DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING"

Transkript

1 DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014 Den norske Sjørettsforening Tirsdag 44. november kl avholdt Den norske Sjørettsforening årsmøte i Norges Rederiforbund, Råd husgaten Konstituering Det var ingen innvendinger mot innkalling eller dagsorden. 2. Valg av et medlem til å medundertegne protokollen Thor Falkanger ble va lgt til å medundertegne protokollen. 3. Årsberetning fra styret Årsberetningen ble enstemmig godt att. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap Regnskapet ble enstemmig godtatt. 5. Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår Følgende satser ble enst emmig vedtatt for 2015: Personlig med lemskap 500 kr Studentmedlemskap 250 kr Bedriftsmedlemsskap kr Støtte-bedriftsmedlemskap kr 6. Behandling av innkomne forslag Ingen saker. 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Som styremedlemmer ble enstemmig va lgt for tre år: Henrik Aadnesen Andreas Meidell Trond Solvang Marie Meling Som va ramedlem til styret ble enstemmig valgt for t re år: Ka rin Gjersøe 8. Valg av valgkomite So m valgkomite ble enstemmig va lgt for ett år: Hans Jacob Bull (leder) Marit Kirkhusmo Kristian Lindhartsen

2 DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING 9. Valg av revisor Deloitte AS ble gjenvalgt for ett år. 10. Forslag til endring av Foreningens vedtekter Ingen saker. 11. Eventuelt Ingen saker. Etter valgene er situasjonen i styret slik: Medlemmer: Anne-Karin Nesdam 2012 Valgt inn: Frithiof Herlofsen 2009, 2012 Gaute Gj elsten 2006, 2009, 2012 Thor Winther 201 2, 2013 Karoline Bø hler 2013 Christan Hauge 2013 Andreas Meidell 2011, 2014 Trond Solvang 2011, 2014 Marie Meling 2014 Henrik Aadnesen 2008, 2011,2014 Perioden utløper Kan da gjenvelges (vedtektene 8)? Ja 2015 Ja 2015 Nei 2016 Ja 2016 Ja 2016 Ja 2017 Ja 2017 Ja 2017 Ja 2017 Nei Varamedlemmer: På valg: Ingeborg M. Liahiell 2015 Joannis Bloch Danielsen 2016 Ka rin Gj ersøe 2017

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening tirsdag 18. november kl i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne protokollen 3. Årsberetning fra styret (vedlagt) 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (vedlagt) 5. Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (vedlegg) 6. Behandling av innkomne forslag (ingen) 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (se vedlegg) 8. Valg av valgkomité (se vedlegg) 9. Valg av revisor (se vedlegg) 10. Forslag til endring av Foreningens vedtekter (ingen) 11. Eventuelt Oslo, 4. november 2014 Erik Røsæg Styreleder

4 SAK 3 ÅRSBERETNING FOR DEN NORSKE SJØRETTSFORENING STYRET Styret besto frem til årsmøtet i 2013 av: Erik Røsæg, leder Viggo Bondi Gaute Gjelsten Frithiof Herlofsen Eric Jacobs Andreas Meidell Anne-Karin Nesdam Trond Solvang Thor Winther Henrik Aadnesen Varamedlemmer: Jóannis Bloch Danielsen Marie Meling Ingeborg M. Liahjell 2. ARRANGEMENTER Foreningen hadde følgende arrangementer i 2013: 4. mars Måns Jacobsson: Ett perfekt internationellt ersättningssystem för förorening av havsmiljön en illusion? 15. mai Ingar Fuglevåg og Norman Hansen Meyer: Arrest i skip (YCMI hos Simonsen Vogt Wiig) 5. nov Knut Erling Øyehaug, Ivar Alvik og Pål Lieungh: OSV-certepartier. Årsmøte. 20 nov Karin Gjersøe og Karl Even Rygh: Shipbuilding legal and practical problems (YCMI hos Torvald Klaveness) 3 ØVRIG Foreningen har deltatt aktivt i CMIs arbeid. Foruten eget nettsted driver foreningen driver nettstedet MaritimeSources og en kalender med sjørettslige arrangementer.

5 4 ØKONOMI Regnskapet for 2013 er gjort opp med et underskudd på kr ,78, som dekkes av foreningens egenkapital. Foreningens virksomhet gir grunnlag for fortsatt drift. Foreningens revisor i 2013 var Deloitte AS. Oslo, 4. november 2014 Erik Røsæg Karoline Bøhler Gaute Gjelsten Frithiof Herlofsen Christian Hauge Andreas Meidell Anne-Karin Nesdam Trond Solvang Thor Winther Henrik Aadnesen

6 Sak 4 REGNSKAP Balanse Eiendeler Klientkonti SVW , ,20 Sum Eiendeler , ,20 Egenkapital Kapital 1/ , ,87 Årsresultat , ,33 Sum egenkap , ,20 Oslo, 4. november 2014 Erik Røsæg Anne-Karin Nesdam Karoline Bøhler Christian Hauge Henrik Aadnesen Andreas Meidell Frithjof Herlofsen Thor Winther Trond Solvang Gaute Gjelsten

7 Resultat Årskontingenter , ,00 Bidrag , ,00 Møtekontingent 6 500, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Honorarer , ,75 Div kostn , ,40 Revisjon , ,00 IT kostnader , ,15 CMI kontingent , ,50 Møtekostnader , ,42 Gebyrer 1 554, ,00 Sum driftskostnader , ,22 Renteinntekter , ,55 Årets resultat , ,33

8 Deloitte. Delo1tte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N Oslo Norway Tlf: Faks: Til generalforsamlingen i Den Norske Sjørettsforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Sjørettsforening, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av styret er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Den Norske Sjørettsforening per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to ane or more of Deloitte Touche Tohmatsu L1mited, a UK private company l1mited by guarantee, and its network of member firms, each of wh1ch is a legally separate and independent entity. Please see fora detailed description of the legal strudure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer:

9 Deloitte. side 2 Revisors beretning til generalforsamlingen i Den Norske Sjørettsforening Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget i årsregnskapet til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 <<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 4. november 2014 Deloitte AS

10 Sak 5 fastsettelse av kontingent for neste kalenderår Styret foreslår at årets satser opprettholdes: Personlig medlemskap kr 500 Studentmedlemskap kr 250 Bedriftsmedlemsskap kr Støtte-bedriftsmedlemskap kr

11 Sak 7-9 Valg Valgkomiteen foreslår følgende styrevalg: Henrik Aadnesen, Andreas Meidell og Trond Solvang gjenvelges som styremedlemmer. Som nytt styremedlem etter Erik Røsæg, som ikke kan gjenvelges, foreslås nåværende varamedlem Marie Meling. Som nytt varamedlem etter Marie Meling foreslås Karin Gjersøe. Alle velges for tre år. Styret foreslår at valgkomiteen gjenvelges for ett år: Hans Jacob Bull (leder) Marit Kirkhusmo Kristian Lindhartsen, Valgkomiteen foreslår at revisor gjenvelges for ett år: Deloitte AS

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Statens finansfond 2013 Årsberetning 2 ÅRSBERETNING STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. L"anghelen borettslag

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. Langhelen borettslag L"anghelen borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien borettslag tirsdag den 12. april21'l kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning OSPTLI BORETTSLAG- GF 212 VEDLEGG 1 Revisors beretning KPMG AS Postboks 4 Nygårdstangen St. Jakobs plass 9 N-5838 Bergen Telephone +47 463 Fax +47 553271 2 lnternst www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer