Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m."

Transkript

1 Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret , k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den , sak PS 14/22 (13/234) 1 Formål med startlån Startlånet skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilt regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne finansiere bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen. 2 Hvem kan få lån Startlån er behovsprøvd og omfatter varig vanskeligstilte i boligmarkedet. Dette kan være: unge i etableringsfasen med særskilte behov, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag unge førstegangsetablerere som ønsker å bosette seg i Nannestad kommuneandre vanskeligstilte husstander Av gruppene nevnt over skal søkere som har egne barn under 18 år boende fast hos seg prioriteres særskilt. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader Dokumentasjonen skal gis i form av likningsattest og siste tre måneders lønnsslipp. I tillegg skal det foretas en kredittvurdering av søkeren. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være låntakere. Søknader kan sendes Nannestad kommune fortløpende gjennom året.

2 3 Hva det kan gis lån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, som toppfinansiering i tillegg til annen finansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Nærmere om boligen. Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. 4 Låneutmåling finansieringspakker Låneutmålingen fastsettes normalt innenfor maksimalt 100 % av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Med omkostninger menes dokumentavgiften til staten ved kjøp av selveid bolig, og ved kjøp av borettslagsleiligheter inngår gebyr til forretningsfører, som en del av lånegrunnlaget. Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi, behov og størrelsen på grunnfinansieringen av lånet fra andre banker. Startlån kan gis som topplån til bygging / kjøp / utbedring av bolig i Nannestad kommune. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

3 Utlån av startlånsmidler skjer innenfor de lånerammer som kommunestyret årlig fastsetter. 5 Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Rentesats: Den til enhver tid gjeldende rente i Husbanken + 0,25 % administrasjonsrente. Etableringsgebyr: 1 % av lånebeløpet, minimum kr 500,-, maksimum kr 1.500,-. Depotgebyr: De til enhver tid gjeldende satser. Termingebyr: De til enhver tid gjeldende satser. Tinglysingsgebyr. Etableringsgebyr og tinglysingsgebyr trekkes fra lånet ved utbetaling. Lindorff As administrerer Startlånsordningen for Nannestad kommune, som fører til et mvatillegg på enkelte gebyrer. 6 Sikkerhet for lånet Lånet gis som gjeldsbrevlån som er sikret med pant i eiendommen eller rettigheter i slike eiendommer (adkomstdokumenter). Kommunen krever at lånsøker er andelseier eller hjemmelshaver til eiendommen, enten alene eller sammen med andre. 7 Hva det ikke kan gis lån til: Kjøp og /eller utbedring av landbrukseiendommer. Kjøp og/eller utbedring av ideelle andeler (Eiendommen må seksjoneres i samsvar med eierseksjonsloven). Søker som har gjeld til kommunen på grunn av tidligere mislighold av boliglån og/eller boligtilskudd. - I vurderingen vil det også legges vekt på betalingsmislighold overfor andre kreditorer. Det kan gis lån dersom det er inngått skriftlig avtale med kreditorene. Personer som har søkt om gjeldsordning eller har inngått gjeldsordningsavtale i henhold til gjeldsordningsloven av Det kan vurderes å gjøre unntak fra hovedregelen hvis særlige hensyn tilsier det. 8 Andre bestemmelser: Transport av bostøtte: Eventuell bostøtte til dekning av boutgifter overdras/transporteres til kommunen dersom lån og tilskudd gitt av kommunen i forbindelse med boligformål misligholdes. Jfr. Husbanklovens 17.

4 Feste av tomt: Dersom tomta til den boligen det søkes lån om er festet, skal festekontraktens varighet svare til lånets løpetid + 5 år, eller det fremgår av festekontrakten at denne ikke kan utløpe så lenge det hviler kommunal panteheftelser på eiendommen. Flere husstandsmedlemmer: Dersom det er flere medlemmer i husstanden skal, ved behandling av søknaden, inntekter og utgifter til alle i husstanden legges til grunn. Husstander med ektepar skal begge stå som lånsøker/låntaker. Lån mer enn en gang: Startlån skal normalt ikke gis mer enn en gang til samme husstand. Det gis som regel heller ikke startlån til de som tidligere har fått kjøpslån, oppføringslån, etableringslån eller boligtilskudd. Overføring av lån til ny pantesikkerhet: Lånet kan normalt ikke overføres til ny pantesikkerhet. I særlige tilfeller når husstanden pga. funksjonshemming, sykdom, rusproblemer, sammensatte sosiale problemer eller familieforøkelse har behov for en annen bolig kan kommunen samtykke til en slik overføring. Det forutsettes at gevinsten ved salg av bolig benyttes som egenkapital i forbindelse med anskaffelse av den nye boligen Nedbetalingstid:. Det gis lån med inntil 30 års løpetid. Innenfor denne perioden kan det gis maksimalt 8 års avdragsfrihet (i samsvar med forskrift av 25. mai 2011 nr 550 om Rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.) Prioritetsvikelse: Beslutning om dette skal tas av rådmannen. For lån som løper skal kommunen normalt ikke vike prioritet for andre kreditorer. Når særlige grunner foreligger kan det fravikes fra ovennevnte retningslinjer. 9 Vedtak om lån Søknad om lån og tilskudd avgjøres av rådmannen, som kan delegere avgjørelsesmyndigheten videre. 10 Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klage skal være skriftlig. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Ved mottak av klage, blir søknaden vurdert på nytt av rådmannen. Blir avslaget opprettholdt, kan klager reise saken overfor Nannestad kommunes klagenemnd for endelig avgjørelse. 11 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig Tilskudd til tilpasning skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes i denne sammenheng personer med nedsatt

5 funksjonsevne. Dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne kan det søkes om tilskudd til tilpasning av bolig. Ved behandling av søknader skal det vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Ved søknad om tilskudd til tilpasning i egen bolig skal den økonomiske behovsprøvingen gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført. Det kan gis tilskudd til tilpasning av både eid og leid bolig. 12 Retningslinjer om tilskudd til etablering Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig, og til refinansiering. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter.

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel?

Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? Kim Christian Astrup Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? NOTAT 2014:103 Tittel: Forfatter: Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? Kim Christian Astrup NIBR-notat: 2014:103

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer