Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

2 Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen av. 2

3 Tillit RGA 2.2: I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil Tillit bygges opp i millimeter, og brytes ned i metersvis. Hans Olav Håkonsen Tillit er ikke rasjonell, og kan verken trues, kjøpes, argumenteres eller kopieres. Den kan bare fortjenes. Jan Ketil Arnulf 3

4 Nærmere om juridisk godt håndverk Noen momenter som kan være kjennetegn på juridisk godt håndverk: Kunnskap om fagområdet Faglig oppdatert Godt forberedt Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger Godt juridisk skjønn Bruk av juridisk metode Sjekk av rettskilder Evne til å se helheter og sammenhenger Balansert fremstilling (?) God skriftlig fremstillingsevne Saklig Prosederende (?) God til å skrive Kvalitetssikre innhold med kollega eller andre Bruk av erfaringsarkiv Høy integritet 4

5 Nærmere om juridisk godt håndverk Faglig kvalitet ufravikelig krav Men hva er kvalitet? Hva er godt nok? 5

6 Kun juridisk løsning som teller? - «Kunde»forståelse Å være relevant i forhold til banken, brukerne mv. «Klientservice» Responstid Konsekvens for banken, kundene, samfunnet? 6

7 Regler og normer hva er godt nok? Regler for god advokatskikk Erstatning - Praksis fra Disiplinærsystemet - Rettspraksis Arbeidsrettlige forhold Lojalitetsplikt Interne regler og retningslinjer Regulatoriske regler Hvitvasking Straff - utroskap 7

8 Regler for god advokatskikk pkt 1, og En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang. En advokat skal ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse dersom han ikke kan samrå seg med en kvalifisert kollega. Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for skaffe seg den kunnskap eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget. 8

9 Punkt 1.2 annet ledd Etter beste evne Nødvendig kunnskap Faglig kompetanse «Kan ligge på slikt bunn-nivå at grensen er overskredet. Men det skal meget til. Det er i seg selv ikke uetisk å være lite flink advokat» 1975 (U-bind I s. 434). Vesentlig feil og mangler Fristoversittelser Foreldelse Manglende kunnskap om rettsregler Ivareta klientens interesser Uten personlig fordel eller risiko Utenforliggende hensyn 9

10 Punkt 1.2 annet ledd Ivareta klientens interesser Kunnskap og kompetanse Ytringsfrihet Saklig og korrekt Ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta klientens interesse Uten personlig fordel eller risiko Kravet til advokatens uavhengighet RGA punkt 2.1 Motpart Klient Sak Andre Utenforliggende hensyn 10

11 Nærmere om «Rådgiver og talsmann» Skal gi uttrykk for sin mening Skal selv bestemme hvordan oppdraget skal håndteres Skal selv bestemme hvordan skal opptre Klienten bestemmer hvilket resultat han ønsker å oppnå, men kan ikke diktere hvordan vi skal gå frem for å oppnå dette advokatens profesjonsansvar Hva da med bankadvokaten? Utkast til ny advokatlov internadvokaten: 11

12 Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Betyr - at advokaten holder seg til sak og ikke person - at advokatens språkbruk er anstendig og sømmelig - at advokaten ikke farer med usannheter - at advokaten i forestående og verserende rettssaker ikke øver opinionstrykk på domstolen - at advokaten gjør det klart at han opptrer profesjonelt på vegne av andre eller opptrer som privatperson - at advokaten ikke går lenger enn det som er nødvendig 12

13 Nærmere om betydningen av godt juridisk håndverk Tillit Tap av omdømme Eget Bankens Finansstandens Advokatstandens 13

14 Andre konsekvenser Reaksjoner fra regulatoriske myndigheter Finansieringirksomhetsloven: 2-9, 2. ledd: En finansinstitusjon skal organiseres og drives på en forsvarlig måte. Kap. 5: Straff, pålegg og tvangstiltak Verdipapirhandelloven 3-9 Forbud mot urimelige forretningsmetoder Økonomisk tap/erstatningsansvar Banken Tredjemann Arbeidsrettslige reaksjoner Strafferettslige reaksjoner 14

15 Kort om erstatningsansvar overfor 3. mann Profesjonsansvaret Kan andre bygge på de råd advokaten har gitt sin arbeidsgiver banken? Har en ansatt bankadvokat omsorgsplikt for 3. mann? Basert på rettspraksis skal mye til at oppstår erstatningsansvar når det ikke foreligger kontraktsmessige forpliktelse: «Samtidig synes det klart at en ved fastleggingen av kravet til aktsomhet og forsvarlig atferd må sondre mellom tilfeller der advokaten er møtt med krav fra egen klient, og der det er en tredjemann som er rammet. I sistnevnte tilfelle fremgår det av praksis at terskelen for ansvar heves. I Frostating lagmannsretts dom av 20. desember 2007 (LF ) ble det lagt til grunn at det i slike sammenhenger må foreligger «kvalifisert klanderverdig opptreden» fra advokatens side. Det samme følger av Borgarting lagmannsretts dom av 13. oktober 2004 (LB ).» (TLFOT ) Men, kan få disiplinære følger: RGA punkt 1.2 første ledd 15

16 Kort om arbeidsrettslige konsekvenser Tilpasning til arbeidet Faglig kunnskap Opplæring Atferd Arbeidsgivers styringsrett Hvor langt går denne overfor advokater? Ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold 16

17 Kontaktinformasjon Deloitte Advokatfirma AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum 0103 Oslo Norge Anne Helsingeng Partner / Advokat Tel: Tax & Legal Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu

18 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AS

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Bakgrunn 2 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Erstatningsansvar for advokater

Erstatningsansvar for advokater Erstatningsansvar for advokater Særlig om betydningen av etiske bransjestandarder i erstatningssaker, med utgangspunkt i Regler for god advokatskikk. Masteroppgave skrevet av Alexander Wiesner Barg Antall

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Institutt for byggfag, Høgskolen i Bergen, borge.aadland@hib.no Med hjemmel i de lovfestede spesielle

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer