Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms"

Transkript

1 Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad okt

2 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. 20. okt

3 Vår påstand er at alle trenger en base eller et egnet bosted å leve livet sitt ut fra. Det er ingen ting som tilsier at vanskeligstilte på boligmarkedet opplever boligen og hjemmet sitt på noen annen måte enn slik folk flest opplever det. 20. okt

4 Husbanken 1946 til 2009: Fra boligbank til velferdsetat Fra generell boligforsyning til kompetansesenter for god boligpolitikk Fra volum til kvalitet i boligbyggingen Fra personmarked til pådriver overfor kommuner, utbyggere og andre aktører Boliger til vanskeligstilte er jobb nummer én Skal trå til der det private marked ikke skaper tilfredsstillende løsninger Skal være løsningsorientert og skape resultater gjennom andre 20. okt

5 Kommunen - vår viktigste kunde Primæroppgaven til Husbanken er å legge til rette for at kommunen som er den sentrale gjennomføreren av boligpolitikken, kan utføre jobben på en helhetlig og effektiv måte. Kommunen er premissgiver og kan gjennom godt planarbeid sikre kvalitet og langsiktige helhetlige løsninger både for enkeltmennesket, i boligen og bomiljøet. Kommunene som lykkes med de boligpolitiske utfordringene er de som erkjenner og har eierskap til dem. God boligpolitikk er er den mest verdige og langsiktige veien til å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet 20. okt

6 Husbankens oppdrag for 2009 Tildelingsbrevet har en sterkere boligsosial profil enn tidligere og fokus skal være på : Økt forebygging og bekjempelse av fattigdom i kommunene Økt boligsosial kompetanse i kommunen Økt boligsosial aktivitet i kommunene Prioritering av kommunene som har størst utfordringer på boligmarkedet og mest levekårsproblemer 20. okt

7 Husbanken kan bidra med Studier på masternivå (samarbeid med HBO) Samarbeid om utviklingsprosjekter (FM) Kompetansebank Boligsosial kunnskap Arkitektkunnskap Ingeniørkunnskap Skape fagarenaer Nettverksbygging 20. okt

8 Utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Hva ser vi? Hvordan kan virkemidlene best benyttes for å møte utfordringene? 20. okt

9 Boligpolitiske utfordringer i regionen hva ser vi? Levekårsutfordringer: flere vanskeligstilte på boligmarkedet Stadig flere eldre trenger tilrettelagte boliger Liten vekst i kommunale utleieboliger Nye flyktninger skaper et boligbehov Boligprisproblematikk og tapsrisiko i fraflyttingskommuner 20. okt

10 Levekårsutfordringer i Sør-Troms Indeks SSB 2000/ Indeks 2000 Indeks 2008 Harstad Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Salangen 20. okt okt

11 Befolkningsutvikling Sør-Troms Harstad Bjarkøy Skånland Kvæfjord Ibestad Lavangen Gratangen Salangen Kilde: SSB 20. okt %-vis befolkningsutvikling

12 Aldersfremskriving 67 år og eldre Sør-Troms Sør-Troms Kilde: SSB 20. okt

13 ELDRETSUNAMIEN 20. okt

14 Befolkningssammensettingen endrer seg Økt behov for tilrettelagte boliger Sykehjemsplasser Omsorgsboliger Tilrettelegging/Boligtilpasning Av private boliger Av annen kommunal boligmasse Stillstand er og blir stillstand 20. okt

15 Mange flytter til byen Utfordringer: Fraflytting og sentralisering mot Harstad. Flere sosiale problemer Boligprisproblematikk og høy inngangsbillett i byene og tapsrisiko i de mindre kommunene gjør det vanskelig for personer med svak økonomi å skaffe seg bolig 20. okt

16 Bosetting av flyktninger Andel Innvandrere i prosent av totalbefolkningen pr 1. jan 08 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% Vestlige Ikke-vestlige 1% 0% Harstad Bjarkøy Skånland Kvæfjord Ibestad Lavangen Gratangen Salangen Kilde: SSB 20. okt

17 Bosetting av flyktninger Antall vedtak om bosetting i forhold til befolkningen (%) i ,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% Flyktninger 0,20% 0,10% 0,00% Harstad Kvæfjord Salangen Gratangen Skånland Ibestad Lavangen Bjarkøy Kilde: IIMDI 20. okt

18 Vanskeligstilte på boligmarkedet hvem er det? De som av en eller annen grunn er uten bolig, lever med ustabile boforhold eller har vanskeligheter med å bli boende i bolig. (NOU 2002:2) Kan f.eks skyldes ; svak økonomi, endringer og kriser i privatlivet, diskriminering og ulike sosiale og helsemessige forhold. 20. okt

19 og disse 20. okt Foto: Tore Jonssen, og Espen Mork Dahl

20 Disse er noen av de Vanskeligstilte på boligmarkedet, Norge okt

21 Kommunale utleieboliger 2008 Kommuner Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbygger Registrerte søknader pr 1000 innbyggere Søkere som har fått avslag (%) Personer på venteliste Harstad Kvæfjord % 2 Skånland % 0 Bjarkøy Ibestad % 3 Gratangen % - Lavangen % 0 Salangen Kilde: SSB 20. okt

22 Kommunale utleieboliger - utfordringer Mange søknader på kommunal bolig og lang venteliste på bolig i Harstad Mange får avslag på søknadene - Hva skjer med disse? Liten vekst i kommunale utleieboliger 140 nye flyktninger skal bosettes i år Folk blir eldre og trenger tilrettelagte boliger Sørge for å fremskaffe og finansiere tilstrekkelig med egnede boliger for mennesker som trenger det 20. okt

23 Økt fokus på utleieboliger i 2009 Staten sier 3000 nye utleieboliger Kommunalt disponerte boliger Kommunalt eide Privat eide med kom. disp. rett Kommunalt innleide boliger Rammen for boligtilskudd er økt i forb med krisepakken Tiden er NÅ! Tilskudd 20 % Inntil 40 % i spesielle tilfeller Nytt verktøy etablert dialogverktøy se 20. okt

24 Kreativ bruk av virkemidlene eks. fra Vegårshei kommune Fra leietaker til boligeier: Kommunen bygger nye nøkterne boliger med lån og tilskudd fra Husbanken Boligene leies i første omgang ut til flyktninger Får mulighet til å kjøpe boligene når de er økonomisk og praktisk i stand til det. Kjøpet finansieres ved hjelp av banklån, startlån og boligtilskudd til etablering Kommunen har forkjøpsrett ved et eventuelt salg av boligen 20. okt

25 Økt fokus på startlån i 2009 Formål: Skaffe og sikre egnede boliger for: unge i etableringsfasen vanskeligstilte på boligmarkedet Målgruppe: Alle som ikke oppnår tilstrekkelig finansiering i det private bankmarkedet. 20. okt

26 Hvem får startlån i Troms? Antall saker fordelt på målgrupper % 1% 3% 15% 12% Vanskeligstilte Førstegangsetablerere Reetablering Funksjonshemmede Flyktninger Andre 64% Kilde: Husbankens statistikksider 20. okt

27 Forbruk av startlån Antall i prosent pr. innbygger ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Nordland Sør-Troms Harstad Kvæfjord Skånland Salangen Ibestad Lavangen Bjarkøy Gratangen Kilde: Husbankens statistikksider 20. okt Startlån

28 Forbruk av startlån Mange får avslag pga manglende betalingsevne Hva skjer med disse? 20. okt

29 Eksempel - samfinansiering Låneopptak : Kr Kapitalkostnadsberegning Privat bank: Startlån 60 % - fastrente 5 år 5 % Fastrente 5 år 3,7 % 80 % 5,05 % 100 % 6,05 % Begge 25 år, annuitet. Månedlig utgift: Privat bank 100 % kr Privat bank 80 % - Startlån 20 % kr Privat bank 60 % - Startlån 40 % kr Startlån 100 % kr okt

30 Nye regler for bostøtte Flere får bostøtte fordi reglene forbedres Ca flere husstander Økning på ca 1 milliard (fra 2,5 3,5 mrd) Kleppa ( ): Bostøtten - Et boligsosialt løft Bostøtten er svært viktig, men ikke nok! Bostøtten vil sikre flere utleieboliger. 20. okt

31 Effekter av bostøtten Direkte penger til kommune Redusert sosialhjelp Redusert finansieringsrisiko Kan utnyttes ved for eksempel leie av boliger privat til vanskeligstilte Bedre levekår for flere av de som bor i kommunale utleieboliger Bedre mulighet for å skaffe seg egen bolig på det private markedet Redusert behov for gjennomgangsboliger Sørg for at alle som er berettiget til bostøtte får det! 20. okt

32 Tildelt bostøtte i 2008 kommunevis fordeling Kommune Harstad Kvæfjord Salangen Skånland Ibestad Lavangen Gratangen Bjarkøy Mottatt bostøtte (kr) 9,9 mill 2,2 mill 1,3 mill 1,2 mill Antall innvilget Kilde: Husbankens statistikksider 20. okt

33 Økonomisk sosialhjelp og bostøtte Mottakere med sosialhjelp og bostøtte i 2008 Andel av befolkningen i % 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Sosialhjelp Bostøtte 1,00% 0,00% Harstad Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Salangen Kilde: SSB/Husbankens statistikksider 20. okt

34 Kommunen kjøper en bolig for utleie - eksempel Kjøp/bygg fullfinansieres med lån og boligtilskudd fra Husbanken Kjøpesum kr Grunnlån: * 80%= kr Boligtilskudd: * 20%= kr 20. okt

35 Forts.. Kostnader på lån husleie Lån: kr 5 års fastrente, nominell rente 3,7 % (okt. 2009) Annuitet over 50 år Husleie pr mnd: kr (renter og avdrag) kr (FDV) kr i bostøtte = kr i reell bokostnad 20. okt

36 Kommunens utgift: Hvis leietaker kan betale: 0 kr Hvis ikke leietaker kan betale: kr Hva koster pensjonat? 20. okt

37 Boligtilskudd Skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskudd til etablering: Fungerer som egenkapital i form av rente- og avdragsfritt lån som avskrives over 20 år Ingen øvre grense for beløp, men tildelt ramme setter grenser prioriteringer må til! Tilskudd til tilpasning: Bidra til å gjøre boliger bedre egnet for eldre og funksjonshemmede 20. okt

38 Kompetansetilskuddet Bevilgning i 2009: 93,2 mill kr Kompetansetilskuddet gis til: Utvikling og pilotprosjekter Forskning og utredning Informasjonstiltak Tilskudd gis ikke til lovpålagte oppgaver eller som generell driftsstøtte 20. okt

39 Utfordringer framover Hva kan kommunene gjøre? Sett boligpolitikk på dagsorden! Forankring i politisk og administrativ ledelse Fokus på langsiktighet og at utviklingsarbeid er en del av ordinær drift Godt planarbeid Arealplanlegging, bomiljø og kvaliteter Bruk planverket for å oppnå ønsket boligpolitikk i forhold til boligsosialt arbeid, bomiljø og boligkvaliteter Samordning - organisering 20. okt

40 Utfordringer framover Hva kan kommunene gjøre? Våg å ta risiko. Oppgavene må løses. Kostnadene kommer uansett. Kommunale egenandeler må påregnes. Boliginvesteringer er uansett klok politikk og god økonomi. Søk aktivt samarbeid med andre kommuner 20. okt okt

41 Utfordringer framover Hva kan kommunene gjøre? Sette seg godt inn i Husbankens virkemidler og bruke dem. Se virkemidlene i sammenheng. Vurder samtlige aktuelle virkemidler: Kommunal bygging, selvbygging, kjøp, innleie/samarbeid med privatmarkedet Husbanken har utviklet et godt opplærings- og veiledningstilbud. Dette skal bli enda bedre! Bruk oss! Noen av boligvirkemidlene har forbedringspotensiale, men de gir likevel store muligheter. Grip dem!! 20. okt okt

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Rapport 2009-106. God praksis med startlån

Rapport 2009-106. God praksis med startlån Rapport 2009-106 God praksis med startlån Econ-rapport nr. 2009-106, Prosjekt nr. 5Z090093.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-096-2 LEB/JSO/pil, HBE, 20. november 2009 Offentlig God praksis med startlån

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Boligpolitisk strategi

Boligpolitisk strategi Boligpolitisk strategi NORDREISA KOMMUNE 2014-2024 Hovedmål: Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer