Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011"

Transkript

1 Deloitte AS Dronninggata Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata Halden Tel: Fax: Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON HALDEN KOMMUNE I forbindelse med vår revisjon av Halden kommune har vi noen innspill og kommentarer som vi ønsker å rapportere til dere. I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett nødvendige for å få bekreftet at kommunens regnskaper ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. I tillegg har vi utført de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere på kommunens kontrolloppstilling til lønnsoppgavene. Rådmannen er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder sørge for at regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Som ledd i revisjonen har vi vurdert den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for regnskapet og kommunens lovbestemte oppgave- og opplysningsplikt i følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi har ikke utført de tester som er nødvendige for å avgi en uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. I samsvar med bestemmelser i lov og god kommunal revisjonsskikk har vi i vedlegg til dette brevet kommentert på enkelte forhold som vi er blitt oppmerksomme på ved utførelsen av vår revisjon. Dersom det er behov for nærmere diskusjon av forholdene som er påpekt, står vi gjerne til disposisjon. Med vennlig hilsen Deloitte AS Kjartan Kvamme statsautorisert revisor Kopi: Kontrollutvalget v/sekretariatet Økonomisjef i Halden kommune Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Limited company, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. org.nr:

2 side 2 Vedlegg til Revisjonsrapport nr 1 1. Bokføringslovens bestemmelser Dokumentasjon av regnskapssystemet og bokførte opplysninger I henhold til grunnleggende bokføringsprinsipper og bokføringslovens 6, skal det foreligge dokumentasjon av regnskapssystemet som beskriver kontrollmulighet og hvordan systemgenererte poster kan etterprøves. Dette innebærer blant annet at det skal foreligge systemteknisk beskrivelse, beskrivelse av transaksjonsflyt, beskrivelse av kontrollpunkter som er integrert i systemet, samt beskrivelse knyttet til grensesnitt mellom ulike systemer. Kravet omfatter aktuelle koder og faste data, i den grad det er nødvendig for å kontrollere bokførte opplysninger. Dokumentasjonskravet begrenser seg ikke til kun systemtekniske løsninger det omfatter også manuelle og papirbaserte systemer som inngår som et ledd i bokføringen, herunder kassesystem og lønnssystem. Bokførte opplysninger skal lett kunne følges fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering. Det skal på en lett kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering, å finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene. Videre skal det på en lett kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering, å finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene. I møter med kommunens økonomifunksjon ble vi fortalt at det ikke forelå hensiktsmessige, skriftlige rutinebeskrivelser som skal vise transaksjonsflyten av kommunens vesentligste inntekter og utgifter. I tillegg forelå det heller ingen beskrivelse av internkontrollpunkter som skal sikre korrekt regnskapsføring knyttet til slike transaksjoner. I følge kommunens økonomifunksjon har det ikke fra tidligere revisjon kommet meldinger om manglende internkontrollrutiner. Slikt sett har kommunen vært avventende til ny revisors metodikk. Dette har medført at arbeidet med endring, presiseringer og beskrivelser av rutiner først har blitt satt fokus på etter revisjonens oppstartsmøte i september Vi anbefaler kommunen å organisere økonomi- og regnskapsfunksjonen slik at hensiktsmessige kontroller etableres og dokumenteres samt at det utarbeides skriftlige rutinebeskrivelser og beskrivelser av kontrollaktiviteter, i tråd med bokføringslovens bestemmelser. Revisjonen er kjent med at slikt arbeid er igangsatt. Vi er enig i observasjonen og vil sørge for at rutiner etableres og beskrives i tråd med gjeldende bestemmelser.

3 side 3 2. Leverandørgjeld Innhold i leverandørreskontro I Som en del av vår revisjon har vi dette året foretatt en gjennomgang av samtlige poster i leverandørreskontro. Ved nærmere analyse av innholdet, oppdager vi at det ligger flere duplikater som kan være dobbeltbetalinger i reskontroen. Vi har oversendt grunnlaget til økonomifunksjonen i Halden kommune som undersøker forholdet nærmere. II Vi har også gjennomgått aldersfordelingen i leverandørreskontro og funnet at det er mange åpne og gamle poster. Vi har også oversendt denne analysen til økonomifunksjonen i Halden kommune som undersøker forholdet nærmere. Vi anbefaler kommunen å gjennomgå leverandørreskontro regelmessig og sørge for å etablere hensiktsmessige kontroller som sikrer korrekt registrering og betaling av inngående fakturaer. Vi vil også foreslå at master-data i leverandørregisteret gjennomgås regelmessig for å sikre at det kun utbetales til godkjente leverandører som kommunen har et forhold til. Vi er enig i observasjonene ovenfor og har funnet at det var 13 dobbeltbetalinger av de 244 som var på oversikten vi mottok fra revisjonen. Det var ulike årsaker til dobbeltbetalingene. Når det gjelder åpne poster i reskontroen jobbes det kontinuerlig med åpne poster og alle åpne poster er kjente. Pr 8. november 2011 var det 14 åpne poster som til sammen utgjorde NOK. De åpne postene var i hovedsak fra 2010 og Den eldste åpne posten var fra Investeringsprosjekter Tidsriktig utarbeidelse av sluttregnskap for investeringsprosjekter Formålet med sluttregnskapene er å vurdere påløpte utgifter i regnskapet opp mot prosjektets kostnadsramme. Sluttregnskapene skal avsluttes og ferdigstilles ved overtakelse og bruk av investeringsobjektet. I forbindelse med vår revisjon har vi oppdaget at flere av prosjektene ikke har utarbeidet sluttregnskap selv om investeringen er overtatt og tatt i bruk. Dette gjelder blant annet følgende prosjekter: Prosjekt 5012 Kultursal Ferdig Prosjekt 6203 Prestbakke vannverk Ferdig Prosjekt 5002 Kirketak Kirkevergen Ferdig

4 side 4 Vi har mottatt en oversikt fra kommunen over prosjekter som skal være overtatt og tatt i bruk men hvor det ikke er utarbeidet sluttregnskap på. Vi anbefaler kommunen å etablere hensiktsmessige rutiner som sikrer at det utarbeides sluttregnskap innen rimelig tid etter at investeringsobjektet er overtatt eller tatt i bruk. Vi er enig i observasjonen og vil sørge for at rutiner etableres og beskrives i tråd med gjeldende bestemmelser. 4. MVA kompensasjoner Oversendelse av MVA grunnlaget til revisor Grunnlag for MVA kompensasjon skal utarbeides av kommunen 6 ganger i løpet av året. Revisor skal utføre attestasjonsoppgaver før disse sendes inn til myndighetene med krav om refusjon. Vi opplever at kommunen er sent ute, før grunnlagsmateriale for MVA kompensasjonen oversendes til revisor for gjennomgang. Slike forsinkelser øker risikoen for at revisjonen ikke blir gjennomført på en forsvarlig måte. Vi foreslår at rutinen rundt MVA kompensasjoner justeres slik at alt grunnlagsmateriale oversendes til revisor minimum 10 dager før fristen utgår, som normalt er den 10. i måneden etter. Vi er enig i observasjonen og vil sørge for at rutinen justeres slik at revisor har tilstrekkelig tid til å gjennomføre sine kontroller før fristen går ut. 5. Brukerbetalinger Pleie og omsorg - Hjemmehjelptjenester Som en del av vår revisjon har vi dette året foretatt en test av inntektene knyttet til hjemmehjelptjenesten. Vi er blitt fortalt av Pleie og omsorg at inntektene blir fakturert på bakgrunn av timelister/månedsrapporter som hjemmehjelperne leverer. I samtale med Pleie og omsorg har vi notert oss at bare innleverte rapporter blir fakturert. En konsekvens av dette kan da være at manglende innrapporterte forhold ikke blir fakturert og kommunen kan gå glipp av inntekter. I tillegg har vi blitt fortalt at månedsrapporter ikke blir underlagt regelmessig kontroll eller oppbevart på en hensiktsmessig måte.

5 side 5 Vi anbefaler kommunen å etablere hensiktsmessige kontroller som sikrer at alle brukere av hjemmehjelptjenesten faktisk blir fakturert og at gjeldende satser og gebyrer er i tråd med kommunens vedtak på dette området. Vi er enig i observasjonen og vil sørge for at hensiktsmessige rutiner og kontroller etableres på dette området.

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014 I TELErVARK KOMMUNEREVISJON IKS Kontrollutvalget i Bambie kommune Hoyedkontor. Postlioks 2805, 3702 Skien Tl:35 917030 Fax:3591 7059 eposc post-tkrtekomrev.no wwwtekomrcvjio Ved Telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune:

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

HKR. i av 5. Drammensveien 915 1383 ASKER. Rapport - i hovedsak basert på revisjon for 2013

HKR. i av 5. Drammensveien 915 1383 ASKER. Rapport - i hovedsak basert på revisjon for 2013 der HKR i av 5 Buskerud KommunerevisjonikS Sted og dato: Drammen, 26juni 2014 Referanse: 596/2014 Vestregionens styringsgruppe Saksbehandler: Rolleiv Lilleheie v/leder av Rådmannsgruppen Dir. tif. nr:

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer