Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom"

Transkript

1 Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov

2 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan og velferdsetat Fra generell boligforsyning til boligsosiale utfordringer Fra volum til kvalitet Fra personmarked til kommune Satsing på kompetanseutvikling 20. nov

3 Husbankens viktigste velferdspolitiske oppgaver Bidra til å avskaffe fattigdom 20. nov

4 Husbankens rolle og bidrag i arbeidet med å avskaffe fattigdom Gjennom å: Sette kommunene i stand til å ivareta sine boligsosiale forpliktelser Ved å: Få til bedre samspill mellom økonomiske, juridiske og kompetansehevende virkemiddel Samarbeide med andre aktører,som f.eks KS, Arbeids- og velferdsforvaltningen, Helsedirektoratet, Justissekstoren, IMDI, Buf.dir, frivillig sektor, interesseorganisasjoner, Universiteter/Høyskoler, forskningsinstitutt m.fl. 20. nov

5 Handlingsplan mot fattigdom - 3 delmål Vedlegg til St.prp. Nr 1 ( ) Statsbudsjettet 2009 Alle skal gis muligheter til å komme i arbeid Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg Bedre levekårene for de vanskeligst stilte - En ny og forbedret bostøtteordning - Forbedringer i andre boligsosiale virkemidler, som Startlån og boligtilskudd til utleieboliger - En forsterket innsats mot bostedsløshet 20. nov

6 Fra statsbudsjettets sammendrag:.en god bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv og for å skape et godt hjem for barn og voksne. Flest mulig av dem som ønsker det, skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Regjeringen skal ha en aktiv og målrettet sosial boligpolitikk, og arbeidet med å forebygge boligsosiale problemer er viktig. Regjeringen vil målrette m innsatsen mot kommuner med store boligsosiale utfordringer. Innsatsen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet skal fortsatt prioriteres. St.prp. nr.1 ( ) Statsbudsjett nov

7 Nasjonale mål i boligpolitikken St.prp. nr.1 ( ) Statsbudsjett 2009 Kommunal- og regionaldep. hovedmål 2 : Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Arbeidsmål: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Økt boligsosial kompetanse i kommunene Økt boligsosial aktivitet i kommunene 20. nov

8 Utvikling av boligsosialt arbeid Prosjekt bostedløse ( ) Strategien På vei til egen bolig ( ).med ungdom har vi ikke lykkes tilstrekkelig 20. nov

9 Fokus på ungdom.. Utkast St.prp. nr.1 ( ) Statsbudsjett 2010 Vanskeligstilt ungdom på boligmarkedet er sentral i arbeidet med forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Regjeringen legger særlig vekt på at ungdom som er i overgang fra barnevernstiltak og annen vanskeligstilt ungdom skal få hjelp til å skaffe seg bolig med nødvendig oppfølging. 20. nov

10 En av de viktigste grunnene til at en surrer med mange ting er at man ikke har et sted å bo BoBra prosjektet v/forandringsfabrikken 20. nov

11 Antall bostedsløse i de største kommunene 2008 (NIBR) Kommune Antall Pr 1000 innb Oslo ,65 Bergen 699 2,66 Trondheim 223 1,33 Stavanger 215 1,77 Alle ,36 Totalt er det kartlagt bostedsløse i Norge. 25 % av disse har fast opphold i Oslo. 20. nov

12 Aldersfordeling utvikling < 24 år år år år år >65 år sum nov

13 1200 bostedløse under 24 år ½ er avhengig av rusmidler ¼ har et udekket behov for oppfølging i bolig 1/3 har en synlig eller kjent sykdom (Dyb og Johannessen 2008) 20. nov

14 Kartlegging av bostedsløse og barn 378 barn er bostedsløse sammen med sine foreldre 20. nov

15 Bostedsløse under 24 år 330 bostedsløse er under 20 år, håndfull under 18 år Flest unge bostedsløse i kommuner med over innbyggere Høyere andel kvinner blant de unge bostedsløse Over 50 prosent bor midlertidig hos venner, kjente og slektninger Over 30% har vært i den oppgitte situasjonen i over 6 mnd 20. nov

16 Ettervern gir resultater.. NOVA rapp. 10/09, forsker Lars Kristoffersen Barnevern og ettervern. Hjelpetiltak åringer og levekår som unge voksne Ungdom som mottar tjenester gjennom barnevernet klarer seg bedre som unge voksne og senere i livet dersom de følges opp med ettervernstiltak. Et godt boligtilbud er ett av ettervernstiltakene som trekkes frem i rapporten. Bruken av bolig som ettervernstiltak økte i perioden 1998 til Dette er et element som må ansees som så viktig for enkeltmenneskets livskvalitet at en bør vurdere mer aktiv bruk av denne typen tiltak sier Kristoffersen 20. nov

17 Forebygge og bekjempe bostedsløshet Utvikle fleksible oppfølgingstjenester.. eks DUE, Der Ungdom Er Forebygging blant unge i den sårbare fasen mellom barnevern og voksenliv, likemannsarbeid og frivillighet kombinert med solid faglig arbeid, og sist men ikke minst, helhetlig kommunalt boligsosialt arbeid, DUE er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helsedirektoratetet og Husbanken. Utekontakten i Bergen har ansvaret for driften av prosjektet. Målgruppen er ungdom mellom 16 og 25 år. Deltakerne er hjemmehørende i Bergen kommune, og under oppfølging fra barneverntjenesten. I dag har tiltaket 36 ungdommer og fire nye er på vei inn. 20. nov

18 Bo Bra Råd fra unge om hva som skal til Et godt sted å bo? Et godt sted og bo er der folk er. Et godt sted og bo er et sted du opplever trygghet. Bo alene eller sammen med andre? Når du bor alene er du sjefen! Du bestemmer over eget liv, ikke kommunen Det er litt sånn Menthal brother, ikke Big Brother! Man putter inn en gjeng ungdom med hver sin mentale sykdom i en leilighet for å se hvordan det går med dem 20. nov

19 Bo Bra Råd fra unge om hva som skal til Forslag fra ungdommene - A-team ungdom som hjelper med ALT - Boligmandag for ungdom - Informasjonsarbeid 20. nov

20 Økonomiske virkemidler Styrket bostøtte sikrer kommunenes husleieinntekter - alle med høye boutgifter og lav inntekt skal få bostøtte, dvs. alle vanskeligstilte som det er aktuelt å tilby kommunal utleiebolig - Startlån Et virkemiddel godt tilpasset dagens utfordringer - Kan brukes til fullfinansiering (ev. sammen med boligtilskudd), delfinansiering (/samfinansiering privat bank) og refinansiering - Økt låneramme gir kommunene en enda bedre mulighet til å hjelpe til med etablering i eid bolig - Brukes til husstander allerede bosatt i kommunal utleiebolig Boligtilskudd til fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger - Fullfinansiering av utleieboliger til prioriterte grupper med lån og tilskudd 20. nov

21 Lån Boligtilskudd Investeringstilskudd Fremskaffe kommunalt disponerte utleieboliger Bostøtte Startlån Boligtilskudd Bostøtte Eie bolig Leie bolig Opprettholde boforhold Tilpasse bolig 20. nov

22 20. nov

23 Løp og søk..ny bostøtteordning Her kommer en liten gavepakke til mennesker med økonomiske utfordringer i Oslo. Nå er det ikke «løp og kjøp», men «løp og søk». Østkantavisa, Per i dag får bostøtte Målet er nye mottakere. 70 prosent av de nye mottakerne vil komme i det sentrale østlandsområdet. Ordningen skal treffe nye grupper, som enslige menn og store barnefamilier. 20. nov

24 Bostøtteberegninger etter nytt regelverk 1. juli - inntekt kr kr 80% utmåling, husleie over boutgiftstaket 1 person 2 personer 3 personer 4 personer eller fler Kommunegruppe 4 De fleste kommuner Kommunegruppe 3 Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Asker og Nesodden Kommunegruppe 2 Bærum Kommunegruppe 1 Oslo nov

25 Bostøtteberegninger etter nytt regelverk Inntekt < kr 80% utmåling. Husleie over boutgiftstaket 1 person 2 personer 3 personer 4 personer eller fler Kommunegruppe 4 De fleste kommuner Kommunegruppe 3 Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Asker og Nesodden Kommunegruppe 2 Bærum Kommunegruppe 1 Oslo nov

26 Ny bostøtte barnefamilier Beregning av bostøtte for husstand med 8 personer Husstandens samlede brutto årsinntekt Kommgr.4 De fleste kommuner Kommgr.3 Nærkommuner til Oslo + Kr.sand, Sola og Sandnes Kommgr.2 Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum Kommgr.1 Oslo kr* *Tidligere øvre inntekts-grense for husstand med 8 personer 2536 privat bolig 2898 kommunalt disp. bolig 3119 privat bolig 3565 kommunalt disp. bolig 3411 privat bolig 3898 kommunalt disp. bolig 3703 privat bolig 4232 kommunalt disp. bolig 20. nov

27 Til sammenlikning Bostøtte (2010) 3,6 mrd 4,36 mrd Sosialhjelp (2008) Langsiktig støtte Kvalifiseringsstønad Introduksjonsstønad Korttidshjelp 5 mnd i snitt 20. nov

28 Les mer 20. nov

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Boligsosiale Faktaark Bydel Alna Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008)

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innst. S. nr. 94 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer