REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT"

Transkript

1 REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen i X'innmrk Frkt v RTG med båt. Fyrlykten Glinistry, Nenetsk Autonome Okrug.

2 SLUTTRAPPORT VEDRøRENDE GJENNOMF'øRING AV TILTAK UNDER HANDLTNGSPLA IEN FOR OPPFØLGTNG AV ST.MELD. NR. 34 ( ) OM AToMVTRKSoMHET oc KJEMISKE våpen r våre NoRDLTcE NÆRoMnÅnnn Sendes: Utenriks dep rtementet Seksjon for Russlnd, Eursi og regionlt smrbeid Postboks 8114, D.p., 0032 Oslo Dto: 18. desember 2013 Kopi: Sttens Strålevern Postboks Østerhs REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Prosjektnr.z (UD nr. RUS-09/055) Prosjektet bestod i vfllsbehndling v 27 Rdioisotopiske Termoelektriske Genertorer (RTG) fr fyrlykter i Nenetsk utonome okrug som tilhørte MinTrns. RTGèr ble smlet inn og frktet til NIIFTA i Moskv for demontering og sikring v den rdioktive kilden (RIT) for deretter å bli frktet videre til fbrikken PO Mjk i Sør Url for lngtidslgring. Det ble montert nye energikilder (solcellepneler og btterier) på de srnme fyrlyktene etter t den rdioktive kilden ble fiernet. Prosjekttittel: Avfllsbehndling v 27 Rdioisotopiske Termoelektriske Genertorer fr ffrlykter og montering v ny miljøvennlig strømkilde. 1. Prosjektinstitusjonenes nvn Fylkesmnnen i Finnmrk I. RAPPORT FRA 2. Type prosjektorgnissjon Sttlig forvltning, regionl forvltning 3. Prosjektnsvrlig (nvn, tittel, telefon, telefks) Nvn: Gunnr Kjønrtøy Tittel: fflkesmnn Adresse: Sttens hus, 9815 Vdsø Telefon: Telefks: E-post: fmfi no 4. Prosjektleder (nvn, tittel, telefon, telefks) Nvn: Per-Einr Fiskebeck Tittel: sjefingeniør Adresse: Sttens hus, 9815 Vdsø Telefon: I

3 Telefks: E-post: 5. Prosjektmedrbeider(nvn, tittel, telefon, telefks) Nvn: Jrl Tuv Tittel: senioringeniør Adresse: Kystverket Troms og Finnmrk,975} Honningsvåg Telefon: Telefks: l I E-post: j 6. Overordnet målsetting og del målsettinger ifølge prosjektforslg: Hindre rdioktiv forurensning v miljøet, stråling v mennesker og mulig produksjon v "skitne bomber". Innsmling v 27 RTGèr fr frrlykter og frktet dem til NIITFA for uttk og sikring v de rdiokfive kildene. Deretter ble kildene trnsport til PO Mjk til sikker lngtidslgring. Øke sikkerheten for sjøfrende ved å montere nye lyskilder, solcellepnel og btterier på de smme fyrlyktene. 7. Er målsettingene nådd? Hvordn er prosjektet giennomført? Målsettingene ved prosjektet ble nådd, ved t smtlige 27 RTG'er ble fiemet og erstttet med solceller og btterier som ny miljøvennlig strømkilde. RTG'ene ble frktet til NIIFTA i Moskv for demontering og sikring v den rdioktive kilden. Den rdioktive kilden ble deretter frktet videre til fbrikken PO Mjk i Sør Url for lngtidslgring. Dokumentsjonen og plnleggingen v prosjektet på norsk side ble gjennomført v Fylkesmnnen i Finnmrk i smrbeid med Kystverket Troms og Finnmrk. I prosjektperioden som strkte seg fr oktober 2007 tii desember 2011, ble det regelmessig vholdt møter mellom norsk og russisk prosjektledelse smt besøk til ffrlykter og bedrifter. Gjennomføringen ble utført med en teknisk tilfredsstillende stndrd og innenfor det kontrktfestet budsjett. Befringer og gjennomgng v dokumentsjonen viser t prosjektet ble utført slik som forutstt i kontrktene. 8. Eventuelle wik fr opprinnelig pln: Kontrkten ble utført innenfor de økonomiske rmmer som vr fstlgt. Det gikk forholdsvis lng tid før lle dokumentene ble klrgjort og rbeidet med ferdigstillelsen regnskps og revisj onsrpport ble úført. fusken til dette vr følgende: Under demonteringen v RTGène i vrmekmmeret hos NIIFTA i Moskv ble det oppdget t 1 RTG vr defekt og v den grunn måtte overføres til en konteiner som blir benyttet ved sluttlgring. Deretter ble konteineren med

4 RTGèn jevnlig målt for å dokumentere t det ikke utvikles hydrogengss. Dette er en tidkrevende prosess som kreves v PO Mjk, før RTGèn kn sluttlgres. Denne typen gss må ikke påvises før lngtidslgring, d det kn forårske eksplosjon ("knllgss"). Det er siden ugust 2009 byttet ut prosjektledere på russisk side 6 gnger. Dette hr hovedskelig vært personer med dministrtiv bkgrunn, uten. tilstrekkelig kjennskp til prosjektet og med liten kompetnse i prosjektrbeid. Dette hr medført forsinkelser med ferdigstilling v dokumenter på russisk side. Ved befring i september 2010 ble det oppdget t kvliteten på gjennomført rbeid med montering v ny energikilde på 2 fyrlykter ikke hdde tilfredsstillende stndrd. Utbedringen ble utstt til påfølgende år på grunn dårlig vær, med lnge vstnder og vnskelig tilgjengelighet til furlyktene. Ved intern kontroll hos AMO ble det under utrbeidelsen v sluttregnskpet konsttert regnskpstekniske mngler som det måtte rettes opp i, før regnskpet kunne ferdigstilles og etterprøves v vår revisor. 9. Kommentr til rpporten Ved befring v fyrlyktene Glinistij I og 2 i september 2010 som er i Nenets Autonome Okrug, konstterte vi t den tekniske kvliteten og utførelsen ikke vr tilfredsstillende. Fyrlyktene ble utbedret høsten 2017 og så dokumentert oppgrdert til en tilfredsstillende kvlitet gjennom rpporter og bilder. I tillegg til å revidere regnskpet til AMO, hr vår egen revisor etterprøvd regnskpene v smtlige underleverndører. Tiltket vårt er iverkstt for å forebygge korrupsjon og misbruk v norske midler. I revisjonene v underleverndørene hr vår revisor konkludert med følgende: No vrince or derivstions hve been identijied during the execution of this procedure

5 II.FINANSRAPPORT Kontrkt Kontrktssum: NOK ,- Russiske utgiften Plnlegging orgnisering og dokumentsjon ved NIIFTA Budsjett NOK Regnskp NOI( l Levering v utstyr til $rþkter Kontroll og forberedelser fur sending v RTG til NIIFTA 9 lt ,06 Demontering v teknisk ústyr på $irþkter, trnsport og montering v nytt trtstyr(solcelle, btteri og þkilde), frkt v RTG til murmnsk. Midlertidþ lgring v RTG Trnsport v RTG(helikopter), losting og lsting Arbeide med demontering v RTG úført v NIIFTA. Registrering sertifisering godkjenning fur trnsport kontroll trnder trnsport. Arbeide med RTG ulført vniifta. Registrering sertifisering godkjenning fur trnsport" og h rbeid utført ved åbrikken i Moskv med demontering sikring og klrgiøring for videre trnsport. Behndling vrtg v ogved FSUE,IA Mjk" imjk Shttrpport Reiseutgifter Uforutsette túgifter Totl , t s s s , , , , , ,97 Overføringer fr Fylkesmnnen i Finnmrk til Guvernøren i Murmnsk Oblst I)to s Totl NOI( J s t20

6 Kommentrer til regnskpet Regnskpet viser t AMO hr benyttet2 099,97 NOK v egne midler til prosjektet. Guvernøren i Murmnsk oblst hr søkt om vgiftsfritk for investeringen, og fritket ble innvilget v en regjeringsoppnevnt kommisjon v Differnsen mellom budsjettet og regnskpet er på ,03 NOK som skyldes t enklere løsninger ble vlgt på en del v ffrlyktene og t det ble en vesentlig forndring v vekslingskursen RURAüOK. Rpport fr russisk riksrevisjon. Fr medi (Brentsobserver) ble vi kjent med en "ikke offentliggjort" rpport fr russisk riksrevisjon. Rpporten kritiserte regnskpet hos Guvernøren i Murmnsk oblst som vedrørte denne kontrkten. De hdde kommentrer på regnskpsførselen til et totlbeløp pä RUR. Vi oppftter t det stilles spørsmål om: o RUR som vr sosile utgifter for personer nstt hos Guvernøreni Murmnsk Oblst som ikke burde belstes kontrkten. o RUR hdde tilknytning til rbeid som ikke vr dokumentert utført. o RUR hvor russisk riksrevisjon påpeker t teksten i fkturene smmenlignet med ordlyden i kontrkten mellom AMO og underleverndørene, ikke smsvrte. På bkgrunn v oppslget i medi b vi om å ñ en redegjørelse om sken fr Guvernøren i Murmnsk oblst. I tillegg b vi vår revisor(audit Service) om å være spesielt oppmerksom på dette forholdet.. Guvernør Mrin Kovtun svrte følgende: o RUR er sosile utgifter og vgifter i forbindelse med reiser som vr blitt giennomført under rbeid med kontrkten RUR er utgiftsførte fkturer for rbeid og for levernser v utstyr i henhold til kontrkt med FGUP "Hydrogrphic Enterprice". Alt rbeid og levering v utstyr er dokumentert med sertifikter, utstyrslister og rpporter. 267L7 200 RUR er utgifter for innkjøp v utstyr, frkt og forberedelser til rbeidet med innsmlingen v RTGèr. Dette er en del v beløpet på RUR. Deprtementet for økonomisk utvikling v Murmnsk Region hr ttt skritt for forbedring v systemene med regnskpsføringen v midler som kommer under definisjonen "fri teknisk bistnd". Russisk prosjektleder informerte oss om t AMO hr dokumentsjon på t rbeidet er utført, og hr fulgt de gjeldene lover i denne kontrkt.

7 I brev v 12 november 2013 fraudit Service heter det: RUR er sosile utgifter og vgifter knyttet til reiseregninger. Reiseregningene er belstet prosjektet men disse sosile utgifter og vgifter er ikke ttt med i sluttregnskpet for kontrkten RUR er dokumentert og gjelder rbeid og levering v mteriell gjennom protokoller, sertifftter, bildemteriell, loggrpporter og møterpporter RUR er utgifter tilknyttet inspeksjon v RTGèr, innhenting v trnsporttilltelser, forberedelser v RTGèr før trnsport, frkt v RTGèr, frkt v solcellepneler og tilhørende utstyr. Beløpet er en del v beløpet pä RUR og således registrert 2 gnger v Russisk riksrevisjon. Arbeidet er dokumentert igjennom befringer v norske prosjektledere, protokoller, møtereferter, sertifikter, bilder og videofilm som er overlevert til norske prosjektledere. Med dette som bkgrunn nses rbeidet utført i henhold til kontrktene som er inngått mellom Fylkesmnnen i Finnmrk og Guvernøren i Murmnsk Oblst. Vår vurdering: RUR er ikke medttt på utgiftssiden i revisorrpporten. Det bekreftes fr AMO t det hr blitt begått en del feil i regnskpet, som i ettertid er korrigert. Beløpet er ikke medttt i sluttregnskpet og hr således ingen innvirkning på utgiftssiden i vår rpport RUR. Vi hr ved selvsyn i befringer og gjennom omfttende dokumentsjon, bildemteriell og videoer, sett RTGèr bli kontrollert, innhentet, frktet til lnd, frktet til NIIFTA i Moskv hvor de er blitt demontert, og frktet videre til Myk for lngtidslgring. Vi hr også ved selvsyn ved befringer, gjennom dokumentsjon og billed/video mteriell sett utstyret som er blitt innkjøpt, frktet til fyrlykter og montert. Vår vurdering er t It rbeid med RTGène og levering/montering v mteriell til finlyktene er gjennomført i henhold til kontrkter og innenfor kostndsrmmen RUR er en del v beløpet pålydende RUR som bekreftes gjennom brev fr guvernør Mrin Kovtun og rpport fr vår revisor. Vi hr htt erfring med t vår revisor hr levert uvhengige og korrekte rpporter gjennom lng tid, og mener å kunne stole på de repportene revisor utrbeider for oss Ved å smmenstille rpporter, lisenser, bilder, videoer og egen deltgelse på befringer og møter kn vi bekrefte t rbeid og mteriell er levert i henhold til kontrkt. Rpporten med kritikken fr den russiske riksrevisjonen er deres vurdering v t ordlyden i fkturene som er presentert, ikke er i smsvr med ordlyden i kontrktene mellom AMO og FSUE Hydrogrphic Enterprise. Vi hr tidligere erfrt t ordlyden og innholdet i kontrktene er v stor viktighet i den russiske forretningskulturen. Til tross for vnskelighetene vi hr erfrt i prosjektet, hr det vært mulig for oss äfølge gjennomføringen v lle detljene.

8 Revisjon o På russisk side føres regnskpet v Guvernøren i Murmnsk oblst. Revisjon er gjennomført v "Audit Service", ulits Poljrnoj Prvdy 6, Murmnsk som fikk jobben på bkgrunn v en nbudsrunde. Audit service hr følgende konklusjon: Thus, our opinion is s follows: The items of the Finl Reportþr Mrch December 2011 give us true ndfir view on spending offunds llocted under the Contrct No 04-05/24 of o GMO ws, in ll mteril respects, in complince with the terms of the Contrct No 04-05/24 of on spending of thefounds lloctedfor the work relted to the utiliztion of wste rdioisotopç thermoelectric Rpporten er skrevet v Jrl Tuv, Kystverket Troms og Finnmrk Sted: Vdsø Dto: Underskrift: Nvn: S efingeniør Per-Einr Fiskebeck Vedlegg: - Revisorrpport. - Bekreftelse på vgifts fritk. - Brev fr Fylkesmnnen i Finnmrk - Svrbrev fr Guvernøreni Murmnsk oblst. - Brev fr Audit Service.

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Artikkel 1. Artikkel 2. Partene har lagt følgende definisjoner til grunn for den parallelle revisjonen:

Artikkel 1. Artikkel 2. Partene har lagt følgende definisjoner til grunn for den parallelle revisjonen: Memorandum om resultatene av oppfølgingen av parallellrevisjonen av strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning gjennomført av den norske Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 63 Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelser utferdiget 2. september 1998 og svar avgitt 23. september

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ Protokoll i sak 746/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren har fått i oppgave

Detaljer

Dokument nr. 1 (2001 2002)

Dokument nr. 1 (2001 2002) Dokument nr. 1 (2001 2002) Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3:9 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Forkortet årsmelding for 2009 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) FORORD EOS-utvalget skal hvert år sende melding til Stortinget om sin virksomhet.

Detaljer

Forvaltning av kommunens eiendeler

Forvaltning av kommunens eiendeler Forvaltning av kommunens eiendeler 2/2014 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltning av kommunens eiendeler.

Detaljer