Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene"

Transkript

1 Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep

2 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan og velferdsetat Fra generell boligforsyning til boligsosiale utfordringer Fra volum til kvalitet Fra personmarked til kommune Satsing på kompetanseutvikling 15. sep

3 Husbankens viktigste velferdspolitiske oppgaver Bidra til å avskaffe fattigdom Sette kommunene i stand til å ivareta sine boligsosiale forpliktelser Fjerne og motvirke bostedsløshet Bidra til å skaffe flyktninger og innvandrere gode og sikre boforhold Lette etableringsprosessen for ungdom Generell bistand til andre vanskeligstilte på boligmarkedet 15. sep

4 Mål i boligpolitikken 2009 (St.prp. Nr ) Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet (Kommunal- og regionaldep. hovedmål 2) 15. sep

5 Tiltak for å nå mål i boligpolitikken 2009 Styrket bostøtte sikrer kommunenes husleieinntekter - alle med høye boutgifter og lav inntekt skal få bostøtte, dvs. alle vanskeligstilte som det er aktuelt å tilby kommunal utleiebolig - Bedre bostøtte øker kommunenes mulighet til å tilby virkemiddelpakker (startlån, boligtilskudd og bostøtte) Startlån Et virkemiddel godt tilpasset dagens utfordringer - Kan brukes til fullfinansiering (ev. sammen med boligtilskudd), delfinansiering (/samfinansiering privat bank) og refinansiering - Økt låneramme gir kommunene en enda bedre mulighet til å hjelpe til med etablering i eid bolig - Brukes til husstander allerede bosatt i kommunal utleiebolig Utvidet boligtilskuddsramme - NOK tilskudd (0 40%) - Maksimalt tilskudd kan ikke overstige differansen mellom årlige utgifter og inntekter knyttet til investeringen i prosjektet. 15. sep

6 15. sep

7 15. sep

8 Lån Boligtilskudd Investeringstilskudd Fremskaffe kommunalt disponerte utleieboliger Bostøtte Startlån Boligtilskudd Bostøtte Eie bolig Leie bolig Opprettholde boforhold Tilpasse bolig 15. sep

9 Styrket bostøtte sikrer kommunene husleieinntekter Alle med høye boutgifter og lav inntekt skal få bostøtte - Alle kan få bostøtte, unntak studenter og militære - Fjerner krav om inntektskilde (lønn- trygd) - Fjerner krav om at boligen må være over 40 kvm og ha eget kjøkken, soverom - Fjerner krav om finansiering gjennom Husbanken 15. sep

10 En forbedret og forenklet bostøtte - Økning i inntektsgrensen før skatt tabell -grenser utenfor pressområder ( årlig inntekt i kr) 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers NYE NÅ sep

11 En forbedret og forenklet bostøtte boutgiftstak utenfor pressområder 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers NYE NÅ sep

12 En forbedret og forenklet bostøtte boutgiftstak pressområder kr: Oslo ( 5000 kr mindre enn i dag) kr: Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bærum kr: Kr.sand, Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Asker, Nesodden, Sola, Sandnes 15. sep

13 Startlån et virkemiddel godt tilpasset dagens utfordringer Startlånets formål - skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 15. sep

14 Startlån et virkemiddel godt tilpasset dagens utfordringer Målgruppe for Startlånet: - Unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander 15. sep

15 Hva gis det startlån til - retningslinjer - Gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål - Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig - Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig - Toppfinansiering ved bygging av ny bolig - Utbedring av bolig 15. sep

16 Startlån til utenlandske borgere Det er ikke noe krav til at låntaker skal være norsk statsborger Spørsmålet er om kravene for øvrig er oppfylt for å gi startlån. Har søker behov for å eie egen bolig i Norge, jfr kravet om å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte. 15. sep

17 Boligtilskudd til personer til kjøp og tilpasning av eid bolig Formål: - Bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskudd kan gis til: - Kommuner for videretildeling til kjøp av bolig og tilpasning av bolig for enkeltpersoner - Enkeltpersoner for prosjektering og utredning 15. sep

18 Boligtilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger Føringer for bruk av tilskuddet for å.sikre at personer som løslates fra fengselsopphold eller utskrives fra institusjon har et egnet botilbud..kunne gi ungdom i overgangen fra barnevernstiltak hjelp til å skaffe seg egnet bolig..sikre at ingen oppholder seg mer enn tre måneder i midlertidige botilbud kunne bosette et økende antall flyktninger 15. sep

19 Hvem kan motta tilskudd og prioritering av tilskuddsmottakere Kommuner Private aktører (herunder frivillige-, ideelle org.) i samarbeid med kommuner pga..kommuner har ansvar for bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet (jfr. føringer for bruk av tilskudd ) 15. sep

20 Føringer for utmåling av tilskudd Maksimalt tilskudd kan ikke overstige differansen mellom årlige utgifter og inntekter knyttet til investeringen i prosjektet. NOK tilskudd (0 40%) Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken (HB 8.B.1 ) Til utleieboliger som skal brukes til å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og da særlig boligprosjekter for personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat, kan det gis tilskudd med inntil 40 prosent av godkjente anleggskostnader eller salgspris. I de tilfeller hvor det utmåles tilskudd ut over 20 % skal følgende kriterier være oppfylt: - Tiltaket skal være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial handlingsplan. - Boligprosjektet skal bidra til å etablere varige boliger. Varig bolig forstås i denne sammenheng som en utleiebolig med tidsubestemt eller minimum tre års leieavtale. I spesielle tilfeller kan det godtas kortere leieforhold, jfr. husleieloven Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan tjenestetilbudet i boligene skal gjennomføres. - Boligprosjekt skal ha funksjonell og god standard, slik at det blir et godt sted å bo. 15. sep

21 Effektiv bruk av Husbankens virkemidler i dialog med kommunene Nytt dialog verktøy for beregning av tilskudd Hvorfor dialogverktøy? - sikre at tilskuddet fører til fremskaffelse av flere kommunalt disponerte utleieboliger - Sikre effektiv og målrettet bruk av tilskuddet - Legge til rette for dialog og felles forståelse for premisser - Bidra til forutsigbarhet for kommunene - Forenkle / kvalitetssikre saksbehandlingen for både Husbanken og kommunene 15. sep

22 Prinsipper for bruk av verktøyet sammenheng mellom årlige inntekter og utgifter Avdekke årlige utgifter og inntekter knyttet til investeringen i prosjektet Avdekke beboer sin evne til å betale husleie Utgifter = kapitalkostnader (nedbetaling av lån) + forvaltnings-, drifts og vedlikeholdsutgiftene (FDV) Inntekter = husleie 15. sep

23 Hvem skal betale husleien? Egenandel beboer? Kommunen? Staten? 15. sep

24 Kostnader ved investering i brukt v.s nye boliger Nybyggpriser ligger normalt 20-30% over bruktboligprisene. Eksempel Lørenskog (Nedre Romerike): Gjennomsnittspris pr. kvm kr ,- Ny leil. i Vestparken pr. kvm ca kr ,- Eksempel Halden (Østfold): Gjennomsnittspris pr. kvm kr ,- Ny leil. Banken Atrium kr ,- 15. sep

25 Eksempel på prosjekt: 8 samlokaliserte boliger + personalbase Total prosjektkostnad: kr ,- (kr ,- pr. kvm) Areal på leiligheter og personalbase: 50 kvm FDV = kr 300,- pr. kvm 15. sep

26 Variabler for prosjektet Prosjektopplysninger Godkjent prosjektkostnad (Kjøpesum/Anleggskostnad/Utbedringskostnad) Totalt antall kvm bruksareal (BRA) 450 Antall kvm fellesareal (felles oppholdsrom og/eller personalbase) 50 Antall leiligheter/boenheter 8 Forventede driftskostnader pr. kvm pr år (FDV) 300 Forventede leieinntekter Forventet gjennomsnittlig husleie pr. måned pr bolig Forventet leieinntekt pr. måned av evt. personalbase Finansieringsforutsetninger husbanklån Rentekostnad (Husbankens 10-års fastrente) 4,6 % Tilbakebetalingsperiode (antall år) sep

27 Økonomiske vilkår for beboer (eksempel) Enslig minstepensjonist uføretrygd pr.år: kr ,- Boutgift-tak bostøtte, 1 person, Lørenskog: kr 5.916,- 15. sep

28 Leie i det private markedet og beboers økonomi Inntekt pr. måned kr ,- Nødvendig livsopphold kr 7.160,- Disponibelt til boutgifter kr 4.198,- Alt. det private markedet: 2-roms m/heis, Triaden, pr.mnd. kr 7.900,- Minus bostøtte pr.mnd. kr 2.664,- kr 5.236,- Underskudd pr.mnd. kr 1.038,- 15. sep

29 Beboers økonomi i vårt prosjekt Inntekt pr. måned kr ,- Nødvendig livsopphold kr 7.160,- Disponibelt til boutgifter kr 4.198,- Husleie pr. måned kr 7.200,- Minus bostøtte kr 3.045,- kr 4.155,- Overskudd pr. mnd kr 43,- 15. sep

30 En person husstand med introduksjonsstønad Intro-stønad pr. måned kr ,- Nødvendig livsopphold kr 7.160,- Disponibelt til boutgifter kr 4.841,- Husleie pr. måned kr 7.200,- Minus bostøtte kr 2.718,- kr 4.482,- Overskudd pr. mnd kr 352,- 15. sep

31 To personers husstand med introduksjonsstønad Inntekt pr. mnd. Kr ,- Nødvendig livsopphold kr ,- Disponibelt til boutg. Kr ,- Bostøtte kr 0,- 15. sep

32 Konklusjon (1) Nytt boligprosjekt med riktig tilskuddsandel kan innebære at en person som er avhengig av sosialhjelp i det private markedet blir selvhjulpen i ny bolig. Kjøp av bolig ved hjelp av Husbankens lån og tilskudd sikrer både beboer og kommunen lavere boutgifter enn ved leie i det private leiemarkedet. 15. sep

33 Konklusjon (2) Brukte boliger koster mindre enn nye boliger, noe som innebærer at behovet for tilskudd blir mindre når samme leie legges til grunn. Boligprisene varierer mye mellom ulike kommuner 15. sep

34 Arbeiddseminar Husbanken Region øst 6. oktober hvordan fremskaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger ved effektiv bruk av Husbankens virkemidler 15. og 16. oktober / 22. og 23. oktober Hvordan kan flere vanskeligstilte bosettes ved økt bruk av Startlån Bosetting av utviklingshemmede i eid bolig (dato kommer) Følg med på og aktiviteter Gi oss tilbakemelding, hvis behov for flere arbeidsseminar samme temaer eller andre! 15. sep

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 Rullering 2013 INNHOLD side 1. INNLEDNING Hovedmål for dagens boligpolitikk 3 Kommunens verdimanifest Samarbeid og utgiftsfordeling 3 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan

Boligsosial Handlingsplan Boligsosial Handlingsplan 2008-2012 HASVIK KOMMUNE Politisk behandlet i Formannskapet 20.06.08, Sak 59/08 Politisk behandling i Kommunestyret 30.06.08 Sak 24/08 Utarbeidet av: Aslaug Olsen, Camilla Svendsen,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer