solidarisk boligpolitikk Her og nå vil jeg utfordre staten og meg selv som boligminister 17 konkrete tiltak utfordre kommunene og deres ansvar 15 konkrete utfordringer vise private aktører at det offentlige kan og vil ta i et tak og at de private aktører bør følge opp. Bransjen utfordres til medvirkning! oppfordre alle til å engasjere seg i å utvikle en solidarisk boligpolitikk!

3 Statens utfordringer: Flere boliger i storbyene og særlig i Oslo-området Jeg vil at Husbanken skal finansiere flere gode, miljøvennlige, nøkterne og rimelige boliger i storbyene, særlig i Oslo-området. Flere studentboliger Studenter er en stor gruppe på boligmarkedet i pressområdene, særlig i Oslo. Jeg støtter fullt opp om utdanningsministeren satsing på studentboliger. Studentsamskipnadene er allerede godt i gang. Dette vil bidra til å lette presset på utleiemarkedet i pressområdene. Flere utleieboliger og andre gode boligløsninger for unge og vanskeligstilte Unge som søker eierbolig eller midlertidig utleiebolig møter høye priser i boligmarkedet i pressområdene. Verst stilt er unge vanskeligstilte, flyktninger og andre utenfor arbeidsmarkedet og med lave inntekter. Jeg vil at Husbanken skal finansiere flere utleieboliger og gode boligløsninger for unge og vanskeligstilte. Mer aktiv bruk av Husbankens virkemidler økt oppføringslån Jeg vil at Husbankens lånerammer skal økes og bedre tilpasses utfordringene i pressområder. Dette betyr høyere låneutmåling og en aksept for høyere kostnader. Flere må få etableringslån Jeg mener at etableringslånet bør gis til minst husholdninger hvert år, dvs 50 pst flere enn i dag. Jeg vil at kommunene skal kunne tilby fullfinansiering med etableringslån, og lempe på kravet til behovsprøving. Harmonisering mellom kjøpslån og etableringslån Jeg vil samordne og harmonisere regelverkene for etableringslån og kjøpslån, slik at ordningene blir bedre tilpasset borettslagsleiligheter. Bedre utnyttelse av den eksisterende boligmasse Jeg vil at staten skal bidra til bedre utnyttelse av de boligene vi har, særlig ved å stimulere til økte investeringer i eksisterende boliger. Tilgjengelighet er viktig! Retildeling av boligtilskuddsmidler Jeg vil at boligtilskuddsmidler som tilbakebetales til Husbanken og kommunen kan retildeles til andre vanskeligstilte boligsøkere. Nytt husleietvistutvalg Regjeringen har vedtatt å opprette et husleietvistutvalg for bistand til utleiere og leiere ved konflikt. Plan- og bygningsloven skal gjennomgås Jeg vil bidra til at plan- og byggesaks-behandlingen effektiviseres for å unngå en unødig komplisert og dyr saksbehandling. Økt bostøtte i storbyene De øvre grensene for boutgifter i bostøtten er for lave til å ta hensyn til boutgiftsnivået i storbyene. Jeg vil at bostøtten skal bli bedre for vanskeligstilte barnefamilier og andre i storbyene ved at boutgiftsgrensene heves. Færre bostedsløse Vi kan ikke godta at det er ca bostedsløse i Norge. Sammen med sosialministeren vil jeg sette igang et prosjekt for gode boligløsninger og sosialtjenester overfor bostedsløse, med basis i de største byene. Jeg vil at Husbanken skal finansiere flere boligløsninger for bostedsløse og andre særlig vanskeligstilte. Bedre samordning av statens boligpolitikk. Staten må tale med en tunge i boligpolitikken. Jeg vil samordne statens boligpolitikk med blant annet miljøministeren (plan og miljøpolitikk), administrasjonsministeren (statlig eiendomspolitikk), fiskeriministeren (havneloven), landbruksministeren (jordvernloven), utdanningsministeren (studentboliger), finansministeren (skatter og avgifter) og sosialministeren (boligløsninger for vanskeligstilte). Gjennomgang av statlige tomter og prispolitikk. Jeg har tatt initiativ overfor administrasjonsministeren med sikte på en gjennomgang av statlige tomter og bygningsmasse. Statens tomteprispolitikk vil bli sett nærmere på. Vurdering av inntektssystemet Jeg vil vurdere inntektssystemet til kommunene i lys av problemstillinger rundt vekst i de større byområdene. Stilmulere til utarbeidelse av lokale handlingsplaner Husbanken skal fortsatt stimulere, veilede og initiere arbeidet med lokale handlingsplaner i kommunene. Brev og rundskriv til kommunene Jeg sender nå et brev til kommunene hvor de utfordres til å føre en mer aktiv boligpolitikk. Dette blir fulgt opp til høsten med et boligrundskriv til samtlige kommuner.

4 Kommunens utfordringer: Økt boligbygging i storbyene og særlig i Osloområdet Jeg mener det nå er stort behov for kommunal tilrettelegging for økt boligbygging i pessområdene. Jeg har tro på økt fortetting, men vil ikke legge meg opp i hvor og hvordan kommunene vil ha boligbyggingen bare det skjer og det tas hensyn til miljøvennlige løsninger. Mer aktiv planpolitikk Kommunen har ansvaret for arealdisponering gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Jeg oppfordrer kommunene til regulere mer og raskere til boligformål, enten det er privat eller offentlig grunn. Mer aktiv tomtepolitikk ikke bare tomter til høyest mulig pris I mange kommuner er tilbudet på byggeklare tomter en bremse for boligbyggingen. Kommuner bør planlegge slik at byggeklare tomter står i forhold til boligbehovet framover. Selv med markedspriser ved salg av tomter kan kommunene omfordele tomtekostnadene innenfor et utbyggingsområde, bl a slik at boligløsninger for unge og vanskeligstilte belastes med en lavere tomtekostnad. Regionalt samarbeid Arbeidsmarked og boligmarked strekker seg over kommunegrensene. For å få til et godt fungerende boligmarked må kommunene styrke det interkommunale samarbeidet, også i samspill med fylkeskommunen og fylkesmannen. Samarbeid med lokale private aktører Lokale private aktører påvirker i stor grad situasjonen på boligmarkedet i den enkelte kommunen. For å bidra til en effektiv forvaltning og utnyttelse av boligmassen må de private aktørene trekkes inn i det boligpolitiske arbeidet i kommunene. Bruk utbyggingsavtaler aktivt Utbyggingsavtaler er et viktig instrument som kommunene kan bruke til å sikre at boligforsyningen blir i samsvar med behovet. Enklere byggekrav særlig for gjenomgangsboliger Jeg vil oppfordre kommunene til å praktisere byggeregler slik at boliger for midlertidig utleie til unge og vanskeligstilte ikke belastes med unødige kostnadsdrivende krav som f eks full garasjedekning. Solidarisk avgifts- og selvkostpolitikk Jeg oppfordrer til økt bruk av årsavgift og redusert bruk av tilknytningsavgift. Dette fordeler kostnadene på flere og over lengre tid. Også kostnader ved infrastruktur (veier, skoler, barnehager mv bør fordeles på mange og over tid. Økt bosetting av flyktninger Jeg prioriterer bosetting av flyktninger fra asylmottak. Det er viktig at kommunen legger til rette for å skaffe boliger til flyktninger. Utarbeid gode boligsosiale handlingsplaner For å skaffe boligløsninger til unge og vanskeligstilte må kommunene utarbeide lokale sosiale handlingsplaner. Jeg mener dette bidrar til bedre kommuneøkonomi og bedre boligløsninger for unge og vanskeligstilte. Prioriter boligløsninger for bostedsløse og de særlig utsatte gruppene Jeg mener kommunene kommer lengst med å begynne med de som har det mest vanskelig selv om dette ofte krever mer ressurser og tar lengere tid. Bruk aktivt samarbeidsorgan for kommunale utleieboliger i borettslag Jeg mener det er svært viktig å integrere vanskeligstilte i vanlige boligområder, ikke minst flyktninger. Kommunene bør også ha et aktivt forhold til det private utleieboligmarkedet. Ta kostnadsdekkende husleier og gi kommunal bostøtte Jeg mener kommunene bør ta husleier som dekker kostnadene knyttet til boligtilbudet. Samtidig bør flere kommuner etablere og aktivt bruke kommunale bostøtteordninger som et supplement til den statlige bosøtteordningen. Dette bidrar til effektiv bruk av kommunale ressurser, og til at subsidiene treffer de som har størst behov for dem. En kostnadsdekkende husleie kan bidra til god forvaltning, både mht til drift, vdelikehold og oppfølging av bomiljøet. Bruk Husbankens virkemidler aktivt særlig etableringslån Jeg vil oppfordre kommunene til enda mer aktiv bruk av Husbankens etableringslån og boligtilskudd. Når 20 pst av boligtilskuddet kan settes av til dekning av eventuelle tap, kan kommunene bistå langt flere unge og vanskeligstilte med lån mange kommuner gjør det allerede! Bruk kommunale administrative ressurser på boligarbeidet Jeg mener at en god og kompetent kommunal boligadministrasjon lønner seg ikke bare for de boligsøkende men også for kommunen!

5

6 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Statens forvaltningstjeneste, informasjonforvaltningsavd. Postboks 8169 Dep Oslo E-post: Telefaks: Publikasjonsnummer: H-2117 Juli 2000 Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet Design: Blanke Ark Trykket: Esset Grafisk Foto: Morten Andersen/Samfoto edelpix.com Per Eide

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innst. S. nr. 95 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling Forord Boligmeldingen for Bergen 2005 (med handlingsprogram), ble vedtatt av bystyret 23.10.06, sak 254-06. Bystyrets vedtak samt byrådets innstilling og saksutredning til bystyret (sak 129-06) finnes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan

Boligsosial Handlingsplan Boligsosial Handlingsplan 2008-2012 HASVIK KOMMUNE Politisk behandlet i Formannskapet 20.06.08, Sak 59/08 Politisk behandling i Kommunestyret 30.06.08 Sak 24/08 Utarbeidet av: Aslaug Olsen, Camilla Svendsen,

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer