Scenarieanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scenarieanalyse 2010-2020"

Transkript

1 Scenarieanalyse et i Norge Scenarieanalyse Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden), opp mot strukturen i befolkningen (etterspørselssiden). Analysen gir videre en vurdering av hvordan boligetterspøselen vil utvikle seg frem mot, basert på tre ulike scenarier for befolkningsutviklingen. Mai 2011 Kåre Elnan, Prognosesenteret 2011

2 Scenarieanalyse Innhold Innledning, metode, definisjoner 3 Oppsummering 4 Konklusjoner 6 Analyseskisse struktur 7 Status i boligmarkedet, over- og underdekning 8 Befolkningen pr. desember Husholdningene pr. desember Boligmassen 14 Over-/underdekning av boliger pr. 12/ Over-/underdekning av boliger i fylkene Befolkningsprognosene Husholdningsutviklingen Flytteplaner Innenlandsk nettoflytting 28 Boligpreferansene Personlig økonomi en: Lav Middels - Høy en av boliger 46 en og boligbehovet i fylkene PROGNOSESENTERET

3 Scenarieanalyse Innledning, metode og definisjoner Metode: Den gjennomførte analysen er gjennomført med basis i to ulike metodiske tilnærminger. For det første har vi med basis i statistisk underlagsmateriale fra SSB gjennomført en analyse av befolknings- og husholdningsutviklingen i Norge. I denne delen av analysen har vi sett på tre ulike alternativer for befolkningsutviklingen i perioden Vi bruker i analysen følgende scenarier for befolkningsfremskrivningene: LAV-scenariet: LLML (LAV fruktbarhet, LAV levealder, MIDDELS innenlandsk mobilitet, LAV netto innvandring) MIDDELS-scenariet: MMMM (MIDDELS fruktbarhet, MIDDELS levealder, MIDDELS innenlandsk mobilitet, MIDDELS netto innvandring) HØY-scenariet: HHMH (HØY fruktbarhet, HØY levealder, MIDDELS innenlandsk mobilitet, HØY netto innvandring) For det andre har vi gjennomført intervjuer for å kartlegge norske husstanders flytteplaner og boligpreferanser. Analysen er basert på underlagsdata fra de to beskrevne metodiske tilnærmingene, og gir god innsikt i vesentlige problemstillinger knyttet til boligbehovet og boligbyggingen frem mot. PROGNOSESENTERET

4 Scenarieanalyse Oppsummering Det var ved utgangen av 2010 bosatt personer i Norge. 26% var i aldersgruppen < 20 år, 60% mellom 20 og 64 år, mens 15% var i aldersgruppen 65 år eller eldre. Det var ved utgangen av 2010 registrert husstander i Norge, hvorav 75% i aldersgruppen år og 25% i aldersgruppen 65 år eller eldre. En stor del av befolkningen (40%) er bosattt i de mest befolkningsrike fylkene (Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland). Det er et betydelig avvik mellom strukturen i den eksisterende boligmassen og hvordan boligmassen burde være om denne skulle tilpasses boligpreferansene i befolkningen. Det er en overdekning på mer enn eneboliger, og småhus. Det er en underdekning på nesten leiligheter. Prognosene for befolkningsutviklingen frem mot tilsier en årlig befolkningsvekst på mellom (lav befolkningsvekst) og (høy befolkningsvekst) personer. Prognosene for befolkningsutviklingen frem mot tilsier en årlig husholdningsvekst på mellom (lav befolkningsvekst) og (høy befolkningsvekst) husholdninger. Den største delen av befolkningsveksten kommer i penjonistenes rekker! 10% av befolkningen har flytteplaner i løpet av 1 år, og 25% planlegger å flytte i løpet av en 5-års periode. Undersøkelsen viser at de yngre aldersgruppene som bor i byene ønsker å bo mer landlig, mens de eldre aldersgruppene vil bo mer urbant i fremtiden. Boligpreferansene tilsier at en betydelig andel av befolkningen vil flytte fra eneolig til leilighet i fremtiden. PROGNOSESENTERET

5 Scenarieanalyse Oppsummering 75% eier sin bolig i dag, og andelen som vil eie sin bolig i fremtiden er økende. De yngre aldersgruppene (<40 år) vil ha en større bolig med flere soverom i fremtiden enn de har i dag, mens aldersgruppene 40 år eller eldre foretrekker en mindre bolig med færre soverom i fremtiden. De yngre aldersgruppene bor i stor grad på ett plan i dag, men vil flytte til en bolig mer flere plan i fremtiden. Tendensen er motsatt for de eldre aldersgruppene, som vil flytte fra dagens bolig med flere plan, til en bolig på ett plan. Norske husholdninger opplever å ha fått en forberdret økonomisk utvikling det siste året, og forventer i enda større grad å få en forbedret økonomisk utvikling i løpet av de kommende 12 månedene. En stor overvekt av norske husholdninger forventer ytterligere økende boligpriser i løpet av de kommende året, hvilket i seg selv vil kunne bidra til prispress i markedet. Norske husholdninger har mulighet til å øke sine bokostnader med mer enn 40% i forhold til dagens bokostnader. Kjøpsevnen for en norsk husholdning er beregnet til i overkant av 3,1 mkr i gjennomsnitt for hele landet. Boligmassen i Norge må økes med mellom boliger pr. år for å holde tritt med befolkningsveksten. Kraftig vekst i aldersgruppen år frem mot, vil bidra til en kraftig vekst i behovet for bygging av nye leiligheter. PROGNOSESENTERET

6 Scenarieanalyse Konklusjoner Mer enn halvparten av boligmassen i Norge består av eneboliger, samtidig viser analysen at det er vesentlig færre som vil bo i eneboliger og småhus, enn som bor i denne typen boliger i dag. Analysen viser at det er et stort behov for å øke leilighetsandelen i boligmassen. Underdekningen av leiligheter er beregnet til nesten leiligheter! Befolknningsveksten i Norge har vært betydelig de seneste årene, og vil med stor sannsynlighet fortsette. Forutsatt fortsatt høy befolkningsvekst, vil den norske befolkningen øke med nesten personer pr. år frem mot. Befolknings- og husholdningsveksten vil være størst i aldersgruppen år. Veksten i aldersgruppen 65+ vil alene stå for mer enn halvparten av den samlede befolkningsveksten frem mot. Denne økningen vil isolert sett være en viktig driver i behovet for å tilføre sentralt beliggende leiligheter. Boligmassen bør økes med mer enn nye boliger pr. år for å holde tritt med befolkningsveksten, ut over dette bør det bygges ± boliger pr. år, for å kompensere for bortfall i den eksisterende boligmassen (sanering, riving, brann etc) samt å tilpasse det eksisterende boligtilbudet til befolkningens preferanser. Ved å legge SSB sitt Høy-alternativ for befolkningsutviklingen og en boligsanering på boliger pr. år til grunn, bør den samlede boligbyggingen frem mot ligge på ± nye boliger pr. år. Minimum 50% av de boligene som bygges bør være leiligheter. PROGNOSESENTERET

7 Analyseskisse - struktur Analyseskisse scenarieanalyse Befolkningsendringene 2010 (L-M-H) Befolkningen 2010: - aldersgrupper - fylker Husholdningene 2010: - aldersgrupper - fylker Boligmassen 2010: - boligtyper - antall rom Boligpreferansene: - boområde? - boligtype? - eierform? - boligareal? - antall soverom? - antall plan? - mobilitet? - annet? Befolkningen : - aldersgrupper - fylker Husholdningene : - aldersgrupper - fylker Boligmassen : - boligtyper - antall rom Vurdering av over- /underdekning av boliger Boligscenarier (L-M-H) Beregning av boligetterspørselen PROGNOSESENTERET

8 Befolkningen og boligmassen Status i boligmarkedet, over-/underdekning 2010: Befolkning: Husstander: personer husstander Boligbestanden 2010: 54% eneboliger 21% småhus 25% leiligheter Boligpreferansene 2010: 10% færre vil ha eneboliger 6% færre vil ha småhus 12% flere vil ha leiligheter 4% vet ikke I dag: E: stk S: stk L: stk?: - Over-/underdekning: E: stk S: stk L: stk?: stk Optimalt: E: stk S: stk L: stk?: stk PROGNOSESENTERET

9 Befolkningen Befolkningen pr. desember 2010 Befolkningen i Norge var ved utgangen av 2010 på i overkant av 4,86 millioner personer. Aldersgruppen yngre enn 20 år er den desidert største aldersgruppen, med mer enn 1,2 millioner personer. PROGNOSESENTERET

10 Befolkningen Befolkningen pr. desember 2010 Grafen til høyre viser befolkningen i Norge pr. 12/11 fordelt på landets fylker. En betydelig andel av befolkningen er bosatt i tilknytning til de største byene i landet, og vi ser at mer enn 40% av landets befolkning er bosatt i ett av de 4 mest befolkningsrike fylkene: Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. PROGNOSESENTERET

11 Befolkningen Husholdningene pr. desember 2010 Ved utgangen av 2010 var det registrert 2,17 millioner husholdninger bosatt i Norge. I grafen til høyre har vi gruppert husholdningene etter eldste persons alder. Grafen viser at det er flest husholdninger i aldersgruppen år, med mer enn husholdninger. Det fantes ved utgangen av 2010 nesten husholdninger der eldste person var i pensjonistenes rekker, dvs. 65 år eller eldre. Pensjonistene utgjør med dette nesten en fjerdedel (24%) av alle husholdningene her i landet. PROGNOSESENTERET

12 Befolkningen Husholdningene pr. desember 2010 Grafen til høyre viser husholdningene i Norge pr. 12/11 fordelt på landets fylker. En betydelig andel av husholdningene er bosatt i tilknytning til de største byene i landet, og vi ser at mer enn 42% av landets husholdninger er bosatt i ett av de 4 mest befolkningsrike fylkene: Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. PROGNOSESENTERET

13 Befolkningen Husholdningene pr. desember 2010 Tabellen under viser husholdningene i Norge ved utgangen av 2010, fordelt på fylker og aldersgrupper. 29% av husholdninger er i aldersgruppen år, mens nesten 25% av husholdninger er i pensjonistenes rekker. < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finmark Totalt PROGNOSESENTERET

14 Boligmassen Boligmassen pr. desember 2010 Grafene under viser forholdet mellom hvordan boligmassen i Norge var ved utgangen av 2010, samt hvordan boligmassen burde vært (ideelt sett) om vi tar hensyn til hvordan befolkningen svarer at de vil bo. Vi registrerer at det er betydelig flere som vil bo i leilighet enn antallet som er bosatt i leilighet i dag, samt at det er færre som vil bo i enebolig, enn som bor i enebolig i dag. Det et med andre ord en betydelig overdekning av eneboliger (og tildels småhus), samt underdekning av leiligheter. Det betyr at deler av boligmassen bør ombygges, fra eneboliger til leiligheter. PROGNOSESENTERET

15 Status, over- eller underdekning? Over- / underdekning av boliger pr. 12/2010 Grafen til høyre viser at det er betydelige avvik mellom boligmassen slik den er i Norge i dag, og hvordan den burde ha vært (optimalt) om vi tar hensyn til boligpreferansene i befolkningen. Vi registrerer at det er en betydelig overdekning av eneboliger og småhus, samtidig som det er en betydelig underdekning av leiligheter. Det er også en betydelig andel av befolkningen som ikke har en klar oppfatning av hvordan man ønsker å bo (vet ikke/ukjent). PROGNOSESENTERET

16 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet på Østlandet Illustrasjonene viser at det er en betydelig underdekning av leiligheter og overdekning av småhus og eneboliger i Østfold og Akershus, mens bildet er motsatt i Oslo. Markedsmessig vil det naturligvis være en bevegelse mellom disse fylkene, hvilket tilsier at en del av leilighetsetterspørselen i Østfold og Akershus vil kunne dekkes ved at man flytter fra disse områdene til Oslo. Og ikke minst motsatt når det gjelder beboere i Oslo som ønsker bosette seg i enebolig. PROGNOSESENTERET

17 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet på Innlandet Det er en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i denne delen av landet. Underdekningen av leiligheter er størst i Buskerud, der det bør tilføres mer enn nye leiligheter for å opprette en likevekt mellom hvor mange som vil bo i leilighet og antall leiligheter i markedet. Mye av det samme bildet gjelder også for Hedmark og oppland, med en underdekning av leiligheter på hhv i Hedmark og i Oppland. PROGNOSESENTERET

18 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet på Sørlandet Det er en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i denne delen av landet. Det er en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i denne delen av landet. I Vestfold og Telemark registrerer vi også en underdekning av småhus, dvs. rekkehus og 4- mannsboliger. PROGNOSESENTERET

19 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet på Vestlandet Det er en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i denne delen av landet. Sogn og Fjordane skiller seg noe fra de andre vestlandsfylkene, ved at overdekningen relativt sett er størst i dette fylket og ved at undersekningen av leiligheter og småhus er tilsvarende stor. PROGNOSESENTERET

20 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet i Midt Norge Det er en betydelig underdekning av leiligheter i alle de aktuelle fylkene i denne delen av landet. Sør Trøndelag skiller seg likevel noe fra de andre fylkene i denne delen av landet, ved en betydelig overdekning av småhus, og underdekning av først og fremst leiligheter, men også noe eneboliger. Den samlede underdekningen av leiligheter i denne delen av landet er beregnet til nesten leiligheter. PROGNOSESENTERET

21 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet i Nord Norge Det er en betydelig underdekning av leiligheter i Nordland og Troms, mens vi registrerer en overdekning i Finmark. Situasjonen på boligmarkedet i Finmark må karakteriseres som noe uklar, da det er en stor andel av dem som bor i dette fylket som ikke har noen klar formening om foretrukket boligtype. For de to andre fylkene i Nord Norge er det en overdekning av eneboliger og underdekning av leiligheter. PROGNOSESENTERET

22 Status, over- eller underdekning? Boligmarkedet i Norge Det er en betydelig underdekning av leiligheter, samt overdekning av småhus og eneboliger for Norge sett under ett. Om vi forutsetter at den eksistrende boligmassen skulle transformeres fra dagens struktur til en ideell struktur (i tråd med befolkningens preferanser) i løpet av 20 år, betyr det at det bør bygges nesten leiligheter pr. år for å tilpasse boligtilbudet/ boligmassen til dagens boligpreferanser. PROGNOSESENTERET

23 Befolkningsendringene Befolkningsutviklingen 2010 Grafen til høyre viser tre ulike alternative fremskrivninger for befolkningsutviklingen i Norge frem mot. De ulike fremskrivningsalternativene betyr følgende årlige befolknings Høy - HHMH: pers/år Middels - MMMM: pers/år Lav - LLML: pers/år De seneste 2-3 årene har befolkningsveksten ligget på nivå med det høyeste fremskrivningsalternativet. PROGNOSESENTERET

24 Befolkningsendringene Befolkningsutviklingen 2010 Grafen til høyre viser årlige befolknings- og husholdningsendringer basert på SSB sine tre hovedscenarier for befolkningsfremskrivninger. Lav nasjonal vekst - LLML Middels nasjonal vekst MMM Høy nasjonal vekst - HHMH PROGNOSESENTERET

25 Befolkningsendringene Husholdningsutviklingen 2010 Eldrebølgen kommer! Grafen til høyre viser den årlige endringen i antall husholdninger, basert på 3 alternative befolkningsfremskrivninger fra SSB. Grafen viser at uansett hvilket fremskrivningsalternativ som legges til grunn, vil den desidert største veksten komme blant de yngre pensjonistene (aldersgruppen år). Økningen for denne gruppen ligger i størrelsesorden ± husstander, uansett fremskrivningsalternativ. Det betyr med andre ord at vi vil få en kraftig vekst i ny pensjonister i perioden frem mot! Det er først og fremst i aldersgruppene mellom 20 og 54 år at vi registrerer store forskjeller mellom fremskrivningsalternativene. Høy - HHMH: husholdninger/år Middels - MMMM: husholdninger/år Lav - LLML: husholdninger/år PROGNOSESENTERET

26 Telefonundersøkelsen Flytteplaner Grafen til høyre viser andelen av befolkningen med flytteplaner i løpet av 1 5 år. Totalt svarer 10% at de planlegger å flytte i løpet av 1 år, og 25% i løpet av 5 år. Sett i forhold til antall husholdninger i Norge, viser undersøkelsen at nesten husstander har planer om å flytte i løpet av 1 år, og husstander har flytteplaner i løpet av 5 år. PROGNOSESENTERET

27 Telefonundersøkelsen Flytteplaner Illustrasjonene til høyre viser hvor stor andel av de forskjellige grupperingene i befolkningen som svarer at de har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av hhv. 1 år (øverst) og 5 år (nederst). Undersøkelsen viser at andelen med flytteplaner er desidert høyest blant de yngste aldersgruppene og avtar med stigende alder. Vi registrerer videre at andelen med flytteplaner er høyest i byene, og blant familier uten barn (aleneboende+par uten barn). PROGNOSESENTERET

28 Flyttestrømmene Innenlandsk nettoinnflytting Flytteoverskudd i storbyregionene De fleste kommunene med årviss innenlands nettoinnflytting ligger innenfor eller like utenfor dagpendlingsavstand fra Oslo. I ytterkanten ligger Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, Gjøvik, Lillehammer og Elverum. De resterende kommunene med større innflytting enn utflytting finner vi stort sett rundt regionsentrene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Stjørdal er den nordligste kommunen som har hatt positiv innenlands nettoinnflytting alle de tre siste årene. Og for andre år på rad er det Rømskog, helt nord i Østfold, som har landets største nettoinnflytting i forhold til folketallet med en nettoinnflytting på 20. Bergen er kommunen med størst nettoinnflytting i antall i 2009, mens Oslo er kommunen med størst netto utflytting. Oslo har netto innflytting fra så godt som hele landet, men har stor utflytting til Akershus. For Akershus er det flyttingen fra Oslo som holder innflyttingen oppe, da Akershus taper flyttere til de fleste andre fylker. PROGNOSESENTERET

29 Telefonundersøkelsen Hvor vil man bo? Illustrasjonen til høyre viser at det er relativt små bevegelser mellom by og land om vi ser på hvordan man bor i dag, sammenlignet med hvordan man ønsker å bo i neste bolig og om 10 år. Noe av forklaringen til at vi registrerer en liten nedgang i andelen som vil bo i by om 10 år sammenlignet med dagens situasjon, kan være at de yngre aldersgruppene som i dag bor i byene, på sikt ønsker å flytte ut av byene. De eldre er på sin side ønsker i større grad å flytte inn til byene. I dag TOTAL år år år år 65 år+ By 45 % 60 % 48 % 39 % 46 % 39 % Tettsted 30 % 24 % 28 % 32 % 25 % 35 % Landsbygd 25 % 16 % 24 % 29 % 29 % 26 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Om 10 år TOTAL år år år år 65 år+ By 43 % 43 % 44 % 40 % 44 % 42 % Tettsted 31 % 34 % 30 % 31 % 28 % 33 % Landsbygd 26 % 23 % 27 % 29 % 28 % 25 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % PROGNOSESENTERET

30 Telefonundersøkelsen Hvordan vil man bo? Grafen til høyre viser at det er betydelig færre som vil bo i enebolig ved flytting til neste bolig, og betydelig flere som vil flytte til leilighet. Sammenligner vi dagens bosituasjon med hva man foretrekker om 10 år er tendensen den samme, men i noe svakere grad. Tabellene under viser at de yngre aldersgruppene ønsker å etablere seg i eneboliger, mens de eldre aldersgruppene i større grad vil flytte fre de eneboligene de bor i, til leiligheter. I dag TOTAL år år år år 65 år+ Enebolig 54 % 32 % 51 % 63 % 61 % 53 % Småhus 21 % 26 % 24 % 18 % 16 % 24 % Leilighet 25 % 50 % 29 % 17 % 20 % 25 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Neste TOTAL år år år år 65 år+ Enebolig 44 % 43 % 65 % 51 % 35 % 25 % Småhus 15 % 12 % 13 % 12 % 15 % 22 % Leilighet 37 % 42 % 20 % 32 % 47 % 46 % Vet ikke 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 7 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Om 10 år TOTAL år år år år 65 år+ Enebolig 50 % 66 % 68 % 45 % 30 % 21 % Småhus 14 % 15 % 11 % 15 % 12 % 19 % Leilighet 29 % 15 % 20 % 37 % 54 % 53 % Vet ikke 7 % 4 % 1 % 3 % 4 % 7 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % PROGNOSESENTERET

31 Telefonundersøkelsen Eierform? Grafen til høyre viser at 3 av 4 i undersøkelsen svarer at de eier den boligen de bor i, mens 14% leier og 10% bor i borettslag. Det er en klar tendens i retning at en høyere andel vil eie sin bolig i fremtiden. Tabellene under viser imidlertid at det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder eierfor i dag og i fremtiden. I de yngre aldersgruppene er andelen som vil eie økende i fremtiden, mens de eldre som i stor grad eier i dag, blir mer usikre mht. Hvilken eierform man foretrekker i fremtiden. I dag TOTAL år år år år 65 år+ Selveier 75 % 40 % 74 % 83 % 85 % 86 % Borettslag 10 % 11 % 10 % 9 % 10 % 9 % Leie 14 % 46 % 15 % 8 % 4 % 4 % Vet ikke 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % TOTAL 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % Neste TOTAL år år år år 65 år+ Selveier 81 % 73 % 89 % 87 % 79 % 74 % Borettslag 7 % 3 % 3 % 7 % 11 % 13 % Leie 6 % 17 % 4 % 4 % 3 % 3 % Vet ikke 6 % 7 % 4 % 3 % 7 % 10 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % Om 10 år TOTAL år år år år 65 år+ Selveier 85 % 95 % 93 % 88 % 78 % 68 % Borettslag 7 % 0 % 3 % 6 % 12 % 14 % Leie 3 % 1 % 1 % 4 % 2 % 3 % Vet ikke 6 % 4 % 3 % 3 % 7 % 14 % TOTAL 101 % 100 % 100 % 101 % 99 % 99 % PROGNOSESENTERET

32 Telefonundersøkelsen Boligareal Grafen til høyre viser at det er relativt små variasjoner i hvilke preferanser man har til størrelsen på fremtidig bolig, sammenlignet med boligarealet på dagens bolig. Tabellene under viser imidlertid at det er store forskjeller mellom aldersgruppene, der de yngre vil ha større bolig i fremtiden, og de eldre vil ha mindre bolig neste gang. I dag TOTAL år år år år 65 år+ < 50 m2 4 % 19 % 2 % 2 % 1 % 1 % m2 27 % 45 % 25 % 20 % 17 % 31 % m2 28 % 18 % 26 % 20 % 40 % 38 % m2 18 % 9 % 26 % 20 % 18 % 15 % 200 m2+ 23 % 9 % 21 % 39 % 24 % 15 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % Neste TOTAL år år år år 65 år+ < 50 m2 3 % 11 % 2 % 1 % 1 % 2 % m2 27 % 27 % 12 % 20 % 31 % 50 % m2 34 % 27 % 25 % 38 % 46 % 36 % m2 17 % 19 % 30 % 16 % 12 % 7 % 200 m2+ 19 % 16 % 32 % 25 % 10 % 5 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % Om 10 år TOTAL år år år år 65 år+ < 50 m2 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % m2 23 % 9 % 10 % 20 % 32 % 51 % m2 34 % 30 % 22 % 38 % 46 % 34 % m2 19 % 29 % 32 % 17 % 10 % 7 % 200 m2+ 22 % 30 % 35 % 24 % 11 % 6 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % PROGNOSESENTERET

33 Telefonundersøkelsen Boligareal Grafen nedenfor viser beregnet gjennomsnittsareal på dagens- og neste bolig, samt tilsvarende for den boligen man ser for seg om 10 år. Vi registrerer at de yngre,bosatt i byene, aleneboende eller par uten barn vil ha større bolig enn de har i dag. PROGNOSESENTERET

34 Telefonundersøkelsen Antall soverom Grafen til høyre viser at majoriteten av respondentene i undersøkelsen enten har eller foretrekker 2 eller 3 soverom i boligen. Andelen som vil ha kun ett soverom er betydelig lavere enn andelen som har ett soverom i dag. Andelen som vil ha 2 soverom er betydelig høyere enn andelen som har to soverom i dag. Andelen som vil ha 3 soverom er om trent på samme nivå som andelen som har 3 soverom i dag. Andelen som vil ha 4 soverom eller flere, er lavere enn andelen som har tilsvarende antall soverom i dag. PROGNOSESENTERET

35 Telefonundersøkelsen Antall soverom Grafen til høyre med tilhørende tabell, viser hvor mange soverom de ulike grupperingene i undersøkelsen i gjennomsnitt har, og vil ha i sin bolig. De to yngste aldersgruppene vil ha flere soverom i sine fremtidige boliger enn de har i dag, mens de eldre aldersgruppene vil ha færre soverom enn de har i sin nåværende bolig. PROGNOSESENTERET

36 Telefonundersøkelsen Antall etasjer Grafen til høyre viser hvor mange plan respondentene i undersøkelsen har i sin nåværende bolig, samt hvilke preferanser de har mht. Antall etasjer i sin neste bolig, og om 10 år. Fra 40 års alder og eldre, er det klare preferanser i retning av at en økende andel vil ha en bolig med alt på ett plan/1 etasje om man skal bytte bolig. I dag TOTAL år år år år 65 år+ Alt på ett plan/1 etasje 32 % 59 % 29 % 20 % 29 % 32 % Bolig med 2 plan/2etasjer 47 % 28 % 46 % 48 % 52 % 57 % Bolig med flere enn 2 plan/etasjer 21 % 12 % 25 % 32 % 19 % 11 % Antall etasjer er ikke viktig 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Neste TOTAL år år år år 65 år+ Alt på ett plan/1 etasje 52 % 37 % 27 % 54 % 67 % 71 % Bolig med 2 plan/2etasjer 30 % 39 % 47 % 28 % 23 % 16 % Bolig med flere enn 2 plan/etasjer 12 % 18 % 22 % 13 % 5 % 4 % Antall etasjer er ikke viktig 2 % 3 % 1 % 2 % 1 % 2 % Vet ikke 4 % 3 % 3 % 3 % 5 % 7 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % Om 10 år TOTAL år år år år 65 år+ Alt på ett plan/1 etasje 46 % 13 % 22 % 54 % 67 % 69 % Bolig med 2 plan/2etasjer 33 % 54 % 49 % 30 % 22 % 16 % Bolig med flere enn 2 plan/etasjer 15 % 28 % 25 % 12 % 5 % 5 % Antall etasjer er ikke viktig 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % Vet ikke 4 % 4 % 3 % 2 % 5 % 8 % TOTAL 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % PROGNOSESENTERET

37 Personlig økonomi Husstandenes opplevelse av egen økonomisk utvikling Grafen til høyre viser utviklingen i hvordan norske husstander opplever egen økonomi sammenlignet med for 12 måneder siden (blå stolper), samt forventningen for egen økonomisk utvikling neste 12 måneder (rød linje). Verdier over nullpunktet representerer at majoriteten opplever/forventer en positiv økonomisk utvikling. Siden februar 2009 har majoriteten av husstander opplevd og forventet en positiv økonomisk utvikling. PROGNOSESENTERET

38 Personlig økonomi Husstandenes forventninger til boligprisutviklingen Grafen til høyre viser en kraftig overvekt i andelen som forventer økende boligpriser. Forventningene har vært ganske stabile de siste månedene. Andelen som forventer lavere boligpriser der de bor om 12 måneder, har vært fallende siden utgangen av PROGNOSESENTERET

39 Personlig økonomi Boligprisutviklingen Grafen til høyre viser at boligprisene i Norge hadde en mer eller mindre sammenhengende vekst fra primo 2003 til medio Finanskrisen og påfølgende uro presset prisene nedover, og nådde et bunnpunkt ultimo Fra begynnelsen av 2009 frem til i dag har det igjen vært en betydelig vekst i boligprisene. Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk PROGNOSESENTERET

40 Neste I dag Neste I dag Alder Alder Personlig økonomi Månedlige bokostnader Husholdningene har mulighet til å øke sine månedlige bokostnader betydelig. 1 av 4 svarer at de har månedlige bokostnader på kroner eller mer, mens mer enn dobbelt så mange (55%) svarer at de kan klare bokostnader på kroner eller mer. Bokostnadene kan i gjennomsnitt økes med 44% uten av dette vil gå på bekostning av annet normalt forbruk. Vi registrer at det er betydelige forskjeller mellom de ulike grupperingene i undersøkelsen når det gjelder deres bokostnadene. Bokostnadene er høyest i alderesgruppene opp til 54 år, deretter kraftig fallende. BOKOSTNADER BokostnadsIndeks Kategori I dag MAX Diff I dag MAX T TOTAL % år % år % år % år % år % år % Nord-Norge % Midt-Norge % Vestlandet % Sørlandet % Innlandet % Osloområdet % By % Tettsted % Landsbygd % By % Tettsted % Landsbygd % Enebolig % Småhus % Leilighet % Enebolig % Småhus % Leilighet % Kilde: Future Living IV PROGNOSESENTERET

41 I dag Område Alder Personlig økonomi Beregnet kjøpsevne Beregnet kjøpsevne: Husholdningenes kjøpsevne er beregnet med basis i følgende regnestykke. Kjøpsverdi neste bolig - lånefinansiering = Egenkapital Låneevne: Beregnes med basis i hvor stort lån man kan betjene med husstandens oppgitte maksimale bokostnader pr. måned, ved: - 5% rente -25 års nedbetalingstid Egenkapital 1 : ,- Egenkapital 2 : ,- EGENKAPITAL: ,- Max bokostn./mnd: ,- gir LÅNEEVNE: ,- Egenkapital: ,- + låneevne: ,- KJØPSEVNE: ,- Kategori Låneevne Egenkapital Kjøpsevne Nivå T TOTAL år år år år år år Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Innlandet Osloområdet By Tettsted Landsbygd Kilde: Future Living IV Husholdningenes kjøpsevne er beregnet til mer enn 3 mkr., hvilket er en økning på nesten 10% sammenlignet med 2008-nivået. Det er relativt store variasjoner mellom grupperingene i undersøkelsen når det gjelder deres beregnede kjøpsevne. Tabellen til høyre viser beregnet kjøpsevne for neste bolig, fordelt på ulike grupperinger i undersøkelsen. Tabellen viser hvor stor del av kjøpsevnen som består av egenkapital og hvor mye som lånefinansieres. Lengst til høyre i tabellen har vi laget en indeks som viser den relative kjøpsevnen sammenlignet med landet totalt. Tabellen viser at kjøpsevnen er høyest blant dem som er år, dem som bor på Vestlandet og blant dem som bor i byene. PROGNOSESENTERET

42 en: Lav-, Middels-, Høy - scenariene Grafen til høyre den beregnede boligetterspørselen generert av befolkningsveksten frem mot. Grafen viser tre ulike scenarier for utviklingen, basert på de tre alternative befolkningsfremskrivningsalternativene. Den årlige boligetterspørselen relatert til befolkningsveksten frem mot er beregnet til: Lav - LLML: ca nye boliger pr. år Middels - MMMM: ca nye boliger pr. år Høy - HHMH: ca nye boliger pr. år PROGNOSESENTERET

43 en lav befolkningsvekst en beregnet med basis i den årlige befolkningsveksten i befolkningsfremskrivningsalternativ lav/llml, gir en gjennomsnittlig boligetterspørsel på i overkant av nye boliger pr. år. Dette nivået representerer det boligmassen må øke med pr. år, for å holde tritt med befolkningsveksten. Det relle boligbehovet vil følgelig ligge en del over dette nivået, for å kompensere for bortfallet av boliger i forbindelse med avgang i den eksisterende boligmassen (sanering, brann, riving etc). 6 av 10 pensjonister... 45% av boligetterspørselen iht. det lave/ Nesten halvparten (48%) av boligetterspørselen i i det lave LLML-alternativet vil komme på befolkningsprognosealternativet vil komme i aldersgruppen leilighetssegmentet. år. Pensjonistgruppen totalt vil stå for mer enn 60% av den samlede boligetterspørselen. PROGNOSESENTERET

44 en middels befolkningsvekst en beregnet med basis i den årlige befolkningsveksten i befolkningsfremskrivningsalternativ middels nasjonal vekst/mmmm, gir en gjennomsnittlig boligetterspørsel på nesten nye boliger pr. år. Dette nivået representerer det boligmassen må øke med pr. år, for å holde tritt med befolkningsveksten. Det relle boligbehovet vil følgelig ligge en del over dette nivået, for å kompensere for bortfallet av boliger i forbindelse med avgang i den eksisterende boligmassen (sanering, brann, riving etc). Pensjonistene kommer... 43% av boligetterspørselen iht. Mer enn 4 av 10 (43%) av boligetterspørselen i middels/mmmmalternativet vil komme i aldersgruppen år. Pensjonistgruppen Middels/MMMM-alternativet vil komme på leilighetssegmentet. totalt vil stå for mer enn halvparten av den samlede boligetterspørselen (56%). PROGNOSESENTERET

45 en høy befolkningsvekst en beregnet med basis i den årlige befolkningsveksten i befolkningsfremskrivningsalternativ høy nasjonal vekst/hhmh, gir en gjennomsnittlig boligetterspørsel på mer enn nye boliger pr. år. Dette nivået representerer det boligmassen må øke med pr. år, for å holde tritt med befolkningsveksten. Det relle boligbehovet vil følgelig ligge en del over dette nivået, for å kompensere for bortfallet av boliger i forbindelse med avgang i den eksisterende boligmassen (sanering, brann, riving etc). 41% av boligetterspørselen iht. HHMHalternativet vil komme på leilighetssegmentet og 43% på eneboliger. 5 av 10 pensjonister... Litt over en tredjedel (37%) av boligetterspørselen i HHMH-alternativet vil komme i aldersgruppen år. Pensjonistgruppen totalt vil stå for mer enn halvparten av den samlede boligetterspørselen (51%). PROGNOSESENTERET

46 en av boliger Det eksisterer ikke sikre data på hvor mange boliger som av ulike årsaker forsvinner ut av den aktive boligmassen. Anslag på nivået for antall boliger som saneres (brenner, rives, råtner, etc), varierer mellom og boliger pr. år. Disse saneringsnivåene betyr en levetid på norske boliger på mellom 400 og 150 år. Tabellen til høyre viser anslag på saneringen på boliger pr. år. Vi legger denne saneringstakten til grunn for beregning av boligbehovet senere i rapporten. Enebolig Småhus Leilighet Totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge PROGNOSESENTERET

47 en i Østfold: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. Lav-, Middels-, og Høy-alternativene (LLML, MMMM og HHMH) for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Østfold er beregnet til mellom og boliger pr. år frem mot. Lav Middels Høy LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

48 et i Østfold: Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Østfold i perioden. Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Østfold er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

49 en i Akershus: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Akershus er beregnet til mellom og boliger pr. år frem mot. Lav LLML < 20 år år år år år år 75 år Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Høy MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

50 et i Akershus: Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Akershus i perioden Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Akershus er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

51 en i Oslo: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Oslo er beregnet til mellom og boliger pr. år frem mot. Lav Middels Høy LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

52 et i Oslo: Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Oslo i perioden. Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Oslo er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

53 en i Hedmark: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Hedmark er beregnet til mellom 380 og 600 boliger pr. år frem mot. Lav Middels Høy LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

54 et i Hedmark: Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Hedmark i perioden Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Hedmark er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

55 en i Oppland: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Oppland er beregnet til mellom 400 og 600 boliger pr. år frem mot. Lav Middels Høy LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

56 et i Oppland: Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Oppland i perioden Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Oppland er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

57 en i Buskerud: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Buskerud er beregnet til mellom og boliger pr. år frem mot. Lav LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Høy HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

58 et i Buskerud: Lavt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Tabellene til høyre viser en beregning av boligbehovet i Buskerud i perioden Tabellene viser tre scenarier basert på ulike alternativer for befolkningsprognosene. et i Buskerud er beregnet til å ligge i intervallet boliger pr. år frem mot. Høyt Igangsatt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

59 en i Vestfold: Tabellene under viser hvor mye boligmassen må økes med i perioden 2010 for at boligmassen skal øke i takt med befolkningsveksten i hhv. LLML-, MMMM- og HHMH-alternativene for befolkningsveksten. Tabellene viser hvordan etterspørselen fordeler seg på aldersgrupper og boligtyper. Den årlige boligetterspørselen i Vestfold er beregnet til mellom og boliger pr. år frem mot. Lav LLML < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Middels MMMM < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT Høy HHMH < 20 år år år år år år 75 år + Totalt Enebolig Småhus Leilighet Vet ikke TOTALT PROGNOSESENTERET

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligstatistikk pr. aug 2017

Boligstatistikk pr. aug 2017 Boligstatistikk pr. aug 2017 Pressekonferanse 14. september 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no Hva skjedde? 2007 2008 2009 Boligutvikligen først & sist Prognosesenteret AS, 09/10 Befolkningsutviklingen I 1665-2008 1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Disposisjon Litt om prosjektet Framtidige boligbehov Demografi og nasjonalt byggebehov Boligfrekvenser og flytting for

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Fakta og analyse Februar 2012

Fakta og analyse Februar 2012 Fakta og analyse Februar 212 1 Innhold Sammendrag... 2. Innledning... 6 1. Oslo og Akershus-regionen... 8 1.1. Folketilvekst i Oslo og Akershus-regionen... 8 1.2. Boligbehov i Oslo-Akershus-regionen...

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Folkeveksten er høy, men avtar noe

Folkeveksten er høy, men avtar noe Folkeveksten er høy, men avtar noe Siden midten av 2-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 212. Folketallet har økt med 531 6 personer fra 24 til

Detaljer

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng

Befolkningsfremskrivninger for Oslo. Fagsjef Morten Bildeng Befolkningsfremskrivninger for Oslo Fagsjef Morten Bildeng Temaer Historie - erfaringer Årshjul - samarbeid med SSB Bruk Treffsikkerhet Hva skjer fremover? Historie - erfaringer Hekland-modell: konsulent

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Boligmarkedet i Ås. Oslo, 16. januar Boligmarkedsanalyse Ås

Boligmarkedet i Ås. Oslo, 16. januar Boligmarkedsanalyse Ås Boligmarkedsanalyse Ås Boligmarkedet i Ås Oppdragsgiver: Ås kommune Utførende konsulent: Eva Leszczynski Prosjektleder: Kåre Elnan Oslo, 16. januar 2017 Boligmarkedsanalyse Ås kommune Innledning Ås kommune

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Boligstatistikk pr. sept. 2017

Boligstatistikk pr. sept. 2017 Boligstatistikk pr. sept. 2017 Pressekonferanse 18. oktober 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Skien 29. november 2016 Offentlig Privat Fødsel Innvandring Innenlands flytting Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Buskerud

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Bosted. Regionanalyse Sogn og Fjordane

Bosted. Regionanalyse Sogn og Fjordane Bosted Bedrift Besøk Regionanalyse Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 64/2012 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane Undertittel: TF-notat nr: 64/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Store forskjeller i boutgiftene

Store forskjeller i boutgiftene Store forskjeller i boutgiftene Det er store forskjeller i boutgifter mellom landsdelene, men det er forholdsvis små forskjeller i oppfatningen av hvorvidt boutgiftene er tyngende. Agder/Rogaland og er

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden ah@prognosesenteret.no +47 415 43 337 Bjørn H. Nygaard bhn@prognosesenteret.no +47 958 91 820 Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

OBOS. Fakta og analyse

OBOS. Fakta og analyse OBOS Fakta og analyse Innhold Boligmarkedet ikke for alle?... 2 Oslo et hjem for hvem?... 1 Stavanger boligprisene til værs og vanskeligere å være førstegangsetablerer... 17 Bergen stor vekst i antall

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte Om publikasjonen Denne publikasjonen er en samlet fremstilling av resultatene i de fylkesvise prognosene som er publisert på sidene til www.fylkeprognoser.no. For mer informasjon om Fylkepsrognoser.no

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer