Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosiale faktaark. Askim kommune"

Transkript

1 Boligsosiale faktaark Askim kommune

2 2 Boligsosiale faktaark

3 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk om boligsosiale utfordringer, relevante utviklingstrekk i befolkningen og boligsosial virkemiddelbruk i kommunen. Boligsosiale faktaark Hensikten med boligsosialt faktaark er todelt. I boligsosial planlegging vil det være behov for å belyse et relativt bredt bilde av tjenesteområdet og de utfordringer kommunen står overfor. Dokumentasjonen i dette heftet vil forhåpentligvis kunne gi nyttig informasjon inn i denne prosessen og i arbeidet med å konkretisere de utfordringene som skal danne grunnlaget for en handlingsplan. I et slikt utviklingsarbeid bør en også allerede fra starten av ha tenkt gjennom hvordan en kan måle hva som oppnås gjennom arbeidet. Innen rammen av et helhetlig evalueringsopplegg vil en god oppstartsdokumentasjon være viktig. Boligsosialt faktaark kan inngå som en del av en slik oppstartsdokumentasjon, sammen med en ekstern analyse og supplerende kommunale data. Mesteparten av informasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Husbanken, førstnevnte for det meste basert på kommunenes egne rapporteringer gjennom KOSTRA per Kildehenvisning oppgis i tilknytning til hver figur og tabell. I fremstillingen trekkes andre kommuner inn som sammenligningsgrunnlag. Det kan være nyttig i en slik prosess å reflektere over kommunevise forskjeller, både i utfordringer og virkemiddelbruk. Kanskje gir det en inngang til å reise relevante spørsmål og søke nye løsninger? Husbanken Region øst, september 211

4 4 Innholdsfortegnelse Boligsosiale faktaark Innledning 3 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer Folkemengde og fremskrevet Innbyggertall for kommunen og de tre sammenligningskommunene Befolkningen etter kjønn og alder per Kommunebarometere - Helsedirektoratet Boliger og boligmarked Antall boliger etter byggeår i kommunen Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser (P-ROM) Prosentvis fordeling av bygningstype/boliger Bostedsløse i kommunen Antall opphold/husstander i midlertidig botilbud, i alt Bostedsløse i Norge gjennomsnittlig per 1 innbyggere etter kommunegruppe Bosetting av flyktninger Bosettingstatistikk for kommunen totalt bosatt første gang, inkl. familiegjenforente Bosetting av flyktninger ( inkl. familegjenforente) i Bosetting av flyktninger, snitt per år per 1 innbyggere Kommunalt disponerte boliger Antall kommunalt disponerte boliger i kommunen Tilskudd utbetalt fra Husbanken til kommunalt disponerte boliger Antall omsorgsboliger* og andre kommunalt disponerte boliger Kommunalt eide omsrogsboliger som prosentandel av kommunalt disponerte omsorgsboliger Antall kommunalt disponerte boliger per 1 innbyggere Antall nye husstander på venteliste for kommunalt bolig Disposisjonsform kommunalt disponerte boliger Nyinnflyttede husstander i utleieboliger fordelt på brukergrupper Antall kommunalt disponerte boliger tilrettelagt for rullestolbrukere Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger. Konsern*

5 5 Kommunalt disponerte boliger. Gjennomstrømming/turnover Tildelinger av bolig i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boliger Kommunal bistand til leie av bolig Antall garantier og lån Boligsosiale faktaark 7. Tilskudd til etablering i bolig (til husstander) Bruk av tilskudd til etablering i kommunen. Antall boliger Totalt antall boliger og antall boliger med tilskudd per 1 innbyggere Tilskudd til etablering fra kommunene. Type tiltak Prosentvis fordeling av type tiltak i kommunen Tilpasning av boliger for enkeltpersoner Bruk av prosjekteringstilskudd og tilskudd til tilpasning Bruken av startlån Antall husstander/boliger som har fått startlån i kommunen Antall startlån Antall startlån per 1 innbyggere Andel saker startlån fordelt på brukergrupper Startlån andel saker fordelt på type tiltak Bruk av startlån. Prosentvis fordeling i aldersgrupper «Finansieringspakker» knyttet til startlån i kommunen Opparbeidet tapsfond for startlån Bostøtte Bostøttemottakere i prosent i forhold til antall innbyggere og bostøtte per innbygger i Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte Utbetalt statlig bostøtte og sosialhjelp Sosialhjelp og statlig bostøtte Prosentvis fordeling av sosialhjelp og statlig bostøtte Statlig bostøtte fordelt på husstandsgrupper. 12.termin Statlig bostøtte. Prosentvis og antall mottakere fordelt på alder. 12.termin Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis og antall fordelt på eieform. 12.termin Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis fordelt på disposisjonsform. 12.termin

6 6 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer Innbyggere : Folkemengde og framskrevet Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) Innbyggertall i Askim og de tre sammenligningskommunene. 21 Våler Rygge Askim Moss

7 7 Befolkningen etter kjønn og alder

8 Kommunebarometeret er utviklet etter et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå. Kommunebarometeret er et verktøy som hjelper kommunene til å få et raskt og enkelt overordnet bilde av folkehelseutfordringer i egen kommune. Det er plukket ut noen indikatorer som er presentert i et statistikkbilde. Dette er kalt et Kommunebarometer. Barometeret viser hvordan kommunen avviker fra landssnittet og fylkessnittet innenfor et sett med ni indikatorer. Kilde: Helsedirektoratet/Kommunehelseprofiler 8 Kommunebarometeret Per

9 9

10 1

11 11 2. Boliger og boligmarked Antall boliger etter byggeår i Askim og tidligere og etter 13 Ukjent Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (P-ROM). 21 Våler (Ø) Rygge Blokkleiligheter Askim Småhus Eneboliger Moss Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis definisjon finnes i NS 394

12 12 Prosentvis fordeling av bygningstype/boliger. 21 Askim 14% % 3% Enebolig Tomannsbolig 19% 51% Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap 13% Andre bygningstyper 18% Rygge 1% 2% % 2% 4% 14% Våler 4% 15% 5% 6% 76% Moss 1% 4% 29% 34% 22% 9%

13 13 3. Bostedsløse i kommunen Definisjon bostedløs: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. 4 Antall opphold/husstander* i midlertidig botilbud, i alt Moss Askim Rygge Våler (Ø) 2 *Tall fra viser antall opphold. Tallene fra 29 viser antall husstander. Tall fra og med 29 er derfor ikke sammenlignbare med årene før. Midlertidig botilbud omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits og campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med korttids husleiekontrakt og korttidsopphold på institusjon regnes ikke som midlertidig botilbud. Bostedsløse i Norge gjennomsnittlig per 1 innbyggere etter kommunegruppe Kommunegruppe Hvilke kommuner Gjennomsnitt antall bostedsløse pr 1 innbyggere i 28 1 De 4 største byene 2,36 2 Kommmuner over 4 innbyggere minus de 4 største byene 1,33 3 Kommuner med innbyggere 1,7 4 Kommuner med 9 99 og færre innbyggere,48 Kilde: NIBR-rapport 29-17: "Bostedsløse i Norge 28 - en kartlegging"

14 14 4. Bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk Askim totalt bosatt første gang, inklusiv familiegjenforente Kilde: IMDi Bosetting av flyktninger (inklusiv familiegjenforente) Våler Rygge Askim Moss Kilde: IMDi Rapportering og oppdatering av tall skjer kontinuerlig hos IMDi. Dette gjelder spesielt for gruppen familiegjenforente. Tallmaterialet brukt i dette faktaarket er mottatt fra IMDi 19. mai 211.

15 15 Bosetting av flyktninger. Snitt per år per 1 innbyggere. Perioden ,2 1,1 1,,8,9,6,4,2, Moss Askim Rygge Våler,1 - Kilde: IMDi

16 16 5. Kommunalt disponerte boliger Kommunalt disponerte boliger er boliger kommunene har tildelingsrett til. Dette omfatter boliger kommunen selv eier, leier inn for framleie eller disponerer etter avtaler med stiftelser, borettslag eller andre. Boligene bebos i hovedsak av personer som av ulike årsaker er eller har vært vanskeligstilte på boligmarkedet, enten av økonomiske, sosiale, eller helsemessige årsaker. De fleste kommunene har politisk vedtatte tildelingskriterier til boligene. Boliger blir i noen tilfeller prioritert benyttet også til andre enn vanskeligstilte, for eksempel til ansatte i kommunen. Antall kommunalt disponerte boliger i Askim Askim Totalt antall kommunalt disponerte boliger Kommunalt eide boliger Kommunalt innleide boliger 3 88 Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett Kilde: Husbanken Tilskudd utbetalt fra Husbanken til nye kommunalt disponerte boliger Askim Antall utleieboliger med tilskudd utbetalt fra Husbanken Antall omsorgsboliger med oppstartings- /investeringstilskudd utbetalt fra Husbanken 1 Kilde: Husbanken Tallene inkluderer bare fremskaffede boliger. Det vil si nybygging, kjøp og større ombygging. Tilskudd til mindre utbedringer og tilpasninger er holdt utenfor.

17 17 Antall omsorgsboliger* og andre kommunalt disponerte boliger Kommunalt disponerte omsorgsboliger, i alt Andre kommunalt disponerte boliger Moss Askim Rygge Våler (Ø) *Omsorgsbolig i denne sammenheng er definert som alle typer boliger som er finansiert med oppstartings- eller investeringstilskudd fra Husbanken. Vi gjør oppmerksom på at kommunene kan ha andre definisjoner på hva en omsorgsboliger er. Kommunalt eide omsorgsboliger som prosentandel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger % 1% 8% 1% 85% 6% 4% 35% 2% % 7% Moss Askim Rygge Våler (Ø)

18 18 Antall kommunalt disponerte boliger per 1 innbyggere Moss Askim Rygge Våler Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig Moss Askim Rygge Våler Antall nye husstander omfatter husstander som ikke bodde i kommunal bolig ved søknadstidspunktet.

19 19 Disposisjonsform kommunalt disponerte boliger. 21 % Askim 33 % Kommunalt eide boliger Kommunalt innleide boliger 67 % Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett Rygge Våler 25 % 15 % 4 % 71 % 21 % 64 % Moss 29 % % 71 %

20 2 Nyinnflyttede husstander i utleieboliger fordelt på brukergrupper. 21 Askim % % % 7 % % 11 % 11 % Antall nyinnflyttede flyktninger Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse Antall nyinnflyttede med andre problemer 71 % Antall nyinnflyttede uten behovsprøving Andre* *Manglende rapportering i KOSTRA på de forskjellige brukergruppene gir misforhold opp mot totalt antall nyinnflyttede. Resterende er plassert i brukergruppen "andre". Rygge % Våler % % % 18 % % 46 % 4 % 36 % 6 % % % % Moss % % 12 % 9 % 9 % 21 % 38 % 11 %

21 21 Antall kommunalt disponerte boliger tilgjengelig for rullestolbrukere Totalt antall kommunalt disponerte boliger Antall boliger tilgjengelig for rullestolbrukere Moss Askim Rygge Våler Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger. Konsern* Kroner -1-2 Moss Askim Rygge Våler *Konsern omfatter regnskapstall fra kommuneregnskapet og regnskapene fra kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper (IKS).

22 22 Kommunalt disponerte boliger. Gjennomstrømming/turnover Moss Totalt antall boliger Tildelte boliger* Askim Totalt antall boliger Tildelte boliger* Rygge Totalt antall boliger Tildelte boliger* Våler (Ø) Totalt antall boliger Tildelte boliger* *Tildelte boliger inkluderer også husstander som tildeles samme bolig som de allerede bor i. Tildelinger av bolig i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boliger. Snitt for årene % 2% 2% 16% 18% 17% 15% 1% 5% % Moss Askim Rygge Våler (Ø)

23 23 6. Kommunal bistand til leie av bolig Antall garantier og lån Moss Askim Rygge Våler (Ø) Lån til depositum Garantier for depositum til leie av bolig Lån til depositum Garantier for depositum til leie av bolig Lån til depositum Garantier for depositum til leie av bolig Lån til depositum Garantier for depositum til leie av bolig

24 24 7. Tilskudd til etablering i bolig (til husstander) Tilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan hovedsakelig brukes til kjøp og refinansiering av boliger. Husbanken fordeler tilskudd til kommunene, som viderefordeler tilskudd til enkeltpersoner og husstander. Bruk av tilskudd til etablering i Askim. Antall boliger , , ,5 2 1,5 1 1, Tilskudd til etablering. Totalt antall boliger og antall boliger med tilskudd per 1 innbyggere ,53,6, ,35,4,3,2 Totalt antall boliger Antall boliger per 1 innbyggere 4 2 1,7, Moss Askim Rygge Våler (Ø),1,

25 25 Tilskudd til etablering fra kommunene. Type tiltak. 21 Type tiltak Moss Askim Rygge Våler (Ø) Oppføring av ny bolig Kjøp av brukt 15 3 Utbedring 1 Refinansiering Kilde: Husbanken Prosentvis fordeling av type tiltak i Askim. 21 % Oppføring av ny bolig Kjøp av brukt Utbedring Refinansiering Rygge Våler % % 25 % % 75 % 1 % Moss % % 6 % 94 % Kilde: Husbanken

26 26 8. Tilskudd til tilpasning av bolig til husstander Tilskudd til tilpasning gis for å bistå mottakerne til å bli boende i boligen sin. Kommunen gir tilskudd til gjennomføring av tilpasningsarbeider. Husbanken gir tilskudd til prosjektering og eventuell utredning i forkant. Tilskuddet kan gis til enkle undersøkelser og utredninger for å klargjøre behov for og kostnader ved utbedring av boligen. Bruk av prosjekteringstilskudd og tilskudd til tilpasning Askim Antall boliger godkjent av kommunen for tilskudd til tilpasning Antall boliger godkjent av Husbanken for prosjekteringstilskudd Rygge Våler Moss /Husbanken

27 27 9. Bruk av startlån Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet er et finansieringstilbud for dem som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Kommunen låner inn midler fra Husbanken til videreutlån lokalt. Antall husstander/boliger som har fått startlån fra Askim kommune Antall startlån. 21 Antall startlån per 1 innbyggere. 21 Våler (Ø) 2 Våler (Ø),4 Rygge 29 Rygge 2, Askim 58 Askim 3,9 Moss 42 Moss 1,4 5 1, 2, 4, 6, Kilde: Husbanken/SSB Figuren viser antall husstander som har fått lån til bolig.

28 28 Andel saker startlån fordelt på brukergrupper. 21 Askim 19 % Flyktning 15 % 66 % Førstegangs boligetablering Reetablering Funksjonshemmet Vanskeligstilt Bostedsløs Rusmiddelmisbruker Rus og psykiske lidelser Rygge Våler 17 % 38 % 28 % 17 % 1 % Moss 14 % 7 % 45 % 34 % Kilde: Husbanken

29 29 Startlån andel saker fordelt på type tiltak. 21 % 14 % % Askim Oppføring ny bolig Kjøp av brukt Utbedring Refinansiering 86 % Rygge 4 % Våler % 24 % 3 % 69 % 1 % Moss % 12 % % 88 % Kilde: Husbanken

30 3 Bruk av startlån. Prosentvis fordeling i aldersgrupper % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moss Askim Rygge Våler (Ø) Over 6 Mellom 35 og 59 Yngre enn 35 Kilde: Husbanken "Finansieringspakker" knyttet til startlån i Ski kommune. 21 Antall lån Fullfinansiering Bare startlån Har banklån Kilde: Husbanken

31 31 Kommunene har enkelte år hatt anledning til å avsette en viss andel av boligtilskuddet til opparbeidelse av et tapsfond til å dekke eventuelle tap på startlån. Størrelsen på tapsfondet skal speile kommunens aktivitet. Opparbeidet tapsfond for startlån Moss Askim Rygge Våler (Ø) Kilde: Husbanken

32 32 1. Bostøtte Bostøttemottakere i prosent av antall innbyggere og bostøtte per innbygger i 21 Andel statlige bostøttemottakere. 21 Statlig bostøtte per innbygger. 21 Våler 2,1 % Våler 449 Rygge 2,2 % Rygge 451 Askim 3,2 % Askim 758 Moss 4,1 % Moss 98, % 2, % 4, % 6, % Kilde: Husbanken Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte Kommune Moss Askim Rygge Våler Utbetalt statlig bostøtte og sosialhjelp. 21 Kommune Bostøtte Sosialhjelp Moss Askim Rygge Våler og Husbanken Sosialhjelpen utgjør en samlet stønadssum som består av bidrag pluss lån.

33 33 Sosialhjelp og statlig bostøtte Sosialhjelp Bostøtte 1 Moss Askim Rygge Våler (Ø) og Husbanken Prosentvis fordeling av sosialhjelp og statlig bostøtte % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moss Askim Rygge Våler (Ø) Bostøtte Sosialhjelp og Husbanken

34 34 Statlig bostøtte fordelt på husstandsgrupper. 12. termin 21 Askim 9 % Unge uføre 26 % 19 % Uføre for øvrig Eldre 25 % 21 % Husstander med midlertidige trygdeytelser Husstander uten trygdeytelser Rygge Våler 19 % 18 % 21 % 1 % 14 % 16 % 16 % 13 % 31 % 42 % Moss 3 % 13 % 2 % 18 % 19 % Kilde: Husbanken

35 35 Statlig bostøtte. Prosentvis og antall mottakere fordelt på alder. 12. termin 21 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moss Askim Rygge Våler > < > < 31 Kilde: Husbanken Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis fordelt på eieform. 12. termin 21 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moss Askim Rygge Våler Obligasjonsleilighet Aksjeleilighet Eid i sameie Leid Borettslag Eid Kilde: Husbanken

36 36 Statlig bostøtte. Mottakere prosentvis fordelt på disposisjonsform til boligen. 12. termin 21 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moss Askim Rygge Våler Privat leie Kommunal leie Ikke leid Kilde: Husbanken

37 37

38 38

39 39

40 Boligsosiale faktaark Husbanken Region øst, september 211 Alle skal kunne bo godt og trygt

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer