Husbankens månedsstatistikk September 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens månedsstatistikk September 2011"

Transkript

1 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per : Bostøtte I alt husstander fikk innvilget bostøtte i september Dette er rundt flere enn i september Det samlede støttebeløpet i september var 284,6 millioner kroner. Husstandene som er omfattet av ordningen fikk i gjennomsnitt innvilget kroner i månedlig bostøtte. I september ble det registrert innkomne søknader. Det er en økning på 1 prosent sammenliknet med samme periode i Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Etter utvidelsen av investeringstilskuddet i mars i år, viser statistikken at etterspørselen etter tilskuddet øker. Ved utgangen av september har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 759 boenheter, fordelt på 398 sykehjemsplasser og 361 omsorgsboliger. Det er en nær fordobling sammenliknet med tilsvarende tall for Hittil i år har det blitt gitt tilsagn om tilskudd til 568 boenheter, Sammenliknet med samme periode for 2010 er det økning på 31 prosent. Startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at personer har fått startlån hittil i år. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med tilsvarende foreløpige tall for De samlede startlånutbetalingene fra kommunene var i underkant millioner kroner ved utgangen av september, og det er 2 prosent høyere enn de foreløpige tallene for samme periode året før. Ved utgangen av september hadde Husbanken lånt ut i underkant 6,0 milliarder kroner til kommunene i startlånmidler, som er en økning på 14 prosent sammenliknet med tilsvarende tall for Info om Husbankstatistikken Husbankstatistikken gir en løpende oversikt over bruken av de sentrale boligpolitiske virkemidlene. Søknadsstatistikken gir en oversikt over låne- og tilskuddssøknader som Husbanken har mottatt hittil i år. Saker under behandling omfatter alle prosjekter som er registrert som mottatt, men foreløpig ikke er godkjent for lån eller tilskudd. Kvotebelastningsstatistikken viser Husbankens disponible låne- og tilskuddsrammer, og hvor mye som er disponert hittil i år. Mer informasjon om Husbanken finner du på: Spørsmål kan rettes til: Visste du at Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for Husbankens strategiske arbeid mot kommuner med store boligsosiale utfordringer skal videreføres. Boligsosialt arbeid, herunder innsatsen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, er høyt prioritert. Les mer på Økt interesse for grunnlån til kjøp av utleieboliger Interessen for grunnlån til kjøp av utleieboliger var markert høyere i årets ni første måneder enn i tilsvarende periode i fjor. Hittil i år har Husbanken mottatt søknader om grunnlån til kjøp av utleieboliger tilsvarende 549 boliger. Det er mer enn fordobling sammenliknet med tilsvarende tall for Ved utgangen av september er det gitt tilsagn om 267 boliger. Det er omtrent på samme nivå, sammenliknet med samme periode for HB 3.G.5 (09/11)

2 Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden Hele landet. sep.10 sep.11 sep.11-sep.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Grunnlån, i alt , , Grunnlån til oppføring av nye boliger , , Grunnlån til utbedring av boliger , , Grunnlån til kjøp av utleieboliger , , Lån til barnehager1) , , Startlån - tildelt av kommunene , , Tilskuddsordninger Boligtilskudd, i alt... Tilskudd til enkeltpersoner... Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til prosjektering... Tilskudd til tilstandsvurdering... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd... Bostøtte... Investeringstilskudd... Sykehjemplasser... Omsorgsboliger... Fellesareal , , , , , , ,7 9 0, ,4 42 0, ,2 2 1, ,1 1 0, , , , , , , , , ,3-5,1-296 Tabell 2: Mottatte søknader hittil i år. Hele landet pr Pr ) Pr Boliger Mill kr Boliger Mill kr Boliger Mill kr Låneordninger Grunnlån, i alt , , Grunnlån til oppføring av nye boliger , , Grunnlån til utbedring av boliger , , Grunnlån til kjøp av utleieboliger , , Lån til barnehager 1) , , Tilskuddsordninger Boligtilskudd, i alt , , Tilskudd til utleieboliger , , Tilskudd til prosjektering , , Tilskudd til tilstandsvurdering , , Investeringtilskudd forespørsler3) , , Sykehjemplasser , , Omsorgsboliger , , Fellesarealer ,5-52,5-26 Investeringtilskudd søknader3) , , Sykehjemplasser , , Omsorgsboliger , , Fellesarealer.. - 3,6-34,4-855 Bostøtte 2)... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd , , , , ) For barnehager er antall boliger = antall barnehageplasser, for sykehjem = sykehjemsplasser og for studentboliger = hybelenheter 2) For bostøtte er antall boliger = antall husstander. Månedlige vedtak f.o.m. september Tallene er månedlige søknadstall 3) Forespørsler erstatter tidligere "foreløpige søknader" mens søknader erstatter tidligere "endelige søknader".

3 Tabell 3: Saker under behandling. Hele landet pr Låneordninger Grunnlån til oppføring av nye boliger... Grunnlån til utbedring av boliger... Grunnlån til kjøp av utleieboliger... Lån til barnehager... Tilskuddsordninger Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til prosjektering... Tilskudd til tilstandsvurdering... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd... Investeringstilskudd... Boliger Mill kr Boliger Mill kr Boliger Mill kr , , , , , , , , , , ,5 15 0, , , , , , , , , sykehjemplasser 0 0, ,6 - - omsorgsboliger 31 13, , fellesarealer - 0,6-6,5-975 *) Beholdningen i 2010, innholder kun saker i Mens tall for 2011, inneholder også saker fra tidligere år. Tallene er derfor ikke direkte sammenliknbare. Pr *) Pr Tabell 4: Kvotebelastet hittil i år. Hele landet pr Pr ) Pr Kvote- Disponibel Pst av Kvote- Disponibel Pst av belastet ramme rammen belastet ramme rammen Mill kr Mill kr brukt Mill kr Mill kr brukt TILSKUDD OG LÅN I ALT , , , ,3 85 LÅN I ALT... Grunnlån... Lån til barnehager... Startlån - tildelt kommunene , , , , , , , , , , , , , , , ,3 96 TILSKUDD I ALT2) , , , ,3 62 Bostøtte , , , ,0 74 Tilskudd ,1 818, ,7 827,0 80 tilskudd - tildelt av kommunene ,5 415, ,3 399,6 92 tilskudd til utleieboliger4) ,4 386, ,1 404,6 68 prosjekteringstilskudd... 5,8 7,0 82 6,9 9,9 70 tilskudd til tilstandsvurdering... 3,8 5,0 76 5,9 7,9 75 tilskudd til prosjektering heis... 1,6 5,0-0,5 5,0 10 Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... 14,6 33, ,6 25,3 85 Boligsosialt kompetansetilskudd... 52,5 68, ,7 70,0 50 Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling... 33,9 43, ,2 46,0 79 Tilskudd til studentboliger ,9 227, ,9 234,9 77 Rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg3) , , ,0 0 Rentekompensasjon til kirkebygg3) ,2 400, ,0 0 Investeringstilskudd omsorg/sykehjem 199, , , ,4 53 1) Enkelte tall kan være korrigert i forhold til tidligere publiserte tall. 2) Disponibel ramme for 2010 er eksklusiv utgått komp.tilskudd oms/sykehjem. 3) For rentekompensasjon til skoleanlegg og kirkebygg vil utbetaling skje i slutten av året. 4) Erstatter tidligere 'tilskudd -tildelt av husbanken'

4 Tabell 5:Tilsagnstall 1) for utvalgte ordninger. Hele landet pr Grunnlån til oppføring av nye boliger... Grunnlån til utbedring av boliger... Grunnlån til kjøp av utleieboliger... Barnehagelån... Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til etablering... Investeringstilskudd*)... Pr ) Antall boliger Pr Antall boliger Sykehjemplasser Omsorgsboliger Startlån... 1)Tallene er hentet fra saksbehandlingssystemene i Husbanken og kommunene. *) Korrigerte tall for Tabell 6: Antall boliger søkt finansiert i Husbanken. Utvalgte ordninger Hele landet. Grunnlån Grunnlån Grunnlån Tilskudd Tilskudd Tilskudd til Komp.*) Barne-*) Bo- Invest- Komp.*) til opp- til ut- til kjøp av til utleie- til pro- tilstands- tilsk hage- støtte ering tilsk føring bedring utleiebol. boliger sjektering vurdering bolig.sos lån tilskudd bær. bol Pr Pr Pr Pr Pr *) For barnehager er antall boliger = antall barnehageplasser og for kompetansetilskudd er antall boliger= antall saker. Tabell 7: Forvaltning av lån i Husbanken kvartalstall. Hele landet pr. 3. kvartal kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 3.kv kv kv kv.2011 Lånemassen (mill kr) Samlet utlån ,6-0,0 Utbetalinger av lån ,4-16,5 Ordinære avdrag ,6 37,4 Ekstraord. innbetalinger ,3 32,0 Mislighold Antall misligholdte lån ,7-4,3 Misligholdt lån (mill kr) ,3-12,5 I pst av samlet utlån 0,76 0,79 0,83 0,76 0,84 0,73-7,6-13,1 Inkasso, saker Krav om tvangssalg ,9-47,9 Gjennomførte tvangssalg ,7-33,3 Bokførte tap (mill kr) Brutto tap 3,2 5,0 6,0 3,1 6,7 1,4-72,0-79,1 Tilbakeføringer,tidligere tap 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0-30,2 Netto tap 2,7 4,8 5,6 2,8 6,3 1,1-77,1-82,5

5 Tabell 8. Hovedtall for utbetaling av bostøtte for september måned Endring Endring Antall husstander som mottok bostøtte Alle % 13 % Unge uføre % -1 % Uføre for øvrig % 15 % Eldre % -9 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 17 % Husstander uten trygdeytelser % 46 % Gjennomsnittlig bostøtte per mnd (kr) Alle % -4 % Unge uføre % -7 % Uføre for øvrig % -8 % Eldre % -7 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % -7 % Husstander uten trygdeytelser % -5 % Gjennomsnittlig boutgift per mnd (kr) Alle % 6 % Unge uføre % -1 % Uføre for øvrig % 8 % Eldre % 8 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 8 % Husstander uten trygdeytelser % 2 % Gjennomsnittlig inntekt per år (kr) Alle % 7 % Unge uføre % 9 % Uføre for øvrig % 12 % Eldre % 11 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 17 % Husstander uten trygdeytelser % 3 % Tabell 9. Andel med boutgifter over tak, fordelt på kommunegrupper. September måned Kommunegrupper: Andel med boutgifter over tak (%) Prosentpoeng endring fra august Hele landet Oslo Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bærum Frogn, Nesodden, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Kristiansand, Oppegård, Sandnes og Sola Resten av landet 53 1

6 Antall boliger Årsprognose 1) for søknadsinngang til grunnlån oppføring. Basert på søknadsinngang i den aktuelle perioden Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned 1) Tatt utgangspunkt i lineær fremskriving, som er justert for rentedifferanse mellom Husbanken og privatmarkedet, og gjennomsnittlig avvik fra endelig resultat samme måned foregående år. 2)Tallene for desember er de faktiske årstallene for søknadinngang for årene 2008, 2009 og 2010

Husbankens månedsstatistikk Desember 2011

Husbankens månedsstatistikk Desember 2011 Husbankens månedsstatistikk Desember 2011 Hovedtall per 31.12.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av desember har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 1 288

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2011

Husbankens månedsstatistikk April 2011 Husbankens månedsstatistikk April 2011 Hovedtall per 30.04.2011: Økning i antall utbetalte startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 1 471 personer har fått startlån hittil i år. Det er

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Hovedtall per 28.02.2011: 21 900 flere husstander får bostøtte Totalt 124 851 husstander fikk bostøtte i februar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Hovedtall per 31.01.2011: 21 100 flere husstander får bostøtte Totalt 121 735 husstander fikk bostøtte i januar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2012

Husbankens månedsstatistikk August 2012 Hovedtall per 31.08.2012: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 661 boenheter, fordelt på 302 sykehjemsplasser

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2012

Husbankens månedsstatistikk November 2012 Hovedtall per 30.11.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk 117 000 bostøttemottakere i november Totalt 117 000 husstander fikk bostøtte i november i år. Dette er 5 000 færre enn i november i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012 Hovedtall per 31.10.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk Færre bostøttemottakere samtidig som andelen med boutgifter over grensen øker. Totalt 115 700 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2012

Husbankens månedsstatistikk Mai 2012 Hovedtall per 31.05.2012: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av mai har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 502 boenheter, fordelt på 249 sykehjemsplasser

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mars 2012

Husbankens månedsstatistikk Mars 2012 Hovedtall per 31.03.2012: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av mars har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 376 boenheter, fordelt på 219 sykehjemsplasser

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2013

Husbankens månedsstatistikk April 2013 Hovedtall per 30.04.2013: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 543 husbanklån ble misligholdt i løpet. kvartal 2013. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012 Hovedtall per 31.07.2012: Husbankens månedsstatistikk Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av juli har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 600 boenheter, fordelt

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2014

Husbankens månedsstatistikk Februar 2014 Hovedtall per 28.02.2014: Husbankens månedsstatistikk 113 500 husstander får bostøtte Totalt 113 500 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er 600 flere enn i februar i fjor. I februar ble det

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2014

Husbankens månedsstatistikk November 2014 Hovedtall per 30.11.2014: 110 500 bostøttemottakere Totalt 110 500 husstander fikk bostøtte i november i år. I november ble det registrert 115 364 innkomne søknader. Det er en nedgang på 2 prosent sammenliknet

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2014

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2014 Hovedtall per 31.10.2014: Husbankens månedsstatistikk 108 900 bostøttemottakere Totalt 108 900 husstander fikk bostøtte i oktober i år. I oktober ble det registrert 114 396 innkomne søknader. Det er en

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2012

Husbankens månedsstatistikk September 2012 Hovedtall per 30.09.2012: Startlån Husbankens månedsstatistikk De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 7 418 personer har fått startlån hittil i år De samlede startlånutbetalingene fra kommunene

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2014

Husbankens månedsstatistikk Juli 2014 Hovedtall per 31.07.2014: Husbankens månedsstatistikk 106 400 bostøttemottakere Totalt 106 400 husstander fikk bostøtte i juli i år. Dette er 2600 færre enn i juli i fjor. I juli ble det registrert 123

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013 Hovedtall per 31.07.2013: Det har vært stor aktivitet på grunnlån hittil i år Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 6 296 boliger ved utgangen av juli, en fordobling sammenliknet med

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2014

Husbankens månedsstatistikk April 2014 Hovedtall per 30.04.2014: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 473 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2014. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2014

Husbankens månedsstatistikk August 2014 Hovedtall per 31.08.2014: Husbankens månedsstatistikk 106 500 bostøttemottakere Totalt 106 500 husstander fikk bostøtte i august i år. Dette er 2500 færre enn i august i fjor. I august ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2013

Husbankens månedsstatistikk August 2013 Hovedtall per 31.08.2013: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Det ble gitt tilsagn til 59 boenheter i august og hittil i år er det gitt tilsagn til 1204 boenheter. Det er en økning

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2014

Husbankens månedsstatistikk September 2014 Hovedtall per 30.09.2014: Husbankens månedsstatistikk 107 700 bostøttemottakere Totalt 107 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 2700 færre enn i september i fjor. I september ble det

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014 Hovedtall per 31.03.2014: Husbankens månedsstatistikk 115 200 husstander får bostøtte Totalt 115 200 husstander fikk bostøtte i mars i år. Dette er 700 færre enn i mars i fjor. I mars ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014 Hovedtall per 30.06.2014: Husbankens månedsstatistikk 118 600 bostøttemottakere Totalt 118 600 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er 1700 færre enn i juni i fjor. I juni ble det registrert 122

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. September 2015

Husbankens månedsstatistikk. September 2015 Husbankens månedsstatistikk September 2015 Hovedtall per 30.09.2015: Bostøtte Totalt 101 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 6 000 færre enn i september i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. April 2015

Husbankens månedsstatistikk. April 2015 Husbankens månedsstatistikk April 2015 Hovedtall per 30.04.2015: Mislighold av husbanklån Statistikken viser at 531 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2015. Verdien av disse lånene utgjorde

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 111 800 husstander får bostøtte Totalt 111 800 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4400 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2015

Husbankens månedsstatistikk Februar 2015 Hovedtall per 28.02.2015: Husbankens månedsstatistikk 109 100 husstander får bostøtte Totalt 109 100 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er 4800 færre enn i februar i fjor. I februar ble det

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015 Husbankens månedsstatistikk Oktober 2015 Hovedtall per 31.10.2015: Bostøtte Totalt 103 000 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette er 5 900 færre enn i oktober i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. November 2015

Husbankens månedsstatistikk. November 2015 Husbankens månedsstatistikk November 2015 Hovedtall per 30.11.2015: Bostøtte Totalt 104 500 husstander fikk bostøtte i november i år. Dette er 6 100 færre enn i november i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Hovedtall per 31.01.2010: Bostøtten øker Totalt 116 425 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er vel 15 760 flere enn i første termin i fjor. Totalt ble

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 107 000 husstander får bostøtte Totalt 107 000 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4800 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Hovedtall per 31.05.2011: Flere startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 2 007 personer har fått startlån hittil i år. Det er en økning på 8 prosent

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015 Husbankens månedsstatistikk Desember 2015 Hovedtall per 31.12.2015: Bostøtte Totalt 105 700 husstander fikk bostøtte i desember i år. Dette er 5 700 færre enn i desember i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2010

Husbankens månedsstatistikk September 2010 Husbankens månedsstatistikk September 2010 Hovedtall per 30.09.2010: Over 20 000 flere har fått bostøtte Totalt 119 288 husstander fikk bostøtte i september i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2010

Husbankens månedsstatistikk November 2010 Husbankens månedsstatistikk November 2010 Hovedtall per 30.11.2010: 20 300 flere husstander får bostøtte Totalt 121 416 husstander fikk bostøtte i november i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Hovedtall per 30.06.2010: 17 600 flere husstander får bostøtte Totalt 125 100 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er vel 17 600 flere enn i juni i fjor. I

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Hovedtall per 28.02.2010: 16 300 flere husstander får bostøtte Totalt 119 248 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er vel 16 300 flere enn i februar i

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Desember 2010

Husbankens månedsstatistikk Desember 2010 Husbankens månedsstatistikk Desember 2010 Hovedtall per 31.12.2010: 20 700 flere husstander får bostøtte Totalt 122 811 husstander fikk bostøtte i desember. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009 har

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Januar 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Januar 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Januar 218 Antall husstander Gjennomsnittlig utbetalt bostøtte pr. måned Hovedtrekk for bostøtten januar 218 Det var en liten økning i antall husstander som søkte om bostøtte

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 4. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 4. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 4. kvartal 2018 Hovedtrekk 4. kvartal 2018 Husbanken opplevde en kraftig etterspørselsnedgang etter tilskudd til utleieboliger i 2018. Selv om tilsagnsrammen

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar August 2016

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar August 2016 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger Januar August 216 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 31. august Husbanken forvalter totalt 1 forskjellige tilskuddsordninger knyttet til bolig

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 4. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 4. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 4. kvartal 217 Hovedtrekk 217 Med unntak av tilskudd til utleieboliger ble i all hovedsak tilsagnsrammen for alle tilskuddsordningene fullt ut benyttet. Investeringstilskuddet

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 3. kvartal 217 Hovedtrekk pr. 3. september Aktivitetsnivået fra årets tre første kvartaler gir en god indikasjon på årets aktivitetsnivå, men det er stor forskjell

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar April 2016

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar April 2016 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger Januar April 216 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 3. april Husbanken forvalter totalt 1 forskjellige tilskuddsordninger knyttet til bolig og

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Oktober 2017

Månedsstatistikk for bostøtte. Oktober 2017 Månedsstatistikk for bostøtte Oktober 2017 Hovedtrekk for bostøtten oktober 2017 Antallet mottakere ble lavere i vedtaket for oktober enn vedtaket for september. I vedtaket for oktober fikk en del avslag

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. September 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. September 2018 Månedsstatistikk for bostøtte September 2018 Hovedtrekk for bostøtten september 2018 Omlag like mange husstander fikk innvilget bostøtte i september som i august. Avslagsandelen har sunket siden årets

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. November 2017

Månedsstatistikk for bostøtte. November 2017 Månedsstatistikk for bostøtte November 2017 Hovedtrekk for bostøtten november 2017 Antallet mottakere ble høyere i vedtaket for november enn vedtaket for oktober. I vedtaket for oktober fikk flere avslag

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 2. kvartal 217 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 3. juni Første halvår kan gi indikasjoner på aktivitetsnivået, men det er stor forskjell fra

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. August 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. August 2018 Månedsstatistikk for bostøtte August 2018 Hovedtrekk for bostøtten august 2018 Det var en økning i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i august i forhold til juli. Avslagsandelen i august var

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Mai 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Mai 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Mai 2018 Hovedtrekk for bostøtten mai 2018 Det var en økning i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i mai i forhold til april. Omtrent like mange husstander søkte

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 1. kvartal 218 Hovedtrekk 1. kvartal 218 I 217 opplevde Husbanken en nedgang i etterspørselen etter tilskudd til utleieboliger, noe som ser ut til å vedvare

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 1. kvartal 217 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 31. mars Første kvartal preges som regel av store forskjeller knyttet til hvert enkelt tilskudd.

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. April 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. April 2018 Månedsstatistikk for bostøtte April 2018 Antall husstander Hovedtrekk for bostøtten april 2018 Det var en reduksjon i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i april i forhold til mars. Det var omtrent

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Juli 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Juli 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Juli 2018 Hovedtrekk for bostøtten juli 2018 Det var en liten økning i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i juli i forhold til juni. Noen flere fikk avslag på grunn

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Mars 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Mars 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Mars 2018 Hovedtrekk for bostøtten mars 2018 Det var en liten økning i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i mars i forhold til februar. Bostøttemottakere i mars

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Desember 2017

Månedsstatistikk for bostøtte. Desember 2017 Månedsstatistikk for bostøtte Desember 2017 Hovedtrekk for bostøtten desember 2017 Endringen i antall mottakere fra november til desember ble omtrent uendret. Vedtaksmåneden desember er den første i budsjettåret

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 3. kvartal 218 Hovedtrekk 3. kvartal 218 Husbanken opplever fortsatt kraftig redusert etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger i andre kvartal. Og det

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 2. kvartal 218 Hovedtrekk 2. kvartal 218 Husbanken opplever fortsatt redusert etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger i andre kvartal. For de fleste andre

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Desember 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Desember 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Desember 2018 Hovedtrekk for bostøtten desember 2018 Færre husstander fikk innvilget bostøtte i desember enn i november. Dette skyldes blant annet tre utbetalinger av arbeidsavklaringspenger,

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Juni 2018

Månedsstatistikk for bostøtte. Juni 2018 Månedsstatistikk for bostøtte Juni 2018 Hovedtrekk for bostøtten juni 2018 Det var en sterk reduksjon i antall husstander som fikk innvilget bostøtte i juni i forhold til mai. Flere enn normalt fikk avslag

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Juli 2016

Månedsstatistikk for bostøtte. Juli 2016 Månedsstatistikk for bostøtte Juli Hovedtrekk for bostøtten juli Utviklingen for juli måned viser en markant nedgang fra forrige måned som følge av at nye likningsopplysninger er tatt i bruk, og svært

Detaljer

Månedsstatistikk for bostøtte. Januar 2017

Månedsstatistikk for bostøtte. Januar 2017 Månedsstatistikk for bostøtte Januar 2017 Hovedtrekk for bostøtten januar 2017 Vedtaket for januar-måned var første gang Husbanken tok i bruk inntektsopplysninger fra a-ordningen til Skatteetaten. Dette

Detaljer

Statistikk for Husbankens låneordninger. 4. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens låneordninger. 4. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens låneordninger 4. kvartal 217 Hovedtrekk pr. 31. desember Trenden med lav etterspørsel etter grunnlån har vedvart i 217, og innenfor Husbankens låneramme har startlånet blitt prioritert.

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

3. kvartalsrapport 2011

3. kvartalsrapport 2011 3. kvartalsrapport 2011 Innledning Tilskuddsendring fører til flere søknader Da regjeringen i mars i år utvidet ordningen for tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, registrerte Husbanken umiddelbart

Detaljer

Statistikk for Husbankens låneordninger. 3. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens låneordninger. 3. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens låneordninger 3. kvartal 2018 Hovedtrekk pr. 30. september 2018 Det er gitt færre startlån, og et lavere antall boliger har fått tilsagn om grunnlån sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Statistikk for Husbankens låneordninger. 1. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens låneordninger. 1. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens låneordninger 1. kvartal 218 Hovedtrekk pr. 31. mars 218 Det er gitt 15% færre startlån, men utlånsvolumet er på om lag samme nivå, i forhold til samme periode i fjor. Antall

Detaljer

Statistikk for Husbankens låneordninger. 2. kvartal 2018

Statistikk for Husbankens låneordninger. 2. kvartal 2018 Statistikk for Husbankens låneordninger 2. kvartal 218 Hovedtrekk pr. 3. juni 218 Det er gitt færre startlån, men utlånsvolumet er høyere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Store deler av rammen

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2011

1. kvartalsrapport 2011 1. kvartalsrapport 2011 1 Innledning Husbankens rapportering i 2011 Husbanken vil i 2011 levere kvartalsvise rapporter. Rapporteringen for 1 og 3. kvartal vil hovedsakelig bestå av styringsparametere og

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Tildelingsbrev 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken

Tildelingsbrev 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Deres ref Vår ref 16/1367-81 Dato 19. desember 2018 Tildelingsbrev 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Rune Robertsen, Direktør, Lån og tilskudd 8. November 2018

Nytt fra Husbanken. Rune Robertsen, Direktør, Lån og tilskudd 8. November 2018 Nytt fra Husbanken Rune Robertsen, Direktør, Lån og tilskudd 8. November 2018 Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Husbankens låneramme og forslag

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Adm. dir. Osmund Kaldheim NKF, 6. februar 2018

Nytt fra Husbanken. Adm. dir. Osmund Kaldheim NKF, 6. februar 2018 Nytt fra Husbanken Adm. dir. Osmund Kaldheim NKF, 6. februar 2018 Kvalitet og kontroll i forvaltningen Nytt i tildelingsbrevet Ny forskrift for utleieboligtilskuddet Utredning om de boligsosiale virkemidlene

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Økonomiske virkemidler og områdesatsing

Økonomiske virkemidler og områdesatsing Økonomiske virkemidler og områdesatsing Hvordan kan Husbankens økonomiske virkemidler i større grad støtte opp under måloppnåelse i områderettet innsats? Ane Hem Katrine Woll Per Erik Torp Vi vil si litt

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne Status Husbankens virkemidler 2016 Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, 24.11.16 v/torhild Skjetne Statsbudsjettet 2017 2 Forslag til Statsbudsjettet 2017 Husbanken spisser

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligpolitikk i Norge del 2. Christian Hellevang

Boligpolitikk i Norge del 2. Christian Hellevang Boligpolitikk i Norge del 2 Christian Hellevang Så over til bolig Norge er et land der folk flest eier sin egen bolig Kommunenes rolle er i stor grad å hjelpe dem som ikke selv klarer å skaffe seg bolig

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer