Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Deloitte Advokatfirma AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter

2 Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor kjernevirksomhet Særskilt om kapitalforvaltning aktiv forvaltning 2

3 Oversikt over aktuelle skatteregler Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift eiendomsskatt 3

4 Formues- og inntektsskatt Hovedregel Stiftelser er egne skattesubjekt etter skatteloven 2-2 (1) Inntektsskatt: Etter Stortingets skattevedtak skal det svares skatt med 27 % Formuesskatt: Stiftelser som er skattepliktige svarer formuesskatt til staten med 0,3 pst. Formue under kroner er skattefri. 4

5 Formues- og inntektsskatt Unntak Særlig unntak for formuesskatt, skatteloven 2-36: Fritatt for skatt på formue er forskningsstiftelse som mottar basisbevilgning fra staten, jf. retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter Stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning, jf. femte ledd, er fritatt for formuesskatt på aksjer i forskningsinstituttet 5

6 Formues- og inntektsskatt Unntak: Skatteloven (1) «Selskap og innretninger som ikke har erverv til formål» er skattefrie 2-32 (2) Likevel skattepliktig for inntekt av økonomisk virksomhet, herunder utleie av fast eiendom Konkret helhetsvurdering hvor en rekke ulike momenter er relevante. «Høyesterettspraksis gir grunnlag for en relativt liberal fortolkning av bestemmelsen» (Ole Gjems-Onstad) 6

7 Nærmere om skatteloven 2-32 Sentrale vurderingskriterier Veritas I: «Institusjonens formål, dens indre oppbygging og dens virksomhet» Virksomhetens formål Faktiske virksomhet, hvordan den faktisk drives Stiftelsens organisasjon eller indre oppbygging Nærmere om formålet Utgangspunkt: Selskapets vedtekter Ikke krav til godt eller allmennyttig formål Ervervsmessig formål: til en selv (Veritas II) til andre (Jessenløkken Boligselskap) Skiller konkrete privatøkonomiske interesser vs generelle interesser Sentralt å formulere: «Ikke-erverv til formål». 7

8 Nærmere om skatteloven 2-32 Vurderingen når stiftelsen har flere formål Antatt at hovedformålet er avgjørende for vurderingen Isberg-dommen (Rt 1982 side 491) Veritas II (Rt 1991 side 705) SINTEF (Utv 2007 side 1465) Utgjør den ikke-ervervsmessige aktiviteten mer enn 50 % av omsetningen skattepliktig i sin helhet 8

9 Nærmere om skatteloven 2-32 Nærmere om den faktiske virksomheten At det tas betalt for den ikke-ervervsmessige virksomhet er ikke diskvalifiserende (Veritas I) SINTEF-dommen: LR kom til at «forskning mot vederlag i større grad har likhetstrekk med tjenesteyting med erverv til formål enn virksomhet som tar sikte på å realisere ideelt formål» (Rt 1955 s 175) Hvordan framstår stiftelsens virksomhet utad hvordan ser det ut på internettsiden, hva står i stiftelsens årsrapporter, strategiplaner, forretningsplaner osv. 9

10 Hvordan skal stiftelsen vurderes i forhold til virksomhet i eventuelle datterselskaper og tilknyttede selskaper? Utgangspunktet i norsk skatterett er soleklart: Hvert subjekt skal vurderes for seg. I forhold til skatteloven 2-32 annerledes. I Veritas II-dommen ble aktivitet i datterselskaper tatt med i vurderingen. SINTEF-dommen la samme prinsipp til grunn. Det kan trolig være grunnlag for å hevde at eierandeler i selskap under 50 % også må regnes med, det avgrenses mot passiv kapitalplassering. 10

11 Nærmere om skatteloven 2-32 Virksomhetens oppbygging Organisasjonsformen har betydning Stiftelser er passende for «ikke-erverv» i motsetning til f.eks. AS Omfang og vekst av virksomhet kan trekke i retning av skatteplikt Strukturering med datterselskaper mv. Veritas II /SINTEF kan trekke i retning av skatteplikt 11

12 Nærmere om skatteloven 2-32 Øvrige sentrale momenter Økonomisk overskudd Konkurransesituasjonen Hensynet til likebehandling 12

13 Forholdet til begrensningsregelen i 2-32 (2) økonomisk virksomhet Kan man drive virksomhet uten å miste sin status som skattefri? - ikke ervervsmessig virksomhet må være hovedformålet. Skiller tradisjonelt mellom virksomhet som finansieres og realiserer den ikkeervervsmessig virksomheten Forholdet mellom den skattefri og den skattepliktige virksomheten er sentral. Det kan være en ulempe å være delvis skattefri. 13

14 Betydning knyttet til type økonomisk aktivitet Særskilt aktuelt for såkalte operative stiftelser. Bodø/Glimt-dommen, Rt 1997 s 1602: «Etter praksis rettspraksis og ligningspraksis kan ideelle organisasjoner som omfattes av [skatteloven 2-32] drive nokså mangeartet økonomiks virksomhet, uten at dette gjør dem skattepliktige for inntekter vunnet ved virksomheten. Bestemmelsen i [skatteloven 2-32] kan for så vidt ikke tas på ordet. Etter praksis er avgrensningen mellom skattefritak og skatteplikt i henhold til bestemmelsen knyttet til spørsmålet om den økonomiske virksomheten tar sikte på å realisere organisasjonens ideelle formål eller er en integrert del av dens ideelle virksomhet. I så fall er inntektene fra virksomheten skattefrie. Er siktemålet derimot å bidra til finansieringen av den ideelle virksomhet, vil utgangspunktet være at inntektene er skattepliktige.» 14

15 Betydning knyttet til type økonomisk aktivitet forts. Og videre : «Salg av supporterutstyr står i naturlig sammenheng med realiseringen av klubbens formål.» «Det kan da ikke spille noen rolle om klubben har tjent - og vel også tatt for øye å tjene penger på virksomheten.» Tradisjonelt skille finansiering realisering av det ikke-ervervsmessige formål. Inntekter innenfor kjernevirksomheten skattefri. 15

16 Er praksis i endring? Bodø/Glimt-dommen har blitt kritisert i juridisk teori. SINTEF-dommen innebar en endring i praksis for forskningsstiftelser i det såkalt oppdragsforskning ble ansett som skattepliktig inntekt. Oppdragsforskning utgjorde over 80%. Flere forskningsstiftelser har etter den tid saker løpende mot skattemyndighetene. Hevdes at inntekter knyttet til økonomisk aktivitet (under 50%) skal være skattepliktige etter annet ledd. 16

17 Er praksis i endring? Skattekontoret har lagt vekt på hvilken kilde inntektene har hatt. Typisk: Offentlige bevilgninger opp mot forskning betalt av andre (oppdragsforskning) Saker knyttet til forskningsstiftelser ligger etter det jeg forstår fortsatt til prinsipiell behandling hos Skattedirektoratet Om resultatet blir at økonomisk aktivitet innenfor den ideelle kjernevirksomheten blir skattepliktig etter skatteloven 2-32 (2) kan det reises spørsmål ved om dette får betydning også for andre operative stiftelser enn forskningsstiftelser. 17

18 Nærmere om kapitalforvaltning Særskilt aktuelt for pengeutdelende stiftelser. SKDs uttalelse knyttet til Sparebankstiftelse av : «Hvis Sparebankstiftelsens hovedformål etter en samlet vurdering kommer inn under skatteloven 2 32 vil likevel aktiv forvaltning av egenkapitalen kunne være en skattepliktig økonomisk aktivitet som faller inn under skatteloven 2 32 annet ledd.» Sikker praksis for at man ikke unngår økonomisk aktivitet ved å engasjere andre til å utøve aktiviteten. Hva skal i tilfelle til for at forvaltningen skal bli så aktiv at skatteplikt inntrer? 18

19 Nærmere om kapitalforvaltning fortsetter Stiftelsesloven 18 Stiftelsesforeningens uttalelse: «Det har vært reist spørsmål om kapitalforvaltning i en stiftelse kan anses som en skattepliktig virksomhet. Det foreligger fast praksis fra ligningsmyndighetene for å akseptere at profesjonalisert kapitalforvaltning i en stiftelse ikke er skattepliktig virksomhet. I tilfeller der en stiftelse driver utpreget aktiv forvaltning basert på stort transaksjonsvolum og høy risikoprofil, kan det imidlertid være nærliggende å se på forvaltningen som en økonomisk virksomhet som vil utløse skatteplikt.» Aktiv forvaltning er innenfor kjernevirksomheten for pengeutdelende stiftelser - Bodø/Glimt-dommen. Usikkert hvor grensen går. Forholdet til fritaksmetoden, skatteloven

20 Kontaktinformasjon Deloitte Advokatfirma AS Dyre Halses gate 1 A Postboks 5670, Sluppen 7485 Trondheim Norge Rune Sandseter Advokat/partner Mobile : Member of Deloitte Touche Tohmatsu

21 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Fradragsrett for tap på fordringer

Fradragsrett for tap på fordringer Fradragsrett for tap på fordringer med fokus på interessefellesskap av Anna S. Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Skatterett 4 2011 [30] 345 376 Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid Garantier avgitt i konsernforhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Våren 2013 Kandidatnummer: 192887 Veileder: Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis Til sammen 13992 ord JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer