INTERIMSREVISJON HALDEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE"

Transkript

1 Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata Halden Tel: Fax: Revisjonsrapport nr 4 (journalføres) INTERIMSREVISJON HALDEN KOMMUNE I forbindelse med vår interimsrevisjon av Halden kommune har vi noen innspill og kommentarer som vi ønsker å rapportere til dere. I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett nødvendige for å få bekreftet at kommunens regnskaper ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. I tillegg har vi utført de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere på kommunens kontrolloppstilling til lønnsoppgavene. Rådmannen er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder sørge for at regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Som ledd i revisjonen har vi vurdert den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for regnskapet og kommunens lovbestemte oppgave- og opplysningsplikt i følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi har ikke utført de tester som er nødvendige for å avgi en uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. I samsvar med bestemmelser i lov og god kommunal revisjonsskikk har vi i vedlegg til dette brevet kommentert på enkelte forhold som vi er blitt oppmerksomme på ved utførelsen av vår revisjon. Dersom det er behov for nærmere diskusjon av forholdene som er påpekt, står vi gjerne til disposisjon. Med vennlig hilsen Deloitte AS Kjartan Kvamme statsautorisert revisor Kopi: Kontrollutvalget v/sekretariatet Økonomisjef i Halden kommune Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Limited company, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. org.nr:

2 side 2 Vedlegg til Revisjonsrapport nr 4 1. Feil avdekket i grunnlag til søknad om MVA-kompensasjon Feil avdekket i MVA kompensasjon Ved vår gjennomgang av søknad om MVA kompensasjon for Halden Kirkelige Fellesråd for 5. termin avdekket vi flere feil vedrørende strømfakturaer fra Halden Kommune. Det var bare merverdiavgift på deler av fakturaen, men det ble trukket fra merverdiavgift for hele fakturabeløpet. Vi er informert om at det finnes kontrollrutiner vedr avstemming av merverdiavgift som skal fange opp slike feil via bilagskontroll, men feilen har allikevel oppstått. Vi har fått opplyst at det er etablert en rutine for å sikre at det brukes riktig merverdiavgiftskode i systemet, herunder teste 100 fakturaer pr termin. Dette var ikke utført ved vårt revisjonsbesøk. Det var utført kontroll på at det blir fratrukket nok merverdiavgift, men ingen oppfølging av om det fratrekkes for mye. Vi anbefaler at designet rutine implementeres, og en eventuell utvidelse av kontrollrutinen slik at lignende feil ikke oppstår i fremtiden. Det er etablert to kontroller i forhold til mva. Kontroll av 10 fakturaer per måned Kontroll av alle fakturaer med mva kode 100 Begge kontrollene er implementert, og gjennomføres hver måned. Kommunens fokus har i hovedsak vært på kontroll av fakturaer med mva kode 100. Vi vil se nærmere på hvordan kommunen på en mest mulig hensiktsmessig måte kan kontrollere fakturaer med andre mva koder utover de ti stikkprøvene som allerede utføres. 2. Reiseregninger Manglende formål på reiseregningene Vi avdekket gjennomgående manglende formålsbeskrivelse ved et utvalg av kommunens reiseregninger i henhold til Forskrift til skattebetalingsloven Vi ble informert om at lønnsavdelingen straks ville iverksette kontroll slik at alle reiseregninger uten formål blir returnert og påført dette. Vi anbefaler at det etableres en skriftlig rutine slik at reiseregninger er i henhold til skattebetalingsloven.

3 side 3 Det har blitt informert fra lønn om at reiseregninger som ikke oppfyller formkravene vil bli returnert. 3. Lønnssystem Manglende sperrer i lønnssystem Arbeidsmiljølovens 10-6 definerer overtidsarbeid som arbeid utover lovens grense for alminnelig arbeidstid. Arbeidstakere med redusert stilling har derfor ikke krav på overtid før arbeidet overstiger alminnelig arbeidstid. Vi avdekket feil på dette området i 2011, og omtalte dette i revisjonsrapport nr 2. I deres svar til revisjonsrapport nr 2 ble det redegjort for rutinen. Rutinen kan synes noe svak siden det allikevel har forekommet overtidsbetaling i Vi har heller ikke observert at noen ny, eller forsterket, rutine er etablert. Det finnes tekniske muligheter for å legge inn sperrer i lønnssystemet som sikrer at deltidsansatte ikke får registrert overtidsarbeid før grensen for alminnelig arbeidstid er oversteget. Vi anbefaler kommunen å se på mulighetene for dette i lønnssystemet. De fleste deltidsansatte i Halden kommune jobber innenfor helse og omsorg. Grunnlaget for lønnsutbetalingen for ansatte i denne sektoren kommer fra forsystemet Notus og det må i så fall undersøkes om det kan settes begrensinger i dette systemet. Ettersom lønnssystemet ikke vet tidspunktet for når den enkelte har jobbet ekstra er det ikke mulig å sette begrensninger for overtid direkte i lønnssystemet. 4. Bokføringslovens 11 dokumentasjon av balansen Dokumentasjon av balansen I revisjonsrapport nr 2 påpekte vi manglende dokumentasjon av balansen. Under årets interimsrevisjon ble vi informert om at arbeidet med dokumentasjon av balanseposter var kommet langt, men en del stod fortsatt igjen. Målsettingen var at alt skal være ferdig dokumentert ved regnskapsavslutningen i februar 2013.

4 side 4 Vi anbefaler at arbeidet med dokumentasjon fortsetter, samt at dere for fremtiden sørger for å være ajour med dokumentasjon gjennom hele året. 5. Investeringsprosjekter Investeringsprosjekter Etter det interne regelverket i Halden kommune skal investeringsprosjekter med kostnader over 3 millioner kroner attesteres av revisor. Vi har tidligere tatt opp at det er en rekke investeringsprosjekter som det fortsatt ikke er utarbeidet sluttregnskap for, til tross for at investeringen er overtatt og tatt i bruk. Vi er kjent med at det nå er satt opp sluttregnskap for mange prosjekter, dette er godkjent uten revisors attestasjon. Vår anbefaling er at det interne regelverket endres med hensyn til attestasjon av revisor, samt fortsetter arbeidet med oppfølging av investeringsprosjektene. Vi er enig i observasjonen og vil vurdere det interne regelverket i forhold til hvilke prosjekter som krever attestasjon av revisor. 6. Legater og stiftelser i Halden kommune Revisjon av legater og stiftelser I revisjonsrapport nr 3 påpeker vi at det må utarbeides og sendes endringsmeldinger for to legater og en stiftelse, for at vi skal kunne bli registrert som revisor. Vi er nå registrert i Brønnøysund som revisor for Stiftelsen Weidling og Knudsens legat, men det gjenstår fortsatt to legater som vi ikke er meldt som valgt revisor. Dette gjelder legatene: Legat til beste for eldre i Halden, og Legat til beste for barn og unge i Halden Vi anbefaler at kommunen melder inn Deloitte AS som revisor for legatene umiddelbart.

5 side 5 7. Kommunens økonomiske situasjon Årets merforbruk og planlagte tiltak Vi ser ut ifra økonomirapport pr september 2012 at det foreligger en totalprognose med en samlet prognose på minus 51 millioner kroner. I revisjonsrapport nr 2 kommenterte vi det regnskapsmessige merforbruket i 2011, og anbefalte at det ble gjennomført nødvendige tiltak for å sikre at kommunens aktiviteter og utgifter ville ha dekning gjennom hensiktsmessig budsjett- og regnskapsstyring, samt et fornuftig finansieringsprogram. Vi kan ikke se at planlagte aktiviteter i henhold til budsjett har gitt ønsket effekt for kommunens økonomi. Vi ser at kommunen fortsatt har utfordringer med å bringe kommunens budsjett i balanse. Vi vil likevel anbefale at kommunen fortsetter arbeidet med å utvikle tiltak som kan forbedre kommunens økonomi på kort sikt.

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer