MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle. Vi ber om t sksppirer ikke kstes etter møte, d møteprotokoll fr møtet kun vil inneholde innstilling og vedtk i skene. SAKSLISTE : - MØTE NR 3/2013 Orientering sttus folkehelse Sk nr.: Skstittel: 007/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 008/13 STILLINGER MED SÆRALDERSGRENSE - ORIENTERING 009/13 ADMINISTRATIV STRUKTUR 010/13 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013 Fuske, Siv Anit Johnsen Brekke ordfører

2 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournlpostID: 13/7818 Arkiv skid.: 13/1848 Sluttbehndlede vedtksinnstns: Prtssmmenstt utvlg Sk nr.: 007/13 PARTSSAMMENSATT UTVALG GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Sksnsvrlig: Berit Vestvnn Johnsen Møtebok nr. 2/2013 Smmendrg: Se vedlgte møtebok. INNSTILLING : Vedlgte møtebok nr. 2/2013 godkjennes. Dto:

3 Møteprotokoll Fuske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedto: Møte nr: /2013 Fr kl. 10:00 Til kl. 11:20 Til behndling: Skene 004/13-006/13 Møtested: Administrsjonsbygget, kntin TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Siv Anit Johnsen Brekke, Øystein Gngstø, Hege E. Lrsen, Trine Nordvik Løkås, Lind Slemonsen, Jørn Stene, Sølvi Torset, Arne B. Vg. Vrmedlemmer: Kjell Eilertsen, Arnt Pedersen, Ottr Skjellhug, Mrit Stemlnd. Andre: Ass.rådmnn, kommunlsjefer, personlsjef, kommuniksjonsrådgiver, formnnskpssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter t møteboken er ført i smsvr med det som ble bestemt på møtet: Fuske Berit Vestvnn Johnsen formnnskpssekretær Siv Anit Johnsen Brekke ordfører representnt representnt Protokollen er godkjent v prtssmmenstt utvlg i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmnn - Kommunlsjefer - Personlsjef - Økonomisjef Slten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokl presse Politiske prtier Gruppeledere Utskrift er forettt den MERKNADER: Det vr ingen merknder til innklling. Merknder til dgsorden: Orientering ng. demensboliger i Eiveien v/odd Henriksen Dgsorden ble enstemmig godkjent. Orientering ng. demensboliger i Eiveien v/prosjektleder Odd Henriksen

4 Sksliste Sk nr.: Skstittel: 004/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 005/13 REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET 006/13 ADMINISTRATIV STRUKTUR - ORIENTERING

5 004/13: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING : Vedlgte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. PART-004/13 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedttt. 005/13: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : Prtssmmenstt utvlg vedtr forslg til revidert permisjonsreglement. PART-005/13 VEDTAK Rådmnnens forslg til vedtk ble enstemmig vedttt. VEDTAK: Prtssmmenstt utvlg vedtr forslg til revidert permisjonsreglement. 006/13: ADMINISTRATIV STRUKTUR - ORIENTERING INNSTILLING : Prtssmmenstt utvlg tr sken til orientering. PART-006/13 VEDTAK Lind Slemonsen (Fgforbundet) frml følgende henstilling: Prtssmmenstt ønsker å få en gjennomgng til neste møte på hvilke stsingspunkter gjør i hht. folkehelse Innstillingen ble enstemmig vedttt. VEDTAK: Prtssmmenstt utvlg tr sken til orientering.

6

7 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournlpostID: 13/7591 Arkiv skid.: 13/1790 Sluttbehndlede vedtksinnstns: Prtssmmenstt utvlg Sk nr.: 008/13 Sksbehndler: Ingrid K. Alterskjær PARTSSAMMENSATT UTVALG Dto: STILLINGER MED SÆRALDERSGRENSE - ORIENTERING Vedlegg: B-rundskriv 10/05 Rutiner ved frtredelse pg lder Smmendrg: Fuske kommunes rutiner for frtredelse pg. lder tr utgngspunkt i Arbeidsmiljøloven 1513 og Hovedtriffvtlen fr 2012, kp. 2, pkt. 2.4, - jfr. vedlegg. Siste revidering ble gjort i november 2012 og gjennomgått med Hovedtillitsvlgte. Det er tilltt å fstsette en pliktmessig vgngslder for frtreden. Arbeidsforholdet kn som hovedregel først bringes til opphør når rbeidstker fyller 70 år, jf (1). Lvere ldersgrense enn 70 år kn følge v nnet grunnlg når grensen er sklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. jf. rbeidsmiljøloven (1) og 13-3 (2). Kommuner følger sttens særldersgrenser dersom ldersgrensen er år eller lvere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke er tilsvrende stilling i stten, kn triffprtene fstsette ldersgrense for stillingen, jf. Hovedtriffvtlen KS, Vedlegg 5: Vedtekter for tjenestepensjonsordning TPO 6-1. Arbeidstkere med særldersgrenser under 67 år, og som ikke hr opptjent fulle pensjonsrettigheter, jf. pkt. hovedtriffvlens pkt , kn fortsette i stilling til fylte 67 år dersom vedkommende ønsker det, jf. hovedtriffvtlens pkt Fuske kommune er triffmessig bundet v særldersgrensene. Ved siste revidering v Hovedtriffvtlen pr ble ikke bestemmelsene om særldersgrense i pk.t 2.4 i kp. 2 endret. Det er prtene sentrlt som forhndler om dette og en kn ikke loklt forhndle frm egen triffvtle eller særvtle. Bkgrunn for t prtene i rbeidslivet hr inngått vtle om særldersgrense for noen yrkesgrupper er t ktuelle tjenester stiller spesielle krv til fysiske og psykiske egenskper som normlt svekkes ved lder. Bestemmelsene bidrr likeledes til t eldre rbeidstkere kn få en verdig vgng fr rbeidslivet. Eldre rbeidstkere skånes fr å bli oppsgt fordi de ikke lenger er i stnd til å utføre en tilfredsstillende jobb. Arbeidstkere unngår å ende et lngt rbeidsliv med å få beskjed

8 om t de ikke lenger presterer på en tilfredsstillende og tilstrekkelig måte, jf. Ot.prp. nr. 54 ( ), s. 61. Det kn åpnes for t det kn inngås individuell vtle med en nstt som hr nådd særldersgrensen om å få fortsette i rbeidet. Det vil være helt opp til rbeidsgiver å bestemme om ktuell rbeidstker finnes kvlifisert for oppgven. Dette vil kunne åpne for ulik prksis. Dersom rbeidstker fortsetter, reengsjeres eller nsettes vil rbeidstker ikke lenger h stillingsvern etter rbeidsmiljøloven. Reglene om midlertidig nsettelse i 14-9 vil d heller ikke lenger h noen prktisk nvendelse. Hovedforskjellen på et fst og midlertidig nsettelsesforhold ligger nettopp i de ordinære reglene om oppsigelsesvern, jf. rbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd. Hv som i slike tilfeller skl gjelde ved vslutning v rbeidsforholdet vil således bero på hv prtene hr vtlt, jf. Ot.prp.nr.54 ( ), s. 86. Den nstte vil heller ikke komme inn under HTA`s bestemmelser med hensyn til formkrv ved f.eks. oppsigelse. I dg kn en rbeidstker om er gått v ved særldersgrense engsjeres til å t vikrvkter, noe vi lltid hr bruk for. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : Prtssmmenstt utvlg tr sken til orientering. Even Edissen rådmnn

9 .....-~~,-Y4l',é Side L v 6 /Ø'.. B-l 0/05: Stilinger med særldersgrense.:') Skrevet ut v: i1vl.skoglund Dto: 26. ugust :27:48 Tittel: B-10/05: Stilinger med særldersgrense Dto: Korttittel: Utgivelsesdto: Utsteder: kommunesektörens Interess - og rbeldsglverörgnlssjon Journlnurnmer: Utløpsdtø: Dokumenttpe: Rundskriv Nummer: 8-10/05: Stilinger med særldersgrense B-rundskriv nr: Sksnr: Arkivkode: Dto: Sksbehndler: 10/ Sigbjørn Eikefjord, Dg Vidr Butz, Dg Bjørnr Jonsrud, Ulf Andresen Sign.: Per Kristin Sundnes forhndlingssjef (sign.)... Sigbjørn Eikefjörd -'. '':,..:... ;.,.",-',...~:' ~.~ '..7"7!~?:~"~~ ~..~;~l'~~"~t.~!:~~~:~.".-" rådgiver (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten 8-10/05: Stilinger med særldersgrense Det vises ti B-rundskriv nr 17/2002, der det sist ble gitt en smlet oversikt over stillnger med særldersgrense i KS' triffomrãde. Det hr nã vist seg ã være hehov for en ny jouiføring, ettersom det ved hovedtriffrevisjonen 2004 ogsã ble forettt en rekke tilpsninger/endringer i stillingskodesystemet. Nedenfor følger deifor liste over stillinger med særldersgrense jouiført med grunnlg i Hovedtriffvtlen Listen er ordnet sã vel etter stigende stillngskode som lfbetisk etter rpporteringsbenevnelse. Det presiseres t denne jourføring ikke endrer rettslig sttus, i den forstnd t ingen stilinger fãr endret ldersgrense verken opp eller ned. Ajourføringen relterer seg kun til en tilpsning til eventuell endret stilingskodetilknytning i medhold v endringer i Hovedtriffvtlen ved triffoppgjøret ) Det presiseres ogsã t for rbeidstkere som hr forskjellge funksjoner eller smmenstte stillnger, er det hovedfunksjonen som vgjør hvilken ldersgrense vedkommende skl h. I tvilstilfeller bør det ts opp og konkret vtles hv som regnes som hovedfunksjonen for den enkelte i disse tilfeller. Aldersgrenser knyttet til stillingskoder og rpporteringsbenevnelser i HTA og Energivtlen for Oversik:t over stilinger med lvere ldersgrense enn 70 år Bokstvene og b ngir hjemmelen i lov om ldersgrenser, 2. Se Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO 7-2. Sortert etter stilingskode: htt://ww.kf-infoserie.no/minprint.spx?site=kf _ NIS&Lyout=0&hInstnce= \ -'

10 htt://ww.kf-iifoserie.no/minprint.spx?site=kf _ NIS&Lyout=0&hInstnce=

11 " '" Side 3 v 6 B-lO/05: Stilinger med særldersgrense ~) 7210 Renholder 7210 Renholder I 7237 Brnnkonstbel 7237 Brnnkonstbel i 7352 Ami)ulnsesjåfør 7352 Ambulnsesjåfør i 7352 Ambulnsebåtfører/mnnskp 7451 Avdelingsleder (med særldersgrense)** 7451 Avdelingssykepleier 7451 Kommunefysioterpeut 7451 Ledende helsesøster 7451 Sjeffysioterpeut 7451 Sjefhelsesøster 7451 Ass. leder** 7523 Spesilsykepleier Stilings- Rpporteringsbenevnelse kode 7523 Spesiisykepleier i 7523 Fgutviklingssykepleier 7523 Geritrisk sykepleier 7523 Onkologisk sykepleier 7523 Psykitrisk sykepleier 7617 SpesÎlfysioterpeut 7681 Spesilhjelpepleier 7711 Fysioterpeut i turnusåret 8209 Jordmor 8301 Tnnlege 8451 Avdelingsjordmor 8451 Brnnsjef 8451 Klinikksjef 8451 Vrbrnnsjef 9450 Administrsjonssjef**** 9450 Rådmnn b b b b b Alders- Hjemmel grense b b 70/ Sortert lfbetisk etter rpporteringsbenevnelse: Stilings- Rpporteringsbenevnelse kode Alders- Hjemmel grense 9450 Administrsjonssjef**** 70/ 7352 Ambuinsesjåfør 7352 Ambulnsesjåfør i 6986 Ambulnsesjåfør m. fgbrev 4001 Arbeider* 6014 Arbeider* 4002 Arbeidsleder* 7451 Ass.leder*"" 8451 Avdelingsjordmor 7451 Avdelingsleder (med 70/ 70/ 70/ 7352 Ambulnsebåtfører/mnnskp særldersgrense)** 7451 Avdelingssykepleier 7003 Bdebestyrer 6014 Bdebetjent 7003 Bdemester 7024 Brnepleier 7024 Brnepleier i 7174 Bedriftssykepleier 7003 Brnnformnn 7237 Brnnkonstbel b b b b b b b b htt://ww.kf-infoserie.no/minprint.spx?site=kf ~NIS&Lyout=0&hInstnce=

12 ú r. B-1 0/05: Stilinger med særldersgrense Side 4 v 6 N Brnnkonstbel I 7003 Brnnmester 8451 Brnnsjef 4007 Energimontør* 6986 Fgrbeider (med særldersgrense)* / b b b 70/ 6986 Fgrbeider I (med særldersgrense)* Fgrbeider* 7174 Fgutviklingssykepleier 7523 Fgutviklingssykepleier 6014 Feier 6986 Feier 6014 Feierformnn 7003 Feierformnn 7003 Formnn (med særldersgrense)* 7066 Fysioterpeut 7066 Fysioterpeut I 7711 Fysioterpeut i turnusåret Stillngskode Rpporteringsbenevnelse Geritrisk sykepleier Helsesøster Helsesøster i Hjelpepleier Hjeipepleier i Hjemmehjelp Hjemmehjelp i Hjemmesykepleier Husmorvikr Hygienesykepleier Jordmor Klin. spes. i sykepleie Klinikksjef Kommunefysioterpeut Ledende helsesøster Miljørbeider Miljøterpeut 6675 Miljøterpeut i 6986 Montør* 7003 Montørformnn* 7523 Onkologisk sykepleier 7003 Overbrn n-/brnnmester*** 7003 Overbrnn-/brnnmester*** 7003 Overbrnnmester med utrykningsplikt*** 7003 Overmontør* 7523 Psykitrisk sykepleier Stillngskode Rpporteri ngsbenevnelse Renholder Renholder i Renholdsopertør Rutebilsjåfør Rådmnn Sjeffysioterpeut Sjefhelsesøster Sjåfør Alders- grense Hjemmel 70/ 70/ b b b 70/ Alders- Hjemmel grense htt://ww.kf-infoserie.no/minprit.spx?site==kf _ NIS&Lyout=O&hInstnce= ~L

13 r B-1 0/05: Stilinger med særlclersgrense Side 5 v Sjåfør I 7617 Spesilfysioterpeut 7681 Spesilhjelpepleier 7523 Spesilsykepleier 7523 Spesilsykepleier I 7174 Sykepleier Sykepleier i 8301 Tnnlege 7003 Underbrnnmester 8451 Vrbrnnsjef 6455 Vernepleier 6455 Vernepleier I 6986 Yrkessjåfør Kommentrer 60 b b til enkelte v stilingskodene * Stilingskode 4001, 4002, 4001, 4008 Alle disse stillngskodene, som er knytet til E-verksektoren, skl h ldersgrense ãr, dersom deres hovedfunksjon er rbeid ved linjer i luftstrekk. Andre, som ikke hr dette som sin hovedfunksjon, skl h ldersgrense 70 ãr. Stilingskode 6014 Arbeider Arbeider og Arbeider I, som er knytet til e-verksektoren skl h ldersgrense år, hvis deres hovedfunksjon er rbeid ved linjer i lufttrekk. Øvrige rbeidere SOm ikke hr dètte som sin hovedfunksjon skl h ldersgrense 70 ãr. Stilingskode 6986 Fgrbeider (med særldersgrense) Montør, Fgrbeider og Fgrbeider i, som er knyttet til e-verksektoren, skl h ldersgrense ãr, hvis deres hovedfunksjoner rbeid ved linjer i lufttrekk. Stillngskode 7003 Arbeidsleder Formnn, Montørformnn og Overmontørsom er knyttet til e-verksektoren skl h ldersgrense Ved linjer i lufttrekk. ãri hvis deres hovedfunksjon er rbeid ** Stillngskode 74S1 Avdelingsleder (med særldersgrense) Denne skl kun brukes for sykepleiere ved institusjoner hvor vedkommende hr regelmessig fysisk kontkt med. psienter eller klienter som sin hovedfunksjon og for vdelingsledere for og hdde regelmessig fysisk kontkt med psienter eller klienter som sin hovedfunksjon. i tvilstilfeller ts utgngspunkt i Forskrift om ldersgrenser for sykepleîere fststt v Sosildeprtementet den 5. jnur fysioterpi som tidligere vr i stillngskode 7019 Avdelingsleder (FOR ) Stilingskode 7451 Ass; leder Benevnelsen (sass. vd.leder m. særldersgrense)) ble innført for å videreføre særldersgrensen for stillingskode 6027 som vr en vnsementstilling under stilingsktegorien vernepleiere. De hr nå fãtt rpporteringsbenevnelse Ass. leder, men skl fortstt h ldersgrense ãr forutstt t de hr regelmessig fysisk kontkt med psîentereller klienter som sin hovedfunksjon. Denne rpporteringsbenevnelsen hr ogsãerstcittet (sass. Sykepieiesjef))og ssass. de hr regelmessig fysisk kontkt med Avd.sykepleiep). Disse skl h ldersgrense ãr dersom psienter eller klienter som sin hovedfunksjon. (Jfr. FOR ) *** Stilingskode 7003 Arbeidsleder I et vedtk 21; mi 1991 nbeflte ldersgrenserãdet følgende, som sã ble innrbeidet i de forskjellige pensjonsvedtektene: ~soverbrnnmester ved yrkeskorps som inngãr i den ordinære utrykningsstyrke med vnlig utrykningsplikt, hr ldersgrense 60 ãr.)) i vedtket ble det også visttil protokoll v 12/12.90 hvor det tidligere vr vklrt t Brnnsjef burde h ldersgrense ãr mens Brnnmester burde h. ldersgrense 60 ãr. Etter senere endringer i triffvtlen omftter vedtket nå de som skl h stilingeskode 7003 og rpporteringsbenevnelsen Overbrqnn-/brnnmester og Overbrnnmester m. utrykningsplikt. Begrepet yrkeskorps er ttt ut v triffbestemmelsene og kn derfor ses bort fr. Krvet om t htt://ww.kf-infoserie.no/minprint.spx?site=kf _NIS&Lyout=O&bIstnce=

14 ,), B-1 0/05: Stilinger med særldersgrense Side 6 V 6 -~;. de skl inngã i den ordinære utrykningsstyrken og krvet om t de mã h vnlig utrykningsplikt mã fortstt være oppfylt. Det betyr t Overbrnn-/brnnmestre og Overbrnnmestre som ikke hr utrykninl;splikt eller f. eks. kun hr utrykningsplikt i forbindelse med t de deltr i en overbeflsvktordning, skl h års ldersgrense. **** Stilingskode 9450 Administrsjonssjef For Administrsjonssjefer gjelder ldersgrense ãr hvis de er nstt som øverste dministrtive leder ven kommune eller en fylkeskommune. Andre dministrsjonssjefer hr ldersgrense 70 ãr. "v htt://ww.kf-infoserie.no/minprint.spx?site=kf _NIS&Lyout=0&hInstnee=

15 Rutiner ved frtredelse pg. lder Fuske kommune I hht AML og HTA 2012

16 Rutiner ved frtredelse pg. lder VARSLING ERSTATTER OPPSIGELSE Ved lovendring som trådte i krft 1. jnur 2010 hr rbeidsmiljøloven fått en ny bestemmelse i Bestemmelsen regulerer dgngen til å bringe et rbeidsforhold til opphør når rbeidstker fyller 70 år - eller ved en tidligere fststt særldersgrense. Ved ikrfttredelse v den nye bestemmelsen i AML er det innført en vrslingsbestemmelse som er ersttning for en ordinær oppsigelse. Det gjelder ingen formkrv til vrselet utover t det må være skriftlig. Frtreden kn tidligst kreves seks mnd etter t slikt vrsel er gitt. Fristen på seks mnd regnes fr første dg i mnd etter t slikt vrsel er kommet frem til rbeidstker. Smtle før vrsel Arbeidsgiver skl innklle rbeidstker til en smtle minst 6 måneder før rbeidstker når ldersgrense 70 år eller særldersgrense år Hensikten med en slik smtle er å orientere rbeidstker om t rbeidsforholdet vil bli vsluttet ved nådd ldersgrense slik t rbeidstker er forberedt på dette før vrselet sendes. Deretter kn rbeidsgiver sende et skriftlig vrsel om t rbeidsforholdet opphører om seks måneder. Konsekvenser t vrselet ikke er gitt i tide, vil være t rbeidstker ikke plikter å frtre før seksmånedersfristen er utløpt. Arbeidsmiljøloven Opphør v rbeidsforhold grunnet lder (1) Arbeidsforholdet kn bringes til opphør når rbeidstker fyller 70 år. Lvere ldersgrense kn følge v nnet grunnlg når grensen er sklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf ndre ledd. (2) Arbeidstker hr krv på skriftlig vrsel om tidspunktet for frtreden. Frtreden kn tidligst kreves seks måneder etter den første dg i måneden etter t vrslet er kommet frem til rbeidstker. (3) Før vrsel gis skl rbeidsgiver så lngt det er mulig innklle rbeidstker til en smtle, med mindre rbeidstker selv ikke ønsker det. (4) Arbeidstker som ønsker å frtre, hr en tilsvrende vrslingsfrist på en måned, likevel slik t krvet til skriftlighet ikke gjelder. RUTINER VED OPPNÅDD PENSJONSALDER Alderspensjon kn lltid ts ut ved fylte 67 år. Den generelle ldersgrense er 70 år, og noen stillinger hr særldersgrense. Ved nådd ldersgrense for stillingen hr en både rett og plikt til å frtre med lderspensjon. Hr rbeidstkere en stilling med særldersgrense år, kn vedkommende i mnge tilfeller frtre inntil tre år før ldersgrensen. Dette gjelder hvis summen v lder og medlemskp i en pensjonsordning er minst 85 år. Aldersgrense: Ved nådd ldersgrense for stillingen hr rbeidstker både rett og plikt til å frtre. Den generelle ldersgrensen er 70 år. Enkelte stillinger hr særldersgrense i KLP, eks. år. Pensjonslder: Ved nådd pensjonslder hr rbeidstker rett til å frtre, men ingen plikt. Den lminnelige pensjonslder er 67 år. 1

17 Rutiner ved frtredelse pg. lder Etter t rbeidstkeren er fylt 66 år, men ikke senere enn seks måneder før gjeldende pensjonslderen, skl enhetsleder skriftlig forespørre om rbeidstkeren ønsker å frtre sin stilling ved nådd pensjonslder. Den nstte skl gjøres oppmerksom på t forespørselen må besvres skriftlig senest tre måneder før vedkommende når pensjonslder. Den nstte skl også informeres om t hn/hun selv må kontkte NAV for å søke lderspensjon. Den nstte henvises til personlkontoret for ev. å søke lderspensjon fr KLP/SPK. Slik søknd bør sendes c. tre måneder før frtredelse. Anstte som skl frtre ved oppnådd pensjonslder skl skriftlig informerer enhetsleder om dette tre måneder før frtredelse. Enhetsleder videresender melding til personlkontoret, smmen med ferdig utfylt sluttmelding. Om rett til sykepenger: Arbeidstker som fortsetter i sin vnlige stilling etter 67 år, hr rett til full lønn under sykdom, jf. HTA kp. 1, Dette gjelder rbeidstkere som ikke tr ut pensjon fr folketrygden. Dersom rbeidstker tr ut pensjon fr folketrygden ved fylte 67 år, hr rbeidstker rett til sykelønn i 60 dger, se folketrygdloven 8-51, forutstt t inntekten overstiger 2G. I tillegg kommer eventuelle rbeidsgiverperioder. Denne ordningen omftter rbeidstkere fr 67 til 70 år. Vedkommende må være helt rbeidsfør i 26 uker for å tjene opp sykepenger i nye 60 dger. Arbeidstker hr rett til å få utbetlt lønn i rbeidsgiverperioden etter å vært tilbke i rbeid i 16 dger. RUTINE - SÆRALDERSGRENSE Særldersgrense Fr Hovedtriffvtlens kpittel 2, pkt. 2.4 refereres: Arbeidstkere med særldersgrenser under 67 år, og som ikke hr opptjent fulle pensjonsrettigheter, jfr. pkt , kn fortsette i stilling til fylte 67 år dersom vedkommende ønsker det. Når en nstt når særldergrensen vil vedkommende h rett og plikt til å frtre sin stilling. Det presiseres t det kun er nstte med pensjonsrettigheter i KLP som kn gå v på særldersgrense. Hovedtriffvtlens kp.2 pkt. 2.4 gir imidlertid rett til å fortsette «i stilling» frm til 67 år dersom vedkommende ikke hr opptjent fulle pensjonsrettigheter. Dette vil normlt kunne løses ved t rbeidstkeren fortsetter i smme stilling til vedkommende fyller 67 år. Dersom rbeidsgiver ikke finner det forsvrlig t vedkommende fortsetter i smme stilling, f.eks. hvis det stilles spesielle helsemessige krv e.l., må pkt. 2.4 oppfttes slik t rbeidstkeren kn tilbys nnen ledig stilling vedkommende er kvlifisert for. 1. Enhetsleder bør skriftlig informerer nstte som hr særldersgrense om muligheten for fortstt å kunne stå i stillingen til fylte 67 år, dersom vedkommende ikke hr opptjent fulle pensjonsrettigheter. 2

18 Rutiner ved frtredelse pg. lder 2. En rbeidstker som ønsker å rbeide utover særldersgrensen år skl fremsette søknd om dette senest 3 måneder før særldersgrensen er nådd. Enhetsleder er delegert fullmkt til å vgjøre slike søknder. Kopi v vedtk sendes lønningskontoret og personlkontoret. 3. Anstte som frtrer med særldersgrense hr ikke rett til lderspensjon fr folketrygden før ved fylte 67 år. Disse rbeidstkerne vil få sin pensjon utbetlt fr KLP. Som en følge v dette vil det kun være nstte som er innmeldt i pensjonsordningen som kn t ut pensjon ved særlder. Den nstte henvises til personlkontoret for å søke lderspensjon fr KLP. Slik søknd bør sendes KLP c. tre måneder før frtredelse. 4. Anstte som skl frtre ved oppnådd pensjonslder eller særldersgrense skl skriftlig informerer enhetsleder om dette tre måneder før frtredelse. Enhetsleder videresender melding til lønningskontoret og personlkontoret, smmen med ferdig utfylt sluttmelding. Stillinger med særldersgrense i KLP pr. pril 2008: (oversikten er ikke uttømmende. Fullstendig liste finnes på klp.no) st.kode benevnelse særldersgrense 7174/ fgutvikl.sykepleier Fysioterpeut geritrisk sykepleier helsesøster hjelpepleier helsefgrbeider hjemmehjelp jordmor kommunefysioterpeut ledende helsesøster miljørbeider miljøterpeut psykitrisk sykepleier renholder rådmnn spesilhjelpepleier spesilsykepleier sykepleier vernepleier år år år år år år år år år år år år år år år år år år år 3

19 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournlpostID: Arkiv skid.: 13/ /1377 Sksbehndler: Ingrid K. Alterskjær / Even Edissen Sluttbehndlede vedtksinnstns: Sk nr.: 010/13 088/13 077/13 009/13 062/13 ARBEIDSMILJØUTVALG DRIFTSUTVALG FORMANNSKAP PARTSSAMMENSATT UTVALG KOMMUNESTYRE Dto: ADMINISTRATIV STRUKTUR Vedlegg: Krt over dministrtiv struktur Smmendrg og sksopplysninger Kommunestyret vedtok følgende i K-sk 74/10, 14.desember 2010: Kommunestyret slutter seg til forslg til ny dministrtiv struktur og ber rådmnnen implementere denne frm mot medio 2011 Rådmnnen gis fullmkt til å foret endringer v ntll enheter og den interne orgniseringen v disse Det ble besluttet t en ny dministrtiv struktur skulle bygge videre på prinsippene i flt struktur - korte styringslinjer og beslutninger nært brukerne. Ansvr og myndighet i enhetene skulle i prinsippet fortsette som før med følgende føringer: Nytt orgnissjonskrt med 13 enheter Detljer i orgnissjons-/ledelsesstrukturen, - intern orgnisering i nye store enheter og i stbs- og støttefunksjoner sentrlt (intensjon: c 25 nstte pr leder) Et skille mellom strtegisk og opertiv ledelse Enhetslederes nsvr/myndighet Bkgrunn for endringene Endringene som fnt sted gikk i hovedsk ut på å etblere en smlende enhet for skole og brnehge. I tillegg ble dministrtiv struktur for sykehjemmene og hjemmetjenesten endret fr 5 enheter til 2 enheter, men med en styrking v ledernivå rett under enhetsledere. Dette nivået klles vdelingssykepleiere som i dg teller 10 stillinger.

20 Hovedmotivsjonen for å gjøre disse endringene vr å sikre tilstrekkelig ledelseskpsitet i linjen for å t seg v lle de dministrtive og tjenestefglige gjøremålene i orgnissjonen. Det ble spesielt pekt på betydningen v å h synlig ledelse ute blnt de nstte som leverer tjenestene til dglig, - dette for å drive frm veiledning og stimulere rbeidsmotivsjonen. Resulttet v denne endringen vr t kommunen gikk fr 24 resulttenheter til 13. Denne reduksjonen skulle i utgngspunktet også sikre kpsitet og dministrtivt grunnlg for smhndling mellom rådmnnsnivået og enhetene. Det ble ikke gjort noen endringer ift ledelsesnivåer i kommunen, noe som frm til årets forsøk betyr t kommunen hr htt en flt orgnissjon med to nivåer og hvor enhetsledere hr htt direkte kontkt med rådmnnen. Kommunlsjefene hdde d ikke linjensvr, men bistod rådmnnen i oppgveløsning løpende. Oppftning og konklusjon i 2012 Rådmnnen er v den oppftning t to-nivå-orgnisering lngt på vei viser en tettere dilog og klrere disponering v ledelsesnsvret ut i linjen slik det vr tenkt med den nye dministrtive orgniseringen. Men et stdig sterkere press på økonomien, herunder for sterk kostndsvekst og krv til endringer v tjenestetilbud både innenfor pleie- og omsorgssektoren smt innenfor oppvekst, stiller denne struktur på prøve. Følgende resulttfelt frmstår som utfordrende i dgens situsjon med 2 nivå modellen: Krv til kostndsreduksjoner er en krevende jobb som innebærer t rådmnnsnivået må smvirke med enhetene i lngt større grd. Dette krever både tydelighet i nsvrslinjer, ferdigheter og ikke minst tilstrekkelig med kpsitet for å få gjennomført nødvendige endringer med tilstrekkelig hstighet som kn møte fremtidige utfordringer, og som kn skpe økonomisk hndlingsrom for nyinvesteringer og nyvinninger. Krv til fglig utvikling som holder tritt med myndighetenes pålegg gjennom nye lover og forskrifter, herunder smhndlingsreformen, krever svært mye ressurser til utviklingsrbeid smtidig som trykket på kostndsreduserende tiltk skl opprettholdes. Krv til ivretgelse v personloppgver blir nedprioritert på grunn v kpsitetsproblemer smtidig som rådmnnen vet t personlrbeid er å nse som en lngsiktig investering som ikke kn nedprioriteres. Overordnet plnlegging, styring og kontroll er fokusområder til rådmnnen pr i dg Sist, men ikke minst; muligheten og kpsiteten til å se den enkelte leder og medrbeider gjennom rbeidsdgen må styrkes. Med bkgrunn i disse utfordringene mente rådmnnen t det måtte forets noen grep for å sikre gjennomføringsevnen for resulttoppnåelse. Dette ble drøftet med de fellestillitsvlgte og hovedverneombudet. Skisse til løsning og prosess ble fremlgt i fellesmøte med lle hovedtillitsvlgte i desember Kommunestyret fttet således følgende vedtk i budsjettsk i Kommunestyret 181/12 :

21 Rådmnnen vil midlertidig gjennomføre orgnistoriske grep i 2013 for å sikre Fuske kommune en sterkere styring v den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for t enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen innenfor de ulike fgområdene. Denne orgniseringen skl være innenfor gjeldende driftsrmmer. Den dministrtive orgnisering v ledernivået mellom rådmnn og enhetsleder orgniseres i tre fgområder ved t enhetene; Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/hbilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunlsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg. Brnehger, Skoler, Brne/fmilie, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunlsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst og Kultur. VVA og Bygg/eiendom smt Pln/utvikling legges inn under en felles kommunlsjef. Dette området benevnes heretter Pln og kommunltekniske tjenester. Gjennomføring Med virkning fr 1. jnur engsjerte rådmnnen to kommunlsjefer og endret rbeidsoppgvene til den tredje fst tilstte utfr vedtket med følgende områder; Smhndlingsområde Helse og omsorg Smhndlingsområde Oppvekst og kultur Smhndlingsområde Pln og kommunltekniske tjenester. Engsjementene ble i utgngspunktet gjort for 6 måneder og med følgende beskrivelse og pln for gjennomføring: Ansvr og delegering kommunlsjefene ivretr rådmnnens overordnede myndighet på lle områder og hr fullt ut personl - og resulttnsvr for sitt smhndlingsområde. Tilsettinger skl godkjennes v rådmnnen. Enhetsledere beholder myndighet og nsvr som i dg. Kommunlsjefens viktigste oppgve i 2013; er å holde egen enhet innfor tildelte midler, fremme tverrfglighet/flerfglighet i smhndlingsområdene, men også mellom smhndlingsområdene, fremme forslg til fremtidig orgnisering, iverksette nedtrekk innenfor tildelte midler i 2013 smt fremme forslg til nedtrekk for budsjettåret 2014 innen juli måned 2013 følge opp fremdrift v rbeidsoppgver, jfr egen liste i Shrepoint Rådmnn stb skl Understøtte de 3 smhndlingsområdene med å nå sine mål. Viktigste oppgve for rådmnn stb er å understøtte kommunlsjefen med kompetnse knyttet til økonomistyring Smhndlingsområde Helse og omsorg; Prioriterte rbeidsoppgver 2013; Implementer Bemnningsprosjektet Smhndlingsreformen (følge opp og forberede) På vegne v rådmnnen følge opp drift og utvikling v brukerkontoret Implementering v Helse- og omsorgsplnen. Optimlisere drift v Storkjøkken Kontkt nbokommuner for å se hvilke områder vi kn smrbeide på innenfor helse og omsorg

22 Forberede fremtidig helse- og omsorgstjeneste i Sulitjelm Smhndlingsområde Oppvekst og kultur; Prioriterte rbeidsoppgver 2013; Avdeling for idrett flyttes fr enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. Utred hvordn rbeidsoppgver knyttet til forvltning v idrett/kulturbygg skl håndteres. Koordiner med kommunlsjef for pln/kommunlteknisk Den interkommunle PPT-ordningen sies opp og tilbkeføres i tkt med etblering v ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget v Fuske kommunes krv til styret. Anbefl fremtidig orgnisering v enhet Brne og fmilie. Smhndlingsområde Pln- og kommunltekniske tjenester Prioriterte rbeidsoppgver 2013 Fremme egen sk til kommunestyret før sommeren 2013 med forslg om ny orgnisering v eiendomsforvltningen Innføre nytt kommunlteknisk dtsystem for smbruk v informsjon og binde smmen fgsystemer innenfor PLU, Servicetorg, VVA mfl. Anskffe og implementer ByggSøk Kvlitetssikre mtrikkelen gjennom 2013 i eget prosjekt. Kommunlsjef skl fremme forslg om endring v loklisering for Slten Brnn og VVA fr sentrum og til ny loklisering. Herunder kontkt nbokommuner om evt smrbeid Ansvret for å følge opp investeringspln for 2013 Etbler egen styringsgruppe med nødvendige medrbeidere for å ivret rbeidsgivers styring v investeringsprosjekter. Herunder ivret etterlevelse v reglene i Lov om offentlige nskffelser. Prk vurderes flyttet fr enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunlsjef igngsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes smtidig hvordn VVA kn understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell på grvlunder. Orgnistorisk endring v enheter Idrettskonsulent flyttes fr enhet Bygg og eiendom til enhet Kultur Prk vurderes flyttet fr enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunlsjef igngsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes smtidig hvordn VVA kn understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell på grvlunder. Sksbehndlers vurdering: I hht kommunelovens 25 og Hovedvtlens del B 4 skl Prtssmmenstt utvlg forelegges endringer i hovedtrekkene i kommunedministrsjonens orgnisering smt drøfte kvlitets-, fornyings- og utviklingstrekk. Rådmnn presenterte i møtet 3. juni sttus fr de respektive smhndlingsområdene og hdde med utgngspunkt i Hovedvtlens del B 3-1 c et møte med lle Hovedtillitsvlgte 17. juni hvor det ble forettt en evluering.

23 De hovedtillitsvlgte og hovedverneombudet g sin entydige og ubetingete tilslutning til t dgens midlertidige struktur bør bli den gjeldende. Prtene hr, hver for seg og i enighet fremlgt følgende tilbkemeldinger ifm den midlertidige orgniseringen: 1) Relsjonen mellom stben og enhetslederne er styrket, særskilt innen områdene personl og økonomi 2) Det er etblert lngt bedre smhndlingsprosesser innenfor lle områdene. 3) Tydeligheten i resulttnsvr, delegert fr rådmnnen, begrenset ned til smhndlingsområdene under ledelse v kommunlsjefene, - noe som sikrer dglig og ukentlig trykk etter klre resulttmål uten t rådmnnen må initiere eller styre dette. 4) Kpsiteten og evnen til å utføre, styre og kontrollere påkrevde endringer er betydelig økt smt t kpsiteten til å drive frm strtegisk tenking og plnlegging er økt. 5) Sykefrværsoppfølging; både HTV og HVO er særskilt oppttte v oppfølgning v medrbeidere som er sykemeldte. Dette er et felt som både tillitsvlgte, hovedverneombud smt rbeidsgiver er v den oppftning t vi kn bli lngt dyktigere på. En tettere og bedre oppfølgning vil h stor betydning både for den enkelte som er sykemeldt, men også å løse de problemer som evt måtte ligge til grunn på rbeidsplssen for sykemeldingen. 6) Medrbeidsmtler; det ble også under møtet gitt innspill på viktigheten v å følge opp medrbeidersmtlene som et godt grunnlg mellom leder og medrbeider. Gjennom en inndeling i smhndlingsområder vil en kommunlsjef i lngt større grd kunne følge opp de enkelte enhetsledere lngt bedre enn rådmnnen skulle greie. Med bkgrunn i dette og i påvente t sk til kommunestyret 3. oktober ble prtene enige om å forlenge engsjementene ut året 2013 smt lyse ut kommunlsjefstillingene med forbehold om Kommunestyrets godkjenning. Rådmnnen foreslår derfor overfor Kommunestyret t Fuske kommune forlter ordningen med to-nivå modellen og etblerer 3 smhndlingsområder, hvert område under ledelse v en kommunlsjef. Den videre orgnisering innenfor smhndlingsområdene vil bli styrt v følgende endringsprosesser: - Videre implementering v helse-og omsorgsplnen: o Helse-og omsorgsplnen hr et tydelig fokus på å redusere ntll institusjonsplsser og legge til rette for t innbyggere kn bo lengre hjemme i egne boliger. Denne tenking må få betydning for hvordn vi orgniserer og leder området. - Innføring og iverksetting v ny eiendomsforvltning: o Når vi nå etblerer et eget eiendomsforetk vil smhndlingsområde Pln og kommunltekniske tjenester bli redusert i omfng og det er d et spørsmål for rådmnnen om dette smhndlingsområdet må orgniseres på en ny måte. Dette vil vi i den nærmeste perioden vurdere. Som del v ny eiendomsforvltning vil det være viktig for rådmnnen å fremme en strtegisk pln for eiendomsforvltning. Plnen vil h fokus på reduksjon v rel og vil sees tett

24 opp mot endringer i skolestruktur. Det vil derfor rbeides videre med hvordn eget (eid) rel kn utnyttes sterkere enn i dg og hvilke fellesfunksjoner som kn flyttes til ny skole på Vestmyr. - Innføring og iverksetting v ny skolestruktur i 2016: o Innenfor oppvekst vil vi særlig se på hvordn tjenestene spesilpedgogikk, brnevern og fmiliesenteret kn orgniseres smvirke felles opp mot skolene og brnehgene med grunnlg i fokus på «tidlig innsts». Skolene vil gjennomgå endringer med bkgrunn i kommunestyrets vedtk i 2012 om ny skolestruktur, og brnehgestruktur vil som følge v endringene i skolestruktur måtte vurderes på nytt. Innenfor øvrige enheter i smhndlingsområdet er det på dette tidspunktet ikke noen plner for endringer. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Kommunestyret slutter seg til forslget til ny dministrtiv struktur med 3 smhndlingsområder ledet v hver sin kommunlsjef. 2. Rådmnnen gis fullmkt til å foret endringer v ntll enheter og den interne orgniseringen v disse AMU-010/13 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedttt Even Edissen rådmnn

25 L- CJ C :J E E o -~ ~ti CJ :J ro u. ::.. ~::..L-ti ::..ro..l-ti e e C m e_ E ri "" ro o N..ti "'ro ~ C e_.. ti ro -ti L- o u.

26 i. II I Helse NAV ff- i- Kultur og idrett Integrering Brne og fmile i- ~ Miljø og hbiltering I- prk f- i- Bygg og eiendom I- og i- Hjemmetjeneste i- Brnehge WA pin/utvikling i- tekni.sk Sykehjem Oppvekst og f- Pln og kommunl- I Skole T Helse og omsorg I 1- Rådmnnens stb Rådmnn kultur L _ : Fun KF (næringsutvkling) : r JtnJtoJLSIRK I : Interkommunl regnskps- : ~--~ ~ i I : Interkommunl PP-tjeneste : ~ I

27 inntil enn det kommunen får som milioner dersom dgens plner skl iverksettes. i kommunle bygg vil belste driften ytterligere i driften og vedtk om frmtidig ny skolestruktur vil stille krv til meget vedttte og ndre påkrevde endringer. 8. Med bkgrunn i dette gode lederferdigheter og ikke minst nok kpsitet til å gjennomføre påkrevde endringer. må ledelseskpsiteten økes for å gjennomføre 7. Ny reformer 6. Nivået på innleie v vikrer og kjøp v vikrtjenester erfor høyt. 5. Sykefrværet Hggerover den fststtegrensen i mnge resulttenheter. 4. Budsjett2013, gir ikke rom for vsetninger på nbeflt nivå som er 3%. 3. Det eksisterer et betydelig etterslep på byggetekniske forhold. med 2. Frmtidige investeringer inntekter. kontroll Det brukes mer penger 1. Den økonomiske styringen i Fuske kommune er ikke under god nok Hovedmotivsjon

28 Rektor Finneid (1-7) Rektor Hun(l-S) Rektor ii- Erikstd (1-7) l- Rektor Sulitjelm(1-10) I- Rektor IVlnesfJord( l-lo)l- Rektor Sulitjelm Styrer Hun Styrer Erikstd Styrer Vest myr Styrer Vlnesfjord Styrer Brnehge Skole Vestmyr(1-10) I-.1 I iiii- i- I 1 i l _..-.--_._--- -,' Kulturskole Rektor Fgleder Idrett Fgleder Kino iiii- Kultur og idrett Avdelingsleder t- Brnevern Fmilesenter I- Avdelingsleder Brne og fmile...ii._- _,ii..! ---I PPT I Fritidsklubb Fgleder Skolefglig rådgiver og kultur Kommunlsjef Oppvekst Flyktning Fgleder Voksenped. Rektor Integrering t- i-

29 2 2 Avdelingsleder Demens Avdelingsleder Demens 1 Avdelingsleder Somtisk Avdelingsleder Somtisk 1 Sentrum øst Moveien Avdelingsleder Pviljonger Avdelingsleder Sgtun Avdelingsleder Avdelingsleder Nordvest Avdelingsleder Solvollveien Fgleder Seljestu Fgleder Torggt Fgleder Buveien Fgleder I- Miljø og hbiltering Enhetsleder Hjemmetjeneste Enhetsleder Sykehjem Enhetsleder Rehbilitering Avdelingsleder I - Ergo/Fysio Fgleder Avdelingsleder Rus. og psykitri Legekontor Fgleder NAV Helse Enhetsleder Sosi.ltjeneste Fgleder Enhetsleder i - I Bemnningskontor I Storkjøkken Helse og omsorg Kommunlsjef i - -

30 ~ E O '- - i:c1 '" CU I I s- "C CV scu '- 'Qj ~ b. CV O.c - II '".. CV CU CU b. w ~ ~II.e ~ C1 '+ - "C '- CU O "C ~ ~.. re c I. ::.c CU I I E - b. C C1 '- C C1 ~ Cl ~.: CU II O +J C1 '"... CU s-~ c."~ CU II b. e i:ge c. J '-.. CU : "Vi C re :: C E :: E E O E '- '- S- CU c.c ~s- "C CU._ '" C. UJi: ~b. :: O c. ~~.. Vl ~ +J O CU c. ~ I.re c - CV '$ "S W CU CU b. CU ;: "b C re I.l' C c 'e - b. C ':; CU.- '" ~ CU :: ~ b.cu O.. C C c UJ 'e c "C O~ C I. ~ I I J ~ C.:re.::: CI '" ore E c. c. O II ~ CO I.c'- i: re c. i: ~ ~ Jf

31 II og org - Sentrlbord/resepsjon - Post, rkiv, info - Merkntil støtte - Boligkontor Servicetorget IKT - Lønn - HMS - Personl Personl - Budsjett, regnskp - Sktt, innfordring - Eiendomsskttekontor Økonomi rådgiver Brukerkontorl--i Kommuniksjons - Eiendomsforvltning - Skolestruktur (- Omstiling helse) Prosjektledere rådgiver Folkehelse- overlege Kommune- sekretær Formnnskps- Rådmnnens stb

32 FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournlpostID: Arkiv skid.: Sluttbehndlede vedtksinnstns: Sk nr.: 089/13 010/13 082/13 066/13 13/ /1426 Sksbehndler: Inger-Lise Evenstrøm ARBEIDSMILJØUTVALG DRIFTSUTVALG PARTSSAMMENSATT UTVALG FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dto: ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013 Vedlegg: 1) Gjeldende vedtekter for brnehgene i Fuske kommune 2) Forslg til nye vedtekter «Vedtekter for kommunle brnehger i Fuske» 3) Høringsdokument Høringsuttlelser: 4) Utdnningsforbundet og Fgforbundet Fuske 5) SU Vlnesfjord brnehge 6) SU Sulitjelm brnehge 7) SU Vestmyr brnehge 8) SU Erikstd brnehge Smmendrg: Vedtektene for kommunle brnehger i Fuske kommune ble sist vedttt i kommunestyret 30.oktober 2008 i K-177/08, smt endringer gjort i K-sk 10/10, hvor kun 5 ble endret. Siden vedtektene sist ble vedttt er det kommet flere endringer som må ts med. Dette gjelder blnt nnet; Rett til brnehgeplss Rett til brnehgeplss trådte i krft Retten til brnehgeplss gjelder for brn som fyller ett år senest innen utgngen v ugust det året det søkes om brnehgeplss. Retten skl oppfylles fr ugust måned det året det søkes om plss. Brn født fr og med september vil h rett til plss fr ugust påfølgende år. Krv til pedgogisk bemnning presisering v pedgognorm Kunnskpsdeprtementet hr i brev dtert kommet med en presisering på pedgognormen, der det fstsettes t brn ikke kn dele en brnehgeplss i relsjon til regelverket i forskrift om pedgogisk bemnning. Avvik fr krvet om pedgogisk bemnning

33 må skje innenfor regelverket om midlertidig dispenssjon i 3 i forskrift om pedgogisk bemnning. Ny formålsprgrf i brnehgeloven Formålsprgrfen i brnehgeloven er endret. Vedtektene bygger på formålsprgrfen og må t i seg endringene. Endringer i søkeprosess og opptksrutiner Fuske kommune hr siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknd om brnehgeplss. Endring i forskrift om søskenmodersjon Søskenmodersjon er økt for brn 3 eller flere til 50 %, for brn 2 er det fortstt 30 % Endring i begrepet for førskolelærer Tidligere førskolelærerutdnning er erstttet med brnehgelærerutdnning. Sksopplysninger: Utkst til nye vedtekter er blitt gjennomgått v enhetsleder brnehge, smt styrerne i kommunle brnehger. Deretter er forslget sendt ut til høring blnt SU i lle kommunle brnehger, fgforbundet, utdnningsforbundet, brne- og fmilieenheten smt flyktningkontoret. Høringsdokumentene ble utsendt med høringsfrist 2.september I forslget som foreligger er det er gjort endringer i følgende 2 Definisjon og formål er tilpsset ny formålsprgrf j.fr. brnehgeloven. 4 Styring og ledelse Siden vedtektene sist ble endret hr den dministrtive orgniseringen i Fuske kommune også endret seg. Det ts derfor med følgende setning under 4 styring og ledelse; «Kommunle brnehger i Fuske kommune er underlgt Enhet brnehge og hr felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer.» 5 Bemnning Siden vedtektene sist ble endret hr det skjedd endringer i begrepet førskolelærer. Fr høsten 2013 utdnnes det brnehgelærere, j.fr. Rmmepln for brnehgelærerutdnning. Det er derfor nturlig å t med det nye begrepet i vedtektene. 7 Opptk v brn Endret for å tilpsse seg følgende punkter: Elektronisk søknd Fuske kommune hr elektronisk søknd på brnehgeplss, og lle som søker plss må benytte seg v dette. Smordnet opptk Følger brnehgelovens 12 om smordnet opptksprosess i kommunen mellom kommunle og ikke-kommunle brnehger Rett til brnehgeplss

34 Siden lle brn som fyller 1 år før 1.september i opptksåret og som hr søkt innen fristen for hovedopptk vil være grntert plss, er det ikke smme behov for et opptksutvlg der PPT og fmiliesenter er representert. Krv til pedgogisk bemnning Vedtektene foreslås endret slik t det ikke lengre tilbys hlve brnehgeplsser for å imøtekomme krvet til pedgogisk bemnning. I skriv fr kunnskpsdeprtementet dtert 16/ presiseres det hvordn mn skl forstå krvet til pedgogisk bemnning i brnehgen. Det skl være en pedgogisk leder i full stilling pr brn når brn er over 3 år og en pedgogisk leder i full stilling pr 79 brn når brn er under 3 år. Det klrgjøres t det ikke er nledning å dele en plss på 2 brn og telle dette som et brn i relsjon til ntll brn pr pedgogisk leder. Det betyr t hvis vi i kommunle brnehger i Fuske skl tilby hlve brnehgeplsser så kn vi ikke fylle opp brnegruppen med mer enn henholdsvis 9 og 18 brn pr pedgog unsett om disse brn hr hel eller hlv plss. Velges det å tilby hlve brnehgeplsser må mn utvide brnehgen med ntll tilstte pedgogiske ledere eller redusere ntll hele plsser i brnehgen. Begge disse løsningene vil få økonomiske konsekvenser for tilskudd til ikke kommunle brnehger, d tilskuddet beregnes ut fr ntll oppholdstimer på de brn som er i kommunle brnehger smt kostnden knyttet til drift. Reduseres ntll oppholdstimer (for t brn bre hr hlv plss) vil tilskuddet til ikke kommunle brnehger øke. Økes kostndsnivået i kommunle brnehger (ved å tilsette flere pedgogiske ledere) vil også tilskuddet til ikke kommunle brnehger øke. Flere v de ikke kommunle brnehgene hr llerede ttt konsekvensen v presiseringen som er kommet og tilbyr ikke lengre hlve brnehgeplsser. For å illustrere kostnden knyttet til å tilby hlve plsser så er det lget et regnestykke på en brnehge med 2 vdelinger lik Erikstd brnehge. Tilbys kun hele plsser ved brnehgen vil kostnden pr plss ligge på c kr 3000,- under pris pr plss, enn hvis brnehgen tilbyr et brn hlv plss og resten v brnehgen fylles opp med hele plsser. Tilbyr brnehgen flere brn hlv plss, vil kostndene pr plss øke betydelig (mer enn 3000,-) pr brn som tilbys hlv plss. Kr 3000,- høres i utgngspunktet ikke mye ut, men mn må i dette regnestykket t med t det går c 230 brn i ikke-kommunle brnehger, og enhetsprisen må gnges opp med disse brn. Den totle kostnden for å tilby et brn hlv plss, når vi skl forholde oss til pedgognormen vil utgjøre c kr 0 000,- pr år i økt tilskudd til ikke kommunle brnehger. Jo flere brn som tilbys hlv plss i kommunle brnehger, jo større vil denne summen bli. 8 Opptkskriterier Er endret for å tilpsses retten til brnehgeplss 9 Permisjon er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Brnehgene opplever t det søkes permisjon for brn som nettopp hr blitt tilbudt plss med begrunnelse i t mor/fr er hjemme i

35 fødselspermisjon for brnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skl være når fmilien utvides med nye brn ikke med brnet som hr fått brnehgeplss. 10 Klge Tidligere hdde hver brnehge vstt klgeplsser. Siden lle brn som det søkes for til hovedopptk, og som fyller et år før 1.september i opptksåret, hr rett på en brnehgeplss, er ikke behovet for klgeplsser til stede i like stor grd som tidligere. Disse brn er grntert plss. De som kn klge er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om brnehge oppfylt. Derfor er vstte klgeplsser foreslått fjernet i vedtektene. Forskrift om sksbehndlingsregler ved opptk i brnehge hr følgene ordlyd ved fremsetning og behndling v klge i 7 Finner kommunen t klgeren skulle vært tilbudt den ønskede brnehgeplssen, skl brnet tilbys første ledige plss etter t brn med prioritet etter brnehgeloven 13 er tilbudt plss Skulle en søker som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om brnehgeplss velge å klge, og klgen blir ttt til følge, så vil brnet hvne øverst på listen på å få tilbud om ledige plsser i en v de 2 brnehgene. Ved denne løsningen vil mn fortstt forholde seg til forskrift om sksbehndlingsregler ved opptk i brnehgen. Ved hovedopptket for brnehgeplss tilstreber lle de tilstedeværende å finne løsninger der brn skl få tilbud på sitt 1. eller 2. ønske. Dessverre er ikke dette bestndig mulig pg liten kpsitet i enkelte brnehger, likevel nsees det ikke som en stor problemstilling ved hovedopptket. 11 Opptksperiode åpningstid plnlegging ferie De nstte skl fortrinnsvis vvikle sin ferie i fr skoleslutt til brnehgeårets begynnelse som er 15.ugust. Det er derfor ttt med t også 3 uker v brns ferie fortrinnsvis skl legges til smme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikrer under ferievvikling mest mulig. 12 Betling for opphold Forskrift til foreldrebetling klrgjør t Kommunen skl sørge for t foreldre/forestte tilbys minimum 30% søskenmodersjon i foreldrebetlingen for 2. brn og minimum 50% for 3. eller flere brn. Modersjonen skl omftte søsken som bor fst smmen. Dette er ttt med i endringen v vedtektene. Høringsuttlelser: Ved høringsfristens utløp vr det innkommet uttlelse fr Fgforbundet og Utdnningsforbundet Fuske Fgforbundet og Utdnningsforbundet Fuske stiller seg kritisk til forslget om å kun tildele hele brnehgeplsser, j.fr. 7. og begrunner dette i t det vil finnes foreldre som v økonomiske grunner ikke vil h nledning til å betle for hel plss. Dette er ikke ttt til følge i forslget. Bkgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette vil medføre for kommunen. Skl mn forholde seg til regelverket om pedgognorm og på smme tid tilby hlve plsser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. Dette er forklrt i sksutredningen tidligere. Fgforbundet og Utdnningsforbundet stiller spørsmål ved kjøp v ekstr timer, j.fr. 12. D grunnlget for å kjøpe ekstr timer vil flle bort ved å bre tilby hele brnehgeplsser, og skriver t regelen om kjøp v ekstr timer må strykes.

36 12 er endret i smsvr med forslget til nye vedtekter, og kjøp v enkelttimer vil gjelde brn som ikke hr brnehgeplss. SU Vlnesfjord brnehge Su ved Vlnesfjord brnehge hr kommentrer til 7. Opptk v brn SU vil sterkt nbefle t hlve plsser opprettholdes og begrunner dette bl.. i fmilier som ikke hr råd til å betle hel plss. Dette er ikke ttt til følge i forslget. Bkgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette vil medføre for kommunen. Skl mn forholde seg til regelverket om pedgognorm og på smme tid tilby hlve plsser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. Dette er forklrt i sksutredningen tidligere. 10. Klge SU vil nbefle t noen klgeplsser opprettholdes. Dette er ikke ttt til følge i forslget. Begrunnelsen for dette er t lle som søker plss innen fristen for hovedopptk, og som hr rett på brnehgeplss, vil få tilbud om plss. Det er kommunens plikt å tilby brnehgeplss til disse. SU Vestmyr brnehge Su ved Vestmyr brnehge hdde følgende endringsforslg til nye vedtekter. 4 Styring og ledelse Her mener SU t det må fremkomme t brnehgene er underlgt Enhet brnehge og hr felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer. Dette er ttt til følge og fremkommer i forslget til nye vedtekter. SU Sulitjelm brnehge Su ved Sulitjelm brnehge hr ingen kommentrer til forslget for nye vedtekter. SU Erikstd brnehge Su ved Erikstd brnehge hr ingen kommentrer til forslget for nye vedtekter. Sksbehndlers vurdering: Endringene som er gjort i forslget til nye vedtekter for kommunle brnehger i Fuske er gjort for å tilpsse seg de endringer som ligger i lov, forskrifter og dministrtive rutiner. Ved innføring v retten til brnehgeplss for brn som fyller et år før 1/9 i opptksåret, så hr ikke kommunen motttt klge på tildelt brnehgeplss de 2 siste årene. Fuske kommune hr et godt og vriert brnehgetilbud. Med tnke på kommunens økonomi så vil det føre til økte kostnder for Fuske kommune å opprettholde et tilbud om deltidsplss i brnehgen. Det nbefles derfor å endre vedtektene slik t det kun tilbys hele plsser. Den reelle brnehgeprisen gått betydelig ned de senere år, og er redusert med c 33 % siden For brnefmilier er det dermed blitt betydelig billigere de senere år å h brn på hel plss i brnehge.

37 Vedtektene er foreslått gjeldene i perioden Det vil hele tiden være endringer i lov, rmmepln, forskrift og kommunle plner som gjør t brnehgens vedtekter må endres og tilpsses, og dermed må revideres i et nnet intervll enn det som blir forespeilet. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : Kommunestyret vedtr vedlgte forslg til nye vedtekter for kommunle brnehger i Fuske gjeldende fr 4.oktober 2013 Even Edissen rådmnn

38 Vlnesfjord Brnehge Løkås 8215 Vlnesfjord J.nr. Ark. Dto: HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG PÅ NYE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE SU ved Vlnesfjord Brnehge hr følgende kommentrer til forslg til nye vedtekter : 7. Opptk v brn.brnehgene tilbyr kun hele plsser. Ved å fjerne hlvplssene lger mn en lite brukervennlig brnehge. Mn risikerer t fmilier som ikke hr råd til å betle for en hel plss mister muligheten til å benytte brnehgen. Det er også småbrnsfmilier som velger å jobbe deltid og som ikke hr behov for mer enn hlv brnehgeplss. Vedtk: SU vil sterkt nbefle t hlve plsser opprettholdes. 10. Klge Avstt klgeplsser er foreslått fjernet. Ved å fjerne lle klgeplsser vil mn kunne risikere t hvis mn ikke får 1 og 2 ønsket oppfylt, og får medhold i en klge, så er det ikke ledige plsser i den brnehgen mn hr som 1 og 2 vlg. Vedtk: SU vil nbefle t noen klgeplsser opprettholdes. Lil O Finvik Sekretær SU Vlnesfjord brnehge Telefon: (brnehge) (Kosmo ) (kontor) E-post:

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer HØRINGSNOTAT Forskrift om særskilte delingstll i pensjonsordning for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer Innledning Pensjonsordningen for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer frmgår

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[-

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[- 6elsu u euolsue[- ìsron 1 I N re6ullpueqrolsuu øl elelol llr repðl!ð^ o o I o I I I I? t I I I I { 4 o ù lltls veileder til lokle lønnsforhndlinger Innhold 1 Kort om forhndlingssystemet i stten 2 Hovedtriffvtlens

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på LEI RFJORD KOM M U N E SAM L E T SAKSF RAM STI L LI N G U TARBEI D ELSE AV PLAN OVER FRI LU F TSOM RÅD E I H ELLESVI KA Sksbehndler: Mrtyn Ann Trot Sksnr.:53/16 UtvlgPNU Arkivsk: lll855-41 Arkivkode: RN

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening.

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening. Leirfiord Kommune v/(jell Hedgrd Hugås 8890 Leirfiord Mosjøen 20.06.14 Søknd om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvik oq omegn båtforening. Løkvik og Omegn Båtforening søker med dette om tilltelse til

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

- Det er uheldig at begrepet siktede tas ut av straffeprosessloven. Det følger en del

- Det er uheldig at begrepet siktede tas ut av straffeprosessloven. Det følger en del Hørinesuttlelse fr Møre os Romsdl politidistrikt Ny strffeprosesslov N OU20 I 6 :24 Høringsuttlelsen er skrevet punktvis, der vi hr ttt for oss de bestemmelser i forslget til ny lov, smt enkelte uteltelser,

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2818 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 18/2007 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7 Kontrolluwlget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt tvtøte dto/tid Møtested Medlemmerfvrmedlemmer tilstede i møtet Forfll Andre til stede i møtet Sekretrit Behndlet sker Tirsdg 14. februr 2AL7, kl.9.00-12.00 Møterom

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer