Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal"

Transkript

1 Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

2 Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en beregne det framtidige boligbehovet og dermed byggebehovet? Eksempel på en beregning Diskusjon

3 Utgangspunktet til Husbanken Fra 2005/2006: Et stort gap mellom befolkningsvekst og boligbygging Det bygges for lite i forhold til behovet Bare økt boligbygging kan dempe prisene Er det samsvar mellom det som bygges og de behovene som eksisterer i befolkningen? Hvordan kan boligmarkedet møte de framtidige behovene? Behov knyttet til den enkelte og behov sett fra myndighetene

4 Prisutvikling og boligbygging Indeks: 1980= Igangsatte boliger per år Igangsatte boliger per Reell boligprisindeks 1980=

5 Netto tilvekst i boligmassen og befolkningsvekst 20+ år

6 Etterspørsel og behov Husbanken vet ikke helt om de spør etter den framtidige etterspørselen eller det framtidige behovet? Det meste av boligbyggingen skjer av private på markedsbetingelser Kommunal bygging av omsorgsboliger og utleieboliger skjer utenfor markedet og stimuleres av staten Eksistensen av boligpolitiske virkemidler, enten det er konsum eller investeringstøtte, gjør at staten indirekte må forholde seg til et normativt behov eller mål

7 Ulike fagtilnærminger Økonomer bruker ikke behovsbegrepet, men ressurser (inntekt), preferanser og relative priser for å bestemme etterspørsel Etterspørselen kan påvirkes av offentlig politikk Tiltak som påvirker likevektspriser (kostnadssiden) Låne- og støtteordninger som påvirker inntekt/relativ pris Regulerte priser og leier

8 Begrensninger på tilbudssiden Enten det dreier seg om etterspørsel eller behov, så vil myndighetene kunne begrense tilbudet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (lages av MD hvert fjerde år) Ny SPR om Samordnet areal- og transportplanlegging er fortsatt på høring Samtidig økende sentralisering og urbanisering Mindre muligheter for å planlegge for småhusbygging i urbane strøk

9 I praksis hva gjøres for å beregne byggebehovet? Ideelt burde en ha boligmarkedsmodeller med en etterspørsel- og tilbudsside som også inneholder virkemidler Mange bruker befolkningsframskrivninger koplet sammen med ulike former for dekningsgrader (boligfrekvenser) Dagens dekningsgrader reflekterer dagens (realiserte) etterspørsel, og brukes uendret på framtiden

10 Hva innebærer dette? Tar hensyn til endringer i aldersstruktur Framtidig økonomisk utvikling koples ut Om private utbyggere finner det ulønnsomt å bygge, er ikke det relevant Om statlige retningslinjer begrenser tilbudssiden, betyr ikke dette noe Tar ikke hensyn til endringer i preferanser (hustype, størrelse)

11 NIBR i prosjektet for Husbanken Beregningsforutsetninger SSBs befolkningsframskrivningsalternativ MMMM (middels fruktbarhet, middels forventet levealder, middels innenlandsk mobilitet og middels netto innvandring) Framskriving til 2040 Viser spennvidden ved å trekke inn LLML og HHMH Boligfrekvenser fra EUSILC 2012 som antas uendret i framskrivningsperioden

12 Befolkningsframskrivning i tre alternativer Faktisk MMMM LLML HHMH Befolkningen i 2040 Landbakgrunn 2013 MMMM LLML HHMH Befolkningen ellers 89,8 78,1 82,3 72,2 Østeuropeisk 2,5 6,6 4,8 9,7 Ikke-vestlig 7,7 15,2 12,9 18,1 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0

13 Befolkningen etter alder i 2013 og 2040 antall personer

14 Boligfrekvenser over tid - prosent Alle par Enslige Enslige Enslige Enslige Enslige Enslige Enslige Kilde: Folke- og boligtellinger 1990 og Boforholdsundersøkelsen Levekårsundersøkelsene 2004 og EUSILC 2012 Boligfrekvenser EUSILC 2012 uavhengig av sivilstand Alle Blokk 1-2 rom 3,7 18,1 7,7 3,9 2,0 4,7 4,5 6,4 Blokk 3 rom 0,6 6,5 5,6 2,3 4,8 5,4 10,2 5,2 Blokk 4+ rom 0,2 1,7 2,8 2,9 2,8 5,3 5,5 3,2 Småhus 1-2 rom 4,5 12,4 5,4 2,3 2,5 2,3 5,1 4,8 Småhus 3-4 rom 1,7 11,7 15,9 15,6 15,9 18,7 22,1 15,6 Småhus 5+ rom 1,1 6,5 21,6 31,3 31,5 24,6 20,0 22,1 Vet ikke boligtype 0,7 2,1 2,5 3,2 3,9 3,3 3,8 3,0 Andel egen bolig 12,5 59,0 61,5 61,5 63,4 64,3 71,2 60,3

15 Boligbyggebehovet Faktisk MMMM LLML HHMH Inkludert årlig avgang på 3500 boliger

16 Boligmassens fordeling på aldersgrupper i 2012 og Alternativ MMMM

17 Nybyggingens fordeling på boligstørrelser Fullførte boliger Nybygging BLOKK 1-2 ROM BLOKK 3 ROM BLOKK 4+ ROM SMÅHUS 1-2 ROM SMÅHUS 3-4 ROM SMÅHUS 5+ ROM

18 Endrede boligfrekvenser for eldre fra småhus til blokk Blokk 3 roms Blokk 4 roms Boligtype Småhus 3-4 roms Småhus 5+ rom år EUSILC ,4 5,3 18,7 24,6 Nye valgte andeler 15,4 15,3 8,7 14,6 70+ år EUSILC ,2 5,5 22,1 20,0 Nye valgte andeler 15,2 10,5 17,1 15, Fullførte boliger Nybygging BLOKK 1-2 ROM BLOKK 3 ROM BLOKK 4+ ROM SMÅHUS 1-2 ROM SMÅHUS 3-4 ROM SMÅHUS 5+ ROM

19 Vil det skje endringer i flyttefrekvensene? Kilde: SSB egne beregninger

20 Andre kilder Prognosesentret 2011 (prognoser til 2020) Kombinerer spørsmål om flytteplaner med hva slags bolig en ønsker å flytte til Beskriver ikke metode Kommer til at 43 % av nyproduksjonen bør være leiligheter (NIBR: 26 % og ved endringer i eldrefrekvenser 58 %) England bruker headship-rate metoden på folketellingsdata (2001 og 2011) trendforlenger disse frekvensene

21 Hvem flyttet inn i nye boliger i Drammen i Fra Asker/ Bærum Omland Drammen Østlandet ellers Resten av landet/ utlandet Alle områder Oslo Husholdningstype Aleneboende år Aleneboende år Aleneboende 55+ år Par u/barn år Par u/barn år Par u/barn 55+ år Par m/barn Mor/far m/barn Andre hushold Sum

22 Skifte av hustype ved flytting til en ny bolig Flyttet til Småhus Blokk Sum Flyttet fra Småhus Blokk Sum